AIGEMEEN No. 614. Woensdag, 12 April 1871. l lde Jaarg. liinnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Inoezondeii Stukken. t ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O 1 T A COM P. te Meuzeiii ADVERTENTIEN. Ongeffrankeerde brieven worden niet aaiigciioineii. JPolitielt Overzigt. Het betere is de vijandin van het goede, is lie vijandin van het goede, of met andere woorden, door altijd naar bet betere te trachten, belet men niet zelden het genot van veel goeds. Dit i3 in hooge mate ook toepasse- lijk op de Fransehen en inzonderheid op de Pa- rijzenaars. Nooit tevreden met hetgeen ze hebheu er. zijn, heerscht er altijd een streven omeriets betcrs voor in de plants te stellen. Het door velen gehaatte keizerrijk is dan ein- delijk gevallcn, gcvallen door zijn eigen priucipe van Earopesche grootheidgevallen doordedrij- vers onder Napoleons aanhangers. De lang hegeerde republiek is in de plaats getre* den manneu wier leven ddn ideaal van republi- keinsche beginselen was zitten op de regerings- zetels maar de republiek dier maunen, die eene regering van bet volk door het volk langs den eenig maatsehappeljjken enordelijken weg willen, ze is onvoldoende aan mannen, wier idealen hoog boven alle maatschappelijk verbaud staan, aan manneu. die, zooals zeker blail in ons vaderland zoo waar uitdrnkt, geen greintje verstand van de machine der maatscbappij bezitten. Praissens grijze koning noemt dit de revoluti- onaire koortswaaraan Frankrijk .nu reeds 80 jaren lang geleden heeft. Ongeveer zes maauden heeft Parijs alles geleden, ten eiude den vijand uit Versailles te verjagen. De provineiiin moesten Parjjs te hulp komen en de stad bevrijden I Thans is Versailles nog het mik punt der Parijzcnaarsmaar tbans willen zij de Fransehen van daar verjagen. De provincien zijn daar vertegenwoordigd, maar niet om Parijs te hulp te komendocb om het te bestrijden. Ja, zij die de hoofdrollen speeldenhadden wel gelijk dat zjj de verantwoordelijkheid van ■eerst aangcvallcn ie hebben van zich afwierpen. Want nooit heeft iemand znlk eene verantwoor delijkheid gedrageu. De geheele wereld zal hen Tervloekcn Sedert maandag heeft het bloed bij strooraen gevloeid, en wel geheel nutteloos duizenden lij- ken liggen op den grond, het zijn de lijken van Fransehendie door Fransehen op Fransehen bodem gedood zijn Een berigtgever schrijft van 3 April Ik heb met eigon oogen eenige gevechten aanschouwd ik heb zdOveel gewonden gezieu <lat men ze, nicttegenstaande den ijver waarmede men te werk gaat, vele uren achtereen moet laten liggen, zonder dat men hen hulp kan toebrengeu, of dat men hun lijden kan verzacktcn. Versckei- den werden gedooden zij stierven zonder te worden getroost door de gedachte dat hun bloed tot heil des vaderlands is vergoten. Ikzagmoe- ders, vrouwen zustcrsdie bij honderden naar liet tooneel van den strijd gingen, die hare zonen, ecbtgenoten of broeders wilden haleu, en die de mannen vervloekten, die hen terslagtbank hadden geleid. Het vuren van den Mont Valerien, dat tegen 9 uur begonnen washield 's namiddags ten drie ure op. Toen liet het zich kooren met hevigheid, nog erger dan van den kant van het fort Ckatil- lon. Onder de dooden telt men twee marketensters. De vrouwen nemen overigens een levendig aan- deel in het gevccht. Sommigen strijden naast hare echtgenoten. De vrouw van generaal Eudes gaat niet van de zijde van haar ecktgenoot. Het getal dooden en gekwetsten zal grooter zijn dan in eenig ander gevecht in de omstreken van Parijsgednrende het jongsle beleg. Het is allerversckrikkelijkst Volgens de laatste berigfen wint het gouverne- ment voortdurend veld. Van het plateau van Chatillon worden de muitelingen in de forten van Issy en Vanvres en in het dal van Meudon be- stookt. De troepen van Versailles sehijnen den linker Seineoever te willen bezetten. In den geheelen voormiddag van den 6 dezer werden kanonnaden gehoord. lets beslissends is echter nog niet voorgevallen. Eene deputatie van Parijscke handelaren heeft donderdag met Thiers een langdurige conferentie gekonden over de middelen om met Parijs vrede te sluiten. Inniiddels gaat de commune voort met de meest opwekkende en hevige proclamatien zooals uit die van donderdag jl. kan blijken. Al wie aangeklaagd wordt van medepligtig- heid aan de regering te Versailles zal onmidde- lijk worden in hechtenis genomen. Binnen 24 uur zal eene jury van in beschuldiging stelling worden benoemddie zich biunen 48 uur zal constitneren. Alle beschuldigdendie bij het verdict der jury worden gevaugen gehoudeu zullen worden beschouvvd als gijzelaars van het volk van Parijs. Elke teregtstelling van een aanhanger der commune door de regering te Versailles, zal onmiddelijk worden gevolgd door driemaal zoo- veel teregtsteliingen van bovengenoemde gijze laars die daartoe door het lot zullen worden aangewezen. B|j kon. besluit zijn benoemd tot plaatsy. van den distr.-veeartswien 'sGravenhage als standplaats is aangewezenG. J. W. Berghuis, te Middelburg; M. Luteijn Mazure, te Oostburg, en J. C. Kegelaar te Hulst. Bij besluit van den minister van fiuantien van 6 April 1871 is op het telegraafkantoor te Neuzen toegelaten de heer K. Willemsen, ge- agreeerd klerk ten postkantore aldaar. Oostburg, 7 April. Het nieuw te gra ven kanaal tot loozing van het overtollige water in deze polderswaaraan thans een 200 werk- lieden arbeiden, zal voor velen bij de voltooijing de gewensckte verandering te vvceg brengen. Een voorstel oin bij deze gelegeoheid het na- burige dorp Cadzand van een haven te voorzien is op de jongst gekouden vergadering van inge- landen verworpen. Naar aanleiding van hot uitbreken van de veepest nabij Tongeren in Belgisch Limburg heeft de minister van binnenlandsche zaken den 5C" dezer eene circulaire aan de commissarissen des konings uitgevaardigdter aansporing tot verdubbelde waakzaamheid en strenge uitvoeriug der wetten en besluiten dienaangaandeen met uitnoodiging om tot de burgerueesters in dien zin mede eene aaaschrijviug te richten. Ter bevordering van de algemeene gezond- heid is door het gemeentebestuur van Delfshaven bij verordeniug bepaald dat iedero vvoning voor een geziu bestemd, minstens een oppervlakte van 2b vierkante meters binnen de uiureu moet hebben. Te Maassluis is donderdag morgen een hevige brand uitgebarsten in het weeskuis der herv. gemeentehet voorste gedeelte van datgesticht aan de Noordvliet gelegen, is geheel afgebrand. Aan de goede werking van vier braudspuiten en de meest gewenschte kracbtsinspanniug van het personeel dier spuiten is het tedanken, dat de nevengeboinvenhoewel door den val der muren veel geleden hebbende, voor den brand bevvaard zijn gebleven. In het bijna belendende diaconie ancle mannen- en vrouwenhuis keersckte onder de 30 hoogbejaarde verpleegden een groote schrikde meeste moesten bij het uitbreken van den brand veiligheidshalve dat gestickt verlaten dock konden gelukkig kort daarop hun kamers weder betrekken. Door Z. M. is als naar gewoonte, weder aan onderscheiden gedetineerden in het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden gratie verleend, en wel aan 12 geheel ontslag uit het gestichtaan 18 afsiag of vermindering van straf zes maanden en aan 52 idem van drie maandeu. Aan 1' Ami dn Linrbourg wordt uit den Haag gemelddat graaf van Zuylen van Nye- velt op nieuw zijn ontslag gevraagd heeft als Nederlaudsch gezant te St. Petersburg. De Kiilnische Zeitung bevat een uitvoerig artikel over Luxemburg, van een strategisck oogpunt bescliouwd. Daarin wordt betoogd, dat, sedert Metz en de Vogezenlinie in handen ran Duitschland zijn, de heteekenis van het vroeger zoo hoogst belangrijke strategisch punt nog slechts zeer gering is. Het betoog, hier bedoeld, zegt het bladkornt uit eene zoo goede bron, dat wij thans gerustelijk knnnen logenstraffen, hetgeen dezer dagen omtrent onderhandelingen over opneming van dit gewest in den Duitschen Bond is berigtmaar niettemin blijven wij bij ons gevoelen dat Luxemburg met Duitschland weder vereenigd behoort te worden. Het spreekt van zeltdat daartoe het geschikte oogenblik moet worden afgewacht en indien vou Bismarck thans dat oogenblik nog niet gekomen achtdan antwoorden wij daarop aldus dat de rijkskanselier beter dan wij in staat is de omstandigheden te beoordeelen. De tijding dat er van de Fransche rege ring een betaling van 500 millioeu frcs. aan Duitschland geschied zon zijn, is zooals trouwens vermoed werd niet bevestigd. Het ontraimen van de noordelijke forten van Parijs zou ook in dit geval niet hebben kunnen volgen, daar in de vredes preliminairen uitdrukkelijk gezegd werd dat dit niet zon geschieden v<56r dat het definitieve vredesverdrag geratifieerd zou zijn. Het uitblijven der betaling is natuurlijk toe te schrijven aan de gebeurtenissen te Parijs. Men heeft 15 April genoemd als deu dag waarop de Duitsche troepen voor de tvveede maal Parijs zou- den binnenrukkeu, als de opstand dan nog niet gedempt was, maar de Duitsche bladen noemen ook dit gerucht voorbarig en zeggen dat het onmogelijk is deze termijn vooruit vast te stel len daar alles af zal hangen van de houding en het sueces van de wettige regering. Het onderhoud van het Duitsche leger kost Frank rijk dagelijks minstens l'/4 millioeu frcs hoe lauger het dus duurt voor dat de Duitsche re gering vrijheid vindt het land teontruimen, hoe nadeeliger voor de Fransche schatkist. Terwijl aan de regering te Versailles verlof gegeven is haar leger op 80.000 man te brengen, hebben de Duitsche troepen in de nabijheid van Parijs ook ecu aanmerkelijke versterking ont- vangen. De keeren Rotschild hebben Parijs verlaten en zich naar Versailles begeven- Meer dan 160.000 personen die alien tot den gegoeden stand behooren hebben dit voorbeeld in zoover gevolgd, dat zij de stad der beschaving verlie- ten, omdat zij zich daar niet meer veilig achtteu voor plundering en moord. Woensdag morgen schreef een correspon dent van een Engelsch blad, dat de vrouwen nog verwoeder waren over de geleden nederlagen der nationale garde dan de manneu. Zij trok ken bij menigten door de stad en spoorcien tot verdereu tegeustand aan. Zij droegen roode vlaggen en scbreeuwdeu Vive la Communedat de huizen er van daverden. Om de arme ge- sneuvelden of gewonden dacht demand, en toch zijn de slagvelden daarmede bedekt. Het ceu- trale comity heeft nocb ambulances noch verple- gers, en bijzondere personen sehijnen volstrekt geen plan te hebben zich aan de verzorging der sang-impnrs te wijden. Het is evenwel ze ker dat de nood zeer groot is, want de bedoel- de scbrijver zegt dat allcen het bataillon van zijne wijk, dat trouwens dan ook in het heetst van den strijd geweest was, maandag en dings- dag meer dan 400 manschappen verloor. Nog voor een paar dagen verzekerde men, op grond van berigten nit Parijs, dat de ledeu der Commune meer dan ooit besloten waren om den stijjd tot het uiterste voort te zetteu, welligt in de overtuiging dat zij de regtmatige strat niet zouden ontgaan al onderwierpen zij zich ook een paar dagen vroeger. Uit Marseille teiegrafeerdo generaal Espi- vent II. vrijdag do volgende heugelijke tijding naar Versailles „Ik heb zoo even met al mijn troepen een zegevierende intogt in deze stall gehouden en werd door de bevolking met vr^ugdekreten be- groet. Mijn hoofdkwartier is in de prefectuur. De leden van bet oproerige bewind hebben do zen morgen heimelijk .de stiiT Verlaten tfe» pro- cureur generaal van Aix heeft naar alle zijden bevelen gezonden om hen te arresteren. Wij hebben 500 gevangenen die wij voorloopig in het kasteel If be waren. De stad is rustig en her- neemt haar gevvoon aanzien." - Omtrent de algemeene Iandbouwtcntoon- stelling, die den lsten Augustus e. k. te Gothen burg in Zweden zal worden geopend en 5 dagen durenverneemt men dat terzelfder tijd een congres zal plaats hebbenwaarop 22 vraagpun- teu behandeld zullen worden in het programma vermeld. Van de voorwerpen ter mededinging bestemd moeleu de iuzenders daarvan kennis geven aan den secretaris Oscar Lindh6, te Gothenburg, die van deze kennisgeving een re§u zendt. Watde inzending van machinerien betrefthiervan wordt opgave verlangd of men wenscht ze onder dak te hebben daarvoor zal men 5 orecirca 3'/a cent per vierkante voet oppervlaktemoeten be- talen, De tentoonstellingscommissie zal koste- loos bevveegkracbt geven aan die werktuigen waarvan men het nut alleen door beweging kan waardeeren. Verdere inlichtingen zijn te beko- men bij de hceren Th. Egidiusconsul generaal van Zweden en A. van Lennep IJ 191beiden te Amsterdam. De aandacht van een heer in Boston wenl getrokken, terwijl bij, door de straten wandelende, door eene vrouw welk in groote droefbeid scheen te verkeeren. Hij sprak haar aan cu vroeg de reded van hare droefbeid. Zij antwoordde op een klagenden toon: „Mijn echtgenoot is dood, en ik heb geen geld ora hem te laten begraven." De heer twijfelde, maar zij berhaalde haar vertelseL Als gij mij niet ge- looft zeide zij, kora dan met mij mede en over- tuig u. Hij ging met haar naar huis eu ja waarlijk, daar lag de echtgenoot in dekist. ge- reed 0111 begraven te worden. De beerdie medeljjden met haar had, trok zijn kandschoenen uit, gaf haar geld genoegom haar man te doen begraven, weuscbte kaargoe- deu morgen en vertrokmaar slechts eenige voetstappen verder mist hij zijne bandschoenen en gaat terug. Zonder aaukloppen treedt bij binnen en is niet weiuig venvonderd deu doodeu man in de kist te zieu zitten, het geld tellendo dat zijne vroaw kort te voren gegeven had. Hij liain zijne kandschoenen, en zeide tot deu man dat bij bet geld niet beboefde ua le tel- len daar bet juist gepast was en vertrok wel een beetje verstandiger dan hij gekomen was. o Doortrekking van hot Kanaal van de Axolscho Sassing tot Hulst. Op den 8 December 1870 is door den raad van Axel besloten, uit zijn midden eene com- missie te benoemen om in persoou eerstdaags bij den minister van biunenlandsche zaken pogui- gen aan te wendeu tot doortrekkiDg van bovea- Per drie maanden binnea Neuzeny j a fraocs door het geheele Rijk. j jq a a a geheel Belgie.MO Eakele uoramer#q Og Men abonueert zich bfj alle Boekhandelaars, Poatdirecteuren en Brierrnbaahaaders. BIJ Van 1 tot 4 regela/'0,49 Voor elke regel meer0 10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zeniea uiterlijk Dingadag en Vrijdag avoud 0 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1