4 LGE1IEEN No. 534. Woensdag 6 Julij 1870. 10de Jaarg. Uinnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VER8CHUNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure E) E9 O I T COM 5'. te SCuzen. ADVERTENTIEN. JL*«litieli Overzigt. De keizer doet cen eed, raaar gij doet die zelf, weet dns zelf bet best boe hij die beeft opgevat de minister teekent ecu programma, maar hi] teekeat bet zelf, bet is voldoende dat hij zelt weet wat hij aan zijn kandteekening verbindt. de berbergier maakt zijn rekening, hij maakt die zelf en met de illustre voorbeejden voor zich liaalt hij zijn doortrekkende reiziger bet vel over de ooren. Zoo gaan van de hoogere regenngs- kunst allengs de druppeltjes vvijsbeid vallen op boofden der leeken en wie bet aan bet noodige belcid rnocht outbreken otn zijn kiiishondelijk ministerie te regelen, die haalt een lesje hij de hooge regering zelf. Het is verwotiderlijk hoe weiuig de kamer uitrigt tegen de ministers en hoe de zaken een in bet oogloopenden keer bob ben genotnen sints het volksbesluit.. Voor dien tijd uas er een verlamming bij de ministers, thans sehijnt er wel een paralysis te zijn inge- tredcn bij de kamer. Zoo als men weet was een commissie belast met het nitbrengen van een rapport over het verzoeksehrift der prinsen van Orleans, om zich wederotn in Frankrijk te mogen vestigen. Ook bier zal het. wel van hetzelfde laken een pakje worden. Ollivier wil bet ver- zoek als onmogeljjk afkomstig beschonwd hebben van eenvoudige burgers; hij wijst op de volgorde der onderteekenaars. De eerste is de graaf van Parijs, erfgenaatu van den troon van Louis Phi lippe en dan volgen zijn beido corns, de prinsen van joinvill'c en van Arnale, die veel omler zijn dan bijredenen waarom zegt de minister, de re -eri.ig dringend moet aanbevelen om op bet vcrzoek der prinsen nit het huis van Orleans afwij/.end te bescbikken en de katner aan te la den over te gaan tot de orde van den dag. Zoo zal dan ook wel gescbieden, Ollivier heeft voor de zooveelstc keer met kamcrontbinding uedreigd, waarvoor de kamer naar 't sehijnt zeer timide is. Thiers moet geraadpleegd zijn door do prinsen van Orleans voor zij bun verzoek hebben gedanuen daze grijze staatsman heeft lien nict alleen dien stap ontraden, maar persoon lijk zijne afkeuring daarover ukgesproken. En de keizerdie end begint te worden die bet. pootje beeft, wien bloedzuigers zijn aangelegd, die groot spel beeft gespeeld voor zijn jeugdigen telg de keizer die altijd zijn moiul vol beeft gehad van de kraeht zijner regering, daar waar geen stof voorbanden was om hare zwakheid te bewij zen, de keizer sehijnt nog nict eenmaal den inocd te hebben, om zich grootmoedig te betoonen en zich van een pligt der dankbaarbeid te \eizckeien, wier afrekening buiten de grenzen zou liggeu van zijn stoffelijk aanzijn. Zoowel in het boogerkuis als in bet lagere, is officieele bulde gebragt aan de nagedachtenis van Lord Clarendon den minister van buiten - landsche zaken uit het kabiuet Clarendon, den man, die in diplomatic duizenden malen genoemd is, d'e gescbiedenis der laatste jaren van Europa, den gentleman in de eenvoudigste en zniverste beteekenis van het woord." Na die bulde zijn de hooge Lords overgegaan tot bet onder/.oek der artikelen van dc Landbill, tonvijl in de ka mer der lagere Lords de onderwijskwestie werd voortgezct en voleindigd, altbans wat ecne hoofd- zaak zal uitmaken dat bet godsdienstig begin sel in de onderwijs-wet zal blijven stand houden. l)e Times zoowel' als de Daily News voorspellen dat bet kabinet ook deze wet even glorierijk zal ten einde brengen als dc landwct. z. M. beeft aan J. H. Moggenstorm te Ncnzen, gewozen commies le klasse hij 's rijks belastiugeu, ecu pensioen verleeud van f 493 's jaars. Bij koninklijk beslnit is bepaal ldat de gewijzigde armenwet den 15 Julij e. k. in wor king trccdt. Do tweede kamer beeft in hare zittingen van vrijdag en zaturdag eenige kleiu-e wetsont- werpen' behandeld en is daarna op retjes niteengegaan. Men verwacht dat de kamer nog eene bijeenkomst in dit zittingjaar zal lionden en wel in bet laatst der nu iugetrcden inaand Julij. Zaamsla? 4 Julij. Tot predikant bij de bervormde gemeente albier is beroepende beer M. Rijerkerk te Graft in Noord Holland. Hontenisse, 30 Jnnij. Bij de gisteren ter gelegenbeid der kermis gehouden gaaischie- ting werd de hooge vogel gescboten door C. Jonk- beim te Groenendijkeen zijvogel door zijnen breeder Jacobus en den tweede zijvogel door Kerckhaert, smid te Hengstdijk. De commissie voor de tentoonstclling van Zeeuwsche oud- en merkwaardigheden, welke te Middelbnrg zal gehouden worden, heeft bekend gemaakt, dat die tentoonstelling zal geopend zijn van maandag 1 Augustus tot zaturdag 3 September a. s. Men meldt uit Vlissingcn. TIet Noord Ame- rikaanscb oorlogsfregat met stoomvermogen Fran klin, vergezeld van twee korvetten, onder de bevclen van den bekenden admiraal Farragut, wordt eerlang op deze reede verwacht. De komst van dat eskader heeft, zoo men zegt, een officieel bezoek aan Nederland ten doel. Door jh. mr. L van Citters substitnnt_ griflier bij de arroml. recktbank te Zieiikzee, is den 7 Jung jl. aldaar op de post bezorgd een brief, inhoudende een postwissel van 9,60, aan A. Wiener, sigarenfabrikant te s llage, die niet aan het adres is bezorgd. De olKeicr van jnstitie te Zierikzee verzoekt opsporing, aanhouding en berigt. Onlangs werd melding gemaakt van een valscbe promesse ter waarde van 800, ten name van een handelskantoor te Amsterdam bij de Ned. bank aangeboden. Thans berigt men, dat bij de Ned. bank nog meer dergelijkc ge disconteerde promessen ten name van andere handelshuizen aanwezig zijn en wel voor een waarde van niet minder dan f 80,000. J. Spaujersberg le Rotterdam, is op nienw wegetis drukpersdeliet veroordeeld. llet hoe veeiste vonnis tegen den schrijver van bet Volksblad dit is, durveu wij niet opgeven. Eerstdaags zal men we.ler trachten de ver- borgen scbatten uit de Lutine aan bet daglicht te brengen. De stoomboot Antagonist, die de noodige toestellen voor duikers aan boord heeft, zal te dien einde eerstdaags vau Amsterdam naar Terschelliug vertrekken. Op 7 Mci jl. is door Roelof Kars van de Stouwe, onderwijzer te Enkhuizen, in de brieven bus aan bet postkantoor aldaar gestoken een brief, geadresseerd aan „Kars Roelot van de Stouwe, te Zwolle," inhoudende: 1 bankbillet, no. 3031, groot f 25, en 1 muutbiljet no. 518, groot f 10 beide aan de acbterzijde gemerkt met de letters V. D. Swelke brief niet door den geadresseerde is ontvangen. Do officier van justitie te Hoorn verzoekt op sporing, aanhouding en bericht. Dc paardenslagterij van ge'or. Noacbte Deventer, beeft zoo weinig ondersteuning onder vonden, dat zij sedert eenige uiaanden geen tee- kenen van leveu meer gegeven beeft. Een Maleijer, die onlangs van eene reis naar Holland te Padang teruggekeerd is werd gevraagd, wat bij al/.ow gezien en geboord bad en boe hij dacbt over Holland. „Wel,'' zei onze Maleijer, rik gezien veel, geboord veel en spreek Hollands^. Mooi land, kond land ik liijna dood. Maar mooi kotta kotta en alles koelie iii dat land. Alles werktwater werkt, rook werkt, wind werkt, vunr werkt, bond werkt, karboiiw werkt, paard werkt, ij/.er werkt, man cu vronw, toean en njonja werkt, alios werkt, dock varken nietvarken eet, drinkt en slaapt en (doet) nnders niets. Varken is lekker in Holland, maar ik niette koud. br r. Op donderdag van verleden week zijn uit Brnssel wederom 41 Zouaven, Nederlanders en Belgen, naar Rome vertrekken. De veelvnldige nachtelijke aanrandingen die in den laatsten tijd te Parijs plaats hadden, hebben bet noodzakelijk doen zijn de beroemde grijze patrouilles" van Louis Philippe weer mobiel te maken. Gedurende de vijf eerste maanden van dit jaar werden te Parijs ter consumptie geslagt 1626 paarden leverende 325,200 kilogr. vleescb ot 91,600 kilogr. meer dan in het zelfde tijdvak van het vorige jaar. Het comit6 voor de alge- meeue verspreiding van het paardenvleeschver- bruik beeft een eeremedaille toegewezen aan den beer Giraud voor zijn uitmnntend fabrikant van Sancisson de viande de cheval, waarwoor hij eene speciale fabriek heeft opgerigt. Dezer dagen las men in een blad de vol- gende advertentie „Men hied 20,000 trs. beloo- ning aan den geneesheer, wien bet gelukt, raijn- beer den graaf X (ienoogig te maken Alle esculapen der naburige gemeenten liepen om 't hanlst naar het kasteel van den graaf, met triomfeerende gelaatstrekken, maar kwainen een oogenblik later met bangeude pootjes, alias be- drukte gezigten terug. ,,Maar is 't dan zoo moeijelijk vroeg eer. hunner „om iemand een oogig te maken?" „Zeker; ten minste als bij blind is, zooals de graaf." - Te Londen werd onlangs een zalm verkocbt, wegende 60 pond. Hij bragt 114,50 op. Verleden week werden zes schipbreuke lingen te Liverpool aan wal gebragt, die het overschot uitmaakten van de bemanning der Mercurius, die op de reis van San Francisco naar Liverpool in den Atlantischen Oceaan den 25 Maart was vergaan. Het schip bad op een rif gestoten en was totaal wrak geworden. Slecbts zes man hadden het geluk, behouden de rots te bestijgen, de overigen 16 personen waren ver- dronken. Onder de menigte overblijfselen van sebepen ontdekten zij vier watervaten van den klipper Duncan Dunbar, die voor geruimen tijd met 80 passagiers op dezelfde plek was geble- ven. Een dier vaten bevatte nog drinkbaar water, dat met opgevangen regenwater voldoende in hun behoefte kon voorzien. Levensmiddelen waren niet komen aandrijven, zoodat ze geen ander voedsel hadden dan schildpadden, visch, eijeren en jonge vogels. Ter bescbutting tegen de ruwbeid van 't weer hadden zij een 1ml op- geslagen van hot vele aanwezige wrakbont. Zij rigtten tevens een seiupaal op, aan welks top een oud hemd wapperde, om zoo mogelijk een passeerend schip van bun verbijjf te waarschn- wen. Eerst den 51u dag kwatn een schip in 't zicbt, de Silvercraig, dat gelukldg bijdraaide en de zes rampzalige sehipbreukelingen uit bun lijden verloste. Ondanks bet doorgestane gebrek liet hun gezondkeid niets te wenschen over, maar ban garderobe was tot nul gereduceerd. Een zekere Mw. GalLl md verloor haren echtgenoot, door bet vergaau van de mailboot Carnatic, in eigendom toebeboorende aan de Pe ninsular and Oriental Company. Zij heeft een eisch tot. scbadeloosstelling tegen dc maatschappij ingesteld. Laatstgenoemde werd veroordeeld tot betaling eencr soin van 3000 p. s. of 75,000 frs. Te Boston beeft men 'papieren japonnen uitgevonden, die slecbts de bagatel van 15 cen times (7 '/-> cent) kosten. Dat uieuwe artikel komt gcweldig in zvvang. Aan de Scblcsiscbe Zt. wordt van den 8 Junij uit Briey gescbrcven „De waardiu van een logement tc Schreibendorf liet zaturdag voor. pinksteren een man, die dronken voor haar dear lag te ronken goedhartig in den stal brengen. Den volgenden morgen vornl men hem daar, ba- dend in zijn bloed. Ratten hadden den geheel wil en huipeloozen dronkaard overvallen en hem ooren, neus, wangen, lippen en kin geheel afge- knaagd. De ongelukkige, afkomstig uit het na- bijgelegen dorpje Leubuscb wordt in het hospi- taal der stad verpleegd." Een bankiershuis te Weenen is op 't einde der vorige week opgelicht voor de som van bijna bonderd en vijftigduizend gulden. Op donderdag den 23 Junij kwam te twaalf nren een persoon aan bet wisselkantoor dier bank en hood ter disconteering aan een lot in de hertoglijk Bruns- wijk-Luneburgscbe loterijleeningserie 3914 no. 20, welk lot in de serientrekking van 2 Fe- bruarij 11. en in de nummevtrekking van 31 Maart was uitgekomen met den hoogsten prijs van 80 000 tbalers. Die persoon, zoo wat dertig jaren oud, klein vau statuur, bleek en mager van niterlijk, scheen een kleerenmaker te zijn tc oordeelen naar" de vele nauldeprikken, aan zijn lange vingers opgemerktbij noemde zich Franz Scholz. 'J'oen bet lot was aangeboden zond men er dadelijk mede naar de firma Dntschka en Co. als vertegenwoordigers van de Darm- stadscbe bank, om er de eclitbeid van tc staveu. Het advies luide gnnstig. Intnscbcn zat Scholz rustig in ;t kantoor te waehten. Tegen 1 nur ging hij met een der kantoorbedienden naar een naburig koflijhuis, waar bij den kellner betaalde, zeggeiule Dat is voorloopig mijn laatste geld Bij zijn terugkeer was de zaak in orde de prijs van 80,000 tbalers was er op gevallen wat vol- geus den koers van dien dag een bedrag uitmaakt van 141600 Oostenrijksche florijnen na aftrek van het disconto a 3907 florijnen 40 krentzer werd hem uitbetaald de som van 138692 dor. 60 kr. Men vroeg hem wat bij met zoor eel con- tafit geld zou aauvangen, en men tied hem aan om een gedeelte altbans in solide fondsen te beleggen. Scholz deed alsof lij naar dien raal luisterde en kocht op staanden voet effecten ter waarde vau 100000 flor. Deze etfecten heeft hij zoo althans gebleken isterstond te geldo gemaakt aan de Escompte bank. Bij zijn vertrek gaf hij bet bediendenpersoneel eeu gescbenk van tienduizend flor. Men bood nu bet lot aan de heeren Dutschka en co'nip. ter betaling aan. Do zen geren daarvan advies aan de bailk te Dartn- stad; van daar kwatn eckter bet bericht dat t lioogste lot reeds was uitgekeerd en dns bet be- wijsT van aandeeldat te Weenen was gepresen- teerd valsch moest zijn. Aanstonds werd dit naar Darmstad opgezonden waar men eerst na aanwending van een loupe (sterk vergrootglas) tot de zekerheid kwam, dat er vervalscbiag had plaats gehad. De politie doet thans crnstig onderzock doch tot nog toe te vergeefs. De berg Vuacbe in Savoye is sedert pen tiental dagen in brand, waardoor de bewoners van Savigny. en otngelegeu dorjien zich in den grootsten augst beviudeu. De berg is in een dikken rook geliuld de vlammen, die tn.sschen de rotsspleten opflikkeren, z jn een onloochenbaar teeken, dat in 't ingewaug der aarde een vunr aan 't woedeu is. De brand strekt zich reeds uit over een ouitrok van 70 a, 80 areu. In Ruslaud is de vrouwen-emaneipatie mode geworden. Wanneer de teiegruafkantoren niet door dames bedieiid worden, deugt het nietin- tusscben word er steeu en been geklaagd door de kooplieden, dat de telegraunueii laat en ver- keerd overgebragt worden. Uit Amerika wordt gemeldtdat de mule president der Vereeuigda Stateu, J.flinspu to Greenvill, in Tennessee, een gn.ot gebouw beeft gekocht, waariu bij zijn vroeger Tdeeriualier.slie- drijf wederom zal gaan uitoefonen. Hij zou. naar bet verder beet, biuueu kort eene circalaire zendea Per drie mannden bienen Ncuzen. L— franco door het gebeele liijk 1,-a geheel Belgie1.40 0 i >r» Euksle Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars. PostdirecteoreD en Brievenbushouders. BIJ Van I tot 4 regelsf °.40 Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden niterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1