ALGEMEEN No. 598. Woensdag 15 Februarij 1871. 11 de Jaara:. Binnenlandsche beriarten. Buitenlandsche berigten. o ABONNEMENT. VERSCHIJNT el ken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure ff> HOST CO MP. te Xtuzen. ADVERTENT IE N. Ong-i>fraiikeer<ie brievea worden niet aangenomen. JPolitieli Overz Oorlo^ of vrede dnt vraagstuk moest verle- den Woensdag door de Franselie natie tVorden beslist, want de vertegenwoordigers die zij dien dag heeft gekozenznllen te beslissen h'ebben of't hooghartig verzet. nog longer voortdnren of dat men zieh in de onvennjjdelijkc omstandig- heden zal schikkcn Graaf' Bismarck heeft al »oor!ang deze stem der natie widen hooren rnaar zij werd gesmoord door de Gambetta's, die nog te midden der zwaarste nederlagen victorie kraai den en het volk een toestand voorspiegelden die niets dan goeds liet verwachten. Zelfs ravre en Trochn en vele andere invloed rijke personen in Parijs ze wierden misleid door de opschroevende ontboezemingen der Bordean srke rege^ringsmannen, die het ontzet van Parijs als eene bepnnlde zekerheid verkondigden. En tliansnn verwoesting en dood na een lijdeti tot aan den henderdood in het weelderige Pargs thans is men dan onfnnchterd en staat de nanktc waarheid voor oogen, dat Frrtnkrijks legers vemietigd, de bloem der steden vernicld ot in het bezit des vijands, de fabrieken verwaar- lottsd, de laudbouw hnlpeloos, de handel verlamd en de burgers vcrarmd zijn. De volksnitspraak knn haast geene andere zijn dan vrede, vrede tot elken prijs; zoo jammer]ijk vei blind zal men toeh wel niet zijn. dat men in zulrv een toestand het zwaard op nieuw tegeu ztilk een Hercalcs op't oorlogsveld zal aangonlen. t Is w.iar, wanneer de Franschman zieh de clageu herinnertdat in de velden van Chalons in teg?&vvoordigheid ran hem die thans de keizers- kromi als orerwinnaar over Frankrijks bodem dK.ngt, net schitterendvfe leger dat bijkans ooit de wereld zag, de blijken gaf zijner groote mi liifiire talenten dan voelt hij nog 't harte zwel lenmt&arwaar zijn ze gebleven, die dap- percn wier laatste drnppel bloeds zoo gaarne voor vaderlands bodem zou zijn gegeven. Wat is er ran hen geworden gevangenen on's vij ands bodem. Waar is de illnsie gebleven der oorlogsbooton tangs den Rijn, die Duitschlands heerlijke boor den in woestenijen zouden herscheppen en schrik eo ontzetting in het vjjnndelijke land zonden brengentot dat de glorieuse benden met Snellen marsch den zetel ran Pruissens koning, ja wie weet wat al niet zonden ovenveldigen. Waar is zc gebleven die illusie der trotsche oorlogsvloot die alle verdedigingswerken aan de knsten te pnlver zonden malen, en als een nienwe togt ran Neerlands zeeheld naar Chattam, alles zon verbreken, wat aan Elbe of Wezer zou ver hinderen het land in te dringen. Waar is het gebleven, het vaste id6e der on neembaarhcid Tan Parijs, in 1842 door den thans grrjzen, rnaar nog heldercn Thiers, zoo sehittereud angetoond. Gelukkig dat de iIIusicn verdwenen en de werkelijkheid over 't algemeen wordt ingezien. Wat nog voor weinige weken in den opgewon- den roes ondoenlijk was, gebenrt thans op onder scbeidene plaatsen. Er treden in het openbaar redenaars op qm het volk tot vredelievendheid over te halen. In den Fransch-Dnitschen oorlog zijn tot heden alzoo Danr men honpt in het geheel drie en twintig veldslagen geleverd. Zij zijn in chrooologische volgorde: Weissenburg, Worth, Spicheren, Pange, Mars la Toer, Gravelotte, Beau mont, Sedan, Noisseville (voor Metz), drie slagen bij OrleansAmiens, Champigny en Brie (voor Parijs), Beaugencij, Bapaume, Venddme, Le Mans Beliort, Saint Quentin en eindelijk de nitval uit Parijs Jegen St. Clond. Gravelotte was wat de getalsterkte betreft, de voornaanisfe slag daar stonden 270.000 Duitsehers en 210.000 Franschen tegenover elkander. -Dan volgt Sedan 210 000 Duitsehers tegenover 150,000 Fransc-hen en in de derde plaats Orleans 100.000 of 120 000 Duitsehers tegenover 200.000 of 240.000 Fran schen. Te Mars la-Tour en Belfort was de ou fgelijivhei l der verhouding het grootst. Daar wa- 1 onn 1)uit»d]ef* tegen 1(50 000 en later -- 1 0 c ranschen in het, gevecht,terwijl voor Bffifort hoogstens 30 000 a 36.000 Pruissen aan 90 000 tot 120.000 vijanden het hoof.I bodeu. De grootste verliezen, zoo van Duitscheals Fran- sche zijde, waren in de drie slagen vddr Metz (s ange Mars-la Tour en Gravelotte). In den tweeden genoemden slag verloreit de Duitsehers 000 officieren en over de 17.000 man. Buiten die veldslagen leverde de oorlog nog 49 gevechten op, die bijna met veldslagen knn nen worden gelijk gesteld en twintig belegeringen, die tot capifulatie bebben geleidwaaronder die an ParijsMetz en Straatsbnrg de voornaamste zijn. Voor bet tegeinvoordige wordt Belfort nog belegerd Bitche is omsingeldManbcuge. Givet en Kamerrijk zijn geblokkeerd en worden ge- observeerd. De veelbesproken Mont Valerien seliijnt. de I'intsche ofucieren erkeunen het zelfde sterkste vesting te zijn die thans bestaat, men had liaar nooit met storm kunnen nemen. De kolossale werken die de Fransche pionuiers er aangelegd bebben zijn bevvonderenswaardig. Steile onlie klimbare hellingendiepe grachten t alles wat de kunst verniagis daar vereenigd om onover- komehjke hir.dernissen te vormen. Wat de ge- regelde wapening betreft, deze was, hoewel er zieh nitmuntendever dragende stukken op be vonden, niet geheel voltooid toen de capitulatie het tort aan zijne bestemmicg onltrok. o Men verzekert, dat Z. M. het besluit heeft ge- teekendwaarbij het gebruik van burgerkleeden dei officieren voortaan geheel verbotlen wordt. Den 10 dezer werd door den Imogen raad eene zaak behandeld die voor de Zeeuwsche polders van groot gewigt is. Zoo als men weet, is sedert de laatste jaren bij een groot aantal polders in Zeeland tegen- stand ontstaan tegen de heffiug van subsidien ten belmeve der calatniteu.se polders, waartoe zij buns inziens niet waren verpligt. Door hen die met de inning waren belast is daarop tegen ieder dier polders een dwangbevel, lnhoudende hot regt tot parate executie, nitge vaauhgd. Daartegen beweren de polders niet alleen dat zij tot betaling niet gehouden zijn rnaar ook dat in dezen geen regt bestaat om bij dwangbevel te procedeeren. Die laatste bewering moest eerst worden uit- gernaakten dat deed de regtbank te Goes in het voordeel der polders. an daar voorziening in cassatie. Voor den eischer traden op de landsadvocaten mr. A. de I into en G. M. van der Linden, die betoogden dat de eischer volgens de wet van 9 Oct. 1841 (.Mbl. no. 42) en het polderreglement van Zee- laud het regt had de ingestelde vordering bij dwangbevel te doen alsmede dat dat regt ook gegeven was, niet alleen als tegen particuiieren werd gehandeld, maar ook, zooals in dit geval tegen een polderbestuur. Mr. D. van Eck, als advocaat voor het zieh venverend polderbestuur, de Lovenpolder gelegen onder de gemeente Hoek, voerde daartegen aan, wat den vorrn betreft, dat geene klacht over sehending van een geheel reglement in cassatie nmgt worden aaugenomen, en wat de zaak zelve aangaat, dat het regt om bij dwangbevel te han- delen alffidn was gegeven aan watersebaps col leges en besturen dat de eischer, deed hij zieh voor als bet polderarrondissement Axel, da't regt niet^ had als zjjnde de polderarrondissementeu in Zeeland alleen eene territoriale verdeeling der polders en geen waterschappeu, terwijl hi] niet kon aantoohen uit anderen hoofde als water schap zieh voor te doon dat bovendien ecu wa- terscbap meet bebben ecr.e organisatie en een >estunr, en dat alles ontbrak hier, terwijl ook geen waterschapsbelnng van den eischer tcrsnrake was gebragt. Eindelijk deed pleifer met een lie roe p op de geschiedenis der wet uitkomen i at het regt om bij d w a n g b e v e 1 te proce- cleren, tegen besturen en ligchamen door de wet met was gegeven. Na re- en dnpliek is de verdere behandeling j der zaak uitgesteld tot 24 Februarij als wan neer de advocaat geueraal mr. Karseboom con- clusic zal nemen. 1^'euiz:€^n, Februarij. In den avond van zondag 4 dezer zijn door de te Hulst gestatio- neerde brigade der mar6cbauss6e onder het ge- hucht Absdale, gemeente Sint Jan Steen, aan-e- houden twee vreemdelingenSterf Minive, van Manilla en Jacob Rasmusseu, van Amerika. Zij behoorden tot de equipage van het te oelzaete (Belgie) liggende Spaansche schip Colmi en zijn verrnoedelijk wegens wangedrag uit hun Menst ontsiagen. Daar zij papieren noch mid uelen van bestaan hadden, werden zij's anderen da.ags over de grenzen gebragt. Ook hier heeft zieh II. maandag zoodanig per- soou vertoond, welke voorgaf van Antwerpen te komen en van huis tot huis liep bedelen. Het oog der politie, welke zieh anders zoo spoedig op een balk of vuiinisbak laat vestigen, heeft die persoon niet gezieu, althans hij heeft geheel den dag zijn vak van bedelen uitgeoefeud zooder door de politie te worden opgemcrkt s avonds bevond hij zieh in besehonkeu toestand op straat tot ongerustheid van vele iugezeteuen. 7' Clinge is als rijksveldwacbter aange- steld I erdinandus Gerhardus Rietbroek, komeu- de uit Veere. Sclioondijke, 10 Februarij. Iu de op maandag 11. geboudene raadsvergadering is tot gemeente ontvanger benoemd den beer A. Butler. Aangezien voornoemde zijne betrekking als gemeenteraadslid nu zal nioeten nederleggen zal het sedert 13 December jl. weldra voor de deide inaal zijn, wij tot kiezing voor een lid van den gemeenteraad ter stembus worden op geroepen. y I.Tzondijlie11 Februarij. Naar men verneemt is door de tw66 postboden van deze gemeente naar Sas van Gent aan den minister hun verzoek om eervol ontslag ingediend. De oorzaak daarvan schijut dat de dienst ge- durig lastiger om lastiger wordt, en dat de be- looning in plaats van te verhoogen, ondanks alle verzoekeu zonder gunstig gevolg blijft. Z'J" wij goed iugelicht dan is het reeds voor de tweede maal dat de betrokkenon om ontslag gevraagd bebben. Het ijs voor Dordrecht heeft zieh 11. don- derdag avond ten half 10 ure aan het Zwijn- drechtsche veer ongeveer twintig voet verzet waardoor aan het houten hoofd aidaar sehade is toegebragt. De pijlers der spoorwegbrng albier zijn vrij van ijs, maar iets lager uit aau Steeneu- kamer, zit nog een ijsschots die zoo groot is dat deze niet door het Mallegat kan tenzii de zelve breekt. Men kan naar vermeld wordt weldra de aankoudiging verwachten der dagen waarop de trekking der premien-leening van de Rotterdam sche weerbaarheidsvereeniging zal plaats bebben. Het klinkt zeker zonderling, dat men ook al menschen bij 'tgewigt wil koopen en toeh was zulks te Oldeuzaal het geval. Het is bekend dat voor plaatsvervangers bij de uationale militie dit jaar hooge sommeu besteed worden, van f500 tot /600, soms nog meer. Een handelnar in dit artikel, trachtte een jong mensch van hier, ver beneden genoemdo sommen te engageeren toen dit niet lukte, stehie de koopman voor hem Hij 't gewigt te nemen en en bood /2.70 per hall kilo. De jongeiiugdie- Diet van de zwaarsten was geen zaak voor hem was. Bii de lieerschende pokkenepidemie en deu strijd over de al of niet vaceinatie, achteu wij het met onbelangrjjk hier ie laten volgen een brief door den acbterneef van den beroemdeu Jenner aan den uitgever van Dalj' Telegraph te Londen gerigt Die brief lnidt aldus „Mijnheer, wil de goedheid hebben de volgende opmerkingen over de vaceinatie in uw biad op te nemendie ik in miju langdnrige praktijk heb opgedaan. Ik ben een acbterneef en de op- volgei van wijleu docter Jenner, niet wien ik tot zijn dood het grootste gedeelte mijns levens heb doorgebragt. Te oordeelen naar hetgeeii ik van zijn praktijk gezien en geleerd heb en naar de weinige zorg en opleitendheid die men iiau de vaceinatie wijdt, behoeft men zieh over den slechten uiisja^ er van in vele gevallen niet te verwonderen. Docter Jenner vernieuvvde al- tijd zijn stof, 't geen hem gemakkelijk viel dour de nabijheid der boerderijeu van waar hij dik- wijls stof ging halen. nFeu veeartsTunner genaamd stond den docter gewoonlijk ter zijde. Deze' onderzocht naauwkeurig deu gezondheidstoestand en het ge- stel van den persoon die gevaceineerd moest worden, en wanneer bij zag dat de huiu vochti* ot bezweet was, stelde hij de operatic uit, tot dat zij hersteid was. Deze omstandigheid iu aamnerkiug genomeu en met het oogophetgeen ik bij de practijk der vaceinatie heb ondervonden, nen ik tot het besluit gekomen dat men met meer keunis te werk inoet gaau dan gewoouiijk plaats heeft. Men moet bij bet vacciueren eene frisscbe buid bebbenterwijl de gezoudbeidstoestaud eu de wijze van het opkomeu eu deu aard der puisten naauwkeurig moet worden nagegaau. Ik heb leei.s een groot aantal gevaccineerde armen ge zien, die, ik ben er zeker van, wegeusi het on- regelmatig opkomenen deu vorm der puisteu den goraccineerde niet voor de kinderziekte znl len vrij waren. BORDEAUX12 Febr. Eene voorloopige zittiug der uationale vergadering beeft hedeu ten drie ure plaats geiiad-50 tot 300 afge- vaardigden waren tegenwoordig. De beer Benoist d'Azij opeut de vergadering als voorzitter naar ouderdom, met eene toespraak welke ieveudi" wordt toegejuicht. De beer Arago merkt op dat de vergadering zijne zittiug niet kan vooit- zctten daar de uitslageu der kieziugen van 28 of 30 departeinenten uog uiot bekeud zijn. De vier jongste ledeu der vergadering worden door deu ioorzitter als secretari-seu benoemd. De vergadering wordt verdaagd tot den volgeudeu dag des namiddags ten eea uur. Onder de gekozeue afgevaardigden zijn er verscbeidene krjjgsgevangen of iu gijzeling. aspa Per drie ffiflsndei binnen Nttuzrn franco door Let gfhecle Rijk. Kakelt nommera Mob abonneert zieh Bfierenbushoudera. geheel Belgie. 1.— 1,10 1.40 0,05 b(j alle Boekhandelaars, Posliiirei-tearen en BIJ Tan 1 tot 1 40 Voor elke ragel meer Advertentien gelieve men aan de Ditgevers in te zen.len uiterliik Dingsdag en Vrijdag avond 6 art. Keizer Napoleon heeft de volgende proclamatie aan het Fransch volk gerigt .- Franschen Door het geluk vertaten, heb ik in inijne gevangenschap een diep stilzwijgen in acht genomen, welk de sezel des ougeluks is. Zoolang de iegers tegenover elkaar stonden, heb ik mij van alle stappen, van alle woorden onthouden, die twecdrutht had den kunnen veroorzaktn. Hedon iu tegeuwoordigheid der groote ramp ouzes lands, kan ik het stilzwijgen niet langer be»aren, zonder gevoelloos voor zijn lijden te scbijuen. Op het oogeu- blik dat ik gedwougen was mij gevangen te geven, kon ik in geene onderbandelingen over den vrede treden. Devvijl ik me. vrij was, zou bet den schiju gekregeu bebben, als waren luijus beslissingen genomeu met persoonlijke bijbedoeliugen. Ik liet aan de regeriug der regentschaii, die haren zetel te Parijs had m het midden der kamer, de pligt over, op dit punt te beslis- sen, of het t belang der natie was den oorlog voort te zetten. Niettegenstaande alle ongelukkeu, was Fraukrijk nog niet ovcr- wonuen onze vestingplaatsen stonden nog rrgtParijs was in staat van verdediging eene verdere uitbrciding ouzcr ougeluk- ken kon nog verhiuderd worden. Maar terwijl aller blikken naar den vijand gerigt waren, brak in Parijs een opstand nitde volksvertegenwoordiging werd overweldigdde" keizerin bedr(-igd, eene regeriug rigte zieh, bij verraesing iu op het stadhuis, en het keizerrijk, waaraan* de natie voor de derde maal zijne toestemming gegeven had werd door diegenen omvergeworpen, die geroepen waren om het te verdedigen. Mijneu billijken wrevel onderdrukkendezeide

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1