ALGEMEEN f ItEKENDMAKING. T 4 No. 499. Zalurdag 5 Maart 1870. 1 Ode Jaarg. if Binnenlandsche berigten. o ■*e a ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Wocnsdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) U O I T COMP. te M^uzon. ADVERTENTIEN. De BURGEMEESTER van NEUZEN zal voor die gemeente op Woensdag den 9s de- zer, des niorgens ten 10'/* ure, in de Nienw- straat aldaar, in het openbaar en tegen contaute betaling verkoopen S2S STAMMEN van KASTANJE BOOMENbenevens het daarvan afkom- stige GEVVAAI. Neuzen, den 3" Maart 1870. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. N a u z k n 4 Maart. Als drukke redeneringen het geluk cn de welvaart van een land volmaken, dan is tegen - vvoordig de gouden eeuw voor Frankrijk aan gebroken. Interpellatie op interpellaterede- voeringen van het schilterendst vernnftde schoonste taal en de boeijendste voordracht weer- galmen thans in de raadzaal, waar vroeger het keizerlijk „ik wil" die opflikkering van het parlernentair debat verdoofde. 't Is of men thans vergoeding wil neinen, voor dat men zoolang in het kearslijf van alleenheersching heeft gezefen. In vele opzigten vertoont de Franscho kamer tegenwoordig hetzelfde sehouwspel als in de laatste dagen der regering van Lodewyk Pliilips en bij dezelfde zwakheid der toenmaiige rege ring was de maatschappij ook aan dezelfde gevaren onderworpen, maar Napoleon en zijne ministers laten het ros wel steigeren, maar houden het tevens vast genoeg in den teagel om het niet te doen doorgaan. De beer Loysonpater Hyaointho, zal een christelijk blad oprigten, getiteld la Concorde, dat tot medearbeiders zal hebben vele uitstekende pri esters. Dit Italie raeldt men, dat volgens een jnist medegedeelden staat, na alle mogelijke bezui ningen en met inbegrip van den verkoop van kerkelijke goederen, voor dit loopende jaar nog een te kort van 16 millioen fr. overblijft. Ook Spanje, Portugal, Oostenrijk enz. zij zoeken te vergeefs om evenwigt tusschen inkomslen en uitgaven te brengen. Wat het opmerkelijkst is, terwijl men overal anders afkeerig is van eene administrate met schralen kas, het baantje van minister van finantien blijft daarom even goed gezoeht. Z. M. heeft bepaald dat de ligfing der militie van het jaar 1870 bedraagt 11.000 man, vvaarvan 600 voor de dienst der zee te bestem men, de hoegrootheid van het aandeel, door elke provincie in die ligting te dragen, wordt aangewezen in den staat bij dit beslnit gevoegd. Uit bedoelden staat blijkt, dat zullen moeten geleverd worden door: Noordbraband 1237, Gel- derland 1350, Znidholland 2002, Noordholland 1794, Zeeland 529, Utrecht 506, Friesland 988, Overijssel 792, Groningen 761, Drenthe 343 en Limburg 698 man, te zamen 11000 man. Bij het kon. besluit van 17Febr. jl. (St.bl. no. 32) houdende regeling van eenige puuten betrekkeljjk de vereeniging van post en tclegraaf- dienst onder 66n ambtenaar is o. a. bepaald dat tot de vereeniging zooveel mogelijk zal worden overgegaandat de minister van finantien ge- magtigd is, waar tot die vereeniging wordt over gegaan 6f den directeur van het postkantoor, of den directeur van het telegraafkantoor met het vereenigd beheer te belasten dat deze direeteu- ren genieten zullen een aanvullings-tractement tot een maximum van f 500 'sjaars, terwijl huu bovendien eene sebadeloosstelling voor hnis of lokaalhuur kan worden toegelegd dat deambte- naren van ondergescbikten rang, met behoud van den titel en de aanspraken op bevordering die zij bezirten, zich belasten zullen met de werk- zaamheden voor de vereenigde dienst, welke hnn zullen worden opgedragen kunnende zijindicn daartoe termen zijn, in bet genot van een aan7ul lingstracteinent boogstens van /"250 'sjaars,wonien gesteld dat maatregelen genomen zullen worden om aan ainbtenaren in de wederzijdsche takken der dienst onderrigt te doen geven, waartoe tijde lijke overplaatsingen knnnen plaats hebben, onder toekenning van sebadeloosstelling, door den minis ter naar omstandigbeden te bepalen. Door den minister van finantien is aan de tweede kamer thans medegedeeld het verslag omtrent den toestand van bet. kroondomein ge- durende 1869. Daaruit bhjk on ler anderen dat tengevolge van de minder gunstige weergesteld heid de oogst dat jaar middelmatig was de vee- stapel nam echter toe en was voordeelig ten gevolg der hooge prijzen voor jong vee besteed. Door den grindweg in gemeenschap met het. gemeente bestunr van Hontenisse aangelegd, zal de waarde van de kroondomeinen aldaar aantnerkelijk toe- nemcn. Door verkoop van tienden en gronden was bet kapitaal op 't grootboek ingesehreven op ult December 1869 vermeerderd tot f 3.787.100. Behalve de oeversehuivingen, in no. 497 van ons blad medegedeeld, ontstonden in Zeeland ook oeverafschitivingen aan den Jacob-polder in het Sloeaan den Kleinen Huissens polder en aan den Susanna-polder, eiland Tholen. Door de oeyerafschuiving aan den Jacob-pol der verdween in de diepte eene oppervlakte van 7,800 vierk. meter van den vooroever met een deel van den buitenberm des zeedijks en de daarop bestaande verdedigingswerken. Blijkens gedane peilingen werden langs den vroegeren laagwaterrand eene grootste diepste van 8,80 meter, eene kleinste diepte van 4,10 meter en eene gemiddelde diepte vau 6,94 meter onder laagwa- terpeil aanget'-ofifen even als de vele djjkvallen, die in de laatste jaren den Jacob-polder teister den had ook deze afschuiving tot oorzaak de working van den stroom, die, zoo bij eb als bij vloed, de werken van den polder ten zniden van den veerdam met groote kracht aanvalt, om zich van daar naar den langs de westzijde van het Sloe gelegen Susanna polder te rigten. Do oeverafsclmiving aan den Kleinen Huissens- polder was lang ongeveer 30 en breed 20 meter de buitenratid van den val bleef oinstreeks 20 tot 25 meter uit den dijksteen verwijderd. Die aan den Susanna-polder, ontsfaanden 18n dezerwas lang 47 breed 6 meteren in de rigting van den voet des berms diep 1,50 2 meter, de grootste diepte der voorliggende geul bleef onveranderd voor den polder bestond geen dadelijk gevaar. iNeuzen, 2 Maart. Bij beschikking van Z. E. de minister van binnenlandsche zaken is de jaarwedde van den in September 1867 be- noemden bnitengewonen opzigter bij de werken van het kauaal van Neuzen, J. Mulder, ver hbogd en op f 60 's maands gebragt. Bij beslnit van heeren gedepnteerde staten van Zeeland van den 23 Februarij jl., no. 95, is de heer T. van Aerde, op zijn verzoek, met ingang van den In dezer, eerv'ol ontslagen als provincialen veearts in het rcgterlijk kauton Axel, standplaats Neuzen. Waron velen van gedachten dat, de in November van het vorige jaar gestaakte stoom- bootdiensttusschen Neuzen en Hansweert, in verbinding met de stoombooten Telegraaf, niet weder zou worden hervat, wij zijn in staat ge steld onze lezers te kunnen mededeelen dat die dienst met April a. s. weder een aauvang zal nemen met de stoomboot Merwede. Naar men ons meld is den provincialen opzigter der wegen, M. Eijke, ook benoernd tot het houden van opzigt over den grindweg van Sas van Gent naar Hulst. van Greiit4 Maart. Men ver- neemt dat a. s. zondag 6 dezer, alhier zal worden feestgevierdnetwelkindien het weder zoo schoon blijft, als dit sedert eenige dagen het go val is, een heerlijk volksfeest beloofd te zijn. Het voornemen bestaat nl. om een' gemaskerde optogt te houden volgens onderstaand programma. 1. Groote cavalcade, met medewerking der leden van het paardenspel onder directie van beer Simon, aauvang te vier ure. 2. Bachus op zijn vat, omringd door zijne trawanten, hovelingen, eerewachten enz. 3. De twee vergulde bedelaars, omringd van ontelbare weldoeners, 4. Prachtige voorstelling in het paardenspel, aan van g te zeven ure. En na hetzelve 5. Groot vnurwerk terwijl op verschillende plaatsen geiegenheid zal bestaan tot dansen. De stoet zal ten vier ure vertrekken van de herberg van Charles de Bock, terwijl elk gemas kerde die zulks verkiest, zich zal knnnen aan sluiten. Hulst, 3 Maart. Het trekt onze aandacht, dat de beperking op het vervoer op de provin- ciale wegen, ingeval van dooiweder, thans niet meer van toepassing isen dit alleen plaats vindt bij de rijkswegen, even of de Iaatstge- noemden alleen door den dooi lijden zouden. Naar onze wijze van zien gelooven wij echter, dat de eerstgenoemde wegen door dezen dooi, nog al a'anmerkelijk geleden hebben boezeer velen, doordien de tolboomen eenige dagen ge- sloten geweest zijn in de verbeelding waren, dat ook het vervoer beperkt was en derhalve met een kleinen last die wegen passeerden. Wij sprekeu echter altijd naar onze zienswijze en gelooven, dat het verbod op bet vervoer in tijdeu van dooiwederook op de provinciale wegen, even als vroeger zeer wenschelijk was. Hoofdplaat. 3 Maart. Bij geiegenheid van den jongsten jaardag van Z. M. onzen ge- eerbiedigden koning werd do commies bij's rijks belastingen A. van der Staal alhier, begift'igd met het eereteeken ingesteld bij koninklijk be sluit van 19 Februarij 1869, no. 13, wegens het bijwonen der expeditie van Boni in 1859, die nende toen aan boord vau Z. M. schroefkorvet prinses Amalia. Men meldt uit Groede, 23 Februarij. Hc- den voor 25 jaren begon de heer II. J. Janssen, predikant bij de hervormde gemeente alhier zijn dienstwerk in de naburige gemeente van Kadzand, van waar hij, na aldaar ruim6jaarte zijn werkzaam geweest, naar bier beroepen werd. Vele waren de blijken van hoogachting en toege negenheid die de jubilaris bij die geiegenheid mogt ontvangen. Onder meer werd hem des avonds eene sere nade gebragt door het alhier bestaande mnziek- gezelscbap: „Eer.dragt maakt magt". Des Zon- dags daaraanvolgende in de namiddaggodsdienst- oefening vierde ZEw. openlijk gedachtenis van de vervulling van zijn 25jarigeu evangeliedienst door voor een buitengemeen talrijke schare te prediken naar aanleiding van 1 Petrus 1 vers 25. Toen de nazang geeindigd was werd hem door een zestigtal gemeenteleden toegezongen het le cn 9e vers van gez. 273 uit den vervolgbun- del op de ev. gezangen, terwijl daarna door de gansehe schare werd aangeheven het 3e vers van den 134 psalm. Aan den avond van dien dag werd den jubi laris andermaal eene serenade gebragt. Jl. zondag is te Goes in het huis van ar rest gevankelijk binnengebragt Augustinus Slock, wonende te St. Jan Steen, beschuldigd van het vervaardigen en in omloop brengen van valsche munt. De beschuldigde was sinds eenigen tijd voortvlugtigdoch is naar wij vernemen door den veldwachter van St. Jansteen bij zijne fami- iie ontdekt en in arrest genomen. Zijne vronw, beklaagd van medcpligtigheidwas reeds voor enkele dagen gedctineerd, en is jl. maandag in de gevangenis bevallen van eene dochter. In de laatste vergadering van bet departe ment Zierikzee der maatschappij van Nijverheid had de voortzetting plaats der dicussie omtrent het nut eener broodfabriek te dier plaatse. Breedvoerig werden zoowel de bezwaren als de voordeelen aan de oprigting van zoodanige zaak verbonden, behandeld. Het werd erkend dat daar waar de prijs van het brood niet in goede verhouding staat tot dien van het graan, de daarstelling eener broodfabriek in bet publiek belang wenschelijk is. Het bestunr verklaarde bij bet sfellen der be- kende vragen geenszins de bedoeling te hebben gehad om de oprigting eener broodfabriek voor te stellen het moet dit natnurljjk gebeel overlaten aan de particnliere Industrie. Slechts meendo het naar aanleiding der klagten over den hoogen prijs van het brood in vergelijking van die in andere Zeenwsche steden de aandacht op zoo danige inrigting te moeten vestigen. Wij gelooven dat dit doel volkomen bereikt is, althans bij velen vertoonde zich gennegzame belangstelling om de verwachting te billijken dat, wanneer de prijzen van het brood duurzame reden tot ontevredenheid geven mogtenmen spoedig een broodfabriek zal zien verrijzen. Als een klein staaltje hoc liefdevol de conservatieven denken en hoe hoogst fatsoen- lijk de artikelen zijn welke in de dagbladen vau die rigting worden opgenomer., deelen wij het navolgende stukje mede dat in het dagblad van vrijdag 4 Maart 1870, no. 54, voorkomt „Onder bet in een geillusteerd ljjstje gevatte opschrift„Eene bljjde tijding" l'ezen wij het volgende in het Nieiuvs- en Advert, blad van Gorinchem: „In het vorig no. hebben wij den heer minis ter uitgenoodigd in dit saisoen en b j den tegen- woordigen toestand der livier van Dordrecht naar hier te komen, niettegenstaande de in de memorie van toelichting gemakkelijk genoemde comminicatie. Wij hebben Z. Exc. die uitnoo- diging gedaan en de heer minister heeft z,o aangenomen. Wij hopen vnrig dat Z. exc., tot heil der eventuele regtbank te Axee, bij Papendrecht niet door het ijs zakke. „Mogt dit even wel het geval zijn, dan bidden wij van harte dat de minister gered doch de heillooze portefeuille, de nienwe regterlijko indeeling bevattende, verzinke." Woensdag voormiddag van half tien tot tieu ure, vertoonde zich te Delft aan hot nitspanscl een praebfig natuuiversehijnselnamclijk een helder sehitterende boogomstreeks het vierde van een ciikel beschrijvende, waarvan het middel- punt zich ongeveer in het zenith (toppunt) zal bevonden hebber. Het vertoonde zich in alle pracht met de kleuren van den regeuboog, en met de bolle of buitenzijde naar de zon gekeerd terwijl de plaats waar het werd waargenomen onbewolkt was en het zich liet aanzien dat bet zich zeer hoog in den dampkiing bevond. Hoe bet geluk eene familie kan medeloo- pen De wed. B. te Appingedam heeft zeven zonen, die alien successievelijk, lotcnde voor de nationale militieeen hoog nominer getrokken en dus van de militaire dienst vrij zijn. Als bewijs der sterkte van het ijs in de jongste vorst-periode wordt medegedeeld, dat aan bet veer te Eck en Wiel een wagen met een gewigt van ongeveer 3000 kilo over het ijs is gegaan. In het reglement voor de politieagenten 7 onlangs door een gemeentebestuur vastgestelit, komt de volgende duideljjke bepaling voor „Art. 4. Die, die die, die bij hen overnaeh- ten, vorpligt zijn op te teekenen, niet dagelijks om de naamlijst gevraagd zullen hebben, worden gestraft met eene boete van 25 cents, die die, die die nalatighcid begaan, zullen aanbrcngen, voor de helft zullen genieten." Per (trie maaniten hinDrn Neuzenf Jf_ franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommera0,05 Men abonneert zioh kg alle Boekbaodelaara, Postdirecteuren en Brievenbuahoudera. BIJ Van 1 tot 4 regela Voor elke regel meer Advertentien geliere men aan de Uitgevera is te zeoden Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure. 0,40 0.10 iterlijk

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1