A L G E M E E N No. 551. Zaturdag 3 September 1870. 10de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) II O II' T COWL', te lleuzeu. ADVERTENTIEN. JPolitielc Overzigt. Het leger van Bazaine hetwelk zich relied onder Metz teruggetrokken heeft cn nog 100 A 120 duizend man tellende, is nog sterk genoeg om door allerlei ondernemingen het Prnissische leger bezig te houden en te verontrusten en mogelijk nogmaals, eene doortogt te beproeven, inaar wordt zoodanig door de Pruisseu bewaakt dat aan het welslagen van dergelijke onderne mingen naauwelijks te denken is. Spoedig zeker zullen daarentegen de Pruissen, bet beleg van Metz aanvangen en zal daardoor, voor het in <leze plaats zaamgedrongen leger en de be vol kiug, eene vreesselijke toestand geborcn vvorden, waarin het zeker moeijelijk zal zijn laug nit te houden. dat de keizerin van generaal heel'tdat hij zijn ontslag Men verzekert, Trochn verlangd zou nemen. De dat hij aan het kon onttrekken gaan, t-enzij men met den prefect generaal had geantvvoord vaderland zjjne diensten niet en dat by niet gecn zou hem zijn ontslag gaf. Ook van politie Pitrie schijnt de generaal op geeu goeden voet te staan. De voorraad levensbehoeften die in Parijs wordt opgeslagen voorzoo het noodig mogt wezen een langdurig beleg door te staan wordt in bet Petit Journal opgegeven als volgt Vier honderd duizend schapen, vijf en veertig duizend ossen, aehttien duizend 4 varkens, vier duizend melkkoeijen, drie millioen kilograromen boter, twee millioen vijf honderd duizend kilo- grammen zout, drie millioen dozijn eijereu, vijftien honderd duizend kilegrammen gerookt spek en kaas, zestig millioen liters wijn, vijf millioen kilo- grammcn besebuit. Alle andere voedingsmiddc len naar cvenredigheid. Aehttien duizend kilograminen buskrnid en kardoessen, honderd vijf en twintig millioen pa tronen, twee en een half millioen kanonkogels, bomrnen en houvvitsers, twintig duizend vateu mrjnkruid of vunrwerken. Zal er dan werkelijk een beleg plaats hebben vraagt het Journal. Kan generaal Trocbu inderdaad de hoop koes teren een ringmuur van twintig mijlen in orutrek met zijne mobiele garden en zijn burgersoldaten te verdedigen tegen een leger van 200,000 Dni;- scheis Zaten Trochu en von Moltke tbans voor een vr endschappelijke liesch Moezelwijn liet- geen we wenschten dat ze konden ze zon- den zeker beiden lagchen met de vestingwerken van den heer Thiersen met bet denkbeeld em een stad als Parijs een langdurig beleg te doen doorstaan. Geen hoofdstad van de eerste klasse kan lang ingesloten blijven er bevinden zich binnen hare wallen te veel hoofden en zin- nen er zijn te veel belaugen en meeningen te raadplegen en al zijn de burgers nog zoo vader- landschlievend het uiteenspatten van bommen, 't afbranden van hunne buizen en van de nati ouale paleizenwaarop ze zoo trotsch waren brcngt ras hun gee6tdrift tot bedaren. We willcH daarom de hoop niet. opgeven, dat Frankrijk's lagchende hoofdstad niet tot een Metz of een Straatsburg zal gemaakt worden. We prijzen in't algemeen, dat men voorzorgen neemt en proviand opdoetdoch we mogen van harte lijden, dat de Parijzenaars hun stapel brood en vleesch in vrede en op hnn gemak zullen mo gen vcrteeren. Bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen isna vergelijkend examen o. a. benoemd als surnumerair de heer J. P. W. van Pienbroek, te Neuzen. Zaamslag, 2 September. Naar wij ver- nemen heeft de heer N. de Jonge, kadidaat bij bet prov. kerkbestuur van Overijssel, voor het ^jeroep naar de berv. gemeente albier, bedankt. Als een- gevolg van de gewijzigde armen- wet is in een vereenigde vergadering van bur- gerlijke en kerkeiijke annbesturen van Aarlander- veen besloten dat met 1 Januarij 1871 elk kerk- genootscliap zijne eigene arruen, zoowel lidmaten als niet lidmaten zal ondersteunen, zoodat de burgerlijke gemeente na dat tijdstip geen andere dan politie-armenzorg meer zal uitoefenen. Het burgerlijk armbestuur zal worden opgeheven. Op die wijze zal de wet van 1 Junij 1870 zeer goede gevolgen opleveren voor eene gemeente op wier begrooting voor 1870 eene som van 5291 voor bet arimvezen uitgetrokken is. Te Velp overleed Maria van de Krameer, echtgenoote van Jan Stevenswaart, met wien zij 02 jaar en 1 maand is gehtnvd geweest. Als marketenster beeft zij met haren man al de veldtogten van 1813 en 1830 medegemaakt. Zij bereikte den ouderdorn van 85 jaren, cn laat haren man in bekrompen omstandigheden acliter J)e lotcrij voor het Roode Kruis, gehoudeu door eenige jonge dames te Breda en bestaande uit liefdegifi.en van de Bredasche ingezetenen, heeft elfhonderd en tachtig gulden opgebragt daarbij gerekeud de entrtiegelden van do teutoon- stelling, die keurig met bloemen en groeu gedc coreerd was, en op de vele bezoekers een ver- rassenden indruk maakte. Vele giflen waren met toepasselijke spreuken en versjes vergezeld waarvau wij gaarne enkelen zouden opuemen in dien plaatsgebrek geen beletsel was. Het al of niet wenschelijke van bet ver vaardigen van pluksel is nog steeds een onder- werp van ernstige gedachteuwisseling. Verscbil- lende deskundigen hebben bun gevoelen reeds te kennen gegeven. Prof. Polano was er tegen en beval lapjes gaas aan, evenzeer prof. Bnrggraeve die het pluksel door stukjes theelood vervangen wilde. Tbans rigt dc gepens. chirurgyn-majoor W. C. van Leersum, een driugende bede aan de vrouwen en kinderen, om toeh vooral voort te gaan met bet vervaardigen van linnen draad pluksel. Hij maakt daarbij de opmerking dat het gebeel verkeerd is om de uitgehaalde pink seldraden regelmatig naast elkander te plaatsen, dewijl bet piuksel vrij wat beter zijn opslurpend vermogen behoudt indien het ongeordeud en vooral ongekamd wordt toegezonden. Ja, hij gaat nog verderhet pluksel waarin de draden regelmatig geordeud zijn d e u g t niet. Het comite van Luxemburg beeft ccn rijk voorziene ambulance (alleen van hemden een 1000 tal) afgezonden naar de door de legers ver lateu slagvelden en die ambulance beeft hare tenten opgeslagen te midden van de duizeude doodenstervenden en zwaar gewondeu. Dat is zeker wel het sterkste voorbeeld, dat tot nog toe gegeven is. Garibaldi heeftin afwachting van iets andersde pen opgevatniet om een roman te schrijven voor ditmaal, maar om zijn hart te lucb- ten over den toestand in ItaliS. Zijn brief slaat op het protest tegen dezen oorlog, in de Unita Italiana afgedrukt, en luidt als volgt „Waarde vriend ik onderteeken nw protest, dat nw edel hart eer aandoet. Doch de Ilalianen moeten zich op ernstiger zaken voorbereiden dan het protesteeren in de dagbladen en het bewaken van den Auhiasstal te Rome. Bonaparte zal den troon te Parijs niet meer bezetten en de dnivel zal hem halen met alien, die hem ondersteunen (il diavolo lo portera via coi suoi puntelli) Zie- daar een zegepraal voor de berlrogen natien, en voor ons een les, waarvan we moeten partij trek- ken. Nog maar weinig jaren geledentelde Pruissen, tbans de magtigste mogendheid van de wereld, aehttien millioen inwoners, terwijl Italic thans vijf en twintig millioen inwoners telt. Zijn wij dan een volk van ezcls (tin popolo di pecore)! TIeeft Alfieri dan gelogen, toen hij zeide dat bet inenscbeuras in Italie kracbtiger is dan ergens anders Caprera, 16 Augustus. t. t. Garribaldi." Uit op liet slagveld gevouden afrekening- boekjes van Franscbe soldaten is gebleken, dat de verschilleude iiitrustingsvoorwerpen, als: kop pels, patronen euz., hnn reeds den 10 J u u ij zijn afgeleverd gewordeu. De Franschen hebben voor de verdediging van Parijs een uieuw oorlogswerktuig uitgevon den. Volgens een berigt in 1' Etoile Beige wordt in de werkplaatsen van Cail een nieuw en ont- zaggelijk werktnig vervaardigd. Het is een soort van mitraileuse-locomotief die op rails zal loopen en in zijn duizeliugwekkende vaart een stroom van lood en yzer op de belegeraars zal uitbrakeu. De afmetingeii van dit werktnig moeten reus- acli ig zijn. In het CafA Meyerbeer, op de Cbamps- ElysAes te Parijs bad vrijdag avoud te 10 uur een groote opscbudding plaats. De koffiehnis liouder is ecu geboren Pruis. Verscheidene vrijwilligers zaten voor het buis te wacbteu dat bun batailon znu voorbijkoinen, om dan hun plaats in de geledereu in te nemen. Daar klouk de trompet, de vrij'.villigers staan oj>, drukkeu de handen banner vriendeu en zweren de Pruissen tc .zullen verdelgen. Dit doet de eigenaar van 't cafe zijnt oudanks driftig opstuiveu. „Ezels- koppen," roept bij uit, „over drie dagen zijn de Pruissen bier, en ik zal ben een diner leveren van 150 converts!" Deze woorden brengen de gasten in beweging, die stoeleu en tafels door de ruiten wernen eu roepen dat zij den Pruis zullen vennoorden. Deze draait eehter het gas nit en pakt zijn biezen. Gelukkig kwam een toereikend aantal politi agenten een einde aan het tumult maken ze hielden bet opgewonden publiek uit bet buis, terwijl de anderen er den Pruis er uitbaaldeu en in arrest namen. De Parijsclie correspondent van de Daily News verncemt uit goede bron, dat men er zich te Parijs ernstig op toelegt om een voorloopig bestuur te organiseeren, waarmede de diplomatic over vredesvoorwaarden kan onderbandelen. On der de verstandige Franschen vindt het deukbeeld dat Parijs geene belegering kan doorstaan, elken dag meer ingang. Wij leven bier, zoo schrijft men uit Parijs, als in een uitgestrekt legerkamp. De werken tot voltooijing der fortificatien gaan met kracht vooruit. De forten zijn gewapend men beeft de kleine poortjes van den ringmuur dicht ge metseld. De boofdingangen zijn met palisaden en stevige aarden werken voorzien. Alle kanon nen liggeu op de affuiten. De natiouale garde, die in de stad blijft, zal tegen bet einde dezer week tweebonderd duizend man tellen. Wij hebben vijf en twintig duizend man mobiele garde. Meer dan zestig duizend soldaten van het staande leger, welker getal iederen dag toeneemt, bezet ten de kazernen en de forten worden bediend door aclitduizend kannoniers van de vloot. Zoo maakt Parijs zich gerecd om bet leger van den kroonprius van Pruissen te ontvangen. Te Parijs herinnert men zich dezer dagen een woord uit de gedenkschriften van den grooten Fritz „Ik ken wel twintig poorten om Frankrijk binnen te kometimaar geene om er weer uit te komen." Een officier van bet corps der Turco's ver- haalt dat deze een vernuftig middel nitgevonden hadden om zich voor de vijandelijke kogels te vrij waren. Toen de aftogt geblazen was en terwijl zij door groote bataillons teruggedreven werden lttadde elk van hen een dooden Pruis op den rug. Door deze gel'mproviseerdc matras gewaarborgd zijn verscheideue van hen er ingeslaagd aan een gewissen dood te ontsnappen. Te Chalons is aan de Pruissen een aardig buitenkansje ontsnapt. Naauwelijks was bet sig- naal van de komst der Ublanen gegeven, of de algemeene ontvanger liet ijlings postpaarden voor spannen, laadde de welgevulde kas op een tilbury en kwam heel kuids te Parijs aan, waar hij de belangrijke som van 1,900,000 frs. bij de Franscbe bank deponeerde. Na een veldslag zwaaide de kroonprins van' Pruissen lof toe aan de Beijersche soldaten, „Ja, uwe hoogbeid", zeide een Beijer, „als hij ons in 1866 maar aangevoerd had dan zouden wij die vervloekte Pruissen ook wel geslagen hebben. Over de interventie van den bisscbop van Straatsburg verneemt men De bisschop tneende dat het bombardement der stad met het oorlogsregt streed, en verzocht dat het op zou houden. Daarop werd hem geantwoorddat Frankrijk tot sparing der woningen en burgers, buitenwer- ken had moeten aauleggen cn deze tot het zwaartc- punt der verdediging had moeten maken. Bo- vendien had Frankrijk door het beschieten van Saarbrtick en Kehl juist niet bet voorbeeld ge geven tot grootmoedigbcid. De koinnrindant nu wist zeer goed, dat de belegerende batterijen een half uur van Kehl verwijilerd waren. Ten tweede verlangde den biscbop, dat de ge- beele bevolking de vesting zou mogen verlaten. Dat kon niet worden toegestaan. Eindelijk een wapenstilstand van 2-1 uren, wm de burgerij tij t te geven, om den kommandaut over te halen tot overgave. De luitenant kolor.el Lescynski ant- woorde dat dit zou toegestaan worden, als hij binnen eeu half uur de zekerheid bad, dat de kommandant wilde onderbandelen. De bisschop erlangde ^orls de beloftedat men zooveel mogelijk de Munstertoren zou sparen. Er was verder een opstand in de stad uitgebro ken, waarin de burgerij den caputulatie had ver langd. Generaal Uhrick moet deu raaire van Straatsburg eigenhandig met een revolver dood- gescboten hebben. De vertwijfeling in de stad is groot, men vreest bet meest de hoofdigheid van den kommandant, die doelloos en alleen tot handhaving der zoo- genaamde militaire eer, de stad wil opofiferen. Het wordt niet alleen uit een milifair oogpunt, maar ook uit ccn menscblievend oogpunt hoog tijd dat Straatsburg genomen wordt. Het geheele corps diplomatique beeft be sloten te Parijs te blijven, zoolang de keizerin er zal zijn, zelfs als de stad belegerd wordt. Volgens een te Brussei ontvangen berigt, dat alle geloof verdient, schijnt de door Mac- MahOn geleden nedei laag niet zoo ernstig te zijn als aanvankelijk werd beweerd. Heden wordt een veldslag geleverd in de rigting van Sedam. Mac Mabon houdt sterke positien bezet. In de officieele Militarische Nacbricbten wordt uit Varetines van 1 Sept. gemeld De toe-leg van Mac Mahon om Metz teontzet ten is door onze operation van de laatste dagen en door den veldslag van 30 Aug. ten eerie- male verijdeld. In de slag zijn door de onzen meer dan 20 stukken veroverd. Het verlies des vijands was buitengewoon grootons verlies daarentegen betrekkclijk gering Woensdag morgen hebben Prnissische uhlanen en huzarcn twee dorpen in de nabijheid van Sedan genomen, zij waren door eeu sterke vijan delijke infanterie bezet. Het Journal Offioiel be vat een beslnit van den minister van coring te Parijs, dat 100.000 man van de garde mobile aan de verdediging van die stad zullen komen deelnemen. Men is begonnen met het afbreken der hnizen in deu kring der vestingwerken om Parijs ■v Ptr drfc maaaden binaen Neuzen1,— m m franco dnor hit gofceele Rijk1,25 gcheel Belgie.1,40 Xnkele 0,05 Men abonueert zich bij alle Bockhaudelaars, Poaldirectenren en Brierenbuahoudera. BIJ Van 1 tot 4 regale0,40 Voor elke regel meer.0,10 Advertentien gelieve men aao de Uitgerers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1