ALGEMEEN No. 601. Zaturdag 25 February 1871. ide Jaarg. Binnenlandsche beriaten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O X T COM P. (e Aeuzen, ADVERTENTIEN. €>ug<>f raiikeer<le brieven worden niet aangenoinen. JPolitiels: Overzigft. Thiers aan't hoofd der repnbliek, het ministerie reeds gekozen, eene commissie tot onderhande- ling naar Versailles, terwjjl bovendien een vijf tiental leden der kamer van verfegenvvoordigers te Parijs verblijf liondt, eensdeels om de vredes- onderbandelingen te steunen en anderdeels om de volksvertegen woord iging met den stand der onderhandelingen op 't naanwkeurigst te onder- honden men kan zeggen dat de ijver en voort- varendheid van het oorlogstooneel naar de con ference zaal is overgebragt. 't Lijdt haast geen twijfel of deze onderhan delingen zullen ondanks alle Fransehe groot- fipraak, tot den vrede leiden. Vooreerst laat het zich verwachtcn dat Favre van den beginne af met Bismarck's eischen is bekend geweest en ten anderen is Tliiers de man niet om Frankrijks oorlogskrachten door bet vergrootglas der ver- beelding te zien. VVij bebben groofe hoop, onze lezers het woord „V rede" spoedig te kunuen toeroepen. De een en zeventigjarige Thiers, president der repnbliek. Dat zal hij, de grootst mogelijke tegenstander dier regeringsvorm, zelf wcl nooit gedacht hebben en degene die hem nog voor weinige jaren dit voorspeld had, zou hij waar schjjnljjk voor een krankzinnigen hebben nit gescholden. 't Is niet onbelangrijk op den levensloop van dozen grijsaard, zulk een gewigtige persoonlijk- heid in I rankrijks tegenwoordigeomstandigheden, een er.kelen blik te slaan. De beer Thiers is in het eerste jaar onzer eeuw gehoren te Aix, in Provence hij stndeerde op een der zuidelijke universiteiten en wijdde zich aanvankelijk te Parijs aan de jonrnalistiek. llij werd redactenr van den Constitntionnel en in 1830 rigtte hij met zijne vricnden Mignet en Armand Carrel den National op. Het ontstaan van dit liberaal oppositie orgaan werd door de regeripg van Karel X zoo onaangenaam gevonden, dat zij de di ukpers door eene drukkende wet in banden sloeg. Kort hierna werd Thiers tot af gevaardigde verkozenen zijne groote scherp zinnigheid en welsprekendheid maakten hem weldra tot een der voornnamste leden der kamer, zoodat hij in 1831 door Louis Philippe tot mi nister benoemd werd. Na de February -omwen- teling en het uitroepen der republiek heeft hij voortdurend oppositie gevoerdbij den coup d et.at van den 2 December 1851 waardoor Napoleon III zich van de regering meester maakte, werd hij in het kasteel Vincennes gevangen ge- zet en vervolgens verbannen, doch in 1852 ont- ving hij vergunning naar Frankrijk terug te keeren. Sinds dien tijd heeft hij voortdurend oppositie gevoerd tegen het twee'de keizerrijk doch niettemin heeft geen enkel man zooveel bijijedragen tot het populair maken van het Na- polbonisme en tot de idealisatie van Napoleon I. In vele opzigten is hij onverdraagzaam en illibe- raalen de republiek bad tot zeer onlangs toe geen verbitterder vijand dan hjj. Men hield hem steeds ^voor het hoofd der Orieanistische party, doch zjjn gesprek met den correspondent van de Daily News, eenige dagen geleden medegedee'id zou doen denken, dat hij thans voor eene ge matigde reimbliek gestemd is. Hoogstwaarschijn- lijk is deze plotselinge bekeering tot het repu- blikeinsche geloof echter niet gemeend, en wenscht de veferaangrijs geworden in intrigeren, de repnbliek den vrede te laten sluiteu, om den weg tebereiden tot eene Orieanistische rnonarchie. De groote popalariteit, welke hij op het oogen- blik geniet, is aan verscheiden oorzaken te dan- ken. Onder zjjn ministerie had de versterkiug van 1 arijs plaats, en hij was het die het bouwen der fortcn met groot taient in de kamer verde- digde. Zjjne onophoudeljjke waarschuwingen tegen bet gevaar dat Frankrijk van een vereenlgd Duitschland dreigde een gevolg van zijn over drevea chauvinisme, dat groote schuld heeft aan den tegenwoordigen oorlog, worden thans echter door het volk als zoovele bewijzen aangenomen van een half supranaturalistische gave van staat- kundige profetie. Zijne speech, tegen den oorlog uilgesproken omdat hij meende, dat Frankrijk niet gereed was tot den oorlog, heeft dit volks- gevoelen versterktzijne Kuropesche reis om boudgenooten voor Frankrijk te zoekenheeft eveneens grooten indruk gemaakt op de volks- verbeeldingen het gebrek aan eminente man nen 't welk het Fransehe volk thans ondervindt, draagt er zeker veel toe bij, dat men den ouden staatsman tot hoofd van het bewind verkozen heeft. Indien hij werkelijk eene gematigde re publiek wil pogen tot stand te brengen, dan zal zijne benoeming een zegen zijn voor Europa daar geen andere regeringsvorm op het oogen- blik betere kansen aanbiedt voor Frankrijk's rust en ontwikkelingdoch het is slechts al te zeer te vreezen, dat Thiers voornamelijk optreedt als wegbereider der Orleansen, en hen aan het volk zal pogen op te dringen, wanneer de oude geschiedenis zich weder zal herhalen. De vrees voor de kracht der Bonapartisten op het platte land en op de dorpen heeft den heer Thiers zeker voornamelijk genoopt partij te kiezen voor de gematigde republikeinen, doch nn de uitslag der verkiezingen bewezen heeftdat het Bona partisme alle levenskracht verloren heeft, daar slechts vijf Bonapartisten verkozen zijn, is het niet onmogelijkdat de oude staatsman reeds spoedig zijn terugkeer tot de liefde zijner jengd verklaren zal. was er geen strafbaar feit gepleegd, en eonclu- deerde pleiter ook op dien grond tot vernietigiug van het vonnis van den kantonregter. De conclnsie van het openbaar ministerie is bepaald op 27 February. o In de zitting van den hoogen raad van dingsdag 11. werd behandeld de'zaak van den heer Vereecken, zoon van den burgemeester van Stoppeldijk. Deze laatste aan anderen die meenden daartoe geregtigd te zijn, bet jagtregt op zijne gronden betwistende, had zijn zoon gemagtigd om op zijne landerijen tcjagen. Vandaar proces-verbaal en veroordeeling van den zoon door den kanton regter te Hnlst. In cassatie trad mr. D. van Eck als advocaat van den veroordeelde op, en stelde onder zijne middelen van cassatie er een voor, dat van meer algemeen belang is te achten. Ilij vestigde namelijk de aandacht op het versckil tusschen de vorige jagtwet en de tegen woordige, al mogt dat verschil dan ook slechts bestaan in eene s t r e e p. De jagtwet van 1852 had in art. 2 gezegd om eens anders grond ofjagtofvisch- w a t e r bij vergunning te kunnen bejagen of bevisschen, moet men voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regtheb- bende. Die wet verbood dus het visschen en jagen zonder vergunning op eens anders grond, zijn j a g t of zij vischwater. De tegenwoordige wet zegt echterom eens anders grond of jagt of vischwater enz. Het koppelteeken achter jagt aangebragt verbindt dus dit woord met w a t e r, zoodat thans alleen verboden is het jagen en visschen zonder vergunning op eens anders grond of in zijn jagtwater (b. v. eendenjagt) en vischwater. Pleiter toonde aan dat het werkelijk de be- doeling van den wetgever was geweest om door jagt met het koppelteeken aan water te ver- binden, te spreken van jagtwater. Daardoor was echter de bescherming van het jagtregt afgescheiden van den eigendom nit de wet gevallen, en kan (al moge dit dan ook al bij vergissing zijn gescbied, uithoofde eene straf- wet nooit mag worden uitgebreid) de uitoefening daarvan zonder vergunning niet meer worden gestraft. Daar nu in dit geval de zoon bad gejaagd op de gronden van zijn vader met diens vergunning, IXeuzen 24 February. Het door ons reeds vroeger vermelde gerucht, dat bij den heer minister van oorlog het voornemen bestond de garnizoens-verwisseiingen, die tegen Mei a. s. waren bevolen tengevolge der heerschende pokken ziekte niet te doen plaats hebben, heeft zich officieel bevestigd het garnizoen alhier zal alzoo met 1 Mei a. s. niet naar Vlissingen ver- trekken, maar hier blijven. Met 1 April a. s. wordt het bestelhuis voor brieven te Overslag opgehevenen vervangen door een hulpkantoor. Als brievengaarder is benoemd de heer E. E. A. Steenputthans be- stelhuiskouder. Hulst, 22 February. Gisteren avond gaf onze stedelijke Harmonie een concert voor hono- raire leden en dames. Werden in 't algemeen de stukken zoowel vocaal als instrumentaal keurig uitgevoerd, inzonderheid trok onze aan dacht: het Nieuw Neerlandsch Volkslied, dat bij de uitgevers dezes in druk is verschenen, eii thans niet alleen in Ncderland, maar ook in Belgie is verspreid, en allerwege zeer veel bijval vindt. Het stuk werd heerlijk uitgevoerd, zoodat de schoone composite van onzen geachten kapel- meester treffelijk uitblonk. Dit was ook het geval met het pas door den heer de Pauw ver- vaardigtie lied: „Gebed om den vrede" wat ook zeer veel bijval vond en zeker even als het Nieuw Neerlandsch Volkslied eene algemeene verspreiding verdient. Zoo dan gaf onze schoone Harmonie wederom bljjken, dat ze den lof, dien men haar niet zelden toezwaait, ruimschoots verdientzoo dan wordt het meer en meer duidelijk, dat onze bekwame kapelmeester, de heer P. de Bauw niets onbe- proefd laat, om de Harmonie in bloei te doen toeuemenzoo dan eindelijk zal ieder opregt Hulstenaar, zich als het ware gedrongen gevoelen, zooveel mogelijk aan de belangen onzer Harmo nie, inderdaad een sieraad onzer stad, mede te werken. Wij zeggen een sieraad onzer stad, vvant mogen we niet fier gaan op eene Harmonie, die dikwijls als ze op een of ander festival ver- schijnt inderdaad uitblinkt. Wie herinnert zich nog niet den lof, dien zij laatst te Assenede (Belgie) mogt ontvangen. De verklaring daar van vele vreemde toonkunstenaars „Dathadden we van de Hollanders niet verwacht" is inder daad streelend voor ieder inwoner dezer plaats en die de schoone toonkunst lief heeft! - Uit Aardeubnrg schrijft men Het eerste geval van pokziekte heeft zich dezer dagen bier vmorgedaan. De zieke is een kapitein der franc tireurs, die uit Frankrijk naar Belgie uitgeweken in Nederland een w'ijkplaats zochtomdat hij z'cb in Belgic, zijn vaderland, niet veilig rekende, wijl hij als deserteur uit de Belgische gelederen door de gendarmerie werd vervolgd. Hjj is bier in het burger gastlniis opgenomen en met groote zorg van de andere zieken afgezonderdzoodat men hooptdat de epidemie, die zoovele gc meenten van ons vaderlan I teistertzich niet verder zal uitbreidente meer daarbij het heerschen der pokziekte in het begin des vori- gen jaars alhierschier iedereen zich beijverde zich te doen vaccineeren of hervaccineeren, waar door toen dan ook de ziekte tot staan kwam. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Aar- denburg door den heer .1. J. Bos, te Soest. Twee person en gin gen dezer dagen over bet broze ijs van Nieuw-Vossemeer naar St. Phi lipsland. De ijsschotsen kwamen in beweging en beide ongelnkkigen werden met den stroom medegevoerd. De een viel weldra door het ijs en verdween in de dieptede ander stapte be-j bonden ann walna elf nren in de duisternis rondgezworven te hebben. De berigfen omtrent den toe^fand van den oud minister de Waal luiden steeds guustig en men mag zijne volkornene herstelling te gemoet zien. De Bredasche Cour, heeft nit goede bron vernon'en dat vo.orfaan de coupons en uitgelote obligation der pnnselijke sfafen „door de om standigheden waarin Z. II. de pans verkeert niet meer voldaan kunnen worden. Den 19 Fehr. beeft te Moerdijk een ma trons van de sfoomboot der Grand Cential Beige in een twist een zijner kameraden met een mes doodgestoken. De dader is gevat. Bij het in- gesteld geneeskundig onderzoek bleek hetdat het hart was getroffen. Sedert het laatste be-igt is het wafer te 's IIertogenbo<ch voortdurend blijven vallen, zoo dat de stad, wat de hnizen en sfraten betreft, weder watervrij is, doch de meeste kelders staan nog diep onder; een ander inconvenient is, dat op vele plaatsen, waar het wafer gestaan heeft men geen gas kan bekomen. Hoewel de petro lenm in die wijken thans veel dienst doet, is dit voor fahrikanten en niet minder voor de werklieden zeer nadcelig. De direcfie d«r gas- fabriek is infnsschen in de weer om de verfich- wederjin orde te brengen. Dingsdag 11. zette het ijs zich te Vuren in beweging en bragt veel schade toe ann de boomen en verdere honfgewassen bnitendijks. Lven boven het fort kruidde het ijs 7,00 hevig, dat groote stukken over den dijk geworpen wer den. Nog heviger ging het er den volgenden dag naar toe. Ongeveer ten een nnr des middags kwam een groote schofs van een der waarden langs den dijk zetten, en wierp de sehuur van de gebroeders Fkelmans geheel in elknnder komt vervolgens tegen den mesthoop van H. Verhaar de Bruijn aan snijdt dezen midden door, en komt in het achterhuis en de keuken van genoemden landbonwer te regtna in zijn vaart nog eenige boomen geveld te hebben. Het vee, dat op stal stond, werd plotseling door het ijs, dat toen in elkaar viel, bedolven, zoodat alleen de koppen en nekkon vrij waren, terwjjl de geit zoo in het jjs geklemd zat, dat alleen het kopje er uitstak. De inmi ldels toegeschoten boeren hielpen den eigenaar in het lossnijilen van bet vee, en zaagden de staken door om het uit den stal te kunnen verwijderen. Tot ver- bazing van alle toeschouwers bleek dat de dieren geen letsel bekomen hadden. In de Helderscbe en Niea wedieper eonrant van 22 dezer, no. 23, lezen wij het volgende De bouwman K. te Gorinchem heeft boven het opschrift„Besmet.te!jjke veeziekte," van stadswege aan zijne wooing gehecht, de woorden geschreven ,,De hand des Fleeren kan men niet keeren." Naar wij vernemen heeft nn de eene of andere gait van de Gorkumsche straatjeugd. bjj dat alles nog deze regelen gevoegd „Ja vriend al ben je nog zoo vroom, Toeh doe je water in je room." Een loteling uit de gemeente Ambt Ommen, bad als reden tot vrjjstelling opgegeven eenige wettige zoon te zijn, dat ook volkomen waar was tot den dag waarop bij op het stadhuis verwacht werd om die vrjjstelling te constatceren. In zijne plaats tocli kwam zjjn vader de geboorto van een nieuwen zoon anngeven, waardoor de reden van vrjjstelling verviel. De Nederlandsehe schilder Martinns Kny- tenbronwer verliet bij het nitbrekon van den oorlog zjjn woning te Avon, bij Fontainebleau, en nam als vrjjschutter dienst, bjj de Franschen. Hij beval de bescherming zijner knnstproducteu aan de locale overheid aan. Doch boezeer heeft men dir verzaakt; zjjn huis is geplundert en vernield, zelfs zjjn familiepapieren zijn veruietigd en zijn scbilderjjen.men heeft ze verbrand Per (trie «nanden binnen Neuzen mm rn franco door het gehecle Rijk. m mm geheel Belgie. Enkele nommers Men Bbonneert zich Rrirvenbushoudere. 1.— 1,10 1,40 0,05 bij alle Boekhandelaars, Poaldireotearen en BIJ Van 1 tot 4 regels0 40 Voor elke regel meer(,jg Adrertentien eelieve men aan de Uitgerers in te zenden uiterl'jjk Dingsdag en Vrijdng avond C nre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1