ALGEMEEN No. 587. Zaturdag 7 January 1871. llde Jaarg. Binnenhiiidsche beriy-ten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O 1 T Al C O M P. te l( u/ni. ADVERTENTIEN. folitielc Overzitrt. Het ondcrscheid in de Duitsehe en Fransehe herigten is gewoonlijk dit, dat de eersten meestal een flap voonvaarts (al is bet dan tegenwoordig een Inngzaine) zijn gcgaan naar het doel des oorlogs, terwiji daarentegen de Fjanschc berigien van ovcrwinijingen gcwagcndie vopj- limine situation weinig of geen nut hebben. Het gmnte doel tier worsteling, oin van ndord-, zu id en oostzijde Parijs te hulp te Snellen, is nog weinig of in 'i gelieel niet bereikt. Hoeteel eeliter van weerszijden geleden wordt, mag hiijken nit de vnlgende besetirijving van Kngelsebe enrrespondenten 1)B militaire eorrespondefit van de Times, een hoofd officier, die den Krimoorlog heeft mode gcniaakt, geeft een verbaal van bet lijden der Fransehe en Duitscbe gewondeu, die bij de ge vcebien aan de Loire gekwetst zijn. dat stalen zenuwen eischt om gele/.en te wordeu zonder tranen van inededoogeu, en eeu bekleind gevoel. nls drnkte iets onduklbaars op ons bart. llij sehrijft dat door de 8trategisc.be bewegingen dcr terngtrekkende troepen vooitdurend kleine bloedige gevechten geleverd worden. Alleen het strijdond gedeelte van bet leger kan met den noodigen voorraad aimuiitiewagens voort durend in beweging blijven, en den vijand volgen of voor hem tei nglrekken. Vele soldatcn, I'ruis- scu en Fratiseben, moeten aehtergelaten worden, ouidat zij met langer kunnen loopen de beide legers liebben geen tijd acbterwaarls le kijken, en bet nfsehu wclijk gevolg hiervan is, dat de gewonden aehterblijveu op het veld, zonder dat een belpende hand zieh naar hen uitstrekt. Eenige worden even een huis binnen gedragen. en dan gnat het weer voorwaarts. De ongeltikkigen die dus „verplcegd" zijn, worden eenvoinlig in onbewoonde, meestal zeer besebadigde huizen opgeboopt, en in zeer vele gevallen liggen zij daar ongeholpen, ongevoed, bijna ongedekt neder Erckmann en Cbatrian verbalen in een hunner romans dat een amhulnncetrein midden in een wiHternacbt werd aehtergelaten door de verstijl'de koetsiers en begeleiders en hoe men den vol gendeu dag de eene kar voor de andere na, gevuld met bevroren lijken vond „C'6tait uti loug cimiti&re." Doeh hetgeen de militaire correspondent van de Times verhaalt is nog afschuwelijker, omdat bet lijden, dat bij aansehouwde, zooveei langer duurde. Te Beaugeney trad bij een Pension de Jennes Filles binnen. Iedere kamer, van den kelder tot den zolder, was gevuld met. stervende mannen en dooden, zoo opcen gehoopt dat het onmogelijk was zieh tnsseben hen te bewegen. -Het was zaturdag en velen hunner lagen daar in dat bnis sinds woensdag, eenigen hunner ginds diugsdag Al dien tijd was geen droppel water, geen krnimel voedsel over bun lippen gekotnen, en geen helpende band, zaeht ofruw, was naar hen uitgestrekt. De eenige, die ge holpen was, is een zvvaar gewond ofiicier, dien eeu sergeautwiens heenen gebmken waren. zijn eigeu jas over het ligebaain geworpen had. Al de venslers waren gebroken en gednrende al deze dagen en uaehten van versehrikkelijke konde, badden zij op de naakte vloer gelegen met onverhonden wonden. Dee. doodsangst van wondenkondehonger en dorst hebben de hulpelooze lijders gedurende vier dagen moeten doorstaau. Digt bij Beaugeney vielen de Duitsehe bommen in een bospitaal, waar Fransebe vrij willigers de Duitsehe gewonden verpleegden. Het tooneei in dit hospilaal kunnpn wij niet bescbrljven. Mogten de vorsten pd staatslieden, die den oorlog maken, deze ellendc slechts voor vijf minnten aansebouwen. En hoe moeijelijk deze zwerftocbten bjj deze snerpende winterkoude vallen, besebrijvec En- gelsche correspondenten volgenderwiize „*God "alleen weet wat de FraDsehen moeten lijden in bun bloedige bivakken. bjj pen konde van 12 graden vovstl Gednrende drie uacbteu hebben de kannnnen van het fort le Bonrget niet ge/.wegen. Deze nacht (21 Dec.) daebtik, znflen de Franscben ons met rust latcn, doeh jnist toen ik naar bed zou gaan schnkte het donderen der kanonncn ons op. Het was m;j onmogeliik de oogen te slniten. Ik kou niets under- doen dan wakker blijven en zennachtig te worden bet kninnvnur heeft die nitwerki g oj) icdereen. hoe kmcbiig de zeriuwcR ook inogeu zijn. Ik stond dus oj» en voegde mij in bet emplacement voor Mmit- Morency, bij een jiaar Duilsche artillerieofficieren. De nacht was zoo zwart, dat de duisternis tastbaar sebeen. Plotseling werd dat (bnkere gordijn veisrbenrd en stralen vnur schoten te voorachijn, die zieh verwijden als de mond van eeu trompet. Dan zag men de bom door de lueht vliegeu ei» kwam ons bet kinderkamer rijmpje in gedaebten „C. is een comeet met een vnrigen staart" De bom barstte boog in de lueht als een reusaehtige vuurpijl, of bet moord- tuig sloeg tegen den grontl, een fontein vnur en vonken opwerpende, als had het een vulkaan geopend. „Tusschen de kannnnen van bet fort en ons zagen wij de lange onregelmafige linie van de Fransehe waehtvnren. Wij zagen den een na den ander eeu mode gloed werpen en zwak brauden, om plotseling met lange spitse vlammen op te branden, als de soldaten groote boopen brandhout op bet vnur wier en. Verscheideue ureii staarden wij bet spookachlig sehonwspel aan. niet lettende op de Hittere koude, die onze knevels in ijskegels veranderde. „Tegen den morgenstond rukten de Prnissi- selie veldbatterjjen aan de 7de divisie kwam de kraditige soldaten van de garde en de mannen van Anbalt Dessau tcr hulp. Ik keerde terug naar Margeney 0111 mijn paard te hnlen. want de kroonprins en zijn staf ertmkken naar Gou- nesse, alles voorspelde een wildeu dag." o Op verzoek eervol ontslag verleend aan J. eieman Wzn. als 2en luitenant bij het 5e hataljon der rusteude sebutterij in de provineie Zeeland. De Slants courant van 3 Januarij bevat het berigt dat bet ontslag der ministers is aange- nomen wilder danktietuiging der door ben bewe zen diensten en dat het nieuwe ministerie vol genderwijze is zarnengesteld Tborbeeke binnenlandsche zakeu Gericke van Herwijnen buitenlamlselie zaken Jolles, raadsheer in den boogen raad, justitie; van Bosse, kolonieuP Blnss6 van Oml Alblas, lid van de 2e kamer, fiuantien koiouel Booms, oorlog Biiiex, marine. iNenzen, 5 Januarij. Het onderstaande overzigt van bet telegrafisch verkeer van bet Rijkstelegra fkantoor alliier, zal. naar wij ver- tmuwen, voor vele lezers ouzer courant niet van belang ontbloot zijn. Het kantoor werd 17 November 1859 voor bet pnbliek geopend. tor nan bet einde van dat jaar werden er 259 berigten belmndeld in bet jaar 18(>0 kiom dat getal tot 2105 1«61 2219 1862 2394 1803 2700 18t>4 n n n n 3(^8o 1865 3187 I860 3528 1867 3767 w n n n n 1868 1869 1870 5252* 6790 7770 Even als nit zoo vele andere terschijnselen verheugt ons ook nit deze welsprekende cijfers I te mogeu adelden, dat onze gemecire tot de bloeijendc steden van ons valerland bclioort. Jammer eehter dat, terwiji bet publitk toont eene roenemende belu.efte te hebben 0111 snel te corresjjioinleren, de gelegenheid daartoe nog steeds zoo beperkt ldijft, en zoo velen gedurende de slnitingsnrcn van bet kantoor, vaak tot liunne schade, niet gebolpen kunnen worden dit nadeel is vooral voor die zaken welke met de seheep vaart in bctrekking staan, van zoo overwegend belang, dat het. bestuur onzer gemeente zeker veler wensehen zou bevorderen, wanneer bet den minister van finantien kon bewegen, het telegraaf kantoor van des morgens tot des avonds onaf- gebroken, geopend te doen blijven. De officier van geznndheid 2e klasse, de heer Thijs, onlangg bier uit Neuzeu vertrokkenis 8edert eenige dagen werkzaam aan de te Metz door bet Nederland>cbe hoofd eomite van het Roode Kruis opgerigte liizaretten. De heer Thijs i is opgetreden in plants van wijlen den heer Prseger aan het lazaret in bet hdtel van den baron de Gargan. De stoomboot Zeeuxvsch Vlaanderen, is op 2 en 3 Januarij tc Viissingen blijven liggen om bet ijs, dat in de haven gedreven was. Den 5 is de reis naar Breskens weder beproefdmaar daar de haven aldaar met driifijs bezet was, zijn de passagiers met sloepen aan wal moeten gebragt wor len. De diligence van Middelbnrg naar Goes is maandag avond II. op den Sloeseben postweg omgeslagen. Hoewel de paarden in bet ijs waren geraakt en er veel passagiers in den wagen waren is de zaak zonder groote ongelukken af- geloopen. Woensdag 11. heeft de herstemming plaats gebad voor een lid der proviuciale staten, in het district Goes. De uitslag was, dat op jhr. mr J. J. Pompe van Meerdervoort, 502 en op mr. J. II. de Laat de Kantcr360 stemuien waren uitgebragtalzoo is eerstgenoemde gekozen. Naar wij vernemen heeft zieh te Goes een comity gevonnd om gaven zoowel in geld als zaaigranen te verzamelen 0111 de landbouwers in bet Noorden van Frankrijk het noodige zaaigraan te bezorgen. Dit comit6 zou reeds in verbinding zijn getreden met bet Fransehe gouvernement om te weten waaraan de noodzakplj]kste b"hoefte bestaat en eveneens met het Pruissische hoofd kwartier om te verzoeken aan zijne verzendingen deze llde heseberniing als aan die van bet roode krnis te w illen verleenpn. Men verwaehtdat de pers het hare zal bij dragen 0111 deze poging te ondersteunen opdat in grootere plantsen >ieh hoofdeomiti's en ten platten lande sub romite's vormen, en dat wan necr de tiovenbedoelde vergnnning wordt verleend alles gereed zij, ten einde de landbouwers in de gelegenheid te stellen iets van bunnen overvloed af te zonderen. In Belgiii is men tot geljjk doel reeds werk zaam. Te Wolphaarsdijk zijn in den loop de/.er maand reeds 4 paarden aan 4 versebilleDrie eigenaars toebelioorendeaan leuden typhus be- zvveken. Men meldt ons nit Rilland, dat aldaar dezer dagen eene kip aeht eijeren heeft uitgebroeid betwelk voor dezen tijd van bet jaar zeker als eeue bijzonderbeid melding verdient. Te Hoofdplaat zijn twee kinderes van 9 en 10 jaar onder bet ijs verdronken gevondeu elkander nog bij de hand vastlioudende. Dr. Merzstuds mod. doct. te Medemhlik waarsehnwt tegen lief gebruik van Westphua| seben ham, omdat bij dezer dagen daarin eene menigte ingekapselde trichineu ootdekt heeft." Zell's bet koken geeft geeti zekerheid of die selia- delijke dieren gedood zijn. - De prijzen, der steenkolen, zoo meldt men aan 't Vaderiand, worden in Dnitschlan l zoo boog dat te Mains den 22 December jl. voor lOOeeii- tenaars gewoue steenkolen f 120. bestead werd, dat ongeveer overeeakomt met f 2, per hectoliter of mud. o De Fransehe legers hebben in de laatste dagen weder verscbillende meer of minder goe l* gelukte offensieve bewegingen geniaakt. Ecu telegram nit le Maus spieekt van ecu schitterendn verkenniDg door een afdeeliug van bet legor van Chanzy in de rigting van Vendflme waardbor men een uitmuntend positie voor deze stad zoa iugenoinen hebben. Een bewegiug van de Fransehe troepen, uit Lyon en Besamjon langs de Zwitsersche grenzeu heeft generaal VVerder genoodzaakt zieh uit Dijoat en Gray naar Versoul terug te trekken, Oin zy it korpsen die Beifort belegeren tegen een aanval te vrijwaren. Men verwaeht een veldslag to Delle, een plaatsje drie uur ten zui I oosten van die vesting gelegen. De postadministralie te Bordeaux heeft bekend geinaakt, dat zij geen brieven voor Parijt bestemd en met het opschriftpar ballon monto, meer aanneeratdaar bet probleem van bet be. stnren van ballons nog niet door de weteuscba is opgelost en dan ook versebeiden luebtreizigers te vergeefs hebben beproefd in Parijs te komen. Eeu te Parijs opgesloteu correspondent van the Queen deelt mede, dat bet Fransehe gonvbr- nemeut een grooten voorraad Hollaiidscbe ka.rs op deq vgaud heeft bemagtigd en dat deze iad welkom is, dat. er een nieuwe polka is gedohi- poueerd, die den titel draagt Polka an fromage d'Hollaude." De drie olifanten van den dierpntirin te Parijs, zijn verkoebt aan de beer Deboos, been houwer op den boulevard Hausmanar voor 27.000 fr. t Men is in de mnnt te Parijs bezig pasgeU. te slaan met de beeldtenis der republiek. nIemand die goed met Parijs bekend in" schrijft aan de Kolu. Ztg. dat bet gouvernement a! laar verscheiden geheime middeleu heeft om do g niieenscbap met de buitenwereld te onderboudeu. „Vrerleden jaar schrijft hij werden cr ver scheiden zeer goed gelukte p'oeven genomen met „onderzeesche" booten de personen, die daariu zatenkonden door middel van zamengedrukto lueht het uren lang onder water uitbonden en de boot even goed bestnren als op de oppervlakte. Waarscbijulijk wore'en thans dergelijke vaartuigeu srebruikt. Ook ligt er van Parijs naar Havre in de Seine een zware jjzeren ketting, die in go- wone tijdeu dient om het vermogen van de sleep- booten te vergrootendoeh die nu ook wel op een andere wijzo dienstbaar zal geniaakt zijn. Eindelijk heeit men op die tcntoonstelling van. 1867 gezien, tot welk een volniaaktheid men do duikerklokken heeft gebragt, zoodat het volstrekt niet onmogelijk is, dat er dagefijks eenige dui kers met d6jieches lango den bodem der Seine onze linien passeereu." De Times meldt dat de heer Jules Favre aan den heer Wasbburu verklaard heeft. dat bij niets weet uopeus de confereutie eu dat bij Parijs niet wil verlateu. De koning van Pruisseu heeft bij de nieuw- jaars receptie op het paleis van -Versailles de volgende woorden gesprokeni „Groote gebeurtenisseti beliben moeten voor- vallen 0111 ous .op' deze plaats en dezen flag bijeen te brchgen. (1 „AUn uw heldeninoed, aan uit volharcfing en aan de dapperheid der door u aaugevoerde troo,- Per drie wannden binnen Neuzenf 1.— 9 m a franco door het ireheele RijkJ 10 d geheel Belgic1.40 Rnkete nommeri m 0,»-5 Men abontieert tich bij alle Boekhaodelaars, Postdirrctearen en Brievrnbushouderi. BIJ Van 1 tot regela f 0,i8 Voor elke regel meer0.10 Advertentien gelieve men aan do Uitgerera in te zenden niterlglc Dingsdag en Vrijdag a.oud 6 ure. n r> r) n n r> rt n n n n n n n 11 n T) Y) Vt n n v r> r> He Imitenefwone topneming van hpt vrrkper in het ,jaar 18B8 is hoofiizakelijk daar aan toe te schrijveu, dat den 1 Janu arij van dat jaar het binneulandsch tarief van 50 tot 30 cent werd verlaagd. s ...H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1