ALGEMEEN No. 609. Zaturdag 25 Maart 1871. llde Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berio-ten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elk en Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O K T Si COUP) (e lYcuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen. Jfolitielc Overzi<;t. Het omle liedjereeds zoo dikwerf te Parijs ■opgehaald wordt wederotn op zeer dreigenden toon aangeheven. Onder het geroep „verraad aan de republiek"hleven de kanonnen op de Montmartre nog steeds in de handen van eenige volksmenners, daartoe maar a! te gereedelijk door een hoop ledigloopers gesteund terwijl de eigen- lijke raddraaijers, die dat leventje met hun geld ouderhoudenbuiten spel blijven. De regeriug, eindelijk dien verwarden en ge- Taarlijken toestand op de Montmartre tnoede ■zond vrijdag jI. een piket beproefde soldaten van BOO man, om de kanonnen vveg te halen. 't Scheen aanvankelijk dat alles rnstig zou afloopen. Een 40tal kanonnen waren reeds vveggevoerd, toen een grool aantal nationale gardes de hoogten •omringdeD waarme le tot overmaat van ramp een groot aantal soldaten zieh vereenigden. Er ontstond een strijd waarbij een officier ge- dood en twee gcneraals werden gevangen geno- men, die 's namiddags ten 4 ure in de straat des Hosiers werden gefnsileerd. Een ander ge- neraal had het geluk met den sabel in de vuist over dric barricaden te ontkomen. De staf van den generaal Vinoy is met al de linietroepen en de gendarmerie op de linker Seine-oever teruggetrokken, zoodat een groot deel van Parijs kan gezegd worden in de handen der opstandelingeu te zijn. Zoo is dan wederom de prachtigste stad van Europa het jammertooneel der laagste hartstogten en terwijl een groote vjjandelijkc magt nog op Frankrijks bodem staat wordt bet hart des lands door inwendige ver deeldheid verscheurd. Zal dan het zoo zwaar gcteisterde land nooit tot rust komcn Is dan geen ramps genoeg in staat burger en burger de handen kiachtiger inecu te doen slaan, bet monster van den eetnvig- darenden partij strijd den kop in te drnkken Een ooggetuige verhaalt het volgende van den aanvang des oproers Ik had wel gelijk smartelijke gebeurte- nissen hebben het maar al te zeer bewezen, toen ik u oulangs aanraadde uiet te zeer te vertrou- wen op de vvaarheid der tijdingen, volgens welke de zaak met de kanonnen van Montmartre en op andere plaatsen als geeindigd zou kunnen worden beschouvvd en het in Parijs volkomen rustig was. Woensdag morgen gingen er gendarmen naar de place des Vosges, ten einde cc kanonnen aldaar in bezit te nemen, maar zij werden door het bataillon van het 886te regiment, dat de artilleriestukken bevvaakte teruggedreven. In de geheele vvjjk St. Antoine werd appel geslagen. De nationale garde kwam dadelijk toescbieten de gendarmen werden ingesloten en de kanon nen in triumf naar een artilleriepark in de straat Basfrei ge'oragt. Dit was het voorspel van het groote drama dat thans wordt opgevoerd. Een officier van den staf van generaal Vinoy, die ik sedert den aanvang van den oorlog ver- scheiden malen ontmoette, zeide mij woensdag avoud dat er 's nachts krachtige maatregelen genomen zouden worden, opdat de troepen zieh van de kanonnen meester zouden niaken. Daardoor was ik in de gelegcnheid te zien en te hooren wat ik bier laat volgen. Men zal mij verontscbuldigen zoo er eenige verwarriug in mijn verhaal is ik gevoel nog duidelijk de hevige ontroering, die mij overviel bij het zien van din- gen die ik nooit vergeten zal en die ik thans zal trachten te beschrijven. Donderdng morgen ten vier ure ging ik op weg naar Montmartre. Toen ik aan den voet der heuveltjes in de straat St. Andre kwam zag ik soldaten van de republikeinsche garde (de oude municipale garde) die zieh gereed maak ten om de hoogten te overschrijden. Op dit oogenblik was de kanonnenwacht handgemeen met een piket van het 159e regiment der nati ronale garde, dat slecbts 40 man sterk was. De chef had, zooals men zeide, in overeensteinmiug met de overheden de andere manschappen uit- gezonden om als patrouilles door de stad te gaan. De rustbewaarders geivapend met cbassepots, vergezelden de republikeinsche wacht. De kommandant van de garde sommeerde do nationale garden beneden te komenen toen zij weigerdengingen de soldaten van de garde voort met de beklimming van de hoogte. Eenige seconden later hoorde ik geweerscboten. Een anne vrouw, die rustig op het voetpad tegeuover mij liepslaakte eene kreet en viel neer Ilaar arm was door een kogel verbrijzeld. Eenige schreden verder. werd een jongeling die aan een deur stond, in den schouder gevvond door een kogeldie eerst de hoek van de deur bad geraakt. De weiuige personec die op straat waren gingen dadelijk in huis en sloten huune deuren. De nationale garden verrast door het groot aantal kanounenbewakers en bewaaksters, gingen van den heuvel terug, terwijl eenige linietroepen de boulevard de la Chappelle in bezit namen en een dnbbel cordon scbildwachten aan den ingang van de straat Clynancourt plaatsten. Ka nonnen en mitrailleusesdoor artilleristen van bet leger geleid, werden op den boulevard de la Chappelle geplaatsten gerigt naar den kant van la Villette en Battiguolles. n_ Axel, 24 Maart. De brigadier der konink lijke tnar6chausse6de heer A. A. Bergheger is van bier overgeplaatst naar Sprundel, (Noord- Braband), tevens is in zijne plaats benoemd de brigadier de heer Dodiughthans te Sas van Gent. Stoppeldijli, 20 Maart. Heden beviel dc vrouw van Josephus van Campen van drie welgesehapene dochters. Nog tegen den avoud van dienzelfdeu dag werd het heiligdoopsel door den zeer eerw. pastoor dezer gemeente aan het drietal toegediend. Kraamvrouw en kinderen bevindcn zieh naar omstandighedeu zeer wel. De hooge raad der Nederlanden heeft bij arrest van 21 dezer verworpeu het beroep in cassatie van den heer Vereecken, zoon van den burgemeester van Stoppeldijk, tegen een hem wegens jagtovertreding veroordeelend vonnis van den kantonregter te Hulst. Hontenisse, 24 Maart. De heer Rijks- ontvanger A. van der Beek en zijne echtgeuoote, vieren heden hunne zilveren bruiloft. Reeds in den vroegen ochtend is door de buren derfeest- vierenden eene ruim met vlaggen en wimpels getooide fraaije eerepoort, van een toepasselijk opschrift voorzien, voor de vvoning derjubilaris sen geplaatst. Daten de uit zeer vel'e huizen uitgestoken vaderlandsche vlag getuigen van de algemeene belangstelling in dit heugelijkdoor heerlijk zomerweder begunstigde feest. Zuiddorpe22 Maart. Maaudag 11. heeft alhier de dronkenschan een offer geeischt De arbeider Dominicus van den Berge26 jaren, ongehuwd, in het dorp bezig zijnde eene ton met beer, welke op een wagen stond te vervoeren, viel door zijne dronkensckap van den wagenhoewel hem terstond hulp werd aange- boden was bij binnen eenige nren een lijk. Aardenburg, 23 Maart. De beroepen predikant der herv. gemeentede heer H. G. Wittebol, thans te Retranehement, beeft het be roep naar deze gemeente aangenomen. De Nederl. stoomboot Holijroadgezagv. Weddell, geladen met stukgoederen en van Leith naar Antwerpen bestemdis woensdag avond omstreeks 10 uren even beneden Vlissingen aan - gevaren door de van Antwerpen komende En gelsche stoomboot Avenburij, gezagv. Potts. Een poging om de stoomboot op den vlakken grond te doen loopen is misluktzij liep tegen het Leugenaarshoofd aan en zonk aldaar langs den steilen oever in de diepte weg. Slecbts een paar stengen zijn zigtbaar gebleven. De equipage beeft zieh met eigen sloep kunnen redden. De arrondissements regtbank te Arnhera heeft zieh met een adres tot den koning gewend, vvaarin bctoogd wordtdat de wijzewaarop de bezoldiging der leden van de regterlijke magt, en in 't bjjzonder van de arrondissement-regt- bankenhier te lande geregeld isdringend verbetering vordert. Te Groningen viel een miiitair, Wolthuis genaamd jl. vrijdag over de leuning der hulp- brug bij de St. Janspoort. Een soldaat en andere voor bij gangers die het ongeval zagenkregen den drenkeling met behulp van een ladder weder boven water. Onder het naar boven klimmen verloor hij evenvvel nogmaals hetj evenwigt en stortte achterover in het water, waaruit men bem eerst een half uur later als lijk weder ophaalde. Dezer dagen is volgens De Noordstar door een toevallige omsfandigheid te Groningen oen vreesselijke misdaad ontdekt. ZekereS. al daar heeft zijn 19 jarigen dochter gedurende ge- ruimen tijd op zijn zolder opgeslotenterwijl haar slechts wafer en brood werd gegeven om haar in t leven te houden. Zij werd gevonden aan handen en voeten gebonden, en welligt zou bet geheim hem nog lang zijn bewaard gebleven zoo niet de vader de pokken had gekregen een dokter hem bezocht en het gekerm van de ongeluk- kige gehoord bad waarvan een geregtelijk on- derzoek het gevolg werd. De vader scbijnt een verboden omgang ge houden en te dien einde zijne vrouw elders uit- besteed en zijue dochter opgesloten te hebben. o LI. woensdag middag bad te Parijs een manifestatie plaats ten gunste van de republiek en de openbare orde. Een groot aantal ongevva- pende manneu trok de stad door. Men kwam tot voor de schildwachten der in- surgenten op de Place Vendome. Ter hoogte van de Rue de la Paix werden die schildwachten nitgenoodigd zieh te venvijderen en plaats te maken voor de schildwachten van de nationale garde uit de wijk. De insurgenten weigerden bun post te verlaten en velden de bajonet. Ieinand die de driekieurige vlag droog arong vooruit. Door hem aangeinoedigd rukte de volks- menigte voort. De insurgenten lieten de trom roeren. Verscheidene geweerscboten vielen zon- der iemand te treffen. Drie gelederen legden daarop het geweer aan en opeuden een pelotons- vuur op het volk. Er volgde nn gedurende vijf minuten een hartverscheurend tooneel. De in surgenten maakteii daarvan gehruik om op hunne beurt voorwaarts te rukken. Het aantal dooden en gewonden onder het volk wordt op dertig geschat. Alle winkels zijn gesloten. De grootste ver- slagenheid heerschte in de stad. De insurgenten hebben aan Rothschild een oorlogsschatting van 500.000 francs opgelegd. Zij hebben aan de bank voor een millioen francs schatkistbilletten vertoond de bank heeft deze beiaald. Omtrent eene execatie der generaals le Comte en Clement Thomas worden in den Gau- lois en andere bladeu de volgende bijzonderkeden vermeld Generaal Leeomte bevond zieh aan het boofd van zijn troepen toen bij door de insurgenten omringd en gevangen genomen werd. Evenals andere troepen hadden ook de zijne geweigerd op de nationale gardes te vureu en niemand scbijnt hem bij zijn arrestatie getrouvv gebleven te zijn. Tegen 3 ure in den namiJdag werd generaal Clement Thomas, gewezen opperbevelhebber van de nationale garde, in bargerkleeding herkend aan den voet van de hoogte Montmartre. Onmiddelijk gevat werd bij naar het Chateau- Rouge overgebragt. Een uur ongeveer later, na een summier vonnis, werden beide generaals naar een tain gevoerd, aan de hoogte grenzende, en daar gefusilleerd. In de gemeenteschool van het 9e arrond. heeft men dien avond nog drie lijken gevonden: een slaf kapiteineen man van de jagers en een artillerist. Uit het verhaal van den Gaulois blijkt dat de beide generaals naar den tuiu gesleeptaan el- kander vastgebonden en tegen den tuinmuur ge worpen waren. Er werden eenige protesten ge hoord maar onmiddelijk daarna weerklonken tien gevveerschoten. Generaal Leeomte was da delijk doodelijk getroffen. Thomas leefde nog. Toen werden er weder tien geweerschoten gelost. Thomas was nog niet dood. Lafaards -^-riep hij. Nogmaals hoorde men tien geweerschoten en toen was hij dood. Het was half vijf. Ten 6 ure lagen de beide lijken nog in de rue des Roziers. In do verdere berigten van den Gaulois leest men onder anderen het volgende Zeven en een half uur 's avouds. Onze be- rigtgever verlaat nog met meer moeite het raad- huis dan hij er is binnengekoineu. lu de Rue Saint Antoine hoort men geweerschoten. Eene compagnie van de nationale garde stormt de Rue du Temple binnen6chreeuvvende „te Wa- pen." 't Is ongeveer 8 ure. Voetgangers ziet men bijna niet meer. De mist wordt dikker de klokken luiden. Nadat het raadhuis en du prefectnren bezet zijn, worden de bezettingslinien meer uitgebreid. De nationale gardes beletten de circulatie op de hoogte van de brug Lodi. De surveillance op de kaai de la M6gissere was ook zeer strer,g. Een bataljonschef van de garde mobiele en een ander officier, beiden ge- decoreerd met het legioeu van eer passeerden te paard de kazerne du Chateau en moesten zieh de 'grootste beleedigingen van de oproerlingen laten getroosten. Den kommandant van dem't- biele garde werd zelfs door een nationale garde een oorveeg toegebragt. Men heeft beide ofKci- ren naar het CoinitS Central overgebragt. Men schrijft nit Sedan, 19 Maart Sedert 8 dagen doet de Beigische commissie, belast met de gezondtnakiug der slagveldeu van Sedan, in de omstreken dier stad de lijken verbrauden. Zij gebruikt een zeer eenvoudig ruiddel om de verpestende uitwasemingen die bij groote hitie te vreezen warente vernietigen. Ziehier dit rniddelmen doet de putten openen en de lijken bloot leggen zonder die nogtaus te verroeren dan giet men er volgens de hoeveelheid opeen gehoopte lijken koolteer op, zoodat zij met eene dikke laag van die vloeistof gedekt zijn. Als de koolteer overal ingetrokkeu is doet men de lijken begieten met petroleum, men steekt er vuur aan en werpt er hout op om de vlam te voe- den. Het vuur strekt zieh overal uit en dringt zelfs door tot in het diepste der putten. Na drie uren brand, blijven er maar verteerde beenderen meer over. Gedurende geheel den tijd dezer werkiug wordt er ehloor in groote rnassa verspreid en de werklieden bekeunen dat zij geeneu stank van de lijken gewaar worden. Na de verbranding der lijken vormt er zicb bo ven de putten, schijnt het, eene vaste laag drooge teer, die alleen de uitwasemingen kuuneD belet ten. Niettemin doet de Beigische commissie. in overeenstemming met bet gezoudbeidscomit6 van Sedan, kalkckloruur in de pntten gieteu en zij doet die vullen met aarde en ongebluschten kalk. 't Schijnt, dat volgens de vers lagen der heeren dezer commissiede begravingeu zeer slechts gedaan zijn geworden. Er zijn putten waarin 160 lijken liggendie maar met eene laag aarde van 10 centimeters dikte bedekt ziju. Per drie maandeu bianeu Neuzeo fraDce door het geheele Iiijk. gelieol Belgie. Enkele nommera Men abonneert zieh Brievenbuahouders. I,— 1,10 1,40 0,05 bij alio Boekhandelaara, Poatdirecteuren en BIJ Van 1 tot 4 regele0 48 Voor elke regel meero'iq Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zeaden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1