ALGEMEEN No. 59/. 4 Woensdag 1 February 1871. 11 de Jaarg. Binnenlanclsche [)eri«ten. Buitenlandsehe berigten. abonnement. o,r-5 VERSCHIJNT elken TVoensdag- en Zaturdag-morgen ton 8 ure i) :a t con p. te »>nzrn. ADVERTENTIEN. I'olitiek Overzi^t. Wat de ware toedragt van Favres bezoek fe Versailles is geweest, valt nog niet met bepanlrle zekerheid te vermelden, docb bet is wel denkeljjk dat de tocstand van Parijs r.ooilanig is, dat lie I tnannen des bewinds naar het einde verlangen I «f geen kans zien een langer verzet met de inwoncrs te klaren. Trochu ziek. de minister van oorlog afgetreden en niemand die hnnne plaatsen wil innemen waarlijk, vervitllen Duitsehe bommen de harten der Parijzenaars met sebrik en ont/.etiing; de inwendige toestand der stad is geen minder drangmiadel dan de donderende knallen der krup-kanonnen. Het laat zich denken, dat de overbeden van Parijs eenigzins in bet geval verkeeren van zeke- ren kommandant van zekere belegerde stad in ons vaderland, in den Franschen tjjd, wien de burgers der stad dreigden voor den kop te znllen schietenindien bij de stad niet aan den vijand overgaf. Zij vonden, zeiden ze, er geen genoe- gen in, bun leven op te offeren of hunne bezit- tingen te laten vernielen, enkel en alleen om een .gril van krijgsroem van den kommandant, die in 't eind toeli de stad moest overgeven. Hoeveel minder bloed zou er gestroomd, hoeveel dat (bans der vernieling is prijs gegeven, zou voor de arme inwoners van Frankrijk bewaard zijn geblevenindien ze deze zelfde leer in praktijk badden kunnen hrengen. 'tis vooral de groote uitval "an den 19 Jan. die den moed der Parijzenaars heeft ter neer gestagen. 6000 burgers vonden bij deze gele genheid den dood. Het artiilerievnur der Duit- schers maaide, als een zeis het gras, de gelede- ren weg, zoodat Trochu met zijne 100.000 met moed en opgewektheid bezielde manscbappen, na eenige nren vechtens de strijd moest opgeven, wel 1000 dooden op bet slagveid acbterlatende, wier lijken zelfs niet konden worden meegenornen. Dat Trochu ziek, werkelijk ziek is wie kan het verwonderen. De man bad zich zelf en de Parijzenaars zoo vast de eindeljjke zegepraal beloufd. En nn van alle kanten teleurgesteld, en Tat .co^ m?er zeSl* <'oor de burgers van Parijs miskend, ja haast gestempeld met hetzelfde brandmerk, ais Mac Makon en Bazaine, dat van „verradcr des vaderlands." Zoo beloont Frankrijk zijne edelste zonen, de man wier bedaarde standvastigheid Parijs wel niet heeft ontzet, maar het inwendig heeft be waard voor de gruwelen van een burger oorlog. Omtrent dezen grooten uitval wordt't volgende medegedeeld. „Parijs is heden (den 20sten) zeer ongernst en ongelukkig. De laatste uitval is geheel mis- Ibkt, en de tijdingen van de Fransche legers buiten Parijs zijn zeer ongnnstig. Het is nonde- Ioo8 u lastig te vallen met veel bjjzonderbeden aangaande de mislnkkig van Trochu's uitval. Een menigte verontschuldigingen worden aan- gevoerd, als b. v. dat Ducrot, tengevolge van den mist, niet bijtijds aankw&m. De oorlog is een reeks vergissingen en de beste generaal is de man, die de minste vergissingen maakt. De nationale gardes streden aan de »ijde der Iinietroepen en der niobielen, en in den regei Streden zij wel en hebben zij reden met zich zelven tevreden te zijn. Eenigen vlugtten. docb dit was te verwachten; de meesten bidden zich zeer goeden bun honding heeft vertrouwen gegeven aan hnn aanvoerders en heeft een goeden indruk geraaakt op de Iinietroepen en de niobielen, die tot nu toe altijd de spits moesten afbijten «n al bet werk doen, terwijl de nationale gardes, onder den naam van reserve, nntteloos en wer- keloos bleveD. De Parjjsebe schutterij heeft out zaggelijk veel manscbappen verloren bij dezen nitvat. „Toen ik van het slagveid wederkeerde, ston- den een 2000tal mannen, vrouwen en kinderen aan de Porte Maillot, waar zij ieder scliot kon-, den hoorenmaar niets konden zien. Ik werd bijna in stukken gescheurd door de angsfige lie- den die mjj tijding van hnnne betrekkingen viocgen. In de aehrcrhoede was de reeks am- bnlancewagensdraagbaren er.z. slecbts te ver- gelijken met de lange reeks rijtnigen, welke zich van de Ilaliaansebe opera te Louden uitstrekt, op avomlen wanneer eene beroennle zangeres zingt en de rijtuigen op de toeschouwers wachten. In plants van de kenrige equipages der Engelsche aiistocratie, gevuld met sehoone vrouwen, zag men een lange reeks draagbaren, op elk van welke een gewond man lag, kermende, bloedende met bleeke gelaatstrekkon en gedragen door vrouwen. Mijne verbeelding was vervuld met dit verschrikkeljjk tooneel. De angst en smart der wachtende vrouwen was ontzettend. Deze had een zoon, gene een eebtgenoot. een derde een broeder bij de nationale garde. Ik zal nooit bet be*en vergoten van ben, die tijding vroegen van hunne geliefden de trillende stemmen^de rustelooze bewegingen der weenende oogen Tot hiertoe was bet politiek overzigt afgesehre- ven toen wij met de navolgende telegranirnen bekena werdea BORDEAUX 29 Jan. De regeringsdelegatie heeft aan de prefecten en onderprefecten ge'tele- grapheerd dat bet gou vernement van Bounleaux, bet wel k tot dusver alleen door de buitenland scbe pers kennis bad van de met het hoofd kwartier te Versailles aangcknoopte onderhande- lingen, eene depeehe van den beer Jules Favre, nit Versailles van gisterenheeft ontvangen van den volgenden inboud „Heden hebben wij met Bismarck een verdrag en een wapenstilstand voor den tijd van 21 dagen gesloten. Er is overeengekomen dat de constitneerende verga- dering op 15 Februarij te Bordeaux zal worden bijeengeroepen. Mehit dit aan geheel Frankrijk laat den wapenstilstand sflpt in acht nemen en roept de kiezers tegen 8 Februarij bijeen. Een lid van bet gouvercement zal naar Bordeaux vertrekken. (Geteekend Favre). BERLIJN 29 Jan. (Oflicieei). IJit Versailles wordt heden het volgende berigt n De keizer koning aan de keizerin-koningin. „Gisterenavond is een wapenstilstand voor den tijd van 3 weken onderteekend. Do linietroejien en de mobielen zijn als krijgsgevangenen binnen Parijs geYnterneenl. De nationale garde van Pa rijs is belast met bet handbaven der openbare orde. Wij bezetten alle forten Parijs blijft in- geslotende stad zal zich van levensmiddelen mogen voorzien zoodra alle wapenen znllen zijn ingeleverd. Binnen 14 dagen zal de constitu- is als een verblijf na het anngewezen nur in eene tapperij aangemerkt. De kastelein J. van hikaelerns is door den kantonregter te Hulst veroordeeld omdat hij na het bepaalde nur be- zoekers heeft toegelaten. De soeieteit heeft zich deze zaak aangetrokken en de kastelein is in cassatie gekomen Dit beroep in cassatie is jl. dingsdag voor den hoogen raad behandeld. De advoeaaf van den requ.rant, mr. D. van Eck, droeg onder de eassatiemiddelen er een voor, dat, bij deze vaak voorkomende politieovertredingen als nieuw ma" worden beschonwd. Hij beweerde namelijk da°t door de toepassing van znodanige verorilenin" schending plaats heeft van art. 10 der grondwet waarbij het regt der ingezetenen is erkend om zieiii te vereenigen en te vergaderen en is he- paald dat de wet regelt en beperktin het be- lang der openbare orde, de uitoefening van (lit iogt. Hij befoo^d dat de speciale wet op het regt van vereenlging van 1855 (Staatsblad no. 3_) dit regt van vergadering ten aanzien van tapperijen geenzins beperkt, en dat de gemeen tewet zmks in art. 188 evenndn doet. De plaat- sehjke v etgever zon, volgens hem, de bevoegd- heid missen om het grondwettig regt van ver gadering hij eene verordening te beperken om dat beperk mg alleen mag geschieden door de wet. in het belang der openbare orde. Het ma ken van eene strafverordening op dit onderwerp uitgesloten door de grondwet. De plaatselijke wetgever had niet te onderzoeken of de aanwe- zigheid van hezcekers gednrende nacbtelijke uren in een tapperij tegen het belang der openbare orde was. Tevens toonde pleiter aan dat de regter de verordening niet behoorde toe te pas- j sen zoo de wet anders spreekt en tot ontsla" van regtsvervolging leidten dat deze leer vof- komen in overeensfemming is met de vaste juris- prudentie van den hoogen raad. Hij eoncludeerde dus tot vernietiging van het vonnis des kantonregters en outslag van regts vervolging. Het openbaar ministerie^ heeft den 30n Jann- arij jl. conelusie genomen. ante te Bordeaux worden geopend. De legers te velde behouden hunne stellingenmet ^een neutraal gebied tusschen hen. Dit is beteerste gezegende loon voor de vaderlandsliefdeden beldenmoed en de zware offersdoor Duitseblaud gebragt. Ik dank God voor deze nieuwe-ge- nade! Moge de vrede hierop spoedig volgen Neuzen, 31 Januarij. De maanden Fe bruarij AprilJunij en December in het jaar 1870, ondersebeiden zich in droogte vandeove- rige maanden van dat jaar, zoowel bier als in de enverons. Het getal regendagen verschilde 27 dagen minder als in 1869, zij waren als volgt Jan. 12, Feb. 1, Maart 12, April 9, Mei fo Junij 8, Jnlij 13, Aug. 23, Sept. 13, Oct. 20 Nov. 16 en Dec. 8, znmer. 145 regendagen. De soeieteit te Hontenisse bad beslofen bij bnitengewone gelegeuheden, bijvoorbeeld ker' mis, haar lokaal open te stellen voor bet publiek, ten einde de ver uiteen wonende leden der ge- meente in staat te stellen om elkander daar te ontmoeten. Daarbij was bepaald dat niets dan wijn zou worden gesekonken. Die bijeenkornst Gednrende bet afgeloopen jaar 1870, zijn te Grnauw geboren 68 kinderen, 32 mannelijke cn 36 vrouwelijke waaronder 4 onecht. Over- leden 57 personen31 mannelijke en 26 vrou welijke, levenloos aangegeven 1, Er werden 12 huwelijken gesloten als: tnsscben jongmans en jonge doehters 6, jougmnns en weduwen 1, weduwenaars en jongedocbters 3, weduwenaars en wednwen 2. De bevolking bedroeg op 31 December 1870, 1917 inwoners als: 973 mannelijke en 944 vrou welijke. Onder de in bet nommer van bet Algemeen Politieblad gesignaleerde personen komt o. a. de vroegcre uitgever van het Rotterdamsch Volks- blad voordie de hem bij vonnis van 30 Junij opgelegde gevangenisstraf en nog eer.ige subsidi- aire gevangenisstraffen moet ondergaan doch zijne woonplaats Rotterdam, verlaten heeft. -- De kommandant der te Brielle gestati- oneerde torpedo compagnie en de officier^Steen- kamp zijn met de noodige materialen naar de nieuwe Merwede vertrokken, om den zich in die rivier bevindende ijsdam te inspecteeren en zoo mogelijk door torpedo's te verbrijzelen. In zekere stad in Noordbolland werd on- langs een iiieuw slagtbuis gebouwd. De slagters klaagdeu dat de ingangdenr te smal wasdat ei naainvelijks een osinkon. De burgemeester, willende zien of die klagt gegrond was, ging er naar toeging met uifgespreidde armen over en weer door de deur cn riep uit„Ge ziet nu wel dat een os bier met alle gemak door kan." Een allertreurigst voorval heeft 11. vrijdag nacht te I rancker plaats geluid. Een wel op- pa«send werkman had zijne jeugdige vronw van 24 jaren verloren, die hem 4 kleine kinderen waarvan bet jongste pas 7 weken oud naliet. Getroiten door het verlies zijner vronw en opziende tegen de verzorging van zijn nog'zoo jengdig kroost, verkeerde de man in eene wan hopende, bijkans zinneloozen toestand, met het gevolg dat hij in den naeht de handen aan zich zelf sloeg en door ophanging een einde aan zijn leven maakte. Men sehrijft nit Onde Pekela Onlangs werd hier, te midden der puinhopen van een afgebroken huis door eenige kinderen in een hoop oud afgescheurd papier gesnuffeld. van ':pn vond een onden tabakzak, wnarop een prentje stond en nam die mee naar hnis. nige dagen later kreeg toevallig de vader den 7 ,n hanf1pD en ontdekte, dat die een waarde van ongeveer f 170 aan coupons bevatte. \1 spoedig werd nu de zaak rnchtbaar, en behalve de vinder meenden thans zoowel de erven 0 die het hnis hadden verkocht, als de koopers van dit laatste op die gelden aanspraak te heb- )en. 1 en slotte zjjn de eersten in het bezit ge- steld terwijl de arbeider, wiens kind den schat vond, een derde gedeelte beeft gekregen. Dozer dagen ontving iemand te Koudnm een bankbiljet van f 25, en legde het in zijne tabaksdoos. Eenige oogenblikken later nresen ''J ,n ii^iOcig een prnimpje en neemt er ook een. Te huis gekomen ziet hij dat de hellt van [het bankbiljet over de lengte aan den bovenkantwaar zieb de nnmmers bevinden afgescheurd en zeker door hem of zijn vriend opgepruimd is. Vermits de nummers ontbreken, maakt de bank zwarigheid het opgepruimde geld terug te betalen. Den 16 Junjj, de dag waarop pans Pins IX 26 jaren geregeerd zal hebben, is hestemd voor^ een algemeene demonstratie ten voordeele van het wereldlijk gezag des pansen. Wat de bepalingen betreft tnsschen Parijs en het Duitsch hoofdkwartier gesloten overeen- komst tot wapenstilstand te land en ter zee zij komen hoofdzakelijk op het volgende neder.' De wapenstilstand zal drie weken duren. De Duitsehe troepen zullen alle forten rondom Parijs bezetten. De stad zelf blijft ingeslotendoch mag zich van leeftocht voorzien, zoodra alle wa penen zullen zijn uitgeleverdde liuietroepen en mobile garde worden te Parijs als krijgsge vangenen geYnterneerd. De bandbavlng der orde wordt aan de nati onale garde opgedragen. Overigens zal binnen 14 dagen te Bordeaux eene constituante worden bijeengeroepen. De vcrkiezingen zijn tegen 8 Februarij uitgesehreven en de constituante zal op 15 Februarij bjjeenkomen. In de provincien zullen alle afdeelingen der beide vijandelijko legers in de thans bezette stellingen blijven terwijl de landstreek, welke haar van elkander seheidt, als neutraal gebied zal worden aangemerkt. De generaal Bourbaki ternggetrokken op Besancon, gelijk men vveet zou "eene poging hebben gedaan om zich van het leven te berooven. Men wanhoopt aan zijn behoud. Dozer dagen zond generaal Trochu een parle- mentair met een brief naar generaal van Moltke, om hem mede te deelen dat bet vunr der Pruis- sisehe batterijen groote schade aan de scbolen en hospitalen veroorzaakte. Daags daarna ant- woordde graaf von Moltke dat diteen toeval was, veroorzaakt door den grooten afstand en de mistmaar dat wanneer de batterijen uaderbij zouden zijn gekomenmet meer juistheid zon worden geschoten. Aan de Times meldt een berigfgever uit Parijs van den 21 n: „Ik beklaag de Parijae- F«f Arie madden binnen Nenzpn fraoco door het eehrrle Nijk. n grheel Belgic. Inkele nommert 1.- J 10 1.40 Men .bonneert rich by tile BoekhandeW., Po.ljirectearen en UneTenbUhhoaderi. BIJ Van 1 tot regel.fl Voor elke regel meerq j AHverlentien gelieve mm de Uitgerer. in »e r.odeo oHerltjk Dingadag en Vrijdag avoud 8 ure. t - I 'f I QOor ncn plantedtikcn -nrctgcvcr is Bepaainell|k.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1