algetieen No. 527. Zaturdag 11 Junij 1870. J. I landelsberigten. Buiteiilandsche berigten. lOde JcitU'ii'. Binnenlandsche beri^ten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken TV oensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOJKT COM P. te Weuzen. ADVERTENTIEN. o Benoemd tot dijkgraaf van den Sir Lip- penpolder de beer A. Dekker landbouwer. Met ingang van den 12n dezer zal het Rijkstelegraafkantoor Walsoorden op zon-en feest- dagen open zijn van 8 tot 12 nren voormiddags. De diensttjjd op werkdagen blijft onveranderd. De minister van biuuenlandsche zaken heeft bepaald dat de aspirant-ingenieur A. A. Bekaar zal zijn toegevoegd aan den hoofdingenieur in bet 1 le district, ten einde meer bepaald werkzaam te zijn bij de werkeu voor het uitwaferingskanaal in he 4et district vau Zeelandingaaude met den 1 July e. k. IV euzen, 9 Junij. Gedurendc de vorige maand zijn bet kanaal alhier opgevaren29 zeescbepen, metende 5053 tonnen en 210 biu- nenscbcpen, m. 12775 t.en afgevarcn 20 zee scbepen, m. 3686 t. en 220 binnenschepen, m. 13802 t. Totaal sedert 1 January 1870, zijn bet kanaal opgevaren: 91 zeeschepen, m. 15661 t. en 1035 binnenschepen, m. 67450 t.en at'ge varen 88 zeescbepen, m. 16726 t. en 1008 bin nenschepen, m. G5718 t. In de 5 eerste ntaan den van 1869 zijn het kanaal opgevaren: 51 zeescbepen, in. 9304 t. en 1160 binnenschepen, rn. 49222 t.en afgevaren 76 zeeschepen, m. 14732 t. en 1166 binnenschepen, m. 50392 t. Door de postkantoren Neuzen en flulst zijn de navolgende brieven verzonden die niet besleld zijn kunnen worden, om reden de geadresseerden niet te vinden waren Te Neuzen: Appolouia Kool te Ilulst; E. J. Gnijot te Antwerpen wed. J. J. Boukamp te AmersfoortH. de Zirk te Axel. Te ilulst: S. A. de Smidt te St. Nikolaas. Van bet hulpkantoor HontenisseMaria The resia Cocks te BrusselA. van Delft te Middel barnis. Rapenburp:, 8 Junij. Bij gelegenheid der kermis op den 3n pinksterdag waren wij bier nog eens in de gelegenheid den kunstijver op te merken van onsbij gebrek aan genoegzaine deelneming en ondersteuningbijna verloopen mnziekgezelschapeene iogt, door do nog wer kende leden ouder hetspelen eener marsche, in de kom der gemeente gehouden, voorafgegaan door den dinger van een Tableau waaraan de talrijke insignien der societeit prijkten, verschafte ons een kunstgenot, waarvan wij, ook tot groot nadeel dezer plaats, sedert geruimen tjjd versto- ken waren. Wij bopen dat de lust en ijver door dit ge Eelschap nu en dan nog aan den dag gelegd bier, waar men voor andere pretjes toeh ook wel schijven heeft, eens de aandagt van invloedrijke mannen moge opwekken, en men eens zal gaan begrijpendat er meer toe koort oin zulk een gezelschap stand te doen houden dan eene bloote prdssie tot eendragt door wien ook uitgesproken daar de beste aanmoediging tot eendragt geen effect kan doen, waar de band der eendragt (geld) ontbreekt. Dat de overtuiging hiervan er toe leiden moge, om bevoegde autoriteiten zoowel als particulieren spoedig de handen te doen ineen slaanten eir.de door het bijeenbrengen of verschaflfen der noodige foHdsen eene vereeniging te doen her- levendie bij iedere gelegenheid nog blijken geeftdat zij onze belangstelling en erkentenis overwaardig is, en bare liefhebberij voor de edele toonkunst steeds wakker blijfl, zij de vcrme wensch waarmede wij deze catastrophe besluiten. Hontenisse, 7 Junij. Gisteren had al hier het door de harmonie St. Cecilia uitgeschre- vene muzikaal festival plaats. Tot hetzelve wa ren opgekomen van Zaamslagde harmonie Eendragt en Vrijheid" en het zanggezelschap gevcer 3 ure begaven de onderscheidene gezel scbappen zich naar bet dorp Groenendijk.van waar zy door onze harmonie ongeveer een uur later wer- den aigebaald, en naar het ruime scbooliokaal aan de molenstraat gebragt. Daar ter plaatse werd en de opgekomene gezelschappen in barte- lyk en welsprekende taal welkorn geheeten, en bun den eerewijn aangeboden door den hoog we geb. beer H. A. A baron Collot d' Escury, burgemeester dezer gemeenfe, tevens bescherm beer onzer £bartnonie. Bij den eersten door H,\ W. G. ingestelden dronk het welkom den bloei en de onderlinge vriendscbap van de onderscheidene opgekomene gezelschappen lie- ten de vereenigde sociteiten het w a a r kan u"6 "ub m e,r z n en b!)' den tweeden aan ,H- M- M.l den^koning en de koningin als beschermers der schoouc kunsten het w i e n Neerlandseh bioed, door bet J ruime scboolgebouw wedrgalmen. Daarna werd den optogt voortgezet, docb gestuit door eene kzeer •onmnzikalische donder re<*en en hagelbui, die den geheeleu stoet "en zijne ontelbare yolgelingen uiteen deed stniven. len half zes ure, na eene zeer welkome stof- blusscbing, vereenigde de muziekgezelscbappen zich op het mark t pie in bij de niemve mnziek- tent, (die ofschoonj nog niet voltooid, niettemin bare bouwineesters, de beeren W. Staal Wz. en P. van' Arenthais; alle eer aandoet) en werd?het festival achtereenvolgens op de bij het progratnma voorgeschrevene^ wijze geopend, voortgezet en gesloten. Daarna had de plegtige uitdeeling plaats van de uitgeloofde medailles, die inderdaad prachti" zijn, en waarbij onder de verschillende toespraken zoo van den beer directeur onzer Harmonie den wel edelen heer J. Kroon, den beer bur gemeester, den heer Baarens van Kruiuino-en en de heeren directeuren der opgekomene mnztek- gezelscbappen vooral uitmuntte door bat telijkheid en welsprekendheid de meer dan schoone dauk- betuiging van den beer Dielemau directeur van „Apollo" te Neuzen. Tijdens de opvoering der verschillende muziek- stukken wisten wij waarlijk niet wat meor te bewonderen of de ijver en bet vuur waarmede leder gezelschap zijne stukken ten gehtore bragt of de doodscbe stilte, die onder de onafzienbare' het geheele dorp vervnllende inenigte beerscbte en die ons deze vele befeekende woordeu in den niond legde„Zie daar bet bewijs. dat de „oudervvetsclie kerraissen op het punt staan van „uitgediend te hebbenom plaats te niaken „voor aangenamerden menscb veredelende Hvolksvermaken Dat zij zoo. Schoondijke, 10 Junij. Gisteren cir- culeerde hier een adres aan de eerste kamer -der staten generaal, boudende verzoek, om bet wetsvoorstel tot afschaffing der doodstraf, onlan°-s door de tweede kamer aaugenoinen, te venverpeu. Hoe dat adres in de wereld of liever te Scboon- dijke gekomen is Zeker op geen alledaa^scbe wijze. Toen men in deze gemeente de aauneming van t wetsvoorstel, door de tweede kamer ver- nam, waren er, wij gelooven nog al vele'a die deze baudeling der tweede kamer met blijd- scbap als „een schrede voorwaarts" begroetten Anderen, en zeker wel het grootste deel want Schoondijke is, net als de meeste dorpen niet heel sensibel op't punt van politiek, was die gewigtige wijzigiug in onze strafwet al vrij weimgen waren er, die „0efemng en Uitspanmng" van Neuzen het fanfaren gezelschap Apollo" en van Kruiningen de harmonie „Eeudragt maakt Magt". Tenon- onveiscbillig. Slechts morden en gromden en van „acbteruitgan- spraken. Niernaud repte eckter een vvoord over tindieuen vau een adres; geen stervelin"- in deze gemeente dacht er misscbien aan. Docb op eens ontvangt een geabonneerde in deze gemeente op 'tweekblad „de Heraut," met den Heraut zelven, een concept adres aan de eerste kamer en een circulaire van den uit-ever van 't blad, inkoudeGde het verzoek, onT van genoemd adres copie op zegel te nemen onder dat copie bet noodige aantal bandteekeningen e verzamelen, en het daarna weder aan den uitgever van den Heraut terug te zenden. Ziedaar de gescbiedenis van't adres. Zijn ont- staan doet ons twijfelen, of we hier wel te doen hebben met een regtstreeksch uitvloeisel van de opinie der Schoondijkenaren. - Door den beer J. van Poelvoorde teVIis- singen is concessie aangevraagd voor een stoom- bootdienst tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tuscben Vlissingen en Rotterdam en vice versa. - Donderdag 11. heeft te Goes de opening plaats gehad van de ingelevcrde stembilletteu voor de verkiezing van een lid der provineiale statenter vervanging van den heer J. P. J. Buteux benoemd tot griffier dier staten. Gel- dige ^temmen waren uitgebragt 706, zoodat de volstrekte meerderheid was 354 hiervan bekwa- men J. P ICakebeeke 386, mr. W. G. de Knokke van der .Meulen 154, de overige stemmen waren zeer verdeeld.Alzoo is gekozen J. P. ICakebeeke. Naar wij vernemen, heeft de ontvanger bij Ryks belastingen te Overzand eu Driewcen zynen post verlaten zonder orde op zijne zaken ges eld to hebben, tengcvolge waarvan zijne boeken enz. door den regten van dit kanton zijn veizegeld. -- Onder verschillende reserves wor den eemge daartoe lcidende oorzaken genoemd waarvan wij vooralsnog de mededeeling onthou- - Op de lijn RoozendaaJ Goes zal te Vlake- brng over het kanaal door Zuid Beveland, voor- loopig een halt gevestigd; worden. De schade van den brand te Bodegraven op0'/ 420000*' VaU Let S°assm'eerde' begroot - le ICIundert werd eenige dagen geleden een yong paard voor't eerst beslagen bet weerde zich geweldig, zoover zijn ,fengo bandeu dat toe- Meten. l oen drie y'zers aangebecht waren, werd bet plotseling stilhet dier was onder zijn mach- telooze zeuuwachtigheid gestorven. Als een bewijs dat het watergebrek ook in andere steden hoog gestegen is, kan dienen dat te Harlingen te vergeefs 30 cent voor ecu emraervol geboden.;is. muidag een verschrikkelijke brand teKonstanti- nopel uitgebroken, dien men te midderuacht mees- ter is geworden. Een lOOOtal huizen in de rijkste wyk van Pera zijn totaal vernield terwijl men een aantal dooden en gewonden telt. De schade is onberekenbaar. i~i 1 e New-\ ork is een bond opgerigt om he1 tabak kaauwen in kerken en openbare vereeni- gingen to bestrijden. ZEETlJDINGEiN. Ingevolge de nieuwe postwet vau BeMe (wet van 15 Mei 1870), waarbij het.'uniformport van 10 centimes voor alle biuuenlandsche brieven beneden de lo wichtjes is ingevoerd, is bepaald datookgecartonneerde en gebonden boekwerken met de post verzonden kunnen worden te-en een irar.keerloon van 1 centime voor elke^OO wichtjes of gedeolte van dat gewicbt. 1 egen zondag 10 Julij is een internafionale zangwedstryd uitgeschreven welke te Gent zal plaats hebben. Bij deze gelegenheid zulleu niet alleen voor den zang der maatschappijen me dailles en premieu toegekend worden, uiaar zal ook een kampstrijd voor de schoonste kleedin- re,lde Uilreiki,,g ,a" me,iaille"' Op den tweeden pinksterdag heeft te Bre men een brand gewoed, waarbij twaalf pakhuizen en twintig woonbuizen een prooi der vlammen geworden en vele andere gebouweu bescbadii;d zyn. Men meent de schade op een u.illioen thaler te kunnen begrooten. Volgens de VVezer Zeitung is bet onbeil onstaan doordien een paar kleine yongens, een cigaar willende rooken een paar Inciters deden ontvlammen, die zij bran- dende wegwierpen. Ongelukkig vielen deze in een hoop krullen en spaanders, die dadelijk in vlarn stonden waarop onmiddelijk een bouten verspreldde!*1 SCraaktC 6U bet VUUrzich Terder Volgens telegrafisch berigt is zondag na- JPr-ijzen dei- Hffecten Amsterdam, 9 Junjj. aiiito c moo isfit 5 - I 86;, 67J Per drie maanden binnen Neuzen fraDco door het geheele Rijk geheel Belgie. Knkele nommen Men abonneert zich Br ieven bashoaders. by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,4# Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te ze.den nit.rlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. rTofnnino' An TTi f cna n n ino." trnn XT,i i'Ani<n<oeoli iinir/.« n.li Connn n In Ann r.nl. ,.n J i. J v .1UU1 \JL 11, Van 3 tot en met 10 Junij zijn nit zee in deze haven jze- komen, met bestemming voor Gent, de volgmde srhe pen. als ,De De<!nsche schooner Moen, kapitf in Haussen van Wykjob.ng met tarwe. Den 6. De Noord-Duitsche schooner Condor, kapitein Boese, van Metric I met vlas. De Noord- Dmtsehe bark Smeapora, kapitein Beuie, van Riga met balken. De Noord-Duitsche brik Bruno, kapitein Stohnbarze, vau Danzig met mken shppers. Den 7. De Noordsche bark Deodata kapitein Mayeness van Windau met eiken slippers. - Ite Noord-Duitsche schooner August Charlotte, kapiiein Bluhiu hr,k e f° .8h.PPer9- r)(-n 8- De Noord-Duitsche brik Johanna Lino, kapitein Nieman, van Windau met eikeu ?e N°or<i-Duitsche kof Wodan, kapitein Sinningen L s'T ™i De Nooril-Duitsche kof Hermann, kapi- la k Carl UH FS" U,:;deJan. R,'fa mftvlas. - De Noord-Duitsche lip V i Hwh kmta Kruger, van Riga met balken. De_ Noord-Duitsche brik Mane, kapitein Bjones, van Gefle met planken. - De Noordsche bark Petrellen, kapitein Bcruldoe van R.ga met baa-en. Den 9. De Nederlandsche kof Cornelia kapitem Drent, van Danzig met balken. De Kngelsche srhoone^ Lxtennate, kapitein Sunderland, vau Dublin met stukgoederen Den 1° De Engekche sloomboot Colletis, kapitein Wright van Goole met stukgoederen. De Noord-Duitsche bark Belle Alliance, kapitein Bartels, van Danzig met eiken slippers Uit deze haven zyn naar zee vertrokken, komende van Gent 1j/,UL"J' De, Noordsche brik lphigenin, kapitein Bathke, in ballast op ayonture. De Engelsche stoomboot Deva, kapitein Brown met stukgoederen naar Goole. Den 9. De Noord- Duitscbe; schooner Aeolus, kapitein Brandboff, De Noord Duitsehe schooner Meta, kapitein de Buhr; De Noord- Duitsche schooner Johann Friedrich Ferdinand, kapitein Kaltf. eu De Noord-Duitsche schooner Anton, kapitein Paukow alien .11 .ballast op avonture. N'ederlaod Belgie. Ruslaod. Polen. Pruisseo. Oo8teurijk. Italie. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekecl. Ftrypte. Amerika. aCertifie. Werkelyke schuld mlito dito dito 3* dito dito4 aAnndeel tlaudslmaalschsppij. 4» dilo eiploitatie Ned. staatspounv. aCerlifieaten bij llotschild •Obliiratieu 1798/IB 11>5* uCertifie. adm. Ilambnra 3 a-lito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 adito f 1( 00 1866 5 aLoten 18665 «ObliK. Hope Co. Leeuing 1860 t; oCertific. dito olnscript. Stieglitz Co. 2e a 4eL. 4 nObligatien 18G74 adito 1869 4 aCertificaten a Vaudeel spoorweg Gr. Maatseb 5 aOblig. dito adito dito dito spoorneg Poti-Tifliso' dito dito Jelez Orel5 dito dito Charkow Azow 5 aSchatkist obligalien4 aObligatieu aOblig. metall. in adito dito adito io papier adito di'o Leening 1861 aCertifie. bij Lamaisoo aObligatieu adito 1867. adito Biunenlandsehe adito 1856-1863 adito 1867 dito (binoeul.). dito (blaauwe). dito 1868 pet. silver Jan/duly. 3 April/Oct. 5 .Vlei/Xo?. 5 Febr /Aug. 5 c. s thaus adito Verceuigde Staten 1874). il ll 11A #1*4.. 1*. .Mr adito dito adito dito adito dito adito Illinois adito dito dito Atl. Gr. dito dito dito dito 3 3 5 5 7 a 3 6 6 7 Redemption6 W, Spw.Ohio ser. (p) 7 gecoosoliueerde 7 debentures8 dito dito dito (1904). (1882). (1885). 551 871 63 r.j 981 9 1 218' 82? 65 >0 - rli i l'S 85? ^5 50 d t 29 \i S".'', 26. 32- 3211 1 601 79 99? 91* 94 2 dito St. Pan! Sc Pac. Spw. Ie sec. 7 dito dito dito dito dito dito 2e see. 7 1869 7 89;'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1