4LGEMEEN \iL2rs!-in No. 590. Woensdag 38 January 387 3. I Ide Jaare;. Bmnenlandsclie bcri^tcn. De Gedeputeerde Statin van Zeeland, ABONNEMENT. V E R S C H IJ N T elken W oensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I> SI "i T Ac CrtTJP. fp »e«zp„. ADVERTENTIEN. ULLULLL.U.Ul, Gelet op het beslnit der Staten van den 4 November 1869. no. 14. betrekkelijk bet doen eener geldleening van 150.(X)0. tot mbetering der nnddelen van geineenschap in Zeeland goedgekeurd bjj Koninklijk besluit van den' 28 November 1869, no. 13 (Provjncia.il blad no. 11 J), waarvan, ingevolge bet besluit dezer vergadering van den 20 Mei 1870, no. 88 (Pro In aanmerking nemende dat voor de toe-okende rentelooze voorschotten tot verbetering vaifwegen eene son. van f 47.000 behoort beschikbaar te wezen B e s I n i t e n In voldoening der daartoe betrekkeliike be- palingen van het plan der bovengenoemde geld- tamden benu's ,e brenSen v«n belangheb- l0' t',™6, meergemelde geldleening van lou.uuu kan worden in^escb^evec voor zeven en veertig aandeelen, elk van dnizcnd gulden, tegen eene rente van v ij f t e n h o n d e r d in het jaarin te gaan met den da" iler storting van het ingeschreven en aan gcnomen kapitaalechter n i e t vrnc-er dan met primo F e b r u a r ij 1871 2«. dat de termijn voor het inleveren 'der i n sch r ij v i n g s b i 11 e 11 e n is bepaald u "r> a 11 i c i i c ij is oepaaia van Maandag 23 tot on met Donderda- 26 Jannarij 1871 3°. dat de inlevering der inschrijvings l»illetten ter provinciale griffie (bureau van de Nte afdeeling) zal kunnen plants bebben op den 23. 24, en 25 Jannarij 1871. des Voonaid- dags tusselien 10 en 12 ure. en des namid dags tnsschen 2 en 3 ure, doch op Don d e r d a g den 26n daaraanvolgende s lech ts des voormiddags t u s sc b e n 10 e n 12 ure; 4°. dat de imchrijvingabus en bil let ten in het openbaar zullengeo pend worden op D o n d e r d a g den 26 January 1871, des namiddags te twee n re, in de gewone raadzaal van Gedeputeerde Staten 5°. dat het bedrag der ingeschreven nandeelen voor zooveel die zijn aangenomen m o e t o v e r g e s t o r t w o r d e n in den 'loop der eerste zes maanden van 1871 bij den heer Betaalmeester te Middelburg op de gewone kantoor uren en dat, on, in verband met bet hierboven onder 1„. bepaalde, de be- taalbaarstelling der op 1 j„ljj 1871 ver- schijnende rente tijdig te kunnen regelen de quitantien van storting zoo spoedig mogelijk u i t e r 1 ij k v 6 6 r d e n 15 Junij 1871, behooren te worden over- gebragt ter provinciale griffie, in handen van den commies D. Jf.kas, chef der eerste afdeeling, die daarvoorhet vereischte bewijs of renversaal zal afgeven 6°* dat exemplareH van het plan der onderwer- pelyke geldleening kosteloos verkrijgbaar worden gesteld bij genoemden ambtenaar. op tranco aanvrage. Middei.durg den 11 Jannarij 1871. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VAN LIJNDENVoorzitter. B U T E U XGriffier. JPolitiek: Overzi£rt. Een nit Aersailles medegedeeld berigt van 13 dezer behelst de tijding, dat het Fransche wes' terleger bij Le Mans totaal door de tweede Duii- .che divisie is verslagen, de stad Le Mans inge- nornen aanzienlijke lioeveelhedeb proviand en ammnnitie zijn bait gernaakt en de vlugtende vyand wordt vervolgd. Ofscl.oon de berigten vaak tegenstnjdig zijn, ontvangt men over 't ge- beel den indrirk, dat gaandeweg de verscbillende r ransche legerbendei. bet onderspit delven en de hoop op ontzetting van Parijs door buiten- troejien met den dag awakker wordt, Parijs waar bet water, zelfs in dezen vorstigen tijd, telkens na.ler aan de lippen komt. Het groote bonibar dement is dan eindelijk begonnen en wordt met a e kracht voortgezet. Den 4 Jannarij was alles voor het artillerie duel gereed. De Diiitsehe batteryen die den Mont Valerie., van de Maine tot de Seine omringden, waren gereed om op de torten en eenige andere verdedigingswerken te schieten. Zona Is men weet nit de veroverin» van Mont-Avion en het zwijgen van de forten Noisy Rosny en Nogent is het bombardement ook in het oosten en noorden en dus van drie zijden begonnen. De boonien waarachter de bat teryen verborgen stonden, waren zoodanig door- gezaagd, dat zij alien tegelijk konden omvallen teueinde de kanonnen den vrjjen loop tegeven. En thans valien elke miannt twee bommen van het zwaarste kaliber op de verdedigingswerken en zeKs tot in Parijs, met znlk een ontzettend gedonder neder, dat de sterkste gebonvven op hnnne grondvesten schndden en angst en out- zetting onder de bevyoners wordt verspreid. Men beeft er van geSproken, dat. Trochn in .n uitersten nood zicb met een magti" leer m de vestn.gwerken van het fun Mont ValeiTfin zal werpen, maar naar 't zich nu reeds laat aan- zien zal dit toevlngtsoord evenmin op den dnur bestand zyn tegen de kracht, der thans gebruikte werktnigen. 't Is er echter nog zeer verre van daan, dat de Dwitschers de trappeu van 't paleis der Tnil- leiien m de eerste dagen nog znllen betreden. Voor dat gebenrt znllen nog millioenen ponden kruids verscboten, millioenen schats moeten worden verspild. wi) zwijgen van den toestand binnen Parijs. De berigten daarover zijn zoo verscbillend, dat den eenen dag bijkans den hongerdood voor de dear staat en den anderen weer geen gebrek geKenn, ja in sommige opzigten zelfs overvloed zou zyn De waarheid zal ook bier wel in het midden liggen en dan is 't waarl.jk voor een si ad als Parijs al crggenoe^. Men behoeft geen diepen'blik te hebben, om te beseffen, dat de toestand eener burgent die nu leeds drie maanden langopgesloten zitalles bebalve gnnstig en aangenaam kan zijn. Ultefste punten, welke bereikt worden zyn de straten SanfflotVanneauAvenue en Svill" 3, a Invali,les- Sedert den on zijn gevaMen 15 dooden en 70 gewonden. Binnen le stad worden dageiijks eenige vronwen en kindeien gefroffen. De overheid beeft de inwo- ners aangernannd om zan.enscholingen te vermij den op de plaatsen waar projectielen valien. Op geblnsS1"011 18 ee° beg'n V3n braDd onmilldelij!i vn?!." I7ame" een aantal granaten in de vooistad St. Germain teregt. 's Morgens 6 unr vielen er yier in de sfraat Madame; drie op eene yzergietery en andere gebouwen. Eene SffV de fa,at st-.deques, op bet oogen- blik dat een keik uitging; een andere viel in Jnn Va" ?Ct Luxerabm'?- In don omtrek van het Luxemburg op den hoek der straat St. Jacques en op den boulevard Port Royal is eonigo scliade aan gebouwen aangerigt. De'in woners van de bedreigde bnurten hebben de wijk genomen en worden gehuisvest in de wonin4n der afvvezigen. Hue trem ig het er in de omstreken van de belegerde lmofdstad uitziet, kan men opmaken mt eene ovengens reeds vrij omle enrrespon (lent.e nil Le Vovt GalnntHet dorp waar ons hoofdkvvartier (het Saksiselie) is gevestigd schrijft deze berigtgever, heeft geene burgerlijke gomeente oieertenzij men de correspondent van een D.utsch dagblad en mijn po,-s-oon daartoe J fekenen. Op een groot nnrafstands. in het dorpje Clave, zijn echter enkele van de vroegere bewoners met linnnen herder teruggekeerd. Ik vvenschte op den eersten dag van het jaar 1871 "'eiuvjaarspreek van dien herder te hooren en de batteryen met hare „trenrige geschenken" erlatende begaf ik mij naar de Fransche ke.k te Claye. Het is een vreedzanm klein gebomv met spitsen foren besfoven venders en een een- vondige grafzerk waarop Vermel.1 stond dat daar een pnester rustte, die gednrende 50 jaar pastoor in de paroehiewas en in 94 op een en taehogjangen leeftijd ontsliep. Er waren slechts tien mannen en twnalfvrou- Z6" u v, e'',k, aanwpzig 66a der eersten was een Dnifsch soldaatde overigen waren Fransche boeren in halfsleten blnnuwe kielen. De pastoor >egon zytie redevoering met de vrnaw waar zijn mijne gemcentenaren En toen'bij 'er treung op hot volgen „gevlngt! alien gevlngt!" maakte zich een pijnlijk gevorl var. de aanwe- i zigen meester; de vronwen weenden de grijs- aar.ls slaakten droeve kreten en zelfs' de rede- naar was diep bewogen. Hi} spoo.de evenwel zyne hoorders aan tot een nanhoudend gebed voor den gelnkkigen terugkeer van vaders broeders i en zonen en voor het herstel van don vr'ede. Ile- ilaas! by het verlaten der ke. k kondigde hun bet drennend gesehnt wederom aan, dat op nienw dood en verderf over de lagcl.ende dorpen ron- dom de hoof.lstad kwamen en dat weldra vele vjugten. °e IerS eVe"alS Z'jZ0"den nioeten bovendien als levenloos aangegeven 1 mannelijk en S vron welyke. Overleden 11 mannelijke en 14 vronwelijke personen voltrokken huweljjken 5. 16 JannarU- In het jaar 1870 zyn alhier geboren 76 kinderen a|s leven- loos aangegeven 5. overleden 54 personen ler- yujl. 18 Imwelyken zijn voltrokken. heMaT^^' ^a Jannarij- G^en(Te 34 kinderen, waaronder 1 tweeling, overleden 32 personenals levenloos aangegeven l en voltrokken 5 huwelijken. 1 13 Jannarij- De bevol- 186%: gemePnte ,,ie °P den 31 December personen telde, vermeerderde in 1870 door geboorte? met]w S en door vestiging in de gemeente met 205 Doch verminderde door sterfte met en door verhuizing met 5161 138 200 hieronder waren 2 in onecbt. 3° Overledengp Voltrokken huwelijken 18 als l^tusse'hen jongmans en jonge dochters, 1 tusselien jon^- i'ono-p r,e UVe,n 2 t,"S8cben weduwenaar6 e°n duwen tnsschen weduweuaars en we- De on langs bier gehouden verlotin" van zilveren vocrwerpen ten behoeve der ariiien°werc rieDSC ten !!lt:',a" bekround. Groot blijven in tnsschen nog altijd de behoeften bij bet aau- houden van t bange winterweder. Aile toe- jincnng veidient het daarom dat zich op uieuw eene coramissie tracht te vormen ten efmle an- dermaal tot hetzelfde duel eenige gulden bijeen zamelen en met aandrang wijzen wij dus alle ein le'!6 ddeni °i> de ein le op donderdag a. s. in het Estauiinet „den Dubbelen Arend zal plaats hebben. Heeft men ons goed onderrigtdan zijn de ledeu van bet (helaas vpormalig)Muziekgezelschap Apollo w 'SkaarDe b®''eid hunne talenteu metle te liev'endi aan de venvezenlijki..g van deze meusch- he^ende pog.ng. Moge ook deze slagen dan Daat ons een geuotrijken avond te wachten dubbe1 genotnjk door bet bewustzijn van wel'ge- burger? mi"der Men meldt dat de wilde zvvaan, bijgenaamd Deen, met zoo zeldzaam in deze sirekeu is a s vden deuken de afgeloopen week zijn ei o a geseboten door de heeren Hon.bach 'te Hn 1stI etrus de Kerf te St. Jan Steen en den landhou wer Jacobus Verpoorte te Zaamslag. Boschkapelle, 16 January. Gedu- ende het jaar 1870 zijn in deze gemeente ge- boren 24 mannelijke en 23 vrouwelijkc kinderen, ,383 En bedroeg alzoo op 31 December 1870 48-43 personen. a Onder de geboorten treft men 4 tweelingen aan. lien geboorten werden levenloos aangegeven. He t getal sterfgevallen was 't grootst in de maand Maart24; het kleinst in Julij: 4. Onder de overledenen waren er 6 van meer I dan tachtigjarigen ouderdom. Nog nooit heeft Hontenisse in 66n jaar zoo vele trouwlnstigcn geteld dan in 1870 Niet minder dan 67 paar lieten zich 't echt-areel aansteken Moge het niemand hunner knellen of moeyelyk zitten Wij zouden niet durven bevestigen, dat boven- vermelde e.jfeis van zich in dezS gemeente Z vestigd bebbet.de, - of dear,,it veVbSi pS sonen r.aaiivvkeung zijn, en waarom niet Om- dat nog vele dienstboden zich nog in het geheel niet of zeer weimg om hun afschrift be- nk«n: lt Wil ?sen> van de eeae gemeente naar de andere verhuizen zonder bjj de gemeente- bestmen de verklanngen af te leggen die bij Zr. Ms, daartoe betrekkelijk besluit zijn voorge- schreven. (Hun afschrift tehlleneu over t e brengen.) "et is jerwonderlijkdat veleu niet vvjllen verstaandat zy door die ualatigheid gevaar loopen in boete te vervallen of gevange.Ltraf op te loopen. Dat zou heel auders worden als in leder gezin, waar dienstboden zijn de baas J f ntb.,u.IS daai'°P "Jede het oog hield en .ot de tydige overhrenging van verbuiziugbiIjet- ten medewerkte. Lezerswilt ge daartoe wel eens een handje helpen - Naar men verzekertzal de tweede ka-v mer der staten generaal eerst in het begin der maaud Maart a. s. hare werkzaamheden hei vatten. Naar men verneemt is er eene commissie van enquete benoemd voor de aanvragen van onderscbeiden kant oiu concessie voor de uitbrei- ding en exploitatie der groote havenwerken welke te Vl.ssingen zullen worden aangele^l Hp ni'et bet, 00« bet belangvoor den liamlel aan dergelijke concessie, verbonden lVv 1Ud, "f aansluiti'^ buitenslauds van let Neuei laodscbe spoorweguet. 't Week blad van bet Regt merkt op dat wij nu drie en halve maand zonder beulen en galgen en schavotten geleefd hebben en toeli met althaus niet van meer moordeu en braud- stichtingen geboord bebben dan in de dagen van de goedkoope leer der oi.schadel.jkm,kin- Het schi)ut alzoo te blijken dat in werkelijk- de 'evenslange opsluiiing evenzeer afsebnkt nog meer misschien dan de schjjuvertooning der Per drie maanden binnen Nruzen. r j franco door hct geheele Rijk j'jjj K«heel Belffie P.nVele nommers RI.T t tot 4 rowels Voor tike regel meer. Adrertentien geliere tnr. nan ,le IWgerer, in te rrn.lan niUrlijk Pmgsdsg en Viijdag avond <5 »re. f O.Afi 0 10 r'ln ruin hlafl 6l) reeds Pen l»edr;ig van f 13.000 is te gelde genoaakt V«n \i o nni orv O'l i n n lllfpi'efpn r-..»/-»/! iicii. lrocnii in 34 kindorin e S^^ntG geboren mann. vrouw.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1