ALGEMEEN No. 564. Woensdag 19 October 1870. 10de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Bnitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) 13 O X T COiP. <e Irnzcii. ADVERTENTIEN. JPolitiek Overzig-t. De afgeloopen week heeft weer geleerd, flat de rei der teleurstellingen der Franschen nog geenszins gesloten is. Het leger der Loire heeft een nieuw gevorrade legerbende, bestemd bet Duitsche leger in zijne veroveringen te stuiten, het ein- delijk, met anderen vermeerderd, in den rug te vallen Parijs te ontzetten en daarna bet vijamle- lijk leger als kaf voor den wind te verstrooijcn heeft reeds bij bet eerste ernstige treffen een gevoelige nederlaag geleden. Zondag den 11 dezer's voormiddags half tien begon de strijd en 'savonds 7 uurwas de overwinning der Duitschers zeker. Meer dan 2000 Fransche ge- vangenen werdcn gemaaktterwijl daaientegeu de verliezen der Duitschers betrekkelijk gering waren. Nadat dus alien tegenstand vruchteloos was gemaakt, zijn de Duitschers de aanzienlijke stad Orleans, 10 uren van Parijs gelegen, stor- menderhand binuengerukt. Als het zoo voortgaat, zullen de omstrekcn van Parijs weldra geheel in de magt der Duit schers zijnwat een niet gering voordeel voor de verzorging en inlegering der troepen is ook dan, wauneer de winterkoude de Duitschers nog voor de koningin onder Europa's stedemaag- den mogt vinden. De insluiting van Parijs, wordt langzaam maar steeds zekerder voortgezet. Een werkelijk bom- bardement der stad laat zich in de eerste dagen nog niet verwacbteu. De omtrek zuiveren en het wegruimen of bczetten der verspreide vesting- werken, zal vooreerst wel de taak zijn waarmede de Duitschers zich bezig houden en de Franschen, willen ze nog iets doen, zullen zich moeten be- palea tot bijkans hopelooze aan vallen van de wel georganiseerde legercorpsen hunner vijandeu. Parijs, van alle toevoer verstoken, zal spoedig in een hagchelijken toestand worden gebragt. Het gebrek begint zich nu reeds onder twee milli- oenen inwoners te openbaren. Een particulier briefschrijver deelt hieromtreut mede De levensmiddelen zijn verschrikkelijk duur. In "geheel Parijs is geen stukje boter te verkrij gen, hoeveel geld men daarvoor ook zon willen geven ook is er naauwelijks vleesch te bekomen. De vleeschwiukels zijn slechts tweemaal per week geopenddes ochtendsof beter gezegd 's nachts ten 4 urestaan reeds menscheu voor de deur op het openen van den winkel te wach tenaangezien de beschikbare voorraad vleesch zeer beperkt is. Ten 8 ure 's morgens zijn al de winkels dan ook reeds gesloten. Wanneer er binuen veertien dagen geen ver- andering mogt koineudan vreest men voor kwade gevolgen. Want gij dient te weteu dat ook bijna alle werkplaatsen zijn gesloten werk is voor den werkman niet te bekomen, en wij naderen den winter. Kortom het is omno- gelijk dat Parijs het lang zal kunnen uithouden. Moge er spoedig verandering kornen De hulp uit andere groote steden des lands waarop door de bewiudslieden zoo zeer geroemd en gesteund wordtdaagt ook weinig op. Te Lyon heerscht volslager. regeringloosheidde roode republikeinen voeren er den boventoon. Te Marseille spot men met de commissie tot verdediging des lands. Ook te Bordeaux schijnt men weinig gezind de regering te hulp te komen. Ten platten lande openbaart zich meer en meer het verlangen naar vrede. Bij dit alles komt de verdeeldheid tusschen de burgerlijke en militaire overheden, terwijl de onderlinge naijver de maatregelen der regering in den weg staan. De republikeinen beklagen zich dat nog zooveel aanhangers der keizerlijke regering in betrekkingen geplaatst zijn. Gambetta, de minister van binnenlandsche za- ken, schijnt op dit oogenblik wel de man die de oorl'ogsvaan het meest laat wapperen. Von Bis marck heeft eene circulaire aan de Europesche hoven gezonden waarop hij wijst op het ver- schrikkelijke lot dat Parijs wacht, hetzij dat het jioor kanouuen, hetzij het door uithongermg valt Gambetta echter zweert dat bet geheele Duitsche leger eer uiteengeslagen en van gebrek en ellende zal omkomen. Helaas 't is maar al te waar dus zegt de Times, Parijs zal schrikkelijk moeten lijdendocli ook den Duitschers staan zware beproevingen te wachten. Naauwelijks kunnen we ons de jammereu denken, die onvermijdelijk gepaard moeten gaan met het beleg eener stad gedurende den barren winter. En welk een stad! Welk een bevolking! Welk een beer van arme lijdende zielen binuen en rondotn die wal- len 0 de menschheid moet schreijen tot den hemel om een oordeel af te roepen over de mon sters, die zooveel ellende over hun geslacht brag- ten Toch hoe zeker we die ellende in de toekomst ontvvaren we kunnen niets doen om ze te voorkomen. Enropa moet werkeloos toc- zien de strijdenden moeten den twist beslechten onder elkander en eerst wanneer een der beide zieltogend nederligt, mogen we op vrede hopen. Dock zoo we dan niet handelen kunnen laat ons ten minste geen illusien ons voorspiegelen De strijd zal een harde wczen Wij weten niet wanneer hij eindigen zal. Welligf, als kersmis sneemv over de velden strooit, als 't Vrede op aardein de menschen een welbehagenin onze bedekuizen schalt welligt zullen dan nog iminer de twee rnagtigste natien der c'nris- tenheid den Muselman en Heiden met bittere ironie doen uitroepen„Zict, hoe lief die chris- tenen rualkander he'oben Zaturdag 11. is vocrr het provinciaal geregtshof in Zeeland behandeld de zaak van Johannes Josephus Buijs, oud 58 jaren, arbeider, wonende te Clinge, thans gedetiueerd te Middelburg, ter zake als zou hij omstreeks 3 uren in den nacht van 22 op 23 Mei jl. opzettelijk zijn hnis en schnur te Kapellebrug in de gemeeute Clinge, hebben in brand gestoken, waardoor die gebouwen die beuevens den inboedel en veldvruchten waren ver- waarborgd bij de Belgische brandwaarborgmaat- schappij „Le lion Beige" te Luik geheel zijn nitgebrand, en znlks terwijl in die schnur sliep des beklaagden zoontje, oud 13 jaren en in het huis zijn dochte'tje oud 14 15 jaren welke beide tengevo'ige van dien brand in levensgevaar hebbeu verkeerddaar zij schier den tijd niet hebben gehad om gewekt te wordenzich zeit ongckleed te redder.. De proeureur generaal heeft gereqnireerd de schuldig verklaring van den beschuldigde aan de hem ten laste gelegde misdaad van opzette- lijke brandstichting in een gebouw, waarbij het te voorzicn was dat eenig menscheuleven in ge- vaar kon worden gebragten zijne veroordeeling tot een tuchthuisstraf van vijftien tot twintig jaren en in de kosten. Door den verdediger mr. W. C. Borsinsisge- concludeerd tot vrijspraak van den beschuldigde. De uitspraak is bepaald op a. s. vrijdag 21 dezer. Door de arrondissements-regtbank te Goes, zijn in de zittiug van 10 Oct. de volgende uit spraken gedaan I. P. de Clercqoud 28 jaar, schipper te Philippine, beklaagd van diefstal van mosselen, vrijgesproken, de kosten te dragen door den staat. II. J. de Beer, oud 28 jaar, arbeider te Zaamslagscheveerbeklaagd van moedwillige mishandelingveroordeeld tot boete van een gulden, subsidiair een dag gevangeuisstraf en de kosten. III. 1°. J. B. Bernaart, oud 30 jaar, arbeider te Graauw en 2°. M. Langevelde, landbouwers knecht te Hontenisse, beklaagd van onderlinge moedwillige mishandeling, veroordeeld ieder tot boete van drie gulden, subs, drie dagen gevan genisstraf voor iedere boete en ieder voor de helft in de kosten. IV. -C.Stanl, bud 29 jaar, schrppcr te Graiuw, 7 beklaag van moedwillige mishandeling, veroor deeld tot eene boete van drie gulden, subs, drie dagen gevangenisstraf en de kosten. V. M. Jansen, oud 16 jaar, arbeidster te Hengstdijk, defaillante, beklaagd van diefstal van oogst op don akker, veroordeeld tot gevan genisstraf van twee dagen en in de kosten, met bevel van teruggave van de overtuigingstukken. Men meldt ons uit Middelburg, dat bet volgende versje in de sfembns is gevonden, bij de laatste verkiezing voor een lid van de tweede kamer der staten generaal, op 11 October 11. Graaf van Znijlen van Nijevelt Ben ik weinig op gesteld Ook niet op Tets van Gondriaan Die komt er nog minder aan. Nog kwam Nagtglas op 't appel, Waar ik zeer veel prijs op stel Maar nog meer op lloeter Tak Die denkt meer op zijn gemak. Gefken komt er ook nog bij Maar die zet ik gansch op zij. Uit dit vijftal kandidaten, Kies ik, die het best kan praten, Ilem, daar ik zoo juist van sprak, Meester J. P. Roeter Tak. Door eenige ingezetenen te Renkum is go- vormd eene commissie ter bevordering van volks- ontwikkeling en volkswelvaart." Door versprei- dittg van aigemcene kennis en aaukweeking van goede zeden wil deze vereeniging trachten, tot lieil des volks werkzaam te zijn. Vooreerst zal zij beginnen met in dezen winter volksvoordragten te organiseren, om daarna al zulke middelen aan te wenden als onder baar bereik vallen, en aan het doel kunnen bevorderlijk zijn. Volgens de te Brussel per luchtballon ont- vangen berigtten uit Parijsdd. 11 October, beproefden Flourens en Blanqui de rust te ver- storen. Zij vonden echter bij de groote meer- derheid geen steun. Volgens dezelfde berigten werd uit de bewegingeu in Parijs en in het Pruissische legerkamp opgemaakt dat er een erustig treffen op banden was. Naar de Times verzekert, heeft de Pruis sische regering aan de Belgische aangekondigd, dat de vestiugen in het noordeu van Frankrijk spoedig belegerd zullen worden. Dientengevolge zouden in Belgie de reserven weder opgeroepen zijn. Volgens de Koln. Zeit. zou een vergiftigde brief, gerigt aan den burgemeester van Berlijn, uit Virton (Belgie) verzonden zijn, Hij droeg voor opschrift„Aan de Pruissische menschen eters en iynxen." Iltj was voorzlen van de zinnebeelden des doods. De enveloppe moet vergiftigd zijn geweest. Men heeft de stukken naar de Belgische overheid gezondeD, om een onderzoek te doen LONDEN, 17 October. De Times zegt, dat er een parleraentair uit Metz in het hoofdkvvar- tier van prins Frederik Karel is aangekomen eu zich. daarna naar Versailles begeven heeft, om over de capitulatie van Metz te onderhandelen. - De Times meldt dat de Duitschers hebben bevolen, dat alle franc tireursdie niet onder het komaudo vau een geregeld korps officieren staan, zullen worden gefuseleerd. Officieele berigten uit Versailles melden dat Sbissons gecapituleerd heeft. Na vier dagen hardnekkige verdediging van de artillerie, heeit die vesting bet niet langer kunnen houden. De hertog van Mecklenburg is 11. zondag midda, de vesting fcioissons binuen getrokken. Het Duitsche leger heeft, zooals een officieel telegram const.ateert gedurende de drie weken, dat het beleg duurde. slechts weinig verliezeu geleden. 40UO gevangenen en 132 stukken ge- schut zijn de Duitschers in ban len gevalleu. De Daily News meldt, dat de legers, die Parijs belegeren voortdnrend aanzienlijke ver- sterkingen ontvangenbestaande uit landweer garde en het grcotste deel van het 13e korps, gezamenlijk bijna 100,090 man. De generaals Burnside en Sheridan zijn naar Brussel vertrokkeu. Volgens de Times heerscht de veeziekte bin uen Parijs. Verscheidene paarden zijn afge- niaaktook de schapen zijn er door aangetast. De Duitsche pers noemt het hombardement van St. Clouddoor de Franscheneen daad vau vandalismus. Een decreet van het voorloopig gouverne- ment te Frankrijk verklaart in staat van oorlog ieder departement waarvan de vijand minder dan 100 kilometers verwijderd isorganiseert den luchtdienstgecft de middelen aan om die pnnten in staat van verdediging te stellen, waar men den vijand het best den doortogt kan be- letten -, geeft aan het eomite het regt vau directe reqnisitien op personen en zaken, om do noodige werken tot stand te brengen, die met Irons op de departeinentnle of gemeentelijke fondsen be- taahl zullen worden en geeft aan de militaire chefs het regt den staat van beleg af to kon- digen. De Correspondences Havas van 4 Oct. geelfc de volgende rdsuind van den toestand te Parijs. Altijd nog maar geen nieuws. On/.e bnrger- soldaten en bun chefs worden mooi ongednldig, ik verneem dat drie honderd kommandeerende officieren van de garde nationale van middag naar hetstadhuis zijn gegaan om den algemeeno wensch te kennen te geven van nitvallen te doen op groote schaal. Altijd ldeine voorposten gevech- tcu, niet van belang. Men heeft opgemerkt dat de Pruisseu te 1' Hay en Chcvilly door Beijeren en Wurtemburgers zijn vervangen, men maakt er uit op, dat de verliezen der vijand in de laatste gevechteovrij aanzienlijk moeten ge weest zijn. „Onder de papieren in de Tulerien gevonden, valt te vermelden een lijst plaatsingen van geld, voor rekening van den ex keizer bewerkstelligd door de gebroeders Baring te Londen, welke alleen wat buiteulandsclie papieren betreft, een som van 933,000 pond sterl. bedragen. De opgave dag- vaart van 1866 en bewijst dat Napoleon toen reeds begon te sparen. „De vijfde aflevering der gevonden papieren bevat een merkwaardige nota van Rouher over de goede en sleckte hoedaniglieden van de voor- uaamste mannen aan de dynastie gehecht, voor- gedragen voor de betrekking van minister van binnenlandsche zaken. Deze portretten galerij verraadt geen groot talentmaar veel tactom de figureu voor te stellen opde gnnstigste wijze van de denkbeelden van den auteur. Die ver- zameling Devar de flue tteur der dienaren van net keizerrijk. Rouher vindt daarondor niet dan onde, zieke, oppervlakkige ltii, ongeschikte menschen. llij wiudt er weinig doekjes om en geeft te ver- staan dat er in Frankrijk bniteu die geen andere zijn. Dat zullen wij zien Het volgend adres reeds van duizenden hand- teekeuingen voorzien circuleert onder de oud nationale partij „Met het oog op de gewigtige gebeurtenissen, ondenverpen de oudergeteekende, nationale gar des, het volgende voorstel aan de regering vat: de nationale delensie nArt. 1. Als deserteurs worden aangemerkt, degenen die in staat de wapenen te dragen het gevaar ontvlugt zijn, door Parijs zouder redeu van openbaar nut te verlaten. Art. 2. Zij zullen hun burgerregten derven en naar gelaug van hun fortuin de schade beta- len aan de belegering vau Parijs veroorzaakt." „De ballou van Nadar neemt onder de brieven de" drie manifesten mede van Victor Hugo aan de Duitschers, aan de Franschen, aan de Parijze- uaars. Nadar heeft zich verbonden aan de re- dag- Per irie tnaanden biunen Neuzen. franco door het geheele ltijk 1.- 1.25 geheel Belgie1,40 Enkele 0,(>5 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbu»houders. BIJ 0,40 0,10 Van 1 tot 4 regeU Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aan do Uitgevers in te zenden uiterltjk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. -"SjasasssHKraszasi:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1