ALGEMEEN No. 593. Zaturdag 28 Januarij 1871. 1 Ide Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure nilOIT CO MP. te Yew/cn. ADVERT ENTIEN. JPolitielt Overzitrt. Er zijn menschen die door hun scherp ver- stand, door hun dichterlijken aanleg en door hunne wegslepende welsprekendheid gevaarjijk knnnen zijn, wanneer zij die groote talenten hetzij door dweepzucht, hetzij door onedele harts- togten of bedoelingen, misbruiken om daardoor hunne otngeving, de maatschappjjhet volk omtrent personen en zaken te misieiden. Zulk een man is voor 'toogenblik Gambetta, voor Frankrijk. Toegerust met een doordrin- gend verstand, otnvat zijn vluggen en kolossalen geest bet bestuur van gansch Frankrijk en dat niet alleen door taliooze verordeningen, maat- regelen en proclamation voor het binnenland, maar het gansch beleid voor de vorming en onderhonding des legers zijn aan zijue hauden toevertronwd. IJverigen onbezweken, sehijnt hij overal tegen- woordig, bier den toestand des lands en het gcbombardeerde Parijs in een zoo gunstig licht stellende, dat alle vrees verdwijnt, daardoor zijne hezielende taal der natie oproepende, tot eene ouwankclbare volharding ginds het zaad van woedc, liaat en wraak met kwistige hand uit- strooijende. Trenrig is de toestand in het noorden. De gevechtcn bij St. Quentin zijn haast eene her- haling geweest der nederlaag bij Sedan. Ilet geheele leger van Faidherbe is uiteengejaagd een groot gedeelte aan ellende en ontbering ovorgcgeven, want het ontbreekt velen zelfs aan de noodige kleeding, om hunne ligchamen voor de winterkonde te dekken. Sommigen zelfs loopen blootsvloets. Eene algemeene schrik heeft dc bewoners van dit gedeelte des lands bevan- gen want velc burgers hebben hier hun leven voor het vaderland gelaten. Vrouwen en kin deren loopen het land af, betreurende den dood van echtgrnoot en vaders. En toeh is Gambetta naar het tooneel des ramps gesneld, om door zijne overredende taal het volk tot volharding en wraak aan te zetten. Te Rijssel heeft bij eene redevoering gehon- den, waarin hij den toestand des lands gunstig voorstelt en in het eind de Fransehe natie vast en zeker de overwinning voorspelt. Welk eene onverantvvoordelijke volksmislei- ding. Is het dan nog niet genoeg gebleken, dat die arme Fransehe burgers of nationale gardes niet berekend zijn tegen de geoefeude Doitsche legermagt Op dit beginsel stennden, na het gebeurde bij S6danv. Bismarcks geheele verdere operatien. Men maakt, dus redeneerde v. Bismarck, in 66n, twee of drie maauden, geen soldaten die het tegen ons ervaren leger kuunen uithouden. Of8choon de Iaatste maanden bewezen hebben, wat eene in bare dierste belangen getroflfen natie vermag en de Duitschers lang niet zoo gemaU kelijk naar de Tuillerien marcheren, als ze ver- wacht haddenis toch het verzet, waartoe de Fransehe natie thans wordt opgesehroefd, bijkans misdaadomdat genoegzaani alien redelijken grond voor eindelijke zegepraal ontbreekt. Als eenmaal de trotsche Frank toch het hoofd moet bnigen voor den overwinnenden Germaan, wat baat het dan de weduwen en weezen, de uit hunne verbrande woningen verjaagde gezin nen, de kinderlooze ouders, de verarmde familieu, of er al eenige graden meer of minder krijgsroem is bevochten. De geheele houding des koniugs en von Bis marck toonen ook aan, dat ze zich van hunne zaak zeker achten. Waartoe anders juist op Frankrijks bodem den keizerlijken diadeem op het hoofd gedrukt, waartoe anders met kwalijk verborgen wrevelaan Favre een vrijgeleide geweigerd naar de Londensche conference en hem als een scbooljongen een philippiea gelezen over zijn deelgenootschap in een verzet, dat Frankrijk zoo diep ellendig maakt en aan Fruis sen zulke zware offers kost. Het sehijnt dat Pruissens koning zelf terug Gchriktbet groote aantal slagtofifers te noemen, die nil hier dan daar vallenwant in de jongste legerberigten leest men meestal wel eene opgave van het getal ongekwetste gevangenenmaar niet van de gevallen dooden en gekwetsten. Benoemd tot minister van oorlog: kolonel Engelvaart, gouverneur der koninklijke militaire academic te Breda. De liooge raad heeft bij arrest uitgemaakt dat het strafbaar is een aankondiging als onder- staande te doen „De 69 dniin f 1.25". Dit college verwierp toch een beroep in cassatie van een Amsterdamsch winkelierdie veroordeeld was wegens het plaatsen van boven afgeschre- ven etiquet op een rol manufacturen, die op de stoep van zijn winkel was uitgestald. Zaturdagmiddag is op de plaat voor Bres- kens aan den grond geloopen het ilriemaststoom- schip Montezuma, gezagv. Vane, komende van Frankrijk, geladen met stukgoederen naar Ant- werpen. Het schip en de kostbare lading zijn waarschijnlijk verloren. Vreeselijk wordt de residentie door de pok- ziekte geteisterd. Het getal aangetasten be- draagt reeds 1 op elke 60 inwonersvan de aangetasten sterven 30 percent. Ook te Utrecht maakt die ziekte nog zeer vele offers. In Groningen sehijnt zij aan het afnemen. Te Hoogeveen zijn 8 van de 24 aan- getaste personen gestorven. Aan den kunstschilder J. Portielje van Amsterdam te Antwerpen gevestigdis opge- dragen het portret te schilderen van Z. M. den koning van Belgie. Te Helder zijn twee werklieden verdron- ken die met vijf andere bezig waren om het ijs in de binnenhaven af te zagen. Zij stonden alien op eene ijsschol, maar vier bunner spron- gen er af, waardoor de schol kantelde en de drie overigen, waarvan slechts gered werd, in het water vielen. De burgemeester van Harderwijk heeft zaturdagavond van den consul-generaal van Frankrijk te Amsterdam een brief ontvangen waarvan de vertaling aldus luidt Mijnheer de burgemeester „Ik voel mij gedrongen, aan u en aan de in woners van Harderwijk mijn hartelijken dank te betuigen voor de guile ontvangst, aldaar ge- noten door de twee Fransehe burgers die de luchtballon „Steenacker" tot u heeft gevoerd. Die ontvangst is het Nederlandsche begrip van ueutraliteit en van menschlievendkeid waardig en zal ook in Frankrijk op regten prijs worden geschat. Ik voeg hierbij een postwissel van f2b, u namens de luchtreizigers verzoekeude daarvan het door u gewenschte gebruik te inaken. „De consul generaal van Frankrijk, „(get.) Fabri." De burgemeester heeft geraeeud overeeukom- stig de bedoeling der gevers te handelen, door de ontvangen f 25 aan het burgerlijk armbestuur ter hand te stellen ten einde te gebrniken ten behoeve van de meest behoeftige ingczeteuen. Onlangs wilde de jongste docbter van den landbouwer J. S. van den Weerd, te Masten- broek, water uit eene bijt halen. Te dicbt bij een eendenwak komende, viel zij daarin. Haar jongste broeder, die van niets wist, kwam kort daarna bij die plek en hoorde niets, maar zag dat er gedurig luchtbellen boven kwamen. Hij vermoedde, dat er in het wak een otter of een ander dier zat. Spoedig eckter zag hij een rood voorwerp naar boven drijven, greep dit cn vend tot zijne ontsteltenis zijne zuster. Ofschoon zij hoegenaamd geene teekenen van leven gaf, kwam zij toch nog bij dock slechts voor korte0 tijd. De schrik en hijkomende zaken bewerkten, dat zij reeds kort daarna overleed. To Bencdenknijpe bij Hcerenveen woont een man, met name Tjitte de Vries, die in Maart aan st aan de den zeer zeldzaam hoogen onderdotn van 106 jaren zal hebben bereikt. Ongetwijfeld is hij de ondsfe Nederlander. Tot in het laatst van den vorigen zomer ging do man, die niet alleen oud maar ook arm is, nog steeds naar de omliggende plaatsen om van zijne woldoeners iets in ontvangst te ncmen dat bcin op zijn ouden dag kon verkwikkpn en versferken. Hij hield zich nog steeds onledig met bet maken van bezems en las cn leest, nog zonder bril vrij gemakkelijk gewoon drukwerk. Daarbij is zijn gekeugen nog uitmuntend dock bij iszeerdoof. Thans evenwel komt bij niet meer buiten zijne woning en kan slechts met mooife van zijn bed naar den baard strompclcn iets wat hij volgens eigen verklaring, zich zelve niet kan begrijpen. Zijne krachten beginnen hem dus zeer te bege- ven en men denkt dat zijne levensdagen wei- nige meer zullen zijn, hetgeen door hem zelve ook al lang gewensckt is. Als een opraerkelijk feit en ten bewijze van de heilzame gevoigen der vaceinatie en revac cinatio kan worden gemeld dat, nadat op 17 December II. al de militaire te Groningen in garnizoen waren ingeenter zich geen enkel geval van pokken meer onder hen heeft voor- gedaan. n Men meldt nit Luxemburg, 24 Jan. Sinds zaturdag bevindt zich hier ter stede een Pruis sisch gevolmagtigde._ Hij is gisferen door prins Hendrik in een officieele audientie ^ontvangen. Longwy heeft zich overgegeven, na negen dagen gebombardeerd te zijn geweest. De Duit schers hebben er 4000 krijgsgevangenen en 200 kanonnen gevonden. Een berigt uit Bordeaux meldtdat Garri- baldi woensdag avond aan de Pruissen een vol- Iedige nederlaag heeft toegebragt. Het een en zestigste Pruissische infanterie-regement is totaal vcrnietigd. In een gevecht den 15 dezer bij Alencon geleverdverloren de Pruissen 900 dooden. Het aantal gekwetsten was veel aan- zienlijker. Daily Telegr. meldt dat 800 Garibaldianen een detaehement Duitsche landweer troepen tus- schen Nancy en Straatsburg uiteen gejaagd heb ben waarbij velen gedood en eenige gevangen genomen zijn. Te Nancy heerscht groote~op"e- wondenheid. De bevolking in den Elzas wordt gevaarlijk voor de Pruissen. Uit ersailles wordt het volgende gemeld Ilet verlies van het eerste armeekorps iu den slag bij St. Quentin op den I9n, bedraagt 94 officieren en ongeveer 3000 man aan dooden en gewonden. Aan de Pall Mall Gazette wordt ook uit Versailles geschrevendat de koning bevolen heeft, dat geen gloeijende kogels meer iu Parijs mogen worden geworpen. Zijn gevoel van men sckelijkheid zou hiertegen opkomen. Het is echter, zegt die correspondent, de aandacht niet ontgaan, dat de gloeijende kogels in Parijs niet veel brand hebben veroorzaakt - ook dit feit kan aanleiding hebben gegeven, dat Z. M. plot- seling hot besluit nam om het werpen der „Feuer- granateu" te staken. Blijkens eene opgave in het Journal Officiel zijn van den 5u tot den 13n Jan. 189 personen als slagtofifers van het bombardement van Parijs gevallen van welke ;>1 gedood en 138 gekwetst zijn. Onder de gedooden zijn18 kinderen 12 vrouwen en 21 maunen onder de gekwet sten: 21 kindeien45 vrouwen en 72 mannen. Oudcr de openbare gebouwen te Parijsdie min of meer hebben geleden noemt het officiele dag- bladdeVal <le Grace, de Sorbonne, de hiblioihcek Sante-Genevieve de kerken St. Etieune dn-Mont, Sante-GcnevieveSaint-Snlpice en Vaugirard de prison de la Sant6, de kazerne dn Vieux Co- lombier, bet depot van de compagnie des Omni- bus .;,de I'olytcchniscbe Schoolde Ecole pracique de medecine, het klooster du Sacr6 Coeurhet gaslhuis de la Salpetrihreverscheidene ambu lances, enz Natuurlijk hebben vele partieuljere j woningen schado geleden. Er zijn projectieleu gevallen] tot in de straat Cl&nentop 550 meter van den Pont Nenf. - Eene Je|)eche uit Kamerijk zegt o. a. over Faidhcrbe's nederlaag: De bataille van St. Quentin heeft drie dagen gedunrd. Den eersten dag hernamen de Fran- schen St. Quentin den tweeden rukten zij met voordeel verder op. Deze heweging was tusscheu Troehu en Faidherbe beraara l. Den derden da ontvingen de Pruissen eene versterking van 80,000 man van de helegeringsarraee voor Parjjs. Dertig batterijen, die van 's ochtends vroeghaor vtuir op de onzen openden, rigtten een verschrik- kelijk bloedbad in het leger van Faidherbe aan. n Het overschot van dit leger is den 20n ta Kamerijk gebleven. Een roerender schouwspel kan men zich niet voorstellen dan van die anne gekwetste uitgeputte van afmatting nederval- lende soldaten die meerendeels geen"schoeisel hadden en wier kleederen zoo goed alsaanflar- den waren. „Nooit hebben vuurmouden een bloediger oo"-st gemaaid. Den gauschen omtrek van Kamerijk, Douai Valenciennes en Rijssel is onder water gezet, Welke ruinen en konden wij bij dit al!es,nng maar gered worden Het water overdekt'den omtrek langs een halve of heele mijl, eu de Pruissen bombarderen de steden en schieten ze in brand op een afstand van twee en halve of drie mijlen 1" De Times berigt dat v. Bismarck den 24 dezer eene verklaring van keizerin Eugenie heeft ontvangen waarbij de Pruissische vredesvoor- waarden worden aangenomen, waartoe Napoleon zijn toestemming heeft gegeven. De Times is ongunstig gestemd omtrent bet berslel van het Bounapartisme door de Duitschers. In ziju aanspraak van het stadhuis te Rijssel, zeide Favre o. a. het volgende „Twintig jaar lang heeft Bonaparte ziju legers in gereedheid gebragt, twintig milliards heeft dit goddelooze werk verzwolgen en toch verdwijueit hij en zijn legers voor den vijand ua een strij I van veertien dagen Sedert vier maanden biedt Frankrijk nu, aan zich zelven overgelaten, het hoofd aan ontzagwekkende legers zonder nog east milliard verbruikt te hebben, en als het geheele volk slechts tegenstand biedt wordt die vijaud overwonnen. Want Duitschland raakt uifgeput. Zijn geheele bevolking is onder de wapeus. Daar is de gedachte dood, da handel staat stil, de ellende heerscht er overal. „Langs alle mogelijke wegen rnoeten wij trach- ten de vijand in ons land te Louden, om des te zekerder te zjjn van zijn eiudelijk verderf. Wij behoeven slechts vol te honden om te overwin- nen. Wat kan e6n millioen menschen tegen 38 millioeu anderen, die gezworen hebben liever te sterven dan zich te onteeren Een correspondent van den Times schrijff dat in een der Iaatste gevechten aan de Loire twee Pruisische dragonders omringd werden door dertig mobielen die ze gevangen narnen. Een der dragonders weigerde zich over te geveu, en zeide tot de Franschen: „Als wij met n gaan, zullen wij uw gebrek deelenindien gij integendeel met ods gaat, ontsnapt gij aan de gevareu van den oorlog en hebt goed eten. Gij hebt er veel meer belang bij, u door ons te Iaten vangen dan ons te nemen." De mobielen beraadslaagden en waren van gedachte dat de dragouder gelijk Per Arie maanden binnen Neuzenf j franco door het jrehecle Rijk. 1,10 geheel Belgie.1,40 tnkele nommera0 f,g Men abonnrert aich bij alle BoekhaDdelaara, Posldirectearen en Brievenbuahoudera. BIJ Van 1 tot 4 regela Voor elke regel meer. 0,40 0,10 Advertentien gelieve men aap de Uitgorers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1