ALGEMEEN No. 589. Zaturdag 14 January 1871. 11 de Jaars;. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure F> IS O T COUP, te Ipiizpii. ADVERTENTIEN. "Wij vestisen de aan- dacht van den lezer, op de wijzigringr en aanvullingf van de spoortreinen. JPolitielc Overziart- van Een der grootste verdedigingsmiddelen Parijs was het gebeimzinnige kleedwaarin de bevelheliber Trochu zich hulde. De rnoed der Parijzenaren werd staande gehouden en arm- gewakkerd door gednrige verzekering van gehei me en krachtige inaatregelen die eindelijk op het gewis verderf des vijands moesten nitloopen. Ook van Duitsehe zijde scheen men bevreesd I voor die geheiine plannen van Troehu en daarin j is misschien eenigzins de verklaring te zoeken voor den langzamen gang der operatien. Als men toch leestdat de vorovering der hoogte van Avion slechts met het verlies van 3 man door de Dnitscbers is bewerktdan is bat op- merkelijk dat deze onderneming niet vroeger is aangevat. Eveneens is 't nu vveer met den aanval op de forten. Ofsehoon volgens de jongste berigten het vuur van drie forten is toi zwijgen gebragtworden deze toch niet aangetast en in bezit genomen. Men zegt dan ook dat alle forten j zijn ondermijud en dus ecn lot als dat te Laon aan de overwinnaars dier forten zou te wachten staan Een tweede reden van het langdnrig uitstel van bet bombardement is misschien ook geweest, dat de Dnitscbers geboopt badden op eene her baling der uitvallen van de belegeraarswaar- door ze in staat zouden geweest zijn bet leger van Trochn tot een strijd in open veld te nood zaken. Intussehen verdwijnt de begooeheling van Troehu's groote plannen en de overigs ijve rige man gaat met den dag in bet vertrouwen der Parijzenaars achteruit. Reeds zijn ornier- scbeiden voorstellen gedaan hem bet gezag nit hnnden te nemen en bij is genoodzaakt gewor denzich een raad toe te voegen van vier mi nisters en vier generaals naar wiens advies bij zieh bij de verdediging der stad zal bebben te voegen. Behalve bet moeijelijke werk der verdediging baart de zorg voor de rust der stad niet weinig nioeite. Het gouvernement wordt van onderschei- dene kanten bedreigd en is vaak genoodzaakt de troepen te consigneeren. De Duitsehe troepen hebbeu nog altijd een zwaren kamp te voeren tegen ger.eraal Chanzy, in bet zniden. Onophoudelijk worden dan ook nieuwe corpsen naar dat pnnt opgezonden. Het Fransche leger is daar 200,000 man sterk en bet blijkt thans dat bet verlaten der stad Dyon gansch geen vrijwillige daad der Duitsehers is geweestzooals men dat aanvankelijk meende. 300 Duitsehe gekwetsten moesten in de stad nchtergelaten en aan de edelmoedigheid der Fransche inwoners worden overgelaten. Als een voorbeeld van ellende die er geleden wordt mag 'de volgendo scbets van het trans port van Fransche krijgsgevangenen in Duitsch- land dienen. Op een der laatste dagen van December kwam omstreeks het middagnur te Frankfort een trans port van 1500 krijgsgevangenen aan. Deze arme roenschen badden den langen weg van Orleans voor een groot deel te voet afgelegd totdat zij in eene trein gepakt werdenom verder naar bunne bestemming in Duitscbland te worden vervoerd. 14 dagen lang bad bunne reis reeds geduurd nu eens in de waggons opgeproptdan weder in het barre winterweder te voet bnnne reis voortzettende vaak aan allcrlei ontberingen ten prooi. Toen de trein te Frankfort aankwam, bad het gedurende gernimen tijd geregend ten- gevolge waarvan de krjjgsgevangeuen en bunne begeleidersdoornat aankwamenwijl de ge- beele trein nit open wagens bestond. Geene plaats hebbendo al die menschec be Jioorlijk te verwarmenwerden ze nu bibberend van konile naar bunne verdere bestemming ge- zonden. Het gevolg was dan ook dat men sommigen moest afzonderenomdat ze tenge- volge der doorgestane ellende zondcr levens- gevaar niet. verder konden worden vervoerd. De krijgsgevangenen sloegen tot oproer over. Met veel moeite gelukte het onderweg persnel trein eenige ververschingen te bekomen maar erbarmelijk was de toestand waarin alien te Kassel aankwamen. De inwoners van Kassel waren op het zien van zulk een groot aantal ongelukkigen tot schreijens hewogen en beijverden zich om het leed der ongelukkigen te verzacbten. Z. M. heeft benoeind tot directeur van het op te rigten postkantoor te Zwijndrecht, den heer K S. de Wijnthans geagreiierdo klerk ten postkantore te Neuzen. Z. M. heeft benoemd tot voorzitter van het uitvoerend bestunr van het waterschap dersluis aan de VVielingen, P. de Bruijne. Aan C. Dobbelaer te Hontenisse is ver- gunning verleend tot het aannemen en dragen van het kruis Fidei et Virtuti, hem door Z. M. den pans geschonken. Zaaraslasf, 12 Januarij. Gedurende het jaar 1870 zijn in deze gemeentegeboren 102 kinderen 47 jongens en 55 meisjes, boven- dien als levenloos aangegeven 6 geboorteq 3 van bet manneljjk en 3 van bet. vrouwelijk ge slaehtaangekomen om er zich te vestigen 119 personen73 mannen en 46 vrouwen overleden, de elders overledcnen mede be- grepen 74 personen 34 m. en 40 v.v e r- huisd naar elders 125 personen: 69m. en 56 v. Zoodat een vermeerdering van be- volking heeft plaats gebad van 22 zfelen 17 m. en 5 v. Voltrokkeu zijn 20 huwelijken, als tusschen jongmans en jonge docbters 18 en tus- seben jongmans en vveduwen 2. Onder de ge borenen zijn begrepen 2 tweelingen, waarvan 3 kinderen als levend geboren, 1 als levenloos aan gegeven. Hulst 11 Januarij. Heden bad dejager de beer Moorsbet geluk een wilde zvvaan, hijgenaamd Deen te schieten daar die dieren bier zeldzaam vertoeven mag zulks wel als een bijzonderheid bes'houwd worden. Gedurende het jaar 1870 werden door het rijkstelegraafkqntoor te Iiulst verzonden 1193, ontvangen 1780, wegens tijdelijke gebrekkige gemeenschap van en voor andere kantoren over- genomen en verder geseind 16, totaal bebandeld 2989 telegrammeu. In 1868 was dit getal 2295- in 1869 2522. Het verkeer is dus in bet laatste gestegeu met 467 berichten. In 1870 werden gewisseld met binnenlandsche kantoren 2549. met Belgie 429- met Frankrijk 9 en met den Noordduitscben bond 2 berigten. Op 31 December 1869 bestond de bevolking te Zuiddorpe uitTotaal. 443 m. 474 vr. 917 Vermeerderd door ge Totaal. boorte 21 m. 14 vr. 35 Door vestiging in de gemeente 14 m. 13 vr. 27 35 m. 27 vr. 62 zamen. 478 m. 501 vr. 979 Vermindering door Totaal. sterfte 17 m. 12 vr. 29 Door vertrek 22 m. 17 vr. 39 39 in. 29 vr. 68 Bljjft dus de bevolking op 31 December 1870 439 m. 472 vr. 911 Er werden 2 kinderen als levenloos aangegeven- Het getal der huwelijken bedropg 10, als: Tusschen jongmans en jonge docbters 7 Tusschen jongmans en weduwen 2 Tnssehen wedtwenanrs en jonge docbters 1 Door den gemeenteraad te Zuiddorpe is met algemeene stemmen ter vervanging van deu heer J. Bruggeman, overleden, tot weihonder benoemd de beer Carolns Lndovicns D'Hert. Bij de op woensdag plaats gehad hebbende herstemming voor twee le len van den gemeente raad te Goes, zijn gekozen de heeren B. Meijlink en rar, A B. M. llanlo. Door de arrondissements regtbank te Goes dd. 12 December jl. zijn de navolgende vonnis sen uitgesproken Tegen A. van de Velpe, landbouwer te Asse- nede (Belgie) twee geldboeten ieder van f 100 of sabsidiai'e gevangenisstraf van 14 dagen voor elke boete. P. de Kegel en Ch. Cocqnijt arbeiders bij voren- genoemden landbouwer, wonende te Assenede, ieder een geldboete van f 100 of snbsidiaire ge vangenisstraf van 14 dagen, benevens in de kos- ten van het proceswegens het plegen van feitelijk verzet tegen twee rijks commiezen te Sas van Gent in de uitoefening hnnner functie. Men schrijft ons uit Vlissingcn Er heerseht in ouze sedert een paarjaren zoo stilie gemeente eene groote drukte, ten gevolge van de binnengeloo| ene sehepen. De marine-dok ligt letterlijk vol gestoeid met groote zeesehepen, waarouder een tal van stoombootcr.dat een praehtig gezigt oplevert. De sehepen van rain- dere groote bebben in ouze andere haven eene veilige ligplaats gevonden. Reeds zijn er eenige sehepen aan het lossen hunner ladingen dat niet weinig bedrijvigheid veroorzaakt. Dat bet aanwezig zijn van zoo vele sehepen, het bewijs oplevert dat de havens van Vlissingen niet te versmaden zijn behoeft geen betoog. Teregt, begint men zich ten onzent al meer en meer te verontwaardigen over de miskenning en acbteruitzetting, waaraan onze stad bloot staat. Men verwacbt ja, van den in aanleg zijnde spoorweg, verandering in de bestaanJe orJe van zaken. Doch voor een ieder, die met eenige opmerkzaamheid de uitvoering der staatsspoor wegeu te Vlissingen gadeslaat, wordt het meer en meer duidelijk, dat men volstrekt geen baast heeft met de voltooijiug van de zoogenaamde zuiderliju. Gelukkig eebter gaan veler oogeu open, en begint er wat leveu te koiueu in de gemoederen over de stiefiuoederlijk bebaudeling van ons gewest eu onze plaats. Algemetin betreurt men bet, dat men in Nederland zoo weinig sellijut te weteu wat Zeelaud eigeulijk is, eu wie de Zeeu wen zijn. Iloort men toch uianneu spreken, als een Frausen van de Putte die een geboren Zeeuw isin de vergaderiug van de staten- generaal, dan weet men waarlijk niet, waarover meu zich het meest moet verbazeu, of over's mans scbijnbare onkunde over Vlissingscb ligging, of over zijne voorliefde oiu toch maar Rotterdam te believeu. Wat eebter zulke part jjmannen ook mogeu te berde brengeudit zulieu zij alien moeteu eikeuueu, altbaus als zij der waarheid hulde vvillen doendat Nederland maar &6ne zeebaveu heeft, die inderdaad eene zeehaven in de voile beteekeuis van bet woord mag en kau geuoemd worden, en dat die zeehaven is: Vlissingen. Mogt deze waarheid door onzen uieuwen mi nister eu de ledeu van de tweede kamer der stateu generaal erkeud vvordcu, eu mogten zij teveus erkenneu dat Zeelaud eu de Zeeuwen ook de vrucliten dienen te plukkenvan te behooren tot het rijk gezegende Nederland, dan zal bet bebandeld worden, als een man meer,, vveldra tot de gescbiedenis behooren. Uit Rotterdam wordt geschreven, dat aldaa de vereeniging voor de stoomvaart van daar op Amerika tot stand is gekomen, onder directie van de heeren Plata en Rencblin, met een ka- pitaal van f 900.000, waarvan de helft door de Rotterdamsche kassiers onder zekere hypothecate bepaling is gefourneerd. Vnoreerst zal met twee stoombooten de dienst, in bet begin van 1872, worden geopend. Men stelt zich veel snoces daarvan voor, eu is daartoe geregtigd met bet oog op de vele goederen, die thans van hier via Liverpool en andere havens naar Amerika gaan. In den Haag heeft zich eene eommissie gevormd tot ondersteuning van door den oorlog verarmde bevolkingen. Die instelling verdient algemeene ondersteaning. Maar juist omdat die ondersteuning algemeen moet wezen bevreemd het dat van de 82 leden der eommissie niet minder dan 37 in den Haag wouen. 's Herto- genbosch heeft 10 leden geleverdmaar in Rot terdam Aruhem Leiden, Leeuwarden, Harlin- gen Groningen Maastricht, Delft, Alkmaar, Hoorn, Zutpheu, Tiel, Breda kortom in ver- reweg de meeste welvarende steden des lands is de eommissie niet vertegenwoordigden in Amsterdam is slechts 66n lid. Wil dat zeggendat de 37 Haagsehe heeren krachtig genoeg zijn om in de behoefte te voor- zien, en dat men de hu'p van al die andere ste den niet noodig heeft Dit gelooven wij niet want men doet een beroep op geheel Nederland maar dan ware het wel zoo verstandig geweest, in de verschillende plaatsen personen uit te noo- digen die deze zaak ter harte namen en met een zestal Haagenaars te vreden te zijn. Des noods zou men de rnooiste titels voor de eommissie kunnen behouden. Te Utrecht zijn nagenoeg 800 arbeiders veelal huisvaders, zonder werk. Er wor.lt zeer veel gebrek onder ben geleden, voora) onder hen wier eergevoel te groot is om eene liefdegift le vragen. Men schrijft uit Windschoten. In de vorige week zijn de te Finsterwolde gestatioueerde amb- tenaren in den Reiderwolnerpolder slaags geweest met ongeveer 30 smokkelaars wier brutaliieit en dreigementen, gepaard met dadelijkheden, de ambtenaren heeft genoodzaaktberbaaldelijk van hun vuurwapens gebruik temaken. Het gevolg hiervan is geweest, dat de ambteuaren omstreeks 40 liter voorloop hebben bemagtigd ter wijl en- kele smokkelaars zijn gewondonder auderen zekere R. T. van Oostwold, die door een kogel in 'tdijbeen moet getroffen zijn en met een rij- tuig naar zijn huis is gebragt. Als bewijs van lust tot schaatsenrijden, meldt men uit Harliugen dat dezer dagen eca oud man van 76 jaar gezien werd die zich voor bet eerst in bet rijden oefende natuurlijk met de daaraan gepaard gaande potsierlyke bewe- gingen. Na afloop eeuer hardrijderij aldaar was bet 's avouds prijsuitdeeling en avoudkerk. De zaal voor de prijsuitdeeling was overvolin de kerk verscheen een eukele hoorderes. In vier achtereenvolgende dagen hebben Jo- ban en Frederika Stakelbeek van Wanueperveen, bij hardrijderijen f 560 aan prijzea gewonnen. Het gebrek aan steeukolen in bet kanton Appeldoorn is tengevolge van deu strengen win ter zoo groot, dat de openbare school, waar on geveer 200 kinderen school gaan, wegens gebrek aan brandstoffen is gesloten. Eene regtstreekscbe telegraaflijn naar Java is thans gereed en in dienst gesteld. Het tarief voor een enkelvoudig telegram van 20 woordeu bedraagtnaar Batavia 73,25 gl. naar de kau- toren bewesteu Samarang 74.00 gl. naar de kantoren beoosten Samarang 75,25 gl. Het denkbeeld om correspondence kaarten te bezigen is het eerst geopperd in 1869 door Dr. Herman, een Oostenrijker, hoogieeraar in de staathuisboudkunde. De gedaebte boevele brie- ven er wel geschreven worden, die, wat den in- houd betreft het papier, convert en bet lak niet waard zijn, bragt hem op bet deukbeeid van do- Fer drie mianden hinnm Nenzenf 1,— 9 m fra»eo door het eeheele Rijk. 1,10 geheel Belgie1,40 Knktle nommeri0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhaodelaara, Poatilirecteure n en BrieTenbnahoaden. BIJ Va» 1 lot 4 regela f 9,4# Voor elke regel niter. 0,1§ Adrertrntien gelieve men tan de Uitgertrt it te zendtn niterlt^k Dingsdag en Vrijdag arond 3 nre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1