algeieen No. 599. Zaturdag 18 February 1871. 11 tie Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buiteulandsche berigten. abonnement, 1.- elken Woensda VERSCHIJNT g- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O I T CO MP. (e Keuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aaugenomen. Politiek Overzigt. „Veel honden is der hazen dood." Ditspreek- woord kan gerust worden vertaaldVeel prinsen is der volkeren nood." Om den vacar.ten zetel van Frankrijks rege- ring verzamelen zich de kroon-pretendeuten vau Bourbon, Oi leans, Napoleon en als aanhangsels zijn de verscbillende fractien van republikeins- gezinden dapper in de weer hnnne paitij te doen zegeyieren, hun zetel te bouwen op de zoo jam merlijk door den derden Napoleon verlaten en verloren keizerstromi. Wat heeft Frankrijk wat het arme volk al geleden door al die troon-bejagers door al die voorvechters van meer of min practisclie of nit zinnige priucipes van volusregeringja men kan gerust zeggen, wat is Enropa af veracbterd in wezenlijken voornitgang alleen door den strijd der partjjendie malkander immer in Frankrijk bevochten alleen door de ontvankelijkbeid van 11 ransche volkom zich dan in de armen van deze, dau weder in de armeu van geeue partij te werpen. Zvvaar was de hand der verdrukking ne^r gekomen op het Fransche volk, na°al de onverzadelijke overwinningen van den eersten Napoleon Enropa was als 66n man wraak kotneu neiuen over de veruedering bijkans overal onder gaan I'arijs was ingenomen het Fransche volk op de Tuillerien zeire de wet gesteld de Napo leons waren verhanncn en Frankrijk bad een tijdperk, ja van roemruchte overwinningen, maar ook een tijd van zware beprofeving, van groote opoflfering ondervonden. Wie had kunnen denken dat al die ellende bij het I ransche volk kou worden vergeten wie had kunnen vermoeden dat immer weer in P rank rijk een scbadnw van magt aan de Napo leons zou worden toevertrouwden tocli nog geen vier tientallen jaren zijn verloopen of reeds zien wij alles vergetenden vredelieventlen Filips II wegjagen een immer verworpen preten- dent der Napoleons de Franscheu troon in be- zit nemen. Wat zal thans de toekomst van Frankrijk zijn, zoo vraagt menigeen. Hoe zal Franknjks volk nu beslisscu nu het een tijdperk van veruede ring en ellende. meer dan immer te voren heeft doorleefdnu het prachtige Parijs de Duitsehe bommen gevoeld en om den ellendigen liongerdood te ontgaan in de handen des vjjands is gesteld. De beiigten over de verkiezingen toonen ook nu weder aan, een bonte kaart van Bourbons, Orleamsten, Napoleoniden en repubiikeinen maar toch is daaruit op te makeu dat de partij der koningsgezindenwaarin men die des vredes meent te berkennende overhand heeft. De vcrhoudiug tusschen v. Bismarck eu Favre 8chijnt dan ook tegen woordig. zoover met de omstandigheden mogeljjkzeer gematigd en vriendschappelijk te zijn, Het Iiet zich verwach- ten dat bet werk der verkiezingen waaruit de volksheslissing van vrede of oorlog moest voort- vloeienbinnen den bepaalden tijd der wapen stilstand niet kon afgeloopen zijn. Er zijn dan ook^ nieuwe onderhandelingeu geopend eu volgens de jongste bij ons ingekotnen oflBcieele berigten uit Versailles, zijn vijf dagen verlenging van den wapenstilstand toegestaan. Vijf dagen tijdswaarin nog nieuwe verkie zingen moeten plaats hebben en eene vergadering uit alle oorden des lands te Bordeaux moet bijeen komenis zeker weer heel kort genomen." Jl. zondag heeft er dan ook (zie ons vorig nommer) reeds te Bordeaux eene vergadering der gekozen leden plaats gehad. Men heeft zich geconstitueerd en de secretarissen benoemd maar kon ook niet verdergaan omdat een derde deel der leden ontbraken. De regering der nationale verdediging onder- vindt over 't gebeel in de verkiezingen weiuig dank bij de bevolking. Sommigen worden niel gekozenanderen slechfs met geringe meerder- hcid. Daareutegen vinden zij die hunne stem tegen den oorlog hebben verheven veel bijval. Thiers o. a. is achttien maal verkozen. Trochu de eerwaardige opperbevelhebber van 1 arys is zeven maal en de oude Changarnier viermalen gekozen. Onder de gekozenen merkt men op de onver- beierlijke socialist Louis Blanc, doch deze heeft even als Trochu voor 't mandaat bedankt. Bij ministeiieele beschikking van 11 dezer no. 562 (afdeeling telegraphic) is belast met het begeer van het te Zwijudrecht, op 1 Maarta. s. te opened telegraafkantoorden beer K. S. de v ijn directeur van het op te rigten postkantoor aiaaar. Naar het Dagblad vau gewoonlijk goed ingelichte zijde verneemt, zou de tweede kamer overeeukomstig het verlangen der regering den 7 Maart bijeeukomen. Het Noorden eeliter verneemt, dat de tweede kamer is opgeroepen tegen 1 Maart. olgens het Handelshlad verwaeht men dat de garnizoensverwisselingen op 1 Mei niet zullen doorgaanuit vrees voor overbrenging der pokziekte door militaire uit besmette stedeu naar gezonde plaatsen. LI. dingsdag werd op nieuw voor den hoogen raad de vraag behandeld, of de gemeente- besturen bevoegd zijn om het verblijf in herber- gen na een aangewezen uur te verbieden. Gold bet in de vorige zaak den herbergier, thans waren de bezoekers bij de zaak betrokken. Ook voor deze, drie notabele inwoners der gemeeute Hontenisse, trad de advocaat mr. D. van Lck op. Met aanwijzing der grondeu die hem tot de conclusie leidden, dat de grondwet en de wet op de vereeniging en vergaderin" de persoon I ijke vrijheid van de burgers om bij "een te komen zooals bier het geval was geweest, hodden gewaarborgdtrad bij tevens in een uitvoerigo wederlegging vau de tegenbedenkin gen, door bet openbaar ministerie in de vroegere zaak aangevoert. Die tegenspraak bad zijne gedacbte nog op een andere grief gevestigd. Lrimers werd door het verbod in de verordening ook het eigendomsregt gekrenkt. Art. 625 van bet Burgerljjk Wetboek geeft toch den eigenaar bet voile regt om zoodanig gebruik van zijn eigeudom te maken als bij goedvindt, mits bij de regten van andere niet krenke, en zijn regt met beperkt vvorde door de wet of door zoo- danige verordeningen, welke laatsten de bevoegd- beiu aan de grondwet ontleend. Niets daarvan, zeide pleiter, deed zich bier voor. Integendeel bad juist de grondwet bet makeu van denrclijke verordeningen verboden. Pleiter meende derhalve dat door het bedoeld verbod bet regt van den eigenaar der herberg (en derhalve de wet) was gescbonden, oindat die, bet zij bij zelf haudelde of d it door anderen vvenscbte te doen, het regt bad om ten alien tijde personen in zijn huis te ontvangen. Nog twee middelen van cassatie werden door hem bijgebragt, wier vermelding echter voor het publiek van geen belang is. De advocaat generaal mr. Romer zal later zijn conclusie nemen. Door den heer N. H. Henket, hoogleeraar aan de polytecbnische school te Delft, is een plan tot oprigting eener uaamlooze verthootschap voor den aanleg van locaalspoorwegen voorbereid en in eene brochure outvvikkeld. De locaallijneuwelke de heer Henket, bij wijze van schets, wenscht tot stand te zien ko men en aie op een zeer fraaije en naauwkeu- i ige kaart ackter zijne brochure zijn aangewezen. hebben een lengte van 1192 KM. Over de ver scbillende provincien zijn zij in grove trekken verdceldo. a. vinden wij aaDgeteekend Noord-Brabant en Z e e 1 a n d. Roo zendaal SteenbergenPbillpslandZierikzee Br mwershaven (49 KM.) Zee land. GoesEllewontsdijk Middel- burg Domburg, en Sluis IJzeudijkeAxel (68 KM.) De ontwerp statuten en bet prospectus ter voor- bereiding van een naamlooze vennootschap tot uitvoering van deze belangrijke werken z'jn verschenen. Zaninsl14 February. Sedert eenigen tijd was in deze gemeente aanvvezig een zeker persoon zich noemende Jacobus] Ricke welke onder alle voorwendsels trachtte te bede'lennu eens voorgeveiide schipperskneeht te zijn geweest doch het -schip vergaan wasdan weder dat hij de sehipper zelf was. Door die.bandelwijs wekte hij achterdocht bij de politie welke hem dan ook in het oog hield. Na eenigen tijd wilde bij zich in bet hnwelijk begeven en denkende dat alles in orde was, begat zich met zijne geliefde naar het gemeentehnis om ondertrouw te doen. Onderweg echter ont- moeten bij een marechaussde welke hem aller vriendelijkst uitnoodigd naar Axel te wandelen waaraan hij tegen zijne vvil moest voldoen al daar aangekomen bevond men dat de bedo'elde persoon een zeer gevaarlijk man wasterwijl men meende in hem gevonden te hebben zekere van deu Zanden van St. Maartensdijk en sedert eenigen tijd ontvlugt uit een der bedelaarsge- stichten. Hij is dan ook kort daarop gevankeiljk naar Goes overgebragt. Hontenisse, 16 February. Gisteren middag is op den dam van het oude koofd bij W alsoorden bij den lichttoren waarschijnlijk door genus van het aldaar gewoonlijk staanile baleen - gevaren en daarop blijven vastzitten de Lngelscbe schooner Lancfleld, kapitein Stevens koinende van Falmout met eene lading ro'-^e voor Antvverpen. Nadat de stoomsleepboot Turk vruchtelooze pogmgen hail aangewend om voor- meld schip van zijne gevaarlijko zitplaats af te krygen is bet na weinige uren gekanteld en in de diepte gezonken. De bernanning heeft zich gered. Breskens, 13 February. Da vereeni-in- tot bevordermg van opvoedingen onderwijs alliier bad bet genoegen heden bare bewaars'ebool te opeuen. Mocbt zij reeds bjj den aanvang zich kunnen \eihengen in eene bijna algemeene medevverkin01 tot bet oprigten eener zoodanige school, die ver- wachting is niet beschaanid geworden de op- komst van een vijf en twintigtal kin'deren bewijst genoegzaam de ingenomenheid met do zaak. De vereeniging gnat dan ook met vertrouwen voort al die middelen aan te wenden, welke be- vorderlijk zijn kunnen aan haar doel, nl. de kin- deren in de eerste levensjaren voor uitgebreider onderwijs geschikt en hunne jengdige harten vat baar te maken voor edele iudrukken. M oensdag 11. zijn te Cadzand ter verkoop aangeboden de volgende perceelen wei- en bouw- land, gelegen in de Oudelaud Tieuhonderd- en Vierbonderdpolders Men verzekert dat aan bet voornemen het- welk inderdaad heeft be.staan van bet drairen van burgerkeeding aan de officieren van bet°le- ger te verbieden, geen gevolg zal gegeven worden. 77 Sedert het begin der pokken epidemie te zijn van de ongeveer 2465 aangetasten <23 (29 3 pCt.) bczvveken. In de vorige week zijn 429 nieuwe gevallea van pokken en 112 sterfgevallen aan die ziekte aangegeven. Volgens eene lijst der wekelijkscbe sterttecijfers schijnt de ziekte nog niet af to nemen. De Haagsehe brievenstellers zullen voorfaan bij het doen hunner bestellingen voorzien zijn van een voorraad frankeerzegels van 5 cent en van briefkaarten terwijl voorts hun kan worden opgedragen ook andere soorten vac frankeerze gels van het postkantoor rnede te ueinen om dio bij een volgende bestelling te bezorgen. Deze maatregel van den directeur zal zeker zeer ten gerieve van bet publiek strekken. Ds. J. vau Dijk Mz. te Doetincbem, die zieh bezig boudt met opleiding van jongelieden tot bet leeraarsambt bij de bervormde kerk heeft een verslag uitgegeven van zijn arbei l.' De jongelieden genieten te Doetinchem het voor- bereidend onderwijs om na promotie aan do Latijnsche schoolde academiscbe lessen to Utrecht bij te vvonen. Reeds zijn er 30 jonge- lingen onder zijne leiding, van welke 8 te Utrecht. Alles vvordt voor ben betaald, tot zak- en vacan tiegeld inkluis, iadien zij ouvermogeud zijn. Een Ioffelijke getuigenis kan hij van bun gedrag en hunne studien geven hunne gedane examenl bevestigen dit. 't Verslag meldt een totaal ont- vaugst van f 15.722.58'/-, yvaaronder een gift van 4800. Ds. van Dijk wil zijne leerlingen in Utrecht in een huis doen zamenwonen, dat reeds kant en klaar en bet volie eigendom dor ver eeniging is. Met inbegrip va i arneublement komt dit huis, nu 'tat* is, op f 33.414.407^ wat in 2 jaren tijds uit giften hem gewerd. -• Het dragon van papieren krageu eu mau- obetten is bij veleu mode geworden. Op do scbadelijkbeid van 't gebruik van dergelijk fabri- caat maken wij opmerkzaam omdat bet schei- kundig onderzoek bewezen heeft, dat zij of met ziukwit (ziukoxyde) of met zvvaaraarde (barytb- sulpbas) vernist ziju. Het dragen vau zulke papieren krageu verwekt bjj menigeen buidont- steking aan den bals, doordieu de uitwasemin0" der buiif de witte verf oplost en aanleidiug is° dat zij fn de porieu der huid doordringt. De Zaanlandscbe Ct. boveustaand berigt op nemeudevoegt daarbjj: „Voor de waaTheid staan wij op het gezag van een bevoegd des- kundige te Zaandam ten voile in. Een door dezeu ingesteld onderzoek heeft ten duidelijkste de aauwezigheid van al de genoemde bestaud- deelen aan bet licbt gebragtvooral van bet baiytsultaaf, IJet zal derhalve wTel overbodig zijn bet gebruik van die papieren bo'ordeu ten sterkst te ontradenJ' Zondagzoo verbaalt de Siecleliet de pruissiscbe kommaudaut van Saint Germain we- ten, dat de ingezetoneu 100.000 francs betaleu moesten onder bedreiging ombij niet betaliug de stad te bombarderen. De maire was afvvezig de raadsleden doorkruistea de stad in alle rigtin- gen maar konden niet meer dan 6000 francs bijeen krjjgen. Zij bragten die aan den generaal er bijvoegeude dat het hun onmogelijk was meer op te brengendaar de rijken vertrokken waren De generaal antwoordde dat hij elke vijf minuten een granaat in de stad zou werpen. Het bevel werd gegeven en een granaat siste door de lucht toen een tweedetoen een derde. De raadsleden wanhopeud vonden nog 25.000, francs die zij aan den generaal bragten. „Zeer goed," zeide deze, „indieu bij niet betaleu komt zult gij do soldaten ondcrhonden," Per drie ■aaeden binnen Neuzen m» m france door het geheele Rijk. gehecl Belgie. Enkele netamers Mea abonneert zieh bij alle Boekhandelaars Brierenbuahoudera. 1,10 1.40 O.r.g Posldireeteurea eo BIJ Van 1 tot 4 regelaw Voor elke regel meer Advertentien Relieve men aao de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdng en Vrijdag avond 0 ore. 1 hc-kt. 3 1 2 3 1 1 2 2 4 99 aren 70 cent, wei]aid, vcrkoeht voor 3150 670Q 3723 4400 3800 1350 2650 2700 5050 3240 2210 4845 3800 6870 7200 2420 84 5 9 94 82 3 44 93 95 73 bouwlaad 40 cniit. wetland 70 70 60 70 80 50 50 70 50 50 90 70 bouwland een hofstedeke met 4 hcct. 34 aren 80 centiajen erf, tuin en weiland verkocht voor 1 hect. 57 aren bouwland 1 a 40 40 cent, bouwland 7805 1725 1750

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1