ALGENEEM No. 605. Zaturdag 11 Maart 1871. llde Jaarg. Binnenlandsche berio-ten. Buitenlandsche berigten. Ilandelsberigten. o o 1B0NNEMENT. VERSCHIJNT elk en Woensdag- en Zaturdag-morgrn ten 8 ure I) II O I%! T COMP, <e Hoiixcn. ADVERTENT IE N. Ongefraiikeerde brieven worden niet aangenomen. JPolitiek Overzieft. De berigten nit Parijs bewijzen boe zwaar bet de regering valt om, na de vunrproef der Duit- sche bezetting, de bevolking weder tot den ge- wonen arbeid terng te voeren. Volksredenaars bitsen de nienigte tot. wnntrouwen op, schelden op de regeringsmannen en roepen wraak over den gcsloten vrede. Het gevolg is dan ook reeds dat er onder de bewoners ran sommige wijken cene groote opgewondenheid heerscht, welke nog gevoed wordt door de bonding van de afgevaar- digden Victor Hugo, Lonis Blanc en anderen die niets minder geliischt bebben, dan de in staal van besehuldiging stelling van het gouvernement der nationale verdediging. Dit ontbrak er nog aan, om alien die bunne beste krachten in de nre des gevaars aan het behoud des vaderlands gewijd hebben, met den zelfden zwadder van ondankbaarheid en misken- ning te overstelpen. De afgevaardigde Johnston wilde de leveran- ciers van het leger ter rerantwoording geroepen zien, waarvan velen zooals men weet, zicb aan schandelijke bedriegerij hebben echuldig gemaakt. De leveranciers Tan seboenen b. v. bebben door het alecht nakomen hnnner verpligtingen ze leverden sehoenen met kartonnen zolen veel bijgedragen tot vermeerdering der ellende, met name onder de troepen van Bourbaki. Eon ander belangriik voorstel, op welks on- middelijkc behandeling door Thiers sterk werd aangedrongen, bevatte het volgendede verga- dering zal de plants harer bijeeukomsten verleg- gen, maar niet naar Parijs. De afgevaardigden bebben zich dnarop in de afdeelingen terugge- trokken. Zeer apoedig dus zullen we debeslis- sing der vergadering hieromtrent kunnen ver- nemcn. Gelnkkigbij al den ramp dat er voor dat gedeelte der lagere bevolking, dat voor zijn le vensonderhoud wil arbeiden, handen vol werk is. Voor de vrallen is over eene uitgestrektheid van 600 metersalles door de genie geslecbt. De muren en het rensachtige viaduct van den Point du-Jour zijn met kogels doorboord. De straat en het plein van St. Cloud zijn in een nninboop veranderd. Het meerendeel werd door de Pruissen verbrand, toen de arme bewo ners vooraf aan eene plundering door de eigen Franscbe soldaten hadden bloot gestaan. Het ka6teel van Saint-Cloud is door het ge- Bchut van den Mont-Valerien gebeel vernield. De boomen en de muren zijn gevallen door de projectielen die regtstreeks uit dit fort kwamen De in September verbrijzelde en neergevelde standbeelden en boomen liggen er nog bij dui- zenden. Het geheel heeft een pbantastisch aan- zien van verwoesting. In den omtrek van Sevres heerscht dezelfde verwoesting, evenals in den omtrek van het fort Isy. Alles is vernield. Op bet fort zelf werd eene vruchtelooze aanval tot vermeestering ge- daan, zoodat het zeer beschadigd werd. De slagvelden van CharapignyBourget en Bnzenval, dus zegt een schrijverrooken nog men kan er alle nnttige en nnttelooze verwoes- tingen aanschonwen, en de kunstwerken, zoowel als de vernielingen door middel van de kunst die door de krijgslieden militaire wetenscbappen genoemd worden zijn monsterachtig. Het zal een reis zijn die zoo leerzaam is als nergeus anders het geval kan zijn, wanneer men de om- streken van Parijs en Parijs zelf tbans een bczoek gaat brengen. Herhaalde malen werd, tijdens bet voeren der vredes onderhandelingen beweerd dat de grnaf von Bismarck ook zou eiscben het sluiten van een voordeelig handelstractaat tusschen Duitsch- land en Frankrijk. Verscheidene malen tegen- gesproken en bevestigdschijnt tocb inderdaad dit punt te zijn besproken. Gelijk evenwel te wachten was, beeft de heer Thiers geweigeid aan dat verlangen te voldoen, omdat Frankrijk hot voorbeeld der vereenigde staten wilde volgen en in eene verhooging der inkomende regten een middel wilde viuden om zijne fiuancien te ver- beteren. Officieel is dit antwoord niet, maar de tegen- woordigheid van den heer Pouyer Quertier in het kabinet van den heer Thiers, doet vermoeden dat inderdaad Frankrijk zijn haudelstelsels zal wijzigen en weder tot bet protectionisme zal te- rugkeeren. De strijd tusschen vrijen bandel en bescher- ming zal dan weder op nieuw ontbranden en ook Engeland zal dnarvan de gevolgen onderviuden. Zijn handelstractaat met Frankrijkwaarop het zulk eenen lioogen prijs stelt, loopt toch ook gevaar in dien strijd te zullen ondergaan, waardoor bet al de voordeelen weder zou verliezen die bet door dat fractaat had verkregen. V66r echler hieromtrent in nadere besehouwingen te treden, wenschen wij af te wachten of inderdaad de beer Thiers zich zoo pertinent heeft uitgelaten als thans wordt gemeldt. Neuzen, 10 Maart. De officier van ge- zondheid der 2de klasse de heer Tbijsis na nabij drie maanden aan de Hollandsche ambulance te Metz werkzaam te zijn geweest, in dit garnizoen teruggekeerd. Hontenisse8 Maart. Gisteren werd albier aan het begin van den Hoefkensdijk een kind van 16 maanden van zekereu d. R. leven- loos uit een sloot gebaald. Het kind was slechts weinige minuten van onder het toezigt der moe- der geweest. I.Jzendijlce9 Maart. Bij den raad dezer gemeente zijn van eenige ouders klagten ingekomen tcgen den hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school albier, als zou bij zich scbnldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde ban- delingen met eenige zijner vronwelijke leerliugen. Procesverbaal is tegen den hoofdonderwijzer opgemaaktterwijl bij tengevolge van een be- sluit, door den raad in een heden gehouden zitting genomen voorloopig voor den tijd van 3 maanden in zijne betrekking geschorst is. De weleerw. zeergel. heer D. J. Looijen predikant te Resseu (bjj Nijmegen), beeft het beroep naar de herv. gemeente te Sluis aangeno men. Men beeft opgemcrkt dat op den zondag avond waarop aan een te Middelburg staand paardenspel verlof gegeven was tot het honden eener voorstelling, herbergen en danshuizen al daar veel minder bezoclit waren dan gewoonlijk. Den daarop volgenden zondag is weder eene voorstelling gegeven. Het verzoek van den kerkeraad der ned. herv. gem. om des zondags geen openbare vermakelijkheden meer toe te staan, is afgewezen. De gemeenteraad van 's Gravenbage heeft na korte discussie met algemeene stemraen be- sloten, dit jaar, met het oog op de heerschende epideraie, de kermis niet te doen houdeu. Het geteisterde Egmond is inderdaad door een tweede ramp getroffen de waardige genees- beer Schroder is door den typhus aaugetast, en ook den ziekenvader der ambulance is op het ziekbed neSrgeworpeu. De typhus commissie beeft veel te doen, maar hoeveel de liefde ook zond, de behoefte is en blijft groot. Wekelijks is meer dan f 700 noodig. o In de Belgische bladen wordt sterk aan gedrongen op het nemen van maatregelen tot ontsroettipg der slagvelden bij Stkian, waarnit bij bet naderende warme jaargetijde anders zulke hevige epideruieu kunnen voortspvuiten. Prias Orloff heeft reeds 1000 fr. duarfoe hescbikbaar gesteld en er op gewe/.en dat tijdens den oorlog tusschen Turkije en Perziciin de 18e eenw, tallooze met rottend meuschenvleesch gcvoede insekten een vreeselijke epidemie verspreiden in Russiscbe provincien, die honderdmaal vcrder van de slagvelden verwijderd waren dan Brussel van S6dan. De Indep. Beige heeft reeds 1800 fr. verzameld. De Belgische regering heeft thans de zuivering der slagvelden bij Sedan opgedra gen aan de heeren Lante, gepension. militair geneesheer, en L. Cr6teur, apotbeker, die reeds met de noodige instructies derwaarts vertrokken zijn. Vrijdag morgen om 5 uur begonnen de Duitsclie troepen zicli reeds te concentreeren. llit de verschillende kwartieren begaven zij zich naar de Champs Elys^es om zich bij den staf aan te sluiten. Uit al de J zijstraten kwamen Saksische en Beijersche troepen om zich in het gelid te scharen en ten half zeven ving de aftogt aan. De posten, die op de Place de la Concorde stondennamen tegen 8 uur huu plaats in de gelederen in. Naarmate de Duitsche troepen aftrokken namen de Franschc hnn plaats in alfijd een afstand van ongeveer 100 meters tusschen de beide legers latende. Aan den iugang der Champs E!ys6es hielden de eersten echter halt om den Pruissen tijd te geven zicli bij de aftrekkenden aan te sluiten. Het vertrek van dezen werd door tromslag en muziek aangekondigd. Eerst defileerde de kavalarie toen de infanteriede artillerie de ambulances, de wagens, de bagage, weder infan terie en eindelijk weer kavalarie. Allen trekken weder door den Arc dn Triomphc been en elk nieuw korps heft onder dat histo- risch gedenkteeken een zegekreet aan, die door de talrijke toeschouwers met verontwaardiging en verbeten woede wordt aangeboord. De Dnitschers begeven zicb naar de Avenne Uhrich trekken door het bosch van Boulogne in de rigting van Sevres en passeerenjde Seine over een schipbrug. Naarmate de troepen aftrekken sluiten de op verschillende plaatscn gestationeerde schildwaeh- ten zich bij hen aan. Eindelijk trekt deacbter- boedeeen detachement kavalariedoor den triomfpoort, juist op klokslag van half elf. Op dat oogenblik valt er een schotdat zoo wel do Duitscber8 als Franschen voor een oogen blik in verwarring brengt. Het is een Dnitsch soldaatdie Parijs zijn afselieids groet brengt. De omstanders antwoorden met con stroom van verwenschingen en de tweedaagsclie bezetting van Parjjs door de Duitsohers behoort tot de ge schiedenis. Naauwelijks is voor Frankrijk het uur ge" komen dat de vijand zijn grondgebied begint te ontruimen, of het loopt gevaar op andere en nog ellendiger wijze geteisterd te worden. De gisting welke sedert eenige dagen te Parijs beerschtc deed gegronde vrees ontstaan voor een burger- oorlog, of altnans voor een revolntie waarvan volkoinen anarchie Iiet eerste gevolir zou geweest zijn. Met het oog daarop wordt het Parijzer garni zoen thans geduclit versterkt, de nationale garde gaandeweg ontbonden en de zetel van bet gou- vernemeut voorloopig niet naar de hoofdstad over- geplaatst. Van de Franscbe gevangen te Wczel lagen er vele in de lazareths. Op het berigt dat er reeds Maandag een begin zou worden gemaakt met 't vervoer der gezondo gevangenen naar Frankrijk scbeen eensklaps alle ziekte geweken te zijn. Verreweg de inceste patienten spron- gen van bun stoel of legerstede op, om de ver- klaring af te leggen dat zij zich volkomen her- steld gevoelden en dus met een der eerste trans porten de terugreis naar het vaderland konden aannemen. De meeuing dat de thans gesloten vrede slechts een wapenstilstand van korfer of langer dunr zal zijnwordt in Duitschland niet door ieder gedeeld. Men wijst daar op de vernedering die Frankrijk in 1815 vooral door het toedoen van Engeland onderging en op de wraak welke men over Waterloo zwoer te znllen nemen toch werden Frankrijk en Engeland later trouwe vrienden en bondgenooten. Zoo ging het met Oostenrijk en Pruissen, met Ilnslaud en de g'. iil- lieerde mogendheden, zoo zal het ook weder met Frankrijk en Duitschland gaan, als de hartstog- ten tijd gehad hebben om te bekoelen. Nu kan het Franscbe volk geen oorlog meer voeren e« dan zal het zulk8 niet meer willen. De kolone! von Weebmar, kommandant van de Badensche troepen onder von Werderheeft in zijn kennisgering van het sluiten van den wapenstilstand aan zijn soldaten, dezen nitge- noodigd om bun vrengile niet op niibundige wijze te niten daar men in den vijand een broeder moest zien, zoodra bij overwonaen was. Daarop nam bij zijn helm af en noodigde zijn soldaten nit met hem te bidden; na eenigeoogenblikken stilte bief het muziekkorps het koraal gczang aan Jesus meine Zuverzicht. In stomme ver- bazing aansehouwdon een aantal Franscbe bur gers (leze hooding van de Duitsche „barbaren.'> ERRATU M. In bet berigt betrekkelijk het heerseben der pokken-epidemie te Axel, (zie no. 693 van 4 dezer) was eene drukfout ingeslopen in plaats van Febrnarij 1870, was geplaatst February 1871. ZEETIJD1NGEN. JPr-ijzen tier JEffecten. AnislerUaui, 9 Maart. P«r drie staide, biin.n Nenienf j frttn d.or het geheele Rijki'jo geheel Belgie.1,40 EakeU ■•mmen0 05 Mi* ibonneirt sick kg alls Boekhandelaars, Posldirecteareo en Brierenbuhoideri. BIJ Van 1 tot 4 regels 0 Voor «lke regel meer. 0.10 Advertentien gelieve men nan do Uitgeveri is te zenden uiterlijk Dingsdng en Vrijdag avond G nre. Van 3 tot 10 Maart, zijn in deze haven binnengekomen, met bestemming naar Gent, de volgende zeesehepen als 4 Maart. De Engelsche stoomboot Londoi, kapiteii Ellwood, van Goole met atukgoederen. De Fransche schooner Lafoi de Perros, kapitein Briand van Bordeaux met wijn. Den 6. De Engelsche stoomboot Citij of Rotterdam, kapifein Th Downaa van London met grondnoten. De Engelsche stoomboot Kil- larneij kapitein Gravell, van Goole met stnkgoederen De Belgische stoomboot Flecha, kapitein H. Seenwen, van Louden met stnkgoederen. Den 7. De Fransche schooner Emma Marrie, kapitein Philippe van Bordeanx met wijn. Den 8. De En» geltche stoomboot Deva kapitein Brown, van Goole met stnkgoe deren. De Engelsche stoomboot Contest, kapitein W. Pratt, van Goole met stukgoederen. Den 8. De Franschc schooner Ana- tale et Marie kapitein Le Brun, van Bordeaux met wijn. De Engelsche barge Star, kapitein J. Wilding, van Londen met rijst. -- De Engelsche schooner Diamoud knpitein R. Eijre van Londen met raapzaad. De Fransche schooner Julie Ca» roline kapitein Le Mancher, van Bordeaux met wijn Den 10, De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kapitein Smoudon, van Grimsbij met stukgoederen. --De Engelsche stoomboot Furon kapitein J. Bain, van Grimsbij io ballast. De Engelsche sloep Edwin Hauthorn, kapitein J. Graijling, van Londen ledig. De Engelsche schooner Gibbon, kapitein Booth van Londen met grondnoten. De Engelsche schooner Rippling Wave, kapitein John Carter, van Liverpool met zout. Uit deze haven zijn naar zee vertrokken, gekomen san Gent, de volgende zeesehepen, als: 3 Maart. De Engelsche stoomboot Devakapitein Powell, naar Goole met stukgoederen. Den 4. Da Engelsche schooner Norfolk Tar kapitein Parkernaar New-Castle in ballast. De Engelsche schooner Sn9»n Henrij. kapiicic F. Maxtid, naar Middleabro, in ballast. De Engelsche schooner Young Mary, kapitein H. Gregory, naar Ipswich, inet sniker. -- De Engel- •cho schooner Impetuons, kapitein Minter, naar Shields in bal last. De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kapitein Snou- don, mar Grimsbij met stnkgoederen. De Russische bnk Anna, kapitein Thoruth op avonture in ballast. Den 5. De Grieksche brik Aghios Gheorghios, kapitein Leo Casala, in ballast. Den 6. De Nederlandsche schooner Jari Freseman kapitein De Jonge naar Hamburg met gaspijpen en krijt. Deu G. De Engelsche schooner Zairij Queen, kapitein W. B. Williams, op avonturo in ballast. Den 7. De Engelsehe stoomboot Loodoskapitein Ellwood, naar Goole met stukgoederen. Den 8. De Engelsche stoomboot Killarneij, knpitein Gravell, naar Goole met stukgoe deren. Den 9. De Belgische stoomboot Flecha, kapitcir. (1. Seenwen, naar Londen met stukgoederen. De Engelsche stoom- boot Deva, kapitein Brown, naar Goole met stukgoedereu. De Noordsche bark Scararaanga, kapitein O. B. Chr. Housken, op avonture in ballast. Op 4 Maart is uit deze haven vertrokken in ballast naar Engeland, op avonture, de Engelsche bark Thomas Bull, kapi tein Hudson, welk schip op 27 December in deze haven geko- men van Odessa, met tarvre, hier is Jceggelost. Op 4 Maart vertrok nog ait deze haven naar Antwerpen, ledig, de Engelsche sloep Henrij et Sijdenij, kapitein Bloomfeeld. Nederlaoil. aCcrtific. Werkelijke achuld2J pet. 58J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1