ALGEMEEN No. 595. Zaturdag 4 February 1871. tide Jaarg. Buitenlandsche bericcten. Binnenlandsche beriirteii. ABONNEMENT. VERSCHIJNT en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) SI O l T CO M P. te leuzen. elken Woensdag- ADVERTENTIEN. OM^cfraukeerde brieven wordcn niet aaiigeuoinen. JPolitielt Overzijgt. Zoo is dan 't treurspel gesfaakt, God geve voor altijd geeindigd, dat. Fraukrijks sclioone dreven geverwd werden met 'tbloed van land- zaat en Dnitseher. De sikkel die met groote trekken oiii zicb heen maaide, is neergelegd en Frankrijk en Dqitschland berademen van den verwoesten broederkrijgdie iiniuer de svereld aanschouwde. Trenr vrijgij vol ken die nwe zwnre offers tot den bloedplas hebt geleverd trenr Enmpa over het kanibalenwerkdat ge in eene eenvv nioest aanscbouwen, die pochte op zijn vooruit gang, op zijne beschaving op zijn cbristen/.iu. Buig u neder voor de volkeren van andere we- relddeelen, waar gij uw beschaving, uw Christen dom wilt brengen, en aan wien ge thans getoond hebt, dat ge in vernieizneht en menschenmoord bnn niets ten achteren blijft. Maar, zegt missckien menig onzer lezers, waar- toe titans deze jammerklachten, nn de dageraad des vredes aan de kimmen gloort, waartoe, nu in de borst van een eenigzins gevoelend meuscb een vreugdekreet ontglipt bij den slil stand op den weg der vernielingwaartoe nu de donkere wolken voorbij drijven niet beuen geblikt naar de heldere lucktaan wiens trans de zon des vredes iu vollen lnister zal schijnen. Ja inoge het waarbeid vvorden, dat de drie weken wapenstilstand de vooravond van eenen wel bevestigden vrede moge ziin. En daartoe is o. i. alle gegronde hoop. Het tmtsche Parijs tocb isnu het meesterstnk van den grijzen Thiers, de forten ringin Dnitschlauds handen is, voor goed aan de helegeraars overgegeven <lc legers aan de noord oost- en west-kantzijn of verstrooid, of niet in staat den pliysiek sterkeren vijand het hoofd te bieden. Welk generaal zou nog deu moed hebben op nieuw het zwaard te gen die verpletterende magt op te vatten En het Fransche volk, dat nu geroepeu wordt eene wettige landsvergadering hijeen te roepen ook dat volk dat seven naaanden lang zuchte onder deu zwaren geessel des oorlogs, dat zijne bezittingen verbraudenzijne zonen zag weg maaijen zal waarlijk niet op nieuw zicli aan den ongelijken kamp wageu. De oorlogskreet „naar Berlijn, verovereu wij de Rijnprovincien," is thaus beantwoord met de kreet„Parijs is ons, en gauscb Frankrijk ligt aan onze voeten." Terwijl wij instemmen met den algemeenen vredewenscb wenden wij nog eens den blik naar het gebenrde op het oorlogsterrein in de laatste dagen. Van de merkwaardigste (de gevechten tegen Bourbaki) zegt een correspondent iu de Karlsruh Ztg.„Het is nu, God dank! over, maar de dagen, die wij met ons armeekorps bier hebben beleefd, znllen ons nimmer nit bet geheugen gaan. Met 40.000 man hebben wij blootgestaan aan een aanval van 140.000 Franscben gedn rende niet minder dan 3 dagen, over een liuie, welke zieh van Frahier tot Montb61iard, dat is een afstand van 4 uren, nitstrekt. Gedurende drie dagen zijn wij aangevallen en gisterenavond eindelijk is de vijand tot den aftogt gedwongen op alle punten, geen uitgezonderd bebalve de 500 man, die wij hen hebben afgenomeu, is ait het voornaamsteBelfort is niet. ontzet. „Op de punten. die men met bet beste gevolg kon verdedigen, hadden wij 24 ponders in batterij geplaatstvooral bij H6ricourt en Montb6liard. Bij de eerstgeooemde plants werden 5bataillons driemaal achtereen door 13 bataillons aangetast als een timur stonden onze mansehappen, vast, onwankelbaar. en driemalen zagen de Frnnsehen zich gedwongen in allerijl te vjugten. Bij Frabier gelukte bet aan den vijand, die in groote overnuagt was aangernkt ons 3de re genient tegen de hoogte op te drijven zoodat onze linie van retraite ernstig werd hedreigd. „Op dat oogenblik snelde de generaal Keller pan en overviel den vijand des oebtends oni 3 uur in de nabijheid van genoemde plants waarbij bij zells aan bet hoofd van een bataillon de pLaats binnendrong. Bij dien aanval werden de majoors Unger en Jaeobi en de kapiteins Laeher, Henberger, Gleiser, Gugelmeijer en vele andere officieren, wie namen ik niet lieb kunnen ver- nemen gedood of gekwetst.. Maar een ander voorbeeld, dat no^ sterker spreekt dan het an dere, ben ik iu staat hierbij te voegen ik heb eeti bataillon zien aanvoeren door een eersten luitenant De generaal von Werder, die zooveel heeft toegebragt om de drie bloedige dagen, gedurende welke Bourbaki's talrijk leger werd verslagen onder de gewigtigste van dezen oorlog te doen rang-chikkenis geboren in 1808. Ten jure 1825 trad hij in dienst bij de garde dn corps en in 182(5 bckleedde hij bij de froepen den rang van 2en luitenant Nadat hij in 1842 tot len luitenant was bevorderd begat' hij zich naar den Kauka-ns met het doel om met de Rnssi sehe tme]ien aldaar den veldtogt te maken. Later kwam hij als kapitein hij den grooten staf, van waar hij o^erging naar den gerteralen staf van het lste armeekorps. In 1863 werd hij bevor derd tot generaal rnajoor en in 1866 tot Initenant- generaal. In den oorlog tegen Oostenrijk kom- mandeenle hij de 3de divisie infanterie bij Git schim en bij Kdniggratz en werd voor zijn moed en beleid beloond met de orde pour la merite." De voortdurende oorlog tussehen twee na burige njken en de on/.ekerlieid welke gevolgeu daaruit kunnen ontstaan, maken bet nood/.ake- lijk, dat aan de goede zaiiieii.-telliiig en oefening der schutterijeninzonderlieid van de korpseu van den eersteh ban der dienstduende sehutte rijeu, kracbtens art. 4 van Z. M. besluit van 19 Julij 1870 Stbl. no. 121) opgerigt, kraehtig de hand worde gehond-n De overweging It ervan heeft met het oog op den aativang van de jaarljjkscbe oefeningeu der dien^tdoende schutterijen (1 A pi il) aan den minister van hitmenl&ndsche /.aken aanleiding gegeven, de aandacbt van 's konings eommissaris- sen op deze aangelegenhedeu te vestigeu. Terwijl de staking der buitengewone opkom- sten en bet vrijlaten van werkelijken dienst der mansehappen tot de reserve behoorendevan kracht blijven, verzoekt de minister een trienwen sferktestaat door de commandduteu der schutte rijen te doen opitiaken van den ingevotge Z. M. besluit van 19 Julij ji. zamengesteldeu eersten ban. Door bet departement van oorlog zullen maatregelen getiomen worden om, in geval van mobilisatie, tie eventueel ontbrekeude kaders der schutterijen aan te vulleu. van Gent, 4 February. Het taal en letterkundig soiree waar van wij kortsgeleden melding maakten zal plaats hebben op zoudag den 5 dezerin de groote zaal van bet station van den spoorweg. Jl. maandag heeft de advoeaat generaal Smits voor den Imogen rand eonclusie genomen in de zaak van den kastelein der socieleit te Hontenissedie zooals wij in het nominer dezer courant van jl. woensdag mededeeiden in cassatie is gekomen van een vonnis van den kantonregter te Hulst, waarhjj hij was veroor- deeld omdat hij na het bepaalde uur bezoekers heeft toegelnten. De gronden van cassatie, door den advoeaat van den requirant anngevoenl, werden door den advoeaat generaal hestreden. De eerste (tier gronden was, zooals men weet, sehending van art. 10 dergrondwet, waarbij bet regt der ir.gezetenen is e'kend om zieh te vcr- eenigen en te vergaderen, en is bepaald dat de wet regelt en heperkt, iu het belang der open- bare orde, de uitoefening van dit regt. De advoeaat generaal ontkendc het zoogenaamd toetsingsregt; wanneereen verordcning wettig was vastgesteld, nmet ze door den wetgever worden toegepast. Subsidiair ontkende hij echfer de juistheid van het aangevoerd middel op zieb zelf. Het regt van vereeniging of vergaderin^ werd door de verordening niet verkort. De uitoefe ning van dat regt heeft plants, wnnueer personen na voorafgaande oproeping of helegging hijeen komen tot een gemeensehappelijk doel, wat in j castt niet het geval is, daar de bezoekers eener tnpperij daarin alleen zamenkomen om individneel drank te diinken. Een gemeentebestuur dat dus de sluiting van tapperijen beveelt op een zeker uur, sehendt het regt van vereeniging of vergadering nietdoch neemt een heilzamen maatregel tot wering van d onkeDsehap en der daaruit ontstaan !e onzedelijkhei 1 en tnisdrijven. De gemeentewet die het de zorg voor openbare orde, zedelijkheid en gezondheid opdraagt (art. 135) maakt het even goed bevoegd tot die bepaling, als ieder particnlier bevoegd is zijn huis voor eene vergadering te sluitcn. Noch de daad van den particnlier noch die van het ge- meentehesfnnr is vefkorting van het regt van vereeniging of vergadering. I Daar ook de andere ontwikkelde ntildelen van ea<satie hem ongegrond voorkwamen, eonclu- deerde de advocaat-generaal tot verwerping van het beroep. De uitspraak is bepaald op 20 February, Men schrijft uit Oosthnrg, 30 Januarij. In de op heden gehouden vergadering van de ge one ledeti der mnziekvereenigiug alliier, is met algemeene slemmen hesloten, om, wanneer daartoe bij de ingezetenen genoegzame onder- steuning wordt omlervondeu, in den loop van (lit jaar in deze gemeente een muziekfeest te houden en de daaraan deelnemende tnuziekge- zelschappen, zooals gehruikelijk is, medailles uit te reikeu. Men meldt uit Goes, 31 Jan. Voor ruim 6 jaar was op een naburig dorp zekere knaap 11. VVestrate blind en tevens wees, die de mede- lijdende aandacbt trok van eenige onzer stadge nooten welke beproeveu wildeu ziju lot zoo mo- gelijk te verzaehten. Door medewerking van versebeidene vrienden werden zij in staat gesteld, genoemde blinde in de „Inrigting voor hulphehoeveude hlinden" te Rotterdam te plaatsenom daar lezen en het vlegteu van rietenstoelen en matten te leereu om later iu ziju eigene behoeften te kunnen voor- zien. Een bijzondere aanleg voor rauziek hezittende is hij ook in het orgelspelen geoefend en nu roept de couuuissie aller medeweiking in om bovengeuoemde een plaats als organist te be- zorgen. Iuligting omtrent zijn bekwaambeden enz. worden aan de inrigting te Rotterdam gegeven. Voor Westrate werd indertijd 850,23 bijeen- gebragt, en wij twijfelen niet of de gevers zul len bun offers met voldoening besteed zien. Iu de N. Rott. Ct. brengt een inzender, ten aanzie.n van het dezer dagen verspreid be rigt, dat den postbeamhteu last gegeven zou zijn om briefkaartcn met beleedigendeu iuboud in eene euveloppe te sluiten iu herinnering dat reeds bij cirenlaire van deu 8 Dec. 1870 de aandacbt der heauihten op dergelijke onistandig- beden gevestigd was door bepaling vau het vol- gende „Briefkaarteu waar van de inhoud voor den „gea.lresseerde van beleedigeuden of honenden „aard is, wordenindien (lit ten kantore vau hestemming wordt opgemerkt, door de amhtena ouislag en een ,ren vau eenen verzegelden nieuw adres voorzien." De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft hesloten geen uiterlijke kenteekenen te plaatsen aan wouingen waarin poktijders worden ver- pleegd. Het Haagscha comite van het roode kruis heeft bij de hce«en P. Mouton en Zoucn een houten barak laten makeningerigt tot ver- pteging van zieke en gekwetste militairen in tijden van oorlog. Op verzoek van den min. van binnenl. zaken heeft het comit6 die barak be- scbikbaar gesteld voor de typbnslijders te Eg- mond aan zee. Dit is de eerste gelegenlieid, waarbij bier te lande de htilp van het roode krius ook ver- leend is tot de leeniging van andere dan oor- logsrampen. Men meldt uit Sliedreckt Eenige schippersgezellen in deze gemeente hebben een deel van hun ledigen tijj besteel met het vervaardigen van beelden uit sneeuw, niet ver van het middelpunt dezer gemeente op het ijs opgesteld en beboorlijk door eena omhetming afgesloten, vindt men een getrouwo voorstelling der overgave van het Fransche leger voor S6dan. Als ge de voorstelling niet reeds dadelijk begrijiit, wordt u bereidwillig verklaard, dat de eerste figtiur da&r Napoleon III verheeldt, zijn degen overreikende aan de tvveede figunr, Frederik Wilhelm. Aileen de traditioneele ciga rette van den eerste is overgegaan in den rnon I van den tweede. Graaf von Bismarck, de derde figunraauschouwt deze actie met de grootste bedaardheid Geen der bezoekers, die niet gaarne gehoor leent aan het „Gedenk den arme,'' dat in duidelijke letters niet het laatst de aan dacbt trekt. Dat het schouwspel tal van be - langstellenden trekten de niet onbelangrijke opbrengst een zcer welkorae bijdrage tot vc-r- zachting van den winternood is, behoeft wel niet gezegd te vvorden. Twee zalmen, te Wezel gevangen, zijn jl. zatnrdag aan het Kralingsche veer verkocht voor f 232, zij wogen te zamen nagenoeg 25 kilo. In het Noorden (Amsterdamscbe courant) leest men het volgende, betrekkelijk depokken- epidemie in Louden Hosuitalen zijn vol, zoodat men verpligt is de lijders aan bijzondere verpleging over te laten. Tengevolge biervan neemt de epidemie op een zorgbarende wijze toe. Maar is deze epidemie eene ramp, zeistegelijk eene sehande voor de boofdstad. De Times op vvier rekeuing die uitspraak staat, zegt dat de ziekte bad kunnen en moeten voorkomeu worden. Als elk burger zijn' pligt had gedaan en Jenner's uitviuding bad op prijs gesteld, er zou zich geen enkel geval in Londen voordoen honderde onscbuldige levens zouden gespaard en duizende personen ongerimpeld gehleven ziju. Van de ongevaccineerden sterveu er 41u/0] van de gevaccineerden 5Van de gevaccineerde kinderen (bij volwassenen is de besmettiug in den regel sterker) is er niet een gestorveu. Het ergste evenwel is, dat er onder de vele verbou- den een anti vaccinatie verbond bestaat, dat om niet wel te begrijpen redenen het voorkomen vau besmetting tegengaat. Elke uitweiding is bier overbodigmaar het is iu elk geval ouge- lukkig dat hoogere gevoelens iu strijd moeten komen met het welziju der maatsckappij. o De verscbrikkelijke ellende, die ten gevolge van den oorlog in Frankrijk heerscht, vvoedt ook in Duitschland. Duitsche familieu zegt bet Journal de Bruges, ziju verpligt uit te wijkeu om bij den vreemde bet brood te zoeken, dat de krijgsroetn aan bun land niet versckaft. Het is aldus dat zaturdag versebeidene dier familien te Brugge zijn aaugekomen, die in de grootste ellende verkeerden. Wij zien hetzelfde te Ant- werpen, zegt de Precuseur. Er gaat geeu dag voorbij, of wij outvaugen in onze bureelen het bezoek van Duitsche familievaders, van alles Per drie n>»nden kinnrn Nenzrn 9 9 a franco door hct enhccle Ifijlc a a a a a gfhr»l Bdgic Bnkcle nommera Men abonnrcrt rich BrievenHushouders. 1.- a 1,10 a 1.40 0,1 R bij alle Boclihandelaars, PoslJirerteareo en BIJ O Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel rneer. 0,1(1 Arfvt rtentien grieve men aan de Uitgerers in ta zenden uiterlijk Dinffsdag en Vrijdag avond 0 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1