ALGEMEEN No. 613. Zaturdag 8 April 1871. 11 de Jaarg. Buitenlandsche berigten. Binnenlandsclie berigten. ftiOOOteU tWGe himner Van 9000 en eeu van GORRESPOMDENTIE. -> ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D H O I T Si com P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Ongofranlieerde brieven worden niet aangenomen. JPolitiek Overzigt. Het zal weldra blijken of Frankrijk zal wor den oyergelaten aan wanorde, regeringsloosheid en misdaaddau of bet wettig gezag zicb zal kunnen bandhaven tegenover een troep lieden die niets anders beoogen dan de omverwerpiug der grondslagen, waarop iedere maatschappelijke zaraenleving nioet zijn gegrond en zonderwelke in 't eind den een zoowel als den auder wordt te gronde gerigt. Na vjjf niaandcn lang eene voor zeer velen ▼reesselijke helegering te bebben doorgestaan is zondag middag de strijd tusschen Franschen en Franschen aangernngen. De nationale gardes door het Parijsohe comit6 ter verkenning uitge zondenzijn dnarbij op de troepen der wettige niagt gestnit en bebben het bazenpad moeten kiezen. Zoodra dit bekend was, werd eene sterke niagt uitgezonden, (sommige berigten deelen mcde ran wel 60.000 man) bij Pateanx zamen- getrokken, naar ondeischeidene punten verdeeld en inzonderheid Conrbevoie en de brug over de Seine bij Neuilli in bezit genoinen. Maandag morgcn werd de strijd vroegtijdi6 liervat. De voorposten kwamen "met elkander slaags en in den voormiddag werd een hevig artillerievnnr geopend, waardoor het Champ de Mars in brand werd geschoten terwijl inmiddels het vuur van de Mont-Valerien op de opstande liugen losbrandde. De opstandelingen werden aangevoerd door DuvalFlonrenz en Bergeroteene magt van 35.(00 man onder zicb vereenigende, die onder den kreet: LeTe de republiek naar Versailles oprnkte. Do gnnstige positie der regeringstroepen die een wel onderhouden geweervunr onderhiel dengevoegd bij bet vour der forten, schijnt echter de opstandelingen te sterk te zijn gevveest zoodat ze genoodzaakt waren of zich over te geven of een hoogst ongunstigen slag te aan vaarden. Het gevolg was dan ook, dat twee aanzienlijke legercorpsen totaal zijn verslagen, waarbij Flou rens moet zjjn gesnenveld. Het laat zich dns aanzien, dat weldra het rijk dezer volkshelden zal eindigen, ze hadden anders nog al een rnimen voorraad maatregelen van zuivering van den maatschappelijken dampkring. Zoo h. r. heeft de commtine besloten, dat de heeren Thiers, Jnles Favre, Jules Simon en Ponth- yan voor een rolksgerigt znllen worden gedaagd en hunne goederen verbeurd verklaard. Al de gee8telijke goederen zouden worden geseqnes treerdhuisbaren kwijt gescbolden oin daarna gevolgd te worden door het vrijwaren der beta ling van alio sedert de laatste' 6 maauden loo- pende wissels en schnlden. Maarscbalk Mac Mahon is benoeind tot opper- bevelhebber der regeringstroepen. Thiers beeft in eene maandag nacht gebouden zittingonder het gcjuich dor aanwezigenaan de nationale vergadering verklaard, dat deonderdrukking van deu epstand spoedig kon worden verwacbt. Parijs. zoo ineldt men. heeft een treurig aan zien. Van het stadshnis waaijen drie roode vlag geD. De postdienst is gehee! gestaakt. Vele winkelsvooral van weeldeartikeleu zijn geslo ten. In de laatste dagen zijn er ongeveer 24.000 personen vertrokken alien tot de gegoede klasse behoorende. De boulevards Montmartredes Italiensdes Capncines waar het anders's avonds zoo levendig en zoo druk was. zijn geheel verlaten. Koffij- huizen, waaronder het grand cafe de la Paix zijn gesloten. Heden namiddag dineerde ikmet een mijner vriendenzegt een correspondent, in eene res tauratie van Dnval in de straat Montesquieu. Er waren geen honderd gasten. De waard klaagde bitter. „Het gaat nog slecbter dar, voor het beleg. zeide bij; in plaats van vijf of zes duizend francs te ontvangenzooals gewoonlijk, maak ik tbans twaalf honderd." Onder de strijdkracbten waarover het comite J beschikt, bevindt zich ook een bataillon vrijvvil- jigers, dat zich noemthet bataillon van de wre- kers der republiek. 't Is zamengesteld uit 300 ruannen meest overloopers van de linie, maai men vindt er ook Garibaldianen, Pauseiijke Zonaven en verschillende soorten van franc drears onder. Hetzelfde verscbil openbaart zich in de costumes. Iemand die deze troepen zag defileeren merkte zelfs blouse manneu en lieden in hemds- mouwen onder hen op. Het bataillon wordt vergezeld door een zeer corpulente inarketenster geheel in t rood. Nooit zegt een ooge- tuige zou zelfs Dorh's verbeelding zulk een groep bebben geschapen. Men zegt dat er zich 30.000 ontsnapte boosdoeners onder de nationale garde van Parijs bevindenmaar sedert de op- rigting van het bataillon der „Wrekers" is dit cijfer aanmerkelijk gestegen t. T ^n. f^e 's Cravenhaagsche brood en meel- fabriek is te verkrijgen paasch kren ten brood ter leugte van 20 centimeter tot 3 meter en tot een zwaarte van een half tot 50 kiiograinmen. Eerlang zal ook bier te lande een proef wot den genoinen met het werkzaam stelleu van vrouwen en meisjes bij de telegraafdienst. last, voortaan op deze verschijning een vvaakzamer oog te houden. Zoodra zich weer een mefeoor laat zienmoet men rnij onmiddelijk hiervan kennis geven. Aldus ge !aan te Moskon., en alien beambten van iniju ressort ter stipte ua Uit de metnorie van beantwoording van den minister van finantien over hoofdstuk VII b, ontleenen wij het volgende „Een bewaking der oesterbanken op de Schelde en Zeeuwsche stroomen zoodanig afdoende, dat geene ontvreemdingen plaats hebben, is uiterst ruoeijeljjk. Er worden daartegen zooveel doen- lijk maatregelen aangewendde politie wordt gestadig versterkt. En het misbruik is dan ook merkbaar afgenomenalthans er zijn in den laatsten tijd geene klagten wegens ontvreemding over verpachte perceelen bij de regering iugeko- men. Het stationeeren van een oorlogsvaartuig bij die oesterbanken is wel eens vroeger door het departernent van finantien aan dat van marine in overweging gegeven. De minister van marine had daartegen evenwel overwegende bezwaren en verwachtte daarvan groote moeijelijkheden tusschen de marine-officieren en de rijkspolitie. Alsnu is men in overleg met het departernent van justitie om aan de atnbtenaren op de recherche- vaartuigen commissien als onbezoldigd rijksveid- wacbter te doen uitreiken, opdat, zij voor zooveel hunne gevvone dienst dat toelaat, zouden kunnen toezien niet alleen op de naleving van bet regt op bet bevisschen der Scheldc en Zeeuwsche stroomen, maar ook op de geconcessioneerde en verpachte oester- en mosselbankeu. De uitvoe ring beeft nog eenige vertraging ondervoudeu maar zal spoedig tot stand komen. Neuzen 7 April. Gednrende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevaren 72 zeeschepen, metende 8720 tonnen en 532 bin- nenschepen, in. 27064 t.en afgevareu 80 zee schepen, in. 14085 t. en 503 binuenschepeum. 25732 t. Totaal sedert 1 Januarij 1871 zijn het kanaal opgevaren 128 zeeschepen m. 15182 t. en 802 binnenschepenm. 40895 t. en afgevaren123 zeeschepenm. 20883 t. en 784 binnenschepen m. 39617 t. I ide3eerste maanden van 1870 zjjn het kanaal opgevaren 38 zeeschepen m. 7487 t. en 551 binnensche penm. 37193 t.en afgevaren; 4Q zee. schepen, m. 9149 t. en 517 binnenschepen m. 34440 t. Zaamslagj 5 April. De wel. eervv. beer D. G. Krol, pred. te Schoondijke heeft bet be- roep naar onze gemeente aangenomen. De gemeenteraad van Veere heeft met algemeene stemmen tot g e h e e 1 e afschaffing der kermis aldaar besloten. Dit voorstel ging uit van burgemeester en wethoudersen was gegrond op de overwe ging dat de kermis van baar oorspronkelijk doel geheel ontaard, niets anders is dau een bevor- deriug van dronkenscbap en zedeloosheid en derhalve als een pest der maaiscbappij van re- geriugswege behoort te worden gewcerd. In Parijs wordt het steeds treuriger. Alle handel staat stil en men schat het verlies dat daardoor geledeu wordt op tvvee millioen francs per dag. Ook de open bare gezondheid boezemt weder ernstige bezorgdheid in. De naauwelijks begonnen desiufectie der slagtvelden om de stad is vyeder gestaakt en de pestdampen die alom opstijgen maken het gevaarlijk die thans ook maai te naderen. De Seine voert in baar stroom een aantal rottende stoffen mede een gevolg van de hevig heerscheude veepest en de onmogelijk- heid om de afgemaak-te beesten onschadelijk te maken. Het getal winkels in de stad dat ge sloten wordt, vermeerdert met den dag. Veer- tien dagen geledenwas het onmogelijk een fiacre te vindeu voor minder dan 5 frcs. per unr. lieden staan lange rijen rijtuigen te wach- teu. De vroeger het meest bezocbte routes van omuibussen zijn thans uitgestorveumen maakt er bijna geen gebruik meer van. Bij gebrek aan politieagenten venneerderen op de boulevards de bedelaars van elke soort; in vele straten wordt. niettegenstaande de proelamatiedie de commune beeft uitgevaardigd om dat te ver- bieden in bet openbaar hazard gespeeld. Het besluit van de Commune betreffende de kwijtgescholden huishuren is gemotiveerd door de verklaring dat ook de eigenaars van buizen behooren te deelen in do opotferingen vvelke alle Parijzenaars zich in de laatste negen maanden getroost hebben. Het bopaalt dat er van 1 Julij tot 1 April geen huishuur verscbuldigd is gevveest en dat alle termijnen, welke in dien tijd betaald mog- ten zijnin mindering gebragt mogen worden voor hetgeen verder verschukligd is. Hetzelfde geld voor kamerhuur en huur van meubilair. Als men bedenkt dat er vele winkels en iiia»a- zijnen van 10.000 tot 300.000 francs huur°op brengeu zal men zicb een deukbeeld kunnen maken van de schade die velen kierdoor lijden Uit goede bron verneemt men nu dat de zegevierende intogt van de Pruissische troepen in Berlijn uitgesteld is tot 3 Augustus, den ver- jaardag van den vader des keizers. Verledeu jaar zou op dien dag bet monument op de Ko- nigsplatz ontbuld worden ter gedachtenis aan den oorlog van 1866, docb dit moest uitgesteld vvorden door het begin der vijandelijkheden met I1 rankrijk. De intogt der troepen en het ont- hulleu van het standbeeld zullen uu op deuzelfden dag plaats bebben. Tusschen Biesenthal en Nenstadt is jU vrijdag de trein die ten 7 ure van Berliju vei- trok uit het spoor geraakt. Vier reizigers wer den gedood14 tot 20 gekv^tst. Treffend was bet te zien hoe een laudvveermau en zjjne vrouvv dood in elkanders arinen gevoudeu werdenin welke houding zij in de eerste vreugde van het wederzieu waarschijulijk gezeteu hadden. Zij waren verpletterd geworden. De vrouw was deu terugkeerenden echtgeuoot tot Berlijn tegemoet gereisd en voud nu den dood aan de zijde van hem. voor vviens leven zij gednrende den oorlo" voorzeker vaak genoeg gesidderd had. - In Kusland schijnt zelfs de natuur onder toezigt der politie te staaD. Dozer dagen heeft ten minste de directeur generaal van°Moskou zekere lieer Aropotf, het volgende bevel nitge vaardigd„Mij is ter oore gekomen dat zich in Moskon meermalen een meteoor beeft vertoond. Alie politiebeambten worden dus ten strengste ge- koming aaubevolea." Een New Yorksch blad had, zeker bjj ge brek aan nieuws, medegsdeel l <lat Jenny Liiid de „Zvveedsche nachtegaal", zich van haren echt- genoot had doen scheiden omdat deze haaraan- zienlijk bijeeiigezongen fortuin had zoek gemaakt, zij zou thans in baar onderhoud voorzien door het geven van mnzieklessen. De beer en me- vrouw Goldschmidt Lind wisten nu wel beter maar zouden de onwaarheid van bet berigt gaarne door de regterlijke magt ges.taafd zien. Zij stel- den daarom eene vervolging in tegen eenige Lngelsche bladen die den laster hadden o verge - nomenen wel met dat niet onaardige gevolg dat reeds drie dezer bladen veroordeeld zijn tot Een geding, hetwelk wel in staat is de haren te berge te doen rijzenwerd den 14 Maart door het crimineel geregtshof van het biikdser comitaat behandeld. In het vorige jaar had op de markt van Gyoma een 14 jarige be- delaardie er allererbarmelijkst uitzagde op- merkzaamheid van een coininissaris der veilig- heidspolitie tot zich getrokken. Dewijl de ongeluk- kige niet kon spreken, sehreef hij op een stuk papier :„Ik beet Koloman Maczalek, ben geboren te Szarvas en ben stom en lam, daar bedelaara rnij op do jaarmarkt te Mezo Tur de tong uit- gesneden en mijne voeten met ijzeren spijkers hebbeQ doorboord." De commissaris leidde deu knaap met zicb op de markt rond, in de hoop, de plegers diet- gruweldaad op het spoor te ko men. Dit gelukte hem dan ook al zeer spoedig en werden als daders ontdekt een oude en blinde soldaat en eeu wanstaltige vrouw. Deze had den op voormelden jaarmarkt gestoleu en wareu bij het plegen van den diefstal door deu knaap betrapt geworden. In het eerst beloofden zij hem geld, opdat hij hen niet zou verklappen later echter bedachten zij zich en sneden hem met een zakmes de tong uit en verrninkteii hem op de boven ouischreven wijze. Het ge- regt veroordeclde de beklaagden tot G en 8 jareu zvvaie kerkerstraf. Ingezonden stukkeu betrekkelijk de een lid van de Provin- kunnen niet geplaatst ciale Staten, worden. Wij yvillen niet nalaten het geeerde publiek op de in onze Editie van heden voorkomeude advertentie van de heeren ISENTHAL C. in Amstekdam, opineikzaam te maken. De door deze finna bekend geinaakte Staatsleening is gegarandeerd door de K. K. Oosteurijksche re gering en niet te verwarreu met de zoo dik wijls aangekoudigde Klassen-Loterij, waarvau de afloop maanden lang duurt. De heden bekend ge maakt e Staatsleening loterij bestaat uit geene klasseu en dus moeten reeds op den 15 Apuil alle pi ij/.enten bedrage van 431.900 gulden, getrokken vvordeu. Desuiettegenstaande kost een geheel lot, waarop men op den dag der trekking de f 220.000, 15.000- 10.000. euz. euz. kau winuenmaar f 5,—een half lot 2.50 en een vijfde gedeelte 1.—. De sedert lang bekeude naani der firmadie reeds 30 jaren in Hamburg bestaat, zal zeker genoeg vertrouwen wekken zoodat deze onderne- miug geene vcrde-re reeommandatie zal behoeven. P*r dm maai»Jeii Uiansn Neuzen1 franc# door Let gehecle Rijk. Ijo geheel BelgjeJ 1,40 Eokele Boraroers^,5 Hen nbonoeert tick blj tile Bo.khandelear.', Posldirectearen 'en Brierenb«»hottder§. BIJ Van 1 tot 4 regeia 0 4i Voor elke regel meer0 10 Ailvertentien Relieve men aan de Uitgevers in te zeaden uiterl'ijk Ding9dag en Vrijdag aeoud 0 ure. I* A Vr. n. rt 1. 1 91 DE UITGGVERS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1