REISGIDSEN OPEIUBARE VERKOOPI'JG EERIE KAPITALE HOFSTEOE. EENE HOFSTEDE, T E E 0 OP: SPOORWEGBIff, Uandelsberigten. Advertentien. OPENBAKE VFKKOOPING Openbare Verkoopingen OP FRANCO AANVRAGE Bij J. Heijens te Neuzen T'H.E.ES 0 01| T E.M APRIL, Een avme smid te Parijg zon een vernnftig werktnig liebben nitgevonden, dat op alle rijtuigen kan vvonlen toegepast en den cnndueteur of koet- sier in staat stelt omuiddelijk bet voertuig te doen stil honden. Dessons le Monstier, de moordenaar die de drie gebroeders Thirion veekoopers, aebtereen- volgens bij zich in hnis had gelokt en vermoord en later zijn vrouw heel't vergiftigd is door bet liof van Bergen ter dood veroordeeld. Zelden bracbt een proces zooveel verstomping van het zedelijk gevoel bij een mcnscb aan den dag. Grenzeloos was de vvoede van bet volk tegen dm misdadiger. Zijne veroordecling werd met lu'd gejnich he groet en de gendarmes konden ter naauwernood de cellulaire wagen waarin bij vervoerd werd tegen de woede der menigte beschermen. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 37 Maart tot 2 April. Prijzen der Effecten. Amsterdam. 4 April. Beursberigten. Te Wecnea eluit de markt zeer fi.aaw. Prijzen van Conpis en laskre OWigak?, M IBtftprtlain 4 April. Bevallen van eene doohter J. T. A. VAN BOVENBUIJZE. Nkuzen, deu 2 April 1870. ten overstaan van Notaris Mr. J. P. D li 0 N- K E li S te Nenzen van 30 k 40 stuks VARKENS, van 3 tot 6 maamlen ond op V K IJ D A G DEN 8 A T R I L 1870, des voormiddags ten 10 urein „b e t S c b u 11 e r s- b o f" te Neuzeu. door het ministerie van deu Notaris J. J. FEHCKENte Neuzen. Op Dingsdag den 12 April 1870, des voormiddags 10 are, aan het Scbuttershof bij A. van Duijse aan het Kanaal te Neuzen van 60 A 70 VARKENS bestaande in loopers en ^biggen. Op W o e n s d a g den 13 April 1870, des uamiddags 1 ureop de Kaai te Neuzen van eene aanzienlijke partij HOUTVVARENbe" staande in Eikeu Plauken gescbikt voor Bogtsponden, Koeikribben, en verdere Werk- zaambeden eene partij Bogtstijlen van 4 k 5 ellen leugte zware eiken Balken. Voorts nieuwe HOUTVVAREN, als: Plan ken van diverse lengte en zwaartedito Platen Ribben enz. eDz. Op D o n d e k d a g den 21 A p r il 1870, des voormiddags 11 ure, met deu heer Mr. P. U li (J A E E li S Notaris te Neuzen ten verzoeke \au de meerderjarige en Voogdeu over de minderjarige Erfgenamen vau wijle PIETER NELLA DE SOMER, weduwe JACOBUS KEIJKELAAR, overleden le Hoekten karen sterfbuize aldaaryan eene groote partij extra ZINDELIJKE IIUIS MEUBELEN waaronder 1 Maboniebouten Kabiuet1 BureauPluimen Bedden en toebebooreueene partij oud Porcelein euz. enz. Alles breeder bij billetten omschreven. Op W0EK8DAG den 27 April 1870, des namiddags 1 ure teu verzoeke van de meer deriarige en de Voogden over de minderjarige Erfgenamen vau wijle CORNELIA VAN DL VVLGE, weduwe van JAN BARKER, op het door baar bewoond geweest zijude Hofsteedje in den Lovenpolder gemecnte Hoek van BEESTIALEN LANDBOUW- en MELK- GEREEDSCHAPPEN eene partij KLA- VERS te Velde MEST BRANDI10UT AA11DAPPELEN, ZINDELIJKE HUIS- MEUBELEN enz. enz. Ailes breeder bij billetten omschreven. 18SMB"* De Notaris J. F E li C K E A', j|i!jggggp residerende te Neuzen, zal kraehtens regterlijke magtiging, ten verzoeke van de Erf genamen van SUZANNA DE PUTTER, eerder weduwe van JAN SCHEELE, en laatst van CORNELIS JELIER DIELEMAN, overleden te Hoek in bet openbaar te koop aanbieden Eerste Perceel. bestaande in W00NHU1SRCHUIIR, WA- GENHUIS en verdere GEBOUWEN, met 20 bunders 49 roeden 45 ellen ERFTUIN BOUW en WEI LAND DIJK en ZIJK A NT WEG, staande en gelegen in den Lovenpolder, gemeente Hoekkadastraal seetie B nummers 63 tot en met 71 95 en 72bis. Tweedk Perceel. Eene pa- tij BOUWLAND en ZUKANTWEG, genaaind „bet Geldstnk," gelegen in den Loveu I older, gemeente Hoek, groot 4 bunders 16 roeden kadastraal sectic B nummers 53 en 53bis. Derde Perceel. Eene partij BOUWLAND en AANWASge naaind „Schoondrooge," gelegen als voren, groot II bunders 25 roeden 40 ellen kadastraal sectie B nummers 49 tot en met 52. Virrde Perceel. Eene partij BOUWLAND en AANWAS, ge legen als voren tegen den dijk van den Nieu- wenpoldergroot 5 bunders 3 roeden 40 ellen, kadastraal sectie B nnmmers 88 tot en met 90. Vijfde Perceel. Een EINDE DIJK strekkende tegen bet vo rige perceel, gelegen als voren, groot 2 bun ders 10 roeden 67 ellenkadastraal sectie B numiners 386. Perceelen 1 tot en met 5, zullen zoo afzon- derlijk als in massa worden geveild. Zesde Perceel. Eene partij WEILAND en ZIJKANTWEG, gelegen als vorentegen de landen vau de Er ven Adria an dk Kraker kadastraal sectie B nummers 61 en 61 bis groot 36 roeden 20 ellen. Zevende Perceel. bestaande in W00NHU1SSCHUURWA- GENHUIS en verdere GEBOUWEN met 9 bnuders 50 roeden 40 ellen ERF AANWAS WEI en BOUWLAND en ZIJKANTWEG, staande en gelegen in deu Lovenpolderge meente Hoek kadastraal sectie B nummers 91 tot cn met 949694bis 383 en 384. Aciitste Perceel. Eene partij BOUW- en WEILAND, gelegen in den Neuzenpoldergemeente Iloelcgroot 9 bunders 79 roeden 40 ellen, kadastraal sectie A nummers 5, 9, 10, 193, 198 en 199. Voorschreven Goederen zijn in gebruik te aan- vaarden, de GEBOUWEN der Hofsteden, WEI- DEN en DIJKEN op den 8 Mei 1871en de BOUWLANDEN op den 1 October of met het rooven van den oogst deszelfden jaars 1871, als tot dien tijd in pacbt Perceelen 1 6 bij Pieter Scheele voor de som van /noO den hoop in bet jaar, Perceel 7 bij Pieter den Hamkr voor f'600 in het jaar en Perceel 8 bij denzelf- dea voor /'600 in bet jaar, welke pachtsommen ten voordeele des koopers komen van af 1 Mei 1870. De Verkoopicg zal gehouden worden op Dingsdag den 26 April 1870des morgens ten 10 are, in de Herberg „'s Lands Welvaren," bewoond bij L. Bareman te Hoek. Alle nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van den Notaris Fercken voornoentd. te houden door het ministerie van den Notaris S. A. DE SMIDT, te Axel. 1. Op Dingsdag den 12 April 1870, des voormiddags ten 10 ure te Axel op het gehucht K ij k u i t voor de herberg bewoond door Jan Hengstdijk, van 5 WERKPAARDEN, 6 MELKKOEIJEN RUNDERS, VARKENS, eene groote partij MANGELWORTELS, 1000 bos STROO en wat meer zal worden geveild. 2. Op V r ij d a g den 22 A p r i l 1870 des voormiddags ten 11 ure te Axelin het Logement „het Gulden Vlies," bewoond bij den beer L. B. A. Roi.ff ten verzoeke van do weduwe JOH. EEKMAN voor baar zelfs en als moeder en Voogdesse over bare nog 3 min derjarige dockters en vau baren zoon J. P. EEKMAN. Een in goeden toestand zich bevindende STATIE POONSCHUIT, genaaind „d e vrouw Geertrni", groot 42 tonnen met deszelfs completen inventaris alsmede ROEIBOOT, varende tnsschen Axel en Rot terdam zullende dezelve gedurende 5dagen voor de verkooping kunnen bezigtigd wor den aan de Axelsehe Sassing nabij Axel. ELK ZEGGE HET VOORT. is verkrijgbaar bij EUGENUS VERVAET land man te Westdorpe, een KIK.E.N HOO.AI ter lengte van 7 meters 80 centimeters en 2 meters 52 centimeters. Te zicnbijJ.DE MULj Kapellepoldergemeente Axel. De Notaris HI. GEENE te Rulst zal ia bet opeubaar presenteren te verkoopeu 1Op Dingsdag den 26 A phiu 1870, des voormiddags om 9 ure, ten ver zoeke van PIETER JOHANNES BUIJS- ROGGE, landbouwer wonende in den polder Hulsternieawland gemeente Stoppeldijk op de vroeger door hem bewoond geweest zijnd& liofstedein den polder Oude Graauwge meente Graamv. 8 kloeke Werkpaardcn 1 tweejirig Paard 1 Jaarling, 1 Veulen, 8 banfgevende Koeijen^ 3 Kalvers en 70 Hoenders en Ilaneu31 Menwagens1 Vrachtkar1 Speelkar3. Ploegen 4 ij/.eren en 4 bouten Eggen 1 Rolblok, 1 Molbord, 1 Zaadzeil met toe- bebooren 60 GraanzakkeR eenige Graan- ziften1 Aps en 1 Draaikaarn, 3 Melk- kuipen en eenige Emmons, Voorts eenig zindelijk Huisraadeenige- Peeiin en Beetvvortelseenige Takkebossen cn hetgeen verdcr te koop zal worden aan- geboden. 2. Op Dokderdag den 12 Mei 1870, des voormiddags om 10 ureten verzoeke van J. B. BAUWENSlandbouwer wonende in de gemeente Axelop de vroeger door hem bewoond geweest zijnde hofstede in den van Remoortere poldergemeente Neuzen. 16 kloeke Werkpaarden van 4 tot 10 jaren 2 eenjarige llengsten 16 Melkkoeijen 11 Runders van Hollandsch ras, 3 jonge Stie- ren 2 vefte Varkens4 dikke Zengvar- kens en 24 Loopers en kleine Varkens. 4 Menwagens, 1 Speelwagen 1 Stortekar, 2 Waalscbe Ploegen5 kleine Ploegen 2 ijzeren en 5 bouten Eggen2 zware Roiblokken1 Suijiuolen 1 Beo bak1 Geesselsteen eenige Graanziften en een Kaarntnachine. Voorts eenig Iluisraad 40 hectoliters Aard- appels en betgeen verder te koop zal wor den aangeboden. Alles op tijd van betaling. puike ZAA1-W1KKEN bij D. SCHEELE Rz. te Neuzen. is voortdurend te bckomenHi<ga-Zaai- lljnzFtaxl (puik) en echt Lokers I-tla- verzaad. Afkomstig van den heer ALBERT RAEPSAET te Lokeren. e alcm bekende C. BECKER'S BALANSEN en BASCULES worden alleen vervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanten BECKER DI I) I) l GII te Anthem. voor de maand door geheel Belgie met KEHHA.iRT, benevens TAIilEF en IP"iT.%lD. zijn te bekomen bij de Boekhandelaars DHONT COMP., te Neuzen. FKIJS 121 CE1T. NI'OUHWGflE It'. TE NEUZEN, BIJ DU0NT COMP. HUWELIJKEV, Den 31 Maart. Franciscus Dauwe, 30 j., jm. en Elizabeth Dregmans, 35 j. jd. OVERLIJDEN. Den 26. Adrians Alida Harteoud 38 j. rchtgenoot van Jacobus Anthonij Btilnikker. Den 28. Johan- nis van Hecke, oud 8 m., z. v. Corneli9 Johannis en van Ca rolina Kielman. Den 29. Anthocetta Maria Quequierre, oud 3ft j. echtgeuoot van Adriaan Hubregt de Vos. Den 31. Jo- hmnetta Woutrioa Antonia Tissut van Patot, oud 2<» ra. d. v. Jacobns Cornelis en van Louise Caroliue Dregmaus. Den 1 April. Wilhelmus Kurvink, oud 21 j. z. v. Willem en van Janoa de Me.ester. Den 3. Marinus Adrianus Meijeroud 8 d. z. v. Frans en van Catharina Dieleman. GEBOORTEN. Den 27 Maart. Pieternella, d. v. Francois Dieleman en van Elizabeth Penne. Den 30. Willem z. v. David Bareman en van Levina Openneer. Den 31. Aarnout, z. v. Jacob Moens en van Pieternella de Feijter. Den 31. Geer- truija Calharina d. v. Pieter Jan9en en van Maatje Vel. Den 81. Jozina Sara, d. v. Jacob Audries van Hoeve en van Pieter nella Scheele. Den 2 April. Cornelia Catharina, d. v. Johan Adriaan van Boven en van Johanna Theodora Adrians Buijze. Nederland. aCertific. Werkelijke schuld2} pet. 55,J adito dito dito 3 67} adito dito dito4 H 86} aAandeel Handelmaatschappij. 4* dito exploitatie Ned. staaispoorw. 79} Belgr€. aCertificaten bij Rotschild2} linslaud. aObligatien 1798/13 5 92* aCertific. adm. Hamburg5 67 adito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 75J adito f 1000 1S645 9l4 adito f 1( 00 1866 5 90s aLoten 1866,...,...5 aOblig. Hope Co. Leening I860 4} 81, aCertific. dito4 64 ij alnscript. Stieglits Co. 2e a 4e L. 4 m C5rt aObligatien 1867 4 67] adito 1869 4 67* aCertificaten6 40 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch 6 217 aOblig. dito4 169] adito dito4* B dito spoorweg Poti-Tiflis5 n 883 dito dito Jelez Orel5 82j dito dito Charkow Azow 5 9 Poles. aSchatkist obligation4 M 6 >4 Pruissen. aObligatien5 Oostecrijk. aOblig. raetall. in silver Jan/Julij. 5 55 adito dito April>ct. 5 65, adito in papier Mei/Nov. 5 m *7*} adito dito Febr./Aug. 5 47 Italie. Leening 1861. 5 H aCertific. bij Lamaison c. s5 9 Spanje. aObligatien2* thans 3 m 2r' a adito 1867. 27 adito Binnenlandsche8 25 Portngal. adito Ib56-lft638 B 32^ adito 1867 3 32- Tnrkeije. dito (binnenl.)5 44J Griekecl. dito (blaauwe)5 Kgypte. dito 18637 78 Amerika. adito Vereenigde Staten (1874). 5 m adito dito dito (1904). 5 a 92* adito dito dito (1882). 6 m 94b3 adito dito dito (1885). 6 94 adito Illinois7 99 adito dito Redemption. 6 86 dito Atl. Gr. W, Spw.Ohio ser. (p) 7 n 60 dito dito geconsoliQeerde 7 26a' dito dito debentures8 m 30} dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 68] dito dito dito 1869 7 70^ Brazilifc. adito 1^634* adito 1865 5 87 Mexico. dito 18513 13} Grenada. dito afgestempeld6 25 Venezuela. dito 3 Ecuador. dito1 NJB. De a gemerkte effecten worden bij de Nederlandsche bank als beleeningspand aangenomen. 2 April. Binneulaadsche fondsen werden met weinig affaire tot vorige coursen verhaodeld. Aand. Handelmaatsch. waren 4 lager, dito Esploit Maatsch. weder J houger. Van Buitenlandache effecteo verkeerdeo de meeste soorten in tone ieta flaauwere ftemrains, bij name Tnrksche en Granadascbe die j, en Ver. St. Oblig., die lager sloten. Spaansche waren vaster gestemd. Van Amerik. Spoorweg-nandeelen zijn Geeonsolid. St. Paul en Pacific pCt. gerezen, terwijl de overtge sonrten lot va9le prijzen lijn gedaau. ltoekford Hock Island en Union Pacific verlorcn pCt. en Oregon California |)Ct. i)e overige soorten naren alationnair. 8 April. Pffkcten-Sociktkit). Geene affaire 4 April. Van Holl. fondsen zijn 4 pCt. 3 pCt. gedaald De Buiten'. markt was voor de meeste fondsen flaauwer, in- jonderheid waren Spaan9che, Oo9tearijkscbe, Turksnhe, fgypti- sche, Granadasche en Ver. St. Oblrg. tot lagere prijzen verkrijg- baar. N. Amerik. Spw. kenmerkten zich eveneens door minder kooplnst. EeDe nitzondering maakten Paul en Pacific, Rocklord. Kock-Island en Kansas Pacific, die tot betere prijzen werden Verhandeld" 2 April. I April 2 Apri4 A A pri| Met. fl.21C.M i 19,52* f I9-.82, 'I us9. in Z. R f SS| 1 W,J Nat. Met. in pap. R Zilv. 25 C'.M. 24,05 ,24,115 'olen in Z. R. Div. in ist. 1,82? in Fl. Eng. Hussen, ll.«2] .,11,82? *^p. Piasters. Portugal Fransche Fransche 56* Nm. in Doll. 2 2,42; Beigische 56} 5B' in papier 2,06 Pruissische w 8 43 3l| Oosteu**. i lamb. Uuss. 27' 11 27; Bank-act. Van Zeeuwsche Vlaamsche eo Overin. larwe was minder aan- gevoerd als de voritfe week wclke laugzaam tot nageuoeg vorige prijzen van de hand ging. beste f 8,50 a f 9, middehoort f 7,75 a f 8.25, mindere f 6,v0 a f 7,5'. Rogge l'» cent hooger, Zeeuwsehe en VJaamsche f 6,30 a 6 ^0 Overm f 6 a f 6,60, Gerst prijshoudend, puike winter f 5,30 a f 5,70, mindere f 4,30 a f 5, Zomer dilo f 4 5" a f >,60. Haver aU voren, korte f 3,60 i f 5, bin.e f 3,20 a f 4,30. voor de zaai f 5 a f 5 50. naar- deubontien 10 cent lager, f 6 5" a f7,30. Duivenboonen f 7 5() a f 8,50, Bruineboouen Walchersche f 13 a f 13,50, puike Zeeuwsche f li,25 a f 11,75, miudere f 9,50 a f II. Aitte boonen, Walchersche f 13,75 a 1 145). Zeeuwsche fll afl3. Erwten, Walchersche puike Zeeuwsche f 9 a f 9,50 gewone Zeeuwsche f 8,50 a f 8,75, mindere f 7,75 a f S,'25. Koolzaad Zonder handel. Lijozaad, Zeeuwsche zaai 20 cent lager, le soort f 4,50 a f 4,80 2e soort f 3,B»» a f 4,30 per 31} kop. Mee- krap stemming flnauw, prijzen lager, handel klein. V'las op het land met goeden handel. op de markt was de aaovoer minder groot, prijzen als voorgaande week H Aan de ooderstaande en rerder bekende Depothoo- 1 ders is verzond?D eene nieuwe bezending van alle nit het Magazijo van VAN HOUWENINGE V1SSER, welke zich zoowel door veel verbetkrde kwaliteit als lage prijs bijzooder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5, 2' j en 1 ons, waerop het nummer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot f'6 per 5 ons, zijn verraeld. Bij hoevtelheden vau minstens 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijsco/ ranten zijn gratis te bekomen Neuzen, J. C. v-n S rang; Axel, JohVeevhuizenHonte- nis9e, Th. Fassaert; Slnis, J. C. A. MetsMiddelburg, A> G net hats. VAN Van Aeuztn aaar Gent 6.20 10 30 4.50. Van Gent naar IS'euzen 6.50. 12.50. 7,20. Van Selzaete naar Gent 8.07 Van Gent naar Selzaete 8,25. Van Selzaete naar Lokeren 5,40a. 7,40. 1,15 6,20. Nan Lokeren naar Selzaete 6,30 10,00. 4,45. Van Selzaete naar Assenede 6,30. 7.42. 1,17 6.13, Van Assenede1 naar Selzaete 6,50. 10.55. 1,40. 7,53 Van St ISicolaas n Gent 6 8,15. 10,05* 11.30 2.45 4.33*. 6 45. Van Gent n St ISicolaas 4 40. 7 20. 9.10V 10.50. 2.30. 4.20. 5 35*. 8.15 Nan Ait. ISicolaas naar Antwerpen 5,55. 8,10, 9,50*. 11,35 8,13 3.25. 5,10. 6.15* 9,03 Van Adtwerpen naar St ISicolaas 5,7;30. 9,30*. 10,30. 2,—. 4.—*. 6,— 7.30 De trein geteekend a r(jdt alleen des Woensdags. De uren geleekend mei ecu ujn Ireiuen van de le en 2e klastteo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 2