\LGEMEEN No. 596. Woensdag 8 February 1871. 13 do Jaaro;. Binneiilaiidsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure 1) II O T CO iTI I', te loiizen. ADVERTENT1EN. Ongiefrankeerde brieven worden niet aangenoinen. XJolitielc Overzigft. De vredes voonvaarden zijn, volgens de Times, de navolgende Afetand van den Elzas en Lotkaringen, van de vestingen Belfort en Metz en van de Fran sche O. I. kolonie Pondichery. Overgave van twintig oorlogschepen en eindelijk eene scbade vergoeding in geld tot een bedrag vau tien duizend millioen frcs. De beer Favre moet hierop geantwoord hebben, dat de beslissing over het al of Diet aanneuien dier voorwaarden zou afhangen van het beslnit der nationale vergadering die den 15 dezer te Bordeaux zal bijeeu komen. Een oud spreekwoord zegt„als de Fransck- man slaag krijgt, wordt hij wijs." Als dat waar is, dan nioet bet verstand der Franschen nn wel zeer zijn opgeklaaid. En dit is waarlijk te bopen. Hoe diep ook de vernedering voor bet trotscbe Frankrijk mag zijn; mogt het Fransehe volk nog ter later ure beseffen, dat geen menschelijke magt in staat is baar die te besparen. Duitschlauils keizer heeft, misschien ook al uit wel overdackte maatregel van voorzigtigheid, zijn zegeurijken intogt den Parijzenaars bespaardmaar dit is zeer waar- wbftnlijk ook het nitcrste punt vau considerate met den overwonnen vijand. En het Fransehe volk?Zijne rus- teloos'ueid en tallooze beroeringen hebben het eindelijk tot dezen toestand gebragf. Het is te bopen dat de drooin van Frankrijk over de wraak van Waterloo, waardoor bet een Napoleon en zijn keizerrijk herstelde, nu dan eens voor goed nit mag zijn en men leert beseffen, dat inwendige rust en kracht meer is dan uitvven dige magt en grootbeid. Ongelukkig Frankrijk, wanneer diepe volks- haat het eenmaal mogt verleiden nienwe wraak te semengelukkig Frankrijk, zoo het beseft dat alleen werken des vredes een rijk groot en gelnkkig kurmeu inaken. Dan zou deze zoo dure les voor tijdgenoot en nakomeliugschap nog ruime vrucbtcn knnuen afwerpen. Volgens een berigt uit Versailles van 31 Jan. keeft de Fransehe regering bij het berekenen van den dunr der levensmiddelen te Parijs, zicb acht dagen vergistde nood moet dieu tengevolge in de Fransehe hoofdstad oubescbrijfelijk groot zyn, in de behoefte vau levensmiddelen is bijua niet te voorzien. Er wordt bijgevoegd dat er minsteD8 eene week noodig zal zijn voor het herstel van alle spoorweglijuen naar Parijs. Op de banen OrleansNemours en OrleansAlencon is het verkeer bersteld. Zondag werd de weder openstelling van de lijn Parijs Soissons te gemoet gezien, Uit Engeland en Belgie worden inmiddels ontzaglijke hoeveelbeden proviaud naar de uit gehongerde stad verzonden. Een enkel handels- buis te Brussel heeftmaandng3000kilograminen ham derwaarts geexpedieerd. Ook heeft de Duitsche keizer drie millioen portien voedsel van bet Duitsche leger naar Parijs gezouden, om aan de zeer groote elleude die daar beerscht te gemoet te komen. Naar men uit Rijssel meldt had de Noorder spoorweg-maatschappij 11. woensdag nog geen verlof bekomen om hare lijnen, die in de magt tier Duitschers zijn, te herstellen. Gambetta die volgens geruclit reeds uit b^t bewind zou zijn getreden schijntvoor- loopig albans, zijne functien te blijven bekleeden. Blijkens de jongste berigten heeft bij zelfsgeen titel of jota aan zijn oorlogzucktig prograrnma veranderd. Maandag zond hij een telegrafische dep&tbe aan den heer Favre te Versailles, waar deze naar bij meendezich toen nog bevond van den navolgenden iuhoud: „Ik heb nw tele gram aan de delegatie ontvangen dat wij ter kennis van het gebeele land hebben gebragt Sedert hebben wij niets ontvangen. Het land j yerkeert in eene koortsacbtigo spanning. Daar geen lid van hot gouvernement van Parijs is aangekomen is het ons onmogelijk geweest de admiuistratieve maatregeleu te nemeu, die voor de oproeping der kiezers noodig zijn. Hij had cchter tot dingsdagavoud vrucbteloos op een ant- vvoord gewaeht. Inmiddels rigtte bij dien zelfden dag een pro- clamatie aan de prefecten waarin hij zeide te gelooven dat ointrent den vrede te Versailles nog niets was vastgesfeld. Hij —Gambetta (zoo luidde verder dat stnk) bleef onveranderd vastbouden aan zijn prograrnma oorlog tot het niterste; tegeustand tot dat Frankrijk geheel zou zijn uitgepnt. Voorts ried bij bun aan, zich deu wapenstilstand ten uutte te maken om de drie legers te versterken. De gemeenteiaad te Bordeaux, dcelde bij hun ook nog rnede had bij voorbaat geprotesteerd tegen alle vredesvoorwaarden die het nationale eergevoel niet ten vollen zouden bevredigen en het bewind bezworen op zijn post te blijven ten eiude de noodige maatregelen te nemen om den tegeustand tot bet uiterste te knnncu doorzetfen. 's Woensdags (1 Februarij) zond daarop Gam betta andermaal een telegrafisch berigt aan de prefecten (blijkbaar na ontvangst van het tele gram van von Bismarck) waarin bij zeide, althans tot de aankomst van een lid van bet gouverne ment te Parijs, met het nemen van verdere be- sluiten te zullen wachten. Ais gij met dat lid zou gesproken bebben, zouden zij weer van hem hooren. Inmiddels moesteu zij in hun ijver vooral niet verslappen. Gaat zoo besloot hij gaat in nwe de- partementen voort met de manschappen in den wapenhandel te oefenen en inobiei te maken. Ieder oogenblik toevens daarmede, zou een zware misslag zijn in dezen tijd van wapenstilstand welken wij ons oumiddelijk ten nutte moeteu maken tot versterkiug van 's lands verdedigings- middelen. Has van Gent, 6 Februarij. Gisteren bad alhier het soiree plaats teu voordeele der armenmet medewerking van de zangmaat- schappij Diederik van Assenede. Bij eene goede opvoering van het prograrnma, mogten wij bet genoegen smakeu het talentop de piano, (daartoe welwillend afgestaan door den heer Moerman Goetbals) van de hoofdonder- vvijzer van Selzaete te bewonderen. Men meldt uit Goes 2 Febr. Door de Vereeniging tot ondersteuning der Fransehe landbouwers" welke zicb ten doe! stelt de van alles beroofde landlieden van zaaigraan te voor zien, is bereids f 440 ingekomen. Zij heeft, na gedaan onderzoek, een sehrijven van eene vereeniging vau landbouwers in bet arrondissement Metz ontvangen onder dankbe- tuiging voor baar pogingen, met de opgaaf van de noodzakelijkste beboeften. Moge ruime giften deze vereeniging toevloei- jen, opdat spaedig een verzending kan plaats heb ben, want de zaai-tijd zal spoedig aanbreken en de nood is zeer groot. Wij vestigen de aandacbt van heeren land bo'jwers op deze zaak en noodigen ben nit dit doel te steuuen door het vestigen van comites of sub comites. In den Haag, zullen bij gelegenbeid van 's konings verjaardag, op uitdrukkelijk verzoek van Z. M., de gewone feestelijkbeden dit jaar, tengevolge der beerschende pokziekte, niet plaats hebben. De eerste openbare daad van den mini ster van justitie zal zeker bij het jmbliek alom goedkenring vinden. Hij heeft er nl. de procu- reurs generaal aan herinnerd, dat de toepassing der preventive detentie geen verpligting is en dat het zijn wenscb isdat de preventive aan- honding niet bniten noodzakelijkheid worde geeisebt. De predikant Gunningeen der leiders van de kerkelijke orthodoxe partij in den Haag, beveelt de vaceinatie aan en zegt, dat men, door die na te lafen zondigt tegen bet gebod dat men den Heer niet zal verzoeken. Te Rotterdam is dezer dagen een man gekomen om een veearts te spreken over zijn dochter, die last van spoken had en alleandere dokters vergeefs had geraadpleegd de veearts was niet tbuis en de meid verklaarde, dat mijn- heer zich met znik vee niet inliet. Te Schiedam beeff, zegt men, een moeder baar 14jarigen zoon die nat van het ijs terug- kwam, waar hij, tegen haar verbod, bad schaat- sen geredenterwijl hij stil wat sigaren had weggenomenin een koud vertrek opgesloten met dat gevolg, dat hem de beide vocteu zijn bevroren en deze missekien zullen moeten worden afgezet. Uit Sliedrecht meldt men aan Het Vader- land „JI. vrijdag te ongeveer 12 uren heeft de reeds lang aangekondigde torpedo ontploffing plaats gehad nabij bet Zuidplaatje, svaardoor men hoopte het ijs op de nieuwe Merwede te doen opruimen. Niet de geringste uitvverking bad plaats; men kon ja wel bier en daar een kleine opening zien, tuaar bet was alles. Men liep er dadelijk weer over heen. Het geheel was een bepaalde mislukkir.g. Om hier- mede den Alblasserwaard te outlasten zal wel niet denkbaar zijn. De vraag of men dien uit- slag niet vooruit had kuuueu uagaan, willen wij daarlaten." Het opgraven der schatten uit de Lutine gaat door bet vele zand en water, dat boven het wrak staat, niet voorspoedig, doch de heer W. H. Ter Meulen gelooftdat de zaudbank teu gevolge der boringen in nog minder maanden van bet wrak zal verdwijnen, dan zij er opge- komen is. De openbaannaking van bet volgende feit kan zijn nut hebben in dezen tijd, nu de pokken op verschillende plaatsen iu ons rijk beerscben. In een winter tnsschen 1839 en 1842 brak te Rijssen eene pokken-epidemie nit, waardoor eeu groot aantal buisgezinneu werd aangetast. In bet geheel werden 42 personen de slagtoffers vau deze ziekie, die alien zoDder 66nige uitzon- dering ongevaccineerd waren. Eenige weinige personen die op middelbaren leeftijd waren ge komen en in hunne jeugd gevaccineerd, kregen wel de pokken, doch iu zoo lichten graad, dat zij binnen weinige dagen weder bersteld waren. Op- merkelijk was bet geval dat zieh iu een huis- gezin voordeeddaar bevonden zicb vijf kinde- ren waarvan slccbts twee gevaccineerd waren. Deze beide kindereu bleveu verscboond terwijl de drie niet gevaceineerden door de pokken werden aangetast. Het Ooster leger in Frankrijk is op 1 Fe bruarij na hevige geveehtenin het greusge- bergte ternggeworpen. Twee generaals en on geveer 15000 man werden daarbij krijgsgevau- geueu geinaakt. De Duitsche troepen verloren ongeveer zes bonderd man aan dooden en ge- kwetsteu. Garibaldidie gevaar liep van omsingeld te worden, heeft zich in allerijl teruggetrokkeu. Uit Lyon wordt genield dat de Fransehe generaal Bonrbaki is overleden. Do voorwaarden van den wapenstilstand zijn thans in baar geheel bekend. Daarin zijn opmcrkelijk de volgende zaken Uit artikel I biijkt dat de mogeljjkheid voorzien is van eene verlenging der wapenscliorsing. Verder staat in artikel IV te lezen dat bet Duitsche leger, zoo j lang de wapenstilstand duurtParijs niet zal binnentrekken, waaruit biijkt dat de „intogt" nog niet geheel is opgegeven. Of ze even wel alleen plants zal hebben wanneer op den wapen stilstand geen vrede volgt, dat wel in elk geval, valt moeijelijk te beslissen. Nog altijd hoort men dat de) keizer en een groote partij bijzonder op deze „kiudernektigheid" zooals een Duitsch blad zelf het noemt gcsteld zijn. In arti kel VI wordt bepaald dat, wanneer de wapen stilstand geen resultant heeft, het leger van Parijs zich oogenblikkelijk als kriigsgevangen zal moe ten beschouwen, en dns weggevoerd zal worden. Dan zal zeker ook de intogt"pIaats bebben. Dat Bismarck door deze bepalingen op de stemming der Parijzenaars wil werken springt in het oog. IfBij het sluiten van den wapenstilstand werden daarran gelijk men weetbethelegvan Belfort en het leger van Bonrbaki uifgesloten. Graaf von Bismarck beeft aan den heer Favre voorgesteld de vijandelijkbeden ook aan die zijdo te staken en de Zwitscbersche grens als demar- catie-liju aan tc nemen een en ander tegen over- gave van Belfortwelks bezeiting alsdan vrij zou mogen aftrckken. Dit voorstel is ecbter van de^luind gewezeu. De toestand du Parijs sehijut veel erger te zijn dan vorige berigten hadden doen vermoeden. Meu beweerde eerst dat er op den dag der ka- pitulatie nog voor tien dagen levensvoorraad was, en dat was niet te veel )als iueuj bedeuktdat bet herstel der coimnunicatie zeker een week zou vorderen en alles uit ver afgelegen plaatsen moist aangevoerd worden. Een berigt uit Ver sailles uieldt echter uu dat de regering zich daar in eeu week vergist beeft en dat de gebeele voorraad is uitgeput. De duitsche legers bebben ben voor een paar dagen geholpen doch kunuea dat niet meer doen omdat zij zelf zooveel noodig bebben en bet afbreken van een der communi- catiewegen met Duitscblaud den jaanvoer van genoegzame levensmiddelen zeer bemoeijelijkt. Uit Engeland en Belgie stuurt men groote be- zendiugeu via Dieppe, den eenigen weg welke open staatdock daarmede zijn natuurlijk nog eenige dagen gemoeid. Vermits de commuuicatie per post nn bersteld is kan men biuneuko.t uiivoeiige be igten te gemoet zicu, welke nu reeJs sedert 23 January outbroken. Dingsdag is de eerste bezending brieven en dagbladcn, waarmede vier vrachtwagens ge- vuld waien, uit Parijs te Versailles aangekomen. Daarbij was de Gazette de France van 28 Januarij, waarin bet voorloopig bewind aan de Parijzer be- volking keunis geeft van de onderbandeli'ngen en de redeueu die tot de getrolfen scbikkiug geleid badden. De gemeenteiaad vau Rijssel heeft op voorstel vau den burgemeestermet algemeene stemmeu besloteu aan Parijs de helft af te staun vau zijne bevoorrailing van meel enz. Te Tonkmse ziju democratisehe vergade- ringen geboudeuwaarin door 3000 personen een be&luit geuomeii is om kracbtig te blijven baudeleu eu bet Parijstke gouverueuieut verval- len te verklareu. Uit Versailles wordt gemeld, dat de kroou- prius van Sakseu van deu kouing berigt beeft gekregeu dat deze na den vrede afstand van den troon zal doen. Ivouing Jokann, is 70 jaar oud en boeft beboette aan rust, terwijl de kroon- prius Albert zeer popuiair is, vooral sedert hij in deu tegenwoordigcu oorlog zoo veel schitte- rende blijken van dapperheid eu uiilitaire be- kwaauiheid gegeveu beeft. Eeu Bedouiu die eenigen tijd iu Enropa vertoefde en daar natuurlijk verbaasd stond over de Europeesebe wijze van begroeting met den hoed gebruikte laterals hij toornig wastot vloek „Moge uw ziel even weinig rust hebben als de boed van een Europeaan." O Per drie mnanden binnrn Nenzen w a fraece door het ireheele Kijk geheel Belgie. Eakele nommere Men abonneert zich Brierenbuahonderl. 1,— !.!0 1.40 0.05 bg alle Boekhaoilelaars, Postclireelenren en BIJ Van t tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel meer.,0,10 Ailvertentien gelieve mea aan de Vitgerera in te zeoden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag aroud 6 ure. n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1