ALGEIHEEIV No. 525. Zaturdag 4 Junij 1870. 10de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCIIIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure 1) HOST C O M P. te leuzon. ADVERTENTIEN. JPolitiek Overzigt. Hit Rome wordt, nopeus den vooruitgang der beraadslagingen in het conciiie berigt, dat het getal sprekers, die zich hebben doen inschrijven oin over het ganscbe schema van het pauselijke primaat het woord te voeren, hoogst aanziealijk iser bestaat dus alle kansdat de discus sion nog zeer lang zullen duren. Nadedebatten over het schema in zijn geheel, komen eerst de afzonderlijke hoofdstnkken aan de ordezoorlat men dan ook thans de hoop reeds heeft opgege- ven, om tegen pinksteren met de onfeilbaarheid gereed te zijn. De eommissie der Spaansche Cortesbelast met het ontwerpen eener wet, regelende de wijze, waarop de koning zal gekozen vvorden is met haren arbeid gereed. Het ontwerp bepaalt, dat de verkiezing acbt dagen vooraf moetaangekon digd worden. In dien tuschentijd zullen deCortes geene openhare zitting houden. Al de leden van liet bureau zijn met de taak belast, om de ver kiezing te controleeren. De stembriefjes moeten geteekend zijn. De volstrekte meerderheid is lioodig om gekozen te worden. Mogt bij de twee eerste stemmingeu geen candidaat de volstrekte meerderheid bekomen hebben, dan looptdederde stemming enkel over de beide candidaten die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Vijf aanhangers van Espartero zijn. nadat deze den bekenden brief aan generaal Prim heeft ge- schreven, naar Logrono vertrokken, ten einde te beproeven, of zij Espartero van besluit konden doen veranderen maar deze heeft betzelfde ant woord gegeven als vroeger en wil dus volstrekt niet als candidaat voor den troon in aanmerking komen. Op den 1 dezer is in de tweede kamer de beraadslaging aangevangen en ten einde ge bragt over het wetsontwerp regelende de voor- waarden waarop aan de calamiteuse polders in Zeeland van rijkswege tegemoetkoming kau wor den verleend. Het door den beer Fokker op art. 6 voorgestelde amendement (strekkende om de subsidien van de aangrenzende polders op eeu bedrag van ongeveer f 50,000 te bepalen, tegen 58,635 die thans worden opgebragt, en tegen 34,923 die volgens het wetsontwerp zouden verkregen worden) is met 37 tegen 23 stemmen aangenomen. Nadat nog bet amendement van dien beer op art. 8 (waarbij het op te brengen dijkgeschot geregeld bleef naar de in 1859 en 1862 gedane schattingen van de opbrengst der landerijen in ieder dier polders gelegeu) met 49 tegen 9 stem men verworpen was, is de geheele wet aange nomen met 49 stemmen tegen een, die van den beer Saaijmans Vader. INeuzen, 2 Jnnij. Gisteren avond om- streeks 11 uur overleed plotseling, de zoo zeer algemeen geachte en beminde pastoor der R. C. gemeente alhier, den wel eerw. heer Jndocus Cammaertgeboren te Ossenisse den 8 Janu arij 1816. Na in Gent zijne studitin te hebben voleindigd, werd Z. W. E. op 23jarigen leeftijd aldaar, den 25 Mei 1839 als priester gewijdna eerst pro fessor te Geeraardsbergen te zijn geweest. werd zijn wel eerw. kort daarna onder pastoor te Hontenisse den 4 September 1840. Later den 7 Junij 1843 werd zijn wel eerw. als pastoor te Philippine benoemd. en den 13 October 1846 als zoodanig te Neuzen. 7 jaren mogt de R. K. gemeente zich ver- heugen in zijn bezit, daar zijn wel eerw. den 15 September 1853 als zoodanig werd benoemd te Graauw c. a., waar zijn wel eerw. slechts 4 maanden werkzaam was, om weder den 24 January 1854< deze standplaats met die van Neu/.en te verwisselen. Tot het einde toe is bij hier werkzaam ge weest met ijver en lust, het goede zaad zaaijende, waar niet anders uit ontlook als vrede met zich zelve en vrede met de naasten was het dan ook wonder dat hij zoowel bij zijne geloofsge- nooten, als bij andersdenkende, algemeen geacht en bemind was. Heden zal bet stoffelijk oversebot van zijn wel eerw., aan de aarde worden toevertrouwd. Wij kunnen onze geachte lezers met zeker- heid rnede deelendat de voorgestelde plei- ziertogt op 6 Junij door de stoomboot Merwede no. 3 naar Hansweert en Walsoorden, niet plaats zal hebben door geene genoegzame deelneining. Met ingang van den 15 Junij e. k.- wordt den opzigter van den rijks-waterstaat, de heer P. Raadman te Sas van Gent, als zoodanig ver- plaatst naar Kampen (prov. Overijssel). Westdorpe1 Junij. Bij de heden plaats gebad bebbende verkiezing voor een lid van den raad dezer gemeente. in vervanging van het overleden lid de heer D. van Waes, is met meerderheid van steminen benoemd de beer J. B. Verhelst. Hapenburi>-, 1 Junij. De kermis albier, welke op den 2n en 3n pinksterdag zal gehouden worden,zal dil jaar in luister en omvang voor geene andere kermis of festiviteit, van welken aard ook, in deze enverons bebooren or.der te doen een fraaije en met vele gemakken ingerigt carousel zal de markt versiereu en een groot aautal vreemde en van alles voorziene kramen ieder- een in de gelegenkeid stellen oin al datgene aan te koopen, wat men op eene kermis slechts verlangen kan. terwijl ten slotte de voornaamste berbergen van goede muziekanten zullen voor- zieu zijn in staat om de dauslustige beenen zoo van ouden als jonger in beweging te brengen. Wij hopen dan ookdat iedereen zich zal beijveren om met alle hem ten dienst staande middelen mede te vverken, dat ingezetenen en vreeinden, waartoe hier anders zoo zelden gele- genheid wordt gegeven, van alles in ruime mate zullen kunnen profiteren. llensrstclijli29 Mei. Onze hoofdon derwijzer, de heer B. S. Luijiues. vierde heden zijn zeventigsten verjaardag. Algemeen geacht en bemind niet alleen als hoofdonderwijzermaar ook als burger dezer plaats werden hem dezen dag menige gelukwen- schen toegebragt. Eenvoudig doch schoon was voor den ingang zijner woning, een wel opgetooide eereboog ge- plaatst. Reeds in den voormiddag werden hem door vele ingezetenen met dien heugelijken dag vele blijken van belangstelling gegeven. toen eiude- lijk 's namiddags, omstreeks vijf uren de ge- meenteraad hem eene visite bragt. De heer bur gemeester felisiteerde den waardigen grijsaard in naam der gemeente met zijne hooge jaren en bragt hem in hartelijke en zeer gepaste be woordingen hulde en eerbied toe, dat bij op ze- veutig jarigeu leeftijd nog met denzelfden steeds onvermoeiden ijver zijne taak als hoofdonderwij zer vervulde, en de jeugd tot nuttige leden der maatschappij vveet te vormen. Daarop vereerde de beer bnrgemeester den jubilaris met een prachtig vergnlde pendule, welk geschenk hem door de ingezetenen als blijk hunner achting werd aangeboden. Geene woorden genoeg vindende om den edel 1 achtb. burgervader zijnen dank te betuigen sprak hij z. ed. achtb. diep ontroerd onder dank- betuiging aan, en nitte den wensch, dat hij nog vele jaren in zijne betrekking rnoge blijven voortgaan. De heer secretaris der gemeente deed eene zeer toepasselijke voordragtwelke algemeen bijval vond. Eene groote menigte zoo belangstellenden als nieuwsgierigenvvoonde deze plegtigheid bij terwijl er menigen toast op zijn lang leven door de feestvierenden werd toegejuicht. De heer P. de Jonghe, landbonwer alhier. ver eerde den jubilaris een lied, dat door de menigte gezongen en door een algemeen applandissemeut begroet werd. Lang leve de heer B. S. Luijmes Hontenisse, 3 Jnnij. Woensdag eerst- komende, den 8 dezer. zal het vijftigjaren geleden zijn, dat de heer G. Rademakers albier, bevoegd verklaard is tot het niioefenen der geneesknndige praktijk. Wij wenscben en vertronwen, dat bet den beer Rademakers dien dag niet ontbreken zal aan menigvuldige bewijzen van belangstel ling en deelneining in deze zoo hoogst zeldzame voor z. ed. zoo beugelijke gebeurteuis. Lamzvvaarde, 3 Junij. Heden werd op plegtige wijze ter aarde besteld het stoffelijk oversebot van wijlen den heer E. G. van Braband, in leven koster der R, K. kerk en oud-onder- wijzer albier. Hij bereikte den gezegendeu ou- dcrdom van 83 jaren 8 maanden en 10 dagen van weiken leeftijd hij mini 60 jaren het kosters- ambt alhier vervulde. Hij was gedurende zijn geheele leven een hoogst eenvoudig man, een voorbeeld van braafheid, matigheid en nog an dere deugden maar vooral van accuraatheid en zorg in en voor de op hem rustende verpligtin- gen, zijne nagedachtenis zal in zegening blijven. Te Biervliet heeft eene verkiezing van een gemeenteraadslid plaats gebad ter vervufling der vacatnre, ontstaan door bet vertrek van den heer H. 0. W. de Bats naar Oost Sou burg. De nit- slag is dat eene herstemming rnoet plaats heb ben tusschen de beeren P. Lijbaart, die 13, en V. Buijck, die 10 van de 37 uitgebragte stemmen verkregen. Tot de genoegens (zegt de Midd. Ct.) welke den leden van het koninklijk instituut van ingenieursdie den 9 dezer aldaar zullen ver- gaderen, te wachten staan, behoort ook eeu togt per spoortrein van Middelburg naar Vlissingen en terugter bezigtiging der kanaalwerken enz. Men zal dus den eersten personentreiu op Wal cheren eerlang kunnen aanschouwen en zich verlustigen in de blijde verwachting dat het nu toch zoo heel lang niet meer duren zaleer het pnbliek van dat middel van vervoer zal kunnen gebruik maken. Jl. zaturdag werd de bevolking teColijns" plaat in beweging gebragt door de aankoms^ des avouds ten 7 uur van eene eommissie uit de regtbank te Goes. De regter coramissaris vergezeld van den officier van justitie en subst.- griffier kwamen een plaatselijk ouderzoek instel len aangaande het gerucht, dat door den gefail- leerdeu koopman M. H. aldaar een groot gedeelte zijner goederen voor zijn faillissernent bij anderen geborgen was. Tot bij middernacht zette de justitie het onderzoek met grooteo ijver voort, door huiszoekingen en opgravingen. Niettegen- staande het voor zulke pnderzoekingen ongnnstig uur, toonde de kruiwagens met aarde en glas werk en manufacturen, die verborgen waren ge weest, doch na de ontdekking naar het gemeente- hnis werd overgebragtdat het onderzoek niet vruehteloos was. De gefailleerde is bereids in het huis van arrest te Goes overgebragt. Uit Bergen op Zoom schrijft men van maan- Gisteren avond zonk een zich badende millicien en kwain niet weder boven. Zijn ka meraad (lit ziende sprong hem na, om liem te reddendoch verdween eveneens in de diepte. Vele burgers, getuigen van dit ongeval, durfden of konden geen hulp verleenen. Eenige oogen- blikken later vernamen een paar officieren, toe- vallig daarlangs komende. wat er gaande was. van gezoudheid Rippin, dag Een hunner, de officier ontdeed zich van zijne bovenldeeding, sprong te water en haalde aldra den laatsten dreukeling aan wal. De onmiddellijk met zorg en volliar- ding aangewende pogingen om hem tot bewust- heid terug te brengen, mogten echter niet baten. Het lijk van opgcvischt. den antler werd gisteren morgen Een belangrijke concessie is dezer dagen door de beeren D. Volker te Dordrecht en A. Volker Lz. te Sliedrecht aan Z. M. den koning gevraagd, om n. 1. ten vvesten van de overbrug- ging over het Hollandsch Diep bij Willemsdorp, een of meer havens of dokken aan te leggen met de noodige los en laadsteigers, bijschkranen en bergplaaisen voor goedeien en vee ten be- hoeve en gerieve van de groote scbeep enstoom- vaart, den handel en bet bandelsverkeer van Ne- derland en de te verwachten stoomvaart naar Amerika en Java onder voorwaardeu dat door den staat worden beschikbaar gesteld, ten Wes- ten van de spoorbaan bij Willemsdorp de rijks* gronden, langs het Hollandsch Diep en de Dord- sche kil gelegen benevens de watervlakten ten westen van den spoorwegdam, voor den aan* leg der havens of dokken enz, en ten Oostcn tot berging der bnggergronden uit de havens en om deze ter geschikter tijd in te polderen dat van wege den staat langs de havens enz. de noodige spoorbanen worden gelegd, in ver- binding met den staatsspoorwegendathunver- gund worde het heffen van haven-steiger- kraangeld en bergloouvoor het gebruik of ge- not der havens enz. naar cen vast te stellen tarief. Te Rotterdam is eene vrouvv veroordeeld, die op weg naar de kerk een jak stal, de gods- dienstoefening bijwoonde en bij 't uitgaan der kerk gearresteerd werd. Het aantal solicitanten ter vervulling van de vacante betrekking van hoofdonderwijzer aan een der openbare scholen voor lager onderwijs te Delft, bedrangt 105. Te Hardinxveld is als pachf 119 per bunder hooiland betaald. Verleden jaar werd f 56 voor betzelfde land besteed. Uit Heerjansdam wordt van 30 Mei gemeld In den vroegen ochtend van heden had alhier een treffend voorval plaats. P. de Waard begat' zich op weg naar het land voorzien van een geladen pistool, om een bond dien men meende dat dol zou worden te dooden. Hij had zeer achteloos het pistool in den broekzak met den baan overgehaald en de tromp bovenwaarts ge- keerd. Zoo voortgaandeoutl randt bet vuur- wapen, terwijl hjj de band boven op de opening hieklwaardoor deze geheel verbrijzeld werd. Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen en is onmiddellijk de amputatie aan bet polsge- wricbt bewerkstelligd. De patient beviudt zich naar omstandighedeu redelijk wel. Het gemeentebestuur te Staphorst heeft bij de opheffing zijner school aan den onderwijzer Lute Courtz een wachtgeld toegekend van t i e n gulden jaarlijks. Hij is meer dan 30 jaren voor de gemeente werkzaam geweest. Een man uit Langerak, wiens geestvermo- gens volgens gerucht in geen besteu staat ver- keeren, kwam dezer dagen des morgens, op eeu stier gezeten, aan het Pinkster veer te Peursum. In plaats echter van in de pout te rijden om daarniede te worden overgezetdreef hij den stier in het water der Gisseu, om zoodoende dca overkaut te bereiken. In het midden gekomen, geraakte hij, waarschijnlijk door de aanmerkelijke diepte, van den stier af, en zoude gewis verdron- ken zijn had niet een zoon van den veerman hem gered. Zaturdagnacht zijn de boekweitveldeii in een deelj van Drenthe zoodanig door vorst ge- teisterd, dat zij weder geheel omgeploegd moeten worden. Aan de kanaalwerken in de nabijheid vau Beverwijk had gisteren morgen eeu verschrik- kelijk ongeval plaats. Zekere Grayopzigter over de locomotieveu een jongmensch van 24 jaar, zag dat de locomo- tief, waarop zijn broeder machinist was, bij het aankomen zijn stoom liet vliegen en de machine dus niet in orde was. Zooals men dit veelal Per drie maanden binnen Neuzen1,— 9 franco door het geheele Rijk. 1,25 gehenl Belgie1,40 Eokele nommeri0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Br icvenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels f R,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in ta zenden niterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1