ALGEMEEN No. 508. Woensdag (5 April 1870. lOde Jaarg. Binnenlandsche beri^len. Buitenlandselie berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) ES X T O JI P. to Mouzpn. ADVERTENTIEN. N k u z e n 5 April. Ofschoon in de kamer der wetgevende verga- deriug belangrijke zaken aan de orde gebraeiit zijn, en het tumult nu en dan weer aau de 011- stuimige zittingen van vroeger deed deuken, verzinken in de dagbladen deze besprekingen onder die welke de afgeloopene zaak van prins Pierre behandelen. De voornaamste voorstellen, waarover gehandeld is, zijn die van den beer Cochery, betreffende de belasting op de fomtsen. De beer KAratry rroeg aau deu minister van onderwijs wat er gewordeu was van het ontwerp van wet betreffende het kosteloos onderwijs bij den vroegen minister ingediend. De beer Ferry verlangde voor zijn ontwerp van wet op eene nieuwe kiesregeling een dag uitstel. Hierover is lang en breed gediscusseerd, dock bet ontwep werd verworpen met juist honderd stemmen meer dan diewelke er voor stemdeu en dit aautal bedroeg 04. Do heer Picard behandelde daarna de interpeilatie van deu heer Guyot Monipayreux betrekkelijk de veranderingeu, welke nu ingevolge het Senautsbesluit in den werkkring der kamers zal komen. Do wensch van deu beer Picard de voorstellen desbetrelfende te verdagen, werd door den minister van justitie verweerd en na een vrij hevigen woordenwisseling en een gewel dig tumult in stemming gebragt waarbij bleek dat de interpeilatie verdaagd zon worden. De prins is vrij zegt de Temps maar het ere diet van bet kooge hof is dood. Prins Pierre gaat zeker naar Brussel te wonen, hij keeft altbans orde gegeven oin zijn bnis aldaar in orde te brengen. Do kezer heeft zijn neef bevel gegeven Erankrijk te verlaten. Z. M. moet. erg verbolgen zijn over de uitslag der zaak en bijzonder op deu president van bet bofvoorts zegt men zal Grandperret worden verplaatst. Schneider heeft zljne Creuzatiers niet zeer erg tot orde en rust beboeven aan te sporen. Niet alleen, zegt men, is bij met de beer Boil lot zeer goed ontvangen door de werklieden maar zij zijn hem voorgekoroen met de belofte van niet meer deel te zullen nemen aan de graves. De troepjes die niet werken, worden ook gaande weg doorzigtiger en men voedt hoop dat ze wel dra volkomen onzigtbaar zullen worden daar de een na den ander weer tot den arbeid terug keert. De Augsb. Alg. Zeit. geeft uit een goede bron den korten inbond op van hetgeen de zuiderbond zich ten doel stelt. Zijn naam zal zijnde vereenigde Zuid duitsche stateu. Beijeren, YVur temberg, Baden en Zuid-Hessen zullen er toe bebooren. Het doel zal zijn wederzijdsche be- scherming tegenover het buitenland en vrede in bet biunenlandeen gemeenschappelijke leger orgauisalie gemeenschappelijke consuiaten ge- zantschappen, regtspleging en regt van verbfijf. De organisatie van dezeu bond zou worden opgedragen aan een bondsraad waarin Beijeren 5, Wurtemberg 4, Baden 3 en Hessen 2 stemmen zon hebbec. De verhouding ten opzigte van den Noord-duit8cken bond zou bestaan in het begiu- sel van bandbaving van de bestaande verdragen zoowel of- als defensief, en die van bet tolver- bondgemeenschappelijke maatregelea voor de eenheid in het maat- munt- en gewigtstelsel van het bank en papieren geld, van de patentee, van den letterkundigen eigendom van het ver keer langs spoor- en postwegen en den telegraaf De Badeuscbe tweede kamer heeft ten opzigte van de fabriekskinderen in een nieuwe wet aan gcnorueu dat de kinderen vooreerst niet vdbr bun elfde jaar aan hot werk gesteld mogen wor den v66r hun zestiende jaar niet des nachts mogen werkenen over het gebeel niet langer dan 12 uur per dag. Vijf leden willen dat het werken op feestdagen gebeel en al verboden zou worden, doch daar hiertoe niet besloten was stemden zij tegen bet wetsbeslnit, dat echter zeergelukkig onathanke- ljjk was van die 5 stemmen, daar de groote ineer- dorbeid vddrstemde. o Z. M. de koning heeft de sfatuten van de Zouavenvereeniging „Eidei et Vistuti gevestigd te Rotterdam, gelijk die bij het verzoekschrift zijn overgelegd goedgekeurd en de vereenigiug mitsdieu als regtspersooa erkend. In de Staascourant brengt de minister van finantieu ter kenni-se der beianghebbenden, dat in de eerste heltt der maand Mei aaustaande te 's Gravenhage een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van adspirauten voorde betrekkiug van suruumerair bij het vak der posterijen, waar- toe minstens twaalf plaatseu ter vervulling worden opengesteld. De adspiranteu bebooren zieh v66r 1 Mei aanstaande bij een op zegel geschreve-u request tot deu minister te wenden. De memorie van verantwoording op bet verslag der tweede kamer over bet wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf is reeds verschenen, zooilat men scbijnt te moeten aannemeu dat ook dat ontwerp eerlang nog in di eussie zal komen. De regering verdedigt in de memorie breed voerig hare beginseleu tegen de daartoe gemaakte bedenkingen en deelt aau bet slot mededat werkelijk bij baar bet voornemen bestond om ook na de aaneming dozer wet, bare aandacht gevestigd te huuden 0j) de gevvigtige vraag der deportatie. Op de door de arrondissemeufs-regtbank te Goes opgemaakte lijst van aanbeveling voor de beuoeming van een kantonrecbter te" Hulst zijn geplaats de heereu mrs.C. D. W. Pape kantonrecbter te Cortgene J. Ermerins, griffier bij bet. kautongeregt te Heinkenszand en A. E. Croockewitt, griffier bij het kantongeregt te YVijk bij Duurst.ede, x«»l 4 April De vorderingen der werk- znamheden aan den snoorweg Neuzen Mechelen zijn sedert bier over in dit blad werd gescbre venals volgthet watergat in de nabijheid van Sluiskil ot de plaats van aansluiting met den spoorweg Neuzen Gent is gebeel digtde scheidinssloot tegen laatstgenoemden weg zal zoodra liierin een duiker is gemetseld, insgelijks geiligt worden, de steen voor dezen duiker wordt reeds aangevoerdverder is de weg gereed vat: Sluiskil tot in de nabijheid van Axel," nitgenomen de brug, die over de waterleiding in den Butb- polder moet gelegd wordende dijk tusscben den Buth en Koegorspolder is reeds doorgegra ven. Aar. Axel is men bezig de noodige boo men te roeijen terwijl aan de Oostzijde der stad reeds een gedeelte lijn in gereedheid is. Voor het station bij Axel zijn reeds een 70dui zendtal steenen aangevoerd terwijl men met dat vervoer dageljjks voortgaat. Binnen deze stad is de voorma'ige zoutkeet aangekocht ter at braak, waarvau de noodige puiu zal worden gestagen, tot opmakiug van bet sta tion plein. Naar men ons meldt zijn eenige werklieden tot nader, bedanktde onteigening zou nog niet volledig gereed moeten zijn. Jammer is bet te noemen, dat de werkzaam heden niet met meer spoed kunnen worden voort gezet. Ligt bet bier aan de concessionarissen of worden zij gedwarsboomd Wij wetenzulks niet. Of is bet omdat de werkzaambeden niet goed geregeld worden door ben die biermede belast zijn YVij hoopen tocb dat dit laatste niet zoo is Het was te wenschen dat de aarde ba^n te gelijk met de ijzeren brug over de Sebelde bij Teuisehe gereed waswelk laatste werk naar men ons meldt, met Junij 1870, opgele' verd zal wordeu. YVij eindigen met de hoop, dat de nitvoerders naar wensch slagen on wij met 1 November a. s. de trein in working zien voor het publiek, bet geen voor Axel een ODSchatbaar voordeei zou opleveren Zuiddorpe. 1 April. Iu den uacbt van zondag op maaudag laatsieden zijn alhier bij Augustus Vervaet boerenarbeider, gestoleu uit eenen stal 2 konijnen en in den uacbt van woens dag 0]) donderdag daarua heeft diefstal met braak en inklimming plaats gehad bij deu Heer August Adolf van Hiielst, laudbouvver en YYrethouder. Door het mukeu eener opening in eene groeiende baag zijn de dieven (volgens nagezien voetspoor 2 in getal) in den tuiu gedrongen en vervolgens door bet uitslaan eener glasruit in de keet, waar- uit is ontvreemd een 25tal grove hauddoeken en 4 blaauwe Jjjnwaden schorteu en 1 vrouwen- bemd. Tot heden zijn de daders onbekend. Koewaclit31 Maart. Heden zijn op de hoeve van Dominions en Maria Ludovica Boon, landbouwers onder deze gemeente, onteigend en afgemaakt, 17 stnks rundvee als besmet en ver- dacht zijude van door de besmettelijke longziekte te zijn aangedaan. Zoo als helaasin deze streek bijua altijd heeft plaats gehad, werd ge- meld rundvee reeds sedert ettelijke dagen, door Belgiscbe en Inlaudsche Empiristen bezocbt en behaudeld bet vee was volgens bunne verkla- ring overvoederd en verstopt op de boekmaag, waartegen door ben aan zieken en gezonden drankeu werden toegediend. Eene erg zieke koe werd op den 20jl. geslagt en met Laid en ingewandeu (behalve een stuk van de long dat door ben venvijderd en bedol ven werd) voor de consumptie verkocbt, en zoo men zegt naar Belgie vervoerd. Bij de lijkopeniug der geslagte koe was, be halve de slagter ook de euipirist Wvan een naburig dorp aanwezig. Op de vraag van den eigenaarwaarom dat gedeelte der long werd venvijderd en bedolven, gaf de Empirist ten antwoord dat bet was aan gedaan dewijl bet tegen de boekmaag had ge- legen longziekte zeide hij was er niet aanwezig. De eigenaar niet gerust zijude liet op den 22 jl. bet stuk bedolven long opdelven, eu verzocht. tenzelfden dage den heer rijkveearts Kegelaer te Axel, om zijn ruudvee te komen ouderzoeken, vvaaraan onmiddellijk werd voldaan. Na gedaan onderzoek werd door hem besmet telijke longziekte verklaard en biervan ten spoe digste keunis gegeven aan zijnen vader deu rijks- en proviucialen veearts te Hulst. Reeds des anderendaags "des uiorgens werdeu geinelde runderen door beide rijksveeartsen onder- zoehten de besmettelijke longziekte geconsta- teerd, waarvan door den proviucialen \eeartste Hulst, onverwijld keunis gegeven aau den beer commissaris des konings iu de proviucie Zeeland, die ten spoedigste deu beer P. J. Dirksen hoofd arabtenaar ter provinciale griffie commiteerde om den toestaud op te nernen en alles voor te bereiilen, wat tot bet nemen van een besluit tot onteigening van bovengenoemd rundvee', (welk besluit reeds deu 29 Maart jl. door heeren ge- deputeerdc stateu van Zeeland is geuomeu)uoo- dig kon zijn. Eere zij deu beer Dirksen, die zich op verge vorderdeu leeftijd niet heeft ontzien, om zich in dit bane saisoen van deu vroegeu morgen, tot laat in deu avond op reis te begeveu ten einde de goede zaak te bevorderon Eere zij de heereu gedeputeerden staten van dit gewest die door bet zoo spoedig nemen van eeu besluit tot out eigeuiug eu afmakea van longzieke- en van longziekte verdachte runderen zoo kracbtdadig medewerken tot het beteugelen en verdelgen dier noodlottige ziekte in deze Proviucie. Moge de tijd S])oedig aanbreken dat de vee- bonders bun eigeu bclang beter leereu begrijpen door van het gebruik maken van kwakzaivers at te zien Moge de kooge regering vaD bet scka- delijke voor de maatsehappij dat in detoelating van bet Empirisme geiegeu is doordrongen worden en ten spoedigste eene wet aannemen waardoor die ramp van ons geliefde Vaderland worde ge- keerd en de Veestapel die een groot gedeelte van ous nationaal bestaan en vermogen uitmaakt, meer worde beveiligd -- Men meldt uit Slnis 31 Maart. Heden is alhier reeds met zijne familie aangekomeu de beer A. van Ilooff, als ingenieur bij 's rijks wa- terstaat belast met het oppertoeziebt over de eerlang aan te vangen kanalisatiewerken. Terwijl ook dagelijks de onder z. ed. orders gestelde in genieur vau der Maten alhier verwacht wordt, kan men niet anders dan bet spoedmaken eu kracbtig bandelen der regering toejuicheu. Niet minder gelukkig is de keuze te noemen van eerstgenoemden, vroeger in dit arroudissement gevestigd geweest zijnden eu zeer aangeuame her- inneringeu acbter gelateu bebbende verdieuste- lijkeu ambtenaar. 'Pot ons genoegeu kunnen wrj met zeker- lieid melden dat bij de sinking der iuscbrijviug, den 4 April 11. voor de stoomvaartmaatschappij Nederland, bestemd tot bet vestigen eener directe stoomvaart van Nederland op Java door het Suez- kanaal is gebleken dat bet vereisekte kapitaal ruiuiscboots is vol geteekend. Door bet bestttur der Boekdvnkkersvereeui- ging te Amsterdam is eene circulaire gerigt aan patrouen in ons laud, waarin de uameu gevraagd worden van die werklieden die wegeus lang- durige dieust zich ondersebeiden hebben, teu eiado op eene algemecue vergaderiugdie deu 8sten April aldaar zal gehoudea worden, aan die ge- zellen, die daarop, volgens bet gevoelen van bet bestuur, aanspraak hebben, oudersebeidiugeu aau te bieden. Te Osteude heeft men over eenige dagen een werkman eu zijn zoon iu luiu bed dood ge- vonden. De ongelukkigen badden zich des avouds te slapeu gelegd,terwijl de kagebel iu bunne kamer nog brandde eu zijn door deu rook verstikt. Te Dessau heeft onlangs bet volgeud onge- luk door middel van eene klapsigaar plaats ge had. Een soldaat vau bet garuizoen aldaar bad van een onbekend burger eene sigaar gekregeu, zouder dat men hem met de ontploffende eigeu- scbap daar van bad bekeud geinaakt. En terwijl nu de niets kwaads vermoedeude miliitair de sigaar rookt, ontploft zij plotseling, met bet treurig ges'olg, dat zijn liukeroog zoodauig getroffeu werd dat bij daaraan voor altijd blind is terwijl er daareuboveu nog groot gevaar bestaat, dat bij ook bet reckteroog zal moeten misseu. Oube- grijpelijk is het zegt de berigtgever, dat er niet meer ongelukken plaats grijpeu met dergelijke sigaren die nog al eens uit brooddroukeuboid aan argelooze personeu gescbonken wordeu, om zich te vermakeu. De politie moest er voor waken dat zulk gevaarlijk tuig niet verkocbt werd Het Californisch melkkruid.(Asclepias Syri- ca) maakt zeer yeel opgaug eu scbijnt een sterke concurrent van bet jute-gras te zullen warden. Met kan in J it 1 ij eu Augustus in bijna al de graafscbappen vau deu staat, voornameiijk in San Joaquin Country, waar bet iu meuigte aau de oevers der rivieren en iu de moerassen groeit, bij groote hoeveelheden ingezameld worden. Deze plant wordt gewoonlijk 6 decimeters lang en levert, als zij in bloei staat, een verrukkelijk sebouwspel op, dat nog prachtiger wordt als de zaadbuisjes rijp worden. Dan komt uit elk buis- je een heerlijk bloeijende tros met zijdeaebtiga draadjes te voorscbiju, die zoo groot als een hoen- der-ei en zoo wit als sneeuw is. „Ik geloof (aldus scbrijft een correspondent uit Sau Francisco aap de „Post"), dat de Aselepias Syricaiu friseb beid van ldeur eu taalheid ver den 0. I. benuep alsook de Istle of Mexikaansche vezelplant. de Ameribaansche palmetta-bladeren eu bet Cbina- gras, ovortreft, en ik ben er vast van overtuigd dat zij gespounen kan worden om Japanscbe zijde of China gras enz. na te maken. De As elepias Syrica is eene overblijvcude plant." Per Arie maanden binoen Neuzen1, franco door het geheele liijk. 1,25 geheel Belgie1,4') Enkcla aommeran (1,1.5 Men abonneert zieh bij alle BoekhaDdelaara, Postdirectenien en Brieveubnthoaders. BIJ Van 1 tot 4 regela Voor elke regel meer. 0,40 0,10 Advertentien gelieve men aaD de Uitgevers in te zenden aiterlrjk Dingsdag en Vrijdag avand 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1