A L G E M E E N No. 554. Woensdag 14 September 1870. 10de Jaars*. Binnenlaiidsche berigten. Buitenlandsche berigten. o ABONNEMENT. 1- V E R S C H IJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) II U X T C O M P. te leuzen. ADVERTENTIEN. X'olitieli Overaisjt. De groote gebeurtenissen volgcn elkander met stoomsuelheid op. 2 September Mac Motion ovei- wonnen en Napoleon gevangen. 4 September reeds de repnbliek in Frankrijk opgeroepen en reeds nu, uadat bet Pruissisebe leger nog maar half van bet geduchte gevecht bij Sedan kan zjjn uitgernstnn reeds vinden wij dat leger op zijn togt naar Parijs in de omstreken van Itheims. Volgens de laatste berigten is de vesting Laon (15 a 20 uren van Parijs) door den groot hertog van Mecklenburg opgeeischt. Zij die met ons gehoopt badden dat met de vervvijdering Napoleons eene groote scbrede zou zijn gedaan tot berstelling van den vrede, ziju dus grootelijks teleurgesteld. Aan deeenezijde staat Pruissen, dat nog geene tusscbenkomst van onzijdigen verlarrgtaan de andere Frankrijk dat geen voet gronds aan den overwinnaar wii ci is toon „ln Znid- zoowel als in Noord-Dnitschland," dus scbrijft de KOln. Zeitnng, „is men bet daar- over volkomen eens, dat wij geen tusscbenkomst liehoeven en dat door de wending der regerings- vorni in Frankrijk, on/.e marsch naar Parijs niet kan verhinderd worden. Sedert de exkeizer van Frankrijk op deu Wilbelmsbobe gevangen zit oin daar minder aangename dagen te slijten dan wijlen zijn oom Jerome, koning van Westpbalen, heeft ook de steeds opgeworpon stelling, dat wij met Na|ioleon en niet met bet Fransche voile krijg voeren, zijne beteekenis verloren. Met Na poleon zijn wij klaar en tbans bebben we bet met bet Fransche volk te doen, dat weten moet dat bet overwonnen is. Uit Frankrijk verneemt men geen andere stem als dezeWij zijn niet overwonnen, wij zijn slechts verraden. Napole on beeft, om zijn eigen ik te redden, onze brave soldaten overgeleverd," enz. enz. Ja, de Fran- scben moeten ervaren dat zij overwohnen zijn in Parijs moet men ben dit aan het verstand worden gebragt. Er is geen onderscheid in de taal van Trochu, Palikao of Gambetta en indien niet alles gelogeu is, wat in den laatsten tijd te Parijs gesproken werd, dan zal Parijs zich tot den laatsten man verdedigen. Naar Parijs alzoo, opdat wij het innemen. Dat is Duitsche taalen het Fransche woord klinktzoo als het zicb laat deuken, niet veel lager. Daar luidt bette wapen de groote dagen o Franschen zijn teruggekeerd. Dat eene ge- uachte ons alien vervulle, den vijawd van onzen bodem te verdrijven. Het uur is gekomen om te overvvinnen of te sterven. Stervenneen Frankrijk zal niet sterven. De dood van Frank rijk zou de dood der geheele wercld zijn, want ons land is de bron waarvan alle vooruitgang en beschaving uitgaat. Wij zijn nieteukel, dus roept men, inwoners van een land van acht en dertig inillioen zielen wij zijn de bewaarders van het heiligdom, waarnit de stralen van ver- lichting en beschaving op het menshdom uitsehie- ten. Wee de scbendigo hand die zicb zou nit - strekken dat lieht te dooven, bij zou de leveus- bron voor twee wereldbronnen verstoppen. Neen, neen, duizecdmaal neen, Frankrijk zal leven. Het zal zicb bernieuwen, magtiger, ma jestieuser dan ooit. Frankrijk vrij en vereenigd is meester van zijne toekomst. Men hoort het, de Franschen zijn onder al bunne rampen, nog niet zeer gedwee geworden. Er wordt zoo nu en dan nn van bierdan van daarover de vrede gesproken en geschre- veu. Sommigen weten reeds precics de voor- waarden op te geven. Op alle die beweringen valt weitiig te rekenen. Officieel is over de vrede- onderbaudelingen niets bekend. Daarentegen wordt, gelijk uit het bovenaaDgehaalde blijkt, de oorlog met alle kracbt voortgezet. Het be rigt uit Parijs van eene ncderlaag der Pruissen bij Straatsburg, door ons ook in den afgeloopen week per telegram medegedeeld, heeft zich niet bevestigd. Neuzen, 13 September. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevaren: 35 zeeschepen, metende 9017 tonneu en 485 bin- uenscbepen, m. 19174 t.en afgevaren 29 zee schepen, in. 7770 t. en 508 binnenscbepen, m. 21628 t. Totaal sedert 1 January 1870, zijn bet kanaal opgevaren 228 zeeschepen, in. 42397 t. en 2055 binnenscbepen, in. 117563 t.en atge- varen 201 zeeschepen, in. 42177 t. en 2029 bin- nenschepen, m. 118311 t. In de eerste 8 maan den van 1869 ziju bet kanaal opgevaren 221 zeeschepen, m. 37548 t. en 2138 binnenscbepen, m. 116843 t..en afgevaren 219 zeeschepen, in. 40933 t. en 2088 biunenschepen, m. 106648 t. De beer A. Brink, predikant bij deChris- telijk Geref. geineente albier, is als zoodanig beroepen naar de nieuw gesticbte geineente te MeliskerkeJ (Walcberen). Boschkapelle12 September. Als eene curiositeit wordt van bier gemeld dat op de laatste kermisdag drie oude luidjes, met bun drieeo 229 jaren oud zijnde, zicb bebben ver maakt. met in de caroussel te rijden. eens met bun drieen in een bak en naderhand alle drie te paard. Zij ger.ieten alle drie eene goede gezondheid, en twee daarvan moeten nog met banden arbeid bun brood vcrdienen. Soliocmtlijlce, 13 September. Een in den loop der vorige week albier gedane collecte bij inschrijving, voor de vereeniging „het Ropde Krnis," heeft een soin van f 474 opgebragt. In den nacbt tusschen 11 en 12 Sept. is op het naburrge gehucht Sasput, gemeente Hoold plaat, een boerensehunr afgebrand, opdehofstede bewoond door de weduwe de Blouwe. Bebalve den daarin geborgen graanoogst, zijn ook eenig landbouwgereedsehap, een stier en een veulen een prooi der vlammen geworden. De aangekomen brandspniten van Breskens Hoofdplaat en IJzendijke konden bet vuur niet meester worden. De oorzaak van bet ontstaan van den brand is nog on bekend. Twee der nn in werkelijke dienst opge- komen ligtingen znllen naar wij vernemen tegen 1 Oct. a. s. met groot verlof buiswaarts gezon- den worden. Het Alg. Dagblad van Ned. verneemt, dat aan het plan des, ministers van finantieu om zoogenaamde corres'pondentiekaarten verkrijgbaar te stellen, eerlang uitvoeriug zal gegeven worden. Zij zo'ndeh in vorm en ldeur eenigszins van de Duitsche afwijken, maar overigeus in de inrig- tiug daarmede overeeukomen. Het Hollandscbe scbip Neerlands Vlag, van 600 tounenlastonder bevel van kapitein van der Broek Hurnfrie, van Macassar op reis naar Amsterdam met eene lading specerij, koffij en andere Oost Indische producten, is totaal vergaan langs de kust van Zietzikamma, omtreut vijf en dertig mijlen ten westen van Kaap St. Francis en binnen eenige scbreden atstands van de plek waar de ongelukkige Bosphorus op strand geloo- pen is. De kapitein en twaalf van deofficieren en manscbappen zijn verdronken de eerste stuur- man bootsmau en een matroos werden gered. Het vaartuig had eene voorspoedige reis van Macassar tot aan Kaap St. Marie, Madagascar, en bad van daar te kampen met eene reeks van zeer zware westelijk© en noord westeljjke stor- men met booge zeeen, tot omtrent veertien da gen geleden toen men op de hoogte was van Kaap Receiffe. Sedert dien tijd dreef het schip rond in gezelschap van andere vaartnigen, en in den nacbt van donderdag werd het overvallen door cen der allervreeselijkste stormen, vergezeld van donder, bliksem en zware regene. Het scbip werd bijgedraaid onder voorstrengzeilstngzeil en bazaanen wasnaar men op dien dag vol gens berekening meendeougeveer veertig mij len van" het vaste land yervvijderd. Ongeveer ten 2 ure, op vrijdag raorgen, stootte bet vaartuig en in minder dan vijf minutcn tijds brak het geheel. Toen bet vaartuig stootte kwam de ka pitein die eeuigen tijd lang ongesteld was ge- weestop dek, en verdween bet eerst toen het scbip aan stukken ging. Er was geen tijd o:n de booten te water te laten wegens de outzet- tende zeeen, die over bet scbip sloegen en ieder- een nmest zicb redden zoo goed bij kon. De eerste en tweede stunrmande timmerman en vijf matrozen vonden elkander terug, gezamenlijk drijvende op de overblijfselea van bet vvrak tot dat een vreesselijke golf ze niteensloeg en de eerste stunrman zicb allecn bevond, en om zijne eigene woovden te gebruiken zich zelven als verloren beschouwde toen bij staan plaats voelde en den bootsman nabij hem zich aan eene rots zag vasthouden. Later op den morgen vonden zij nog een van de bemanning op de rotsen. en deze. de eenige overgeblevenen slaagden er in met groote moeite aan land te kornen en de woniug te bereiken van een kleur- ling. Nicolaas Jonas geheeten. van wiess vrien- delijkheid en gastvrijheid zij niet in genoegzaam vlijende en dankbare bewoordingen spreken knn- nen en wiens gedrag jegens dezen ongelukkigen naar den schrijver hoopt door de autoriteiten niet onbeloond zal worden gelaten. De overlevenden zijn goed vefzorgd geworden en de eerste stunr man is thans de gast van den civielen commis- saris. den beer J. J. le Suenr. die te zamen met den veldkornet, zich onmiddelijk naar bet too- neel van het vvrak begafen stappen nam om zoo veel mogelijk te redden en de belangen der assuradenrs te behartigen. In het kamp van Beverloo waren den 3n reeds 2400 Fransche gevangenen bijeen, zouaven, turco's, jagers, artilleristen, kavaleristen alle wapens onder elkander. Al die manscbappen waren met stof overdektdoodelijk vermoeid. Enkelen waren gewond, meest alien bad den pijn aan de voeten als gevolg van lang- durige marscben. Men kon zien dat de troepen vervalien wavendaar waren kavaleristen die niets aan 'l ljjf badden dan een bemd en een broekde meeste infanteristen waren zonder ransel. De gevangenen werden allerwege met de grootste liefderijkheid bejegend. Te Hasselt beeft men ze met eten en drinken vooral met bier en jenever z66 volgeproptdat niet weinig- en er des nachts oupasselijk van werden. Volgens een telegram is men in geheel Frankrijk met de repnbliek ingenomen. Van de groote steden, zegt een blad, geiooven wij zulks gaarnevan haar heeft Napoleon brandpunten der revolutie gemaakt, maar dat ook bet plat- teland republiekeinsch zou ziju, betwijt'elen wij. Gaarne nemen wij overigens aan, dat niemand zich op dit oogenblik tegen de repnbliek ver- zetten zalmen heeft wel wat anders te doen dan te twisten over een regeringsvorm. -— „Twintig inillioen zijn reeds gewonnen" is bet opschrift van een artikel in de Fransche Temps. Het blad betoogt dit als volgt De eiviele lijst was vastgesteld op 25 millioen in geld, en zij ontving bovendien aan verschil- lende renten en pachtpenningen omstreeks 5 mil lioen. Voegen wij hierbij de 1,500,000 frs., die prins Napoleon en zijne zuster uit de schatkist ontvingen. Wanneer wij van deze 31 '/'j millioen aftrekken betgeen bet personeel voor en bet on- derhoud van de kasteelen, musea, bosschen, enz. vereiscben, dio uatuurlijk nu ten lasten van de schatkist komen dan blijft er nog altoos een zuiverc som van 14 a 15 millioen over. Dat is reeds iets, waarvoor wij kruid en kogels kunnen koopen. Het besluit, waarbjj de senaat. afgeschaft wordt beeft verder den staat eene bazuiniging van 5 a 6 millioen. In het geheel di-.s heeft de Repn bliek reeds 20 millioen gewonnen. Volgens een scbrijven uit Parijs van 2 Sept. heeft de stad een geheel miiitair uitzigt en wacbt het (onbekend met de gebeurtenissen van 6 lan) met gerustheid het Prui-si-che leger at'. Vooral zijn het de vrijscharen (francs-tirenrs) die de aandacht bezig houden. De n.eesten hebben nog geene uniform; de eene is gekleed met een kiel, de andere met een rok of jas. Alles is in die korpsen dooreen gemengd, de burger, de werk- man, de aanzienlijke, de voddenrnper, alien be- zielt een gevoel, de liefle voor het vaderland. Deze vereeniging geeft soins tot koddige omstan- digbeden aanleiding. Een zeer rijk jong mensch, die zich bij de Parysche vrijschareu heeft aan- gesloten, beeft zijnen bediende tot chef, die een oud gediende is. De laatste leide hem o. a. 4 uren polities!raf op, waartegen natuurlijk niets te doen was. Of bet den bediende later opbre- ken zal, is eene andere vraag. Zoo beeft een rijk bankierdie kapitein is, een compagnie onder zicb, die bijna geheel uit zijne bedien leu van huis en kantoor bestaat. De commando's worden, dit kan men begrjpen, zonder aar/.eleu gehoorzaamd. Het boscb van Boulogne levert met zijne tegen woordige ben oners, ossen en. koeijen, een vieemd schouwspel op. Des avouds komt de menigte dler dleren bareti dorse lesscben aan de bevallige watervalleu, die voor hetgenotvan de beau monde gemaakt zijn. De tuin van acclimatatie bestaat niet nieer. De open zijn naar Belgie, de papegaaijen naar Holland, de oliphanten en herten, men weet niet waarheen. De tuin lijkt op een slagveld, hij is van alios beroofdgeen bloem, geen beest meer is er aanwezig. De voorloopige regering van de Fransche repnbliek heeft de volgende berigten bekend gemaakt: Uit Epinal wordt gemeld, dat maar- schalk Bazaiue aan de Saksische landweer be- langrijke verliezen heeft berokkend. Een telegram uit Coulommiers berigt, dat de vijau- deiijke veldontdekkers gisteren Montmirail en Sezanne (beide in bet depart, der Marne) ziju doorgetrokkeu, en dat twee legercerpsen, elk van 10.000 man die steden naderen. De telegra- fische genieenscbap met Soissons (depart, der Aisne) is afgesneden. Den 9u Daderde de vijand Cbanny (dep. der Aisne.) Inwoners van Laon, te Parijs aangekomen, verzekeren dat den 9n nadat de Pruissisebe staf de vesting was binnengekomen, deze in de luelit gesprongen was en de bewoners der stad gevlugt waren. Omtrent dit laatste verneemt men nailer: Zesbonderd Pruissen zijn in der. morgen van den lOn te Chateau Thierry gekomen, en bebben ook Ferte bezet. Generaal Theremin, komman- dant van Laon, heeft de citadel overgegever., om de stad te redden. Teu 12'/i ure namjddag is daar een buskruidmagazijn met een gedeelte der citadel in de lucht gevlogen. De Pruissi sebe staf beeft hierbij verliezen geleden voorts ziju eenige honderden Pruissen beueveus eenige mobiele gardes bij deze ontploffing omgekomen. De Pruissen zijn zeer ontmoedigd. Vrijdag ziju de Pruissen te Montmirail verscbcnen, en bebben zich meester gemaakt van de j'ongeliedeii die ten hehoeve van de conscriptie waren byeen- gekomen. Generaal Trochu heeft de verbranding be- volen vau al de bostcben in de nabylieid vau Parijs. De versehrikkelijkheden van dezen oorlog gaan alle verbeelding te boven - zoo scbrijft een der correspondenten van den Times. Een heer en een dame, die beiden de teekenen van bet roode kruis droegeu, verbaalden mij dat zij uit cen dorp kwamen, of licver uit de puinboopen 1,25 1,40 Enkele nsmmers".r,5 Men abonneert zioh bij alle Boekhaudelaars, Postdirectearen en Brievenbushouders. Per drie maanden binnen NeHzen franco door het geheele llijk. geheel Balgie BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,40 Voor elke regel raeer0,10 Advertentien gelieve men aan tie Uitgevers in te zenden iiterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1