ALGEMEEN DEKENDNAIilNli. No. 496. W oensdag 23 February 1870. 10de Jaarg. Binnenlandsche beri^ten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensclag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D IJ O 1' T COUP, te Kenzen. ADYERTENTIEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dcr gemeente NEIIZEN brengen, ter voldoening aau ecu des betrekkelijk schrijven van den Heer Coinmissaris des Rowings in de provincie Zee land bet volgeude ter algemeene kennis „Teneinde zoo veel doenlijkmede te werken tot bet annwakkeren van de zich al meer eu nicer voordoende lust bij de jongelingseha|> om in den wapenhnndel te worden geoetend cn ook om bun, die later bij de militie ofschut terij dienstpligtig wordenhet voornitzigt te openen dat niet alleen de bestaande gtinstige bcpaling nopens cenen korteren oefenings ijd hij de militie op lien worde toegepastinaar ook dat zijdes verkiezendespocdig als korporaal of onderofiicier bij het leger of bij de schuiterij, zullen kunnen optreden heeft Z. E. deu Minister van Oorlog het wenschelijk geac'htin die plaat waar infanterie in garnizoen ligtaon sen jongelingen van den ouderdom ran 18 tot 20 jaren de gelegenbeid te verschaflfen 0111 bij de korpsec kosteloos onderwijs in den wapenhandel te optvangeO;, betzij afzonderlijk of vereenig I met de overige mansehappen en waarvoor bun van wege bet corps de noodige wapenen en munititin zullen worden varstrekt. De bevelliebbers der infantenecorpsen zijn door den welgemelden Minister biervan onderrigt en verzocht aan den hierbedoelden maatregel de niee8t doelmatige nitvoeriug te geven." En zal hieraan op de gebruikelijke vvijze de noodige bekendheid worden gegeven. Neuzkn, den 21 Februarij 1870. Burgemcester eu Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN, De Secretaris J. DIELEMAN. N a u z e n 22 Februarij. In Parijs is bet rustig, is reeds gemelden de omnibus barricaderij is opgehouden nadat een vijftal dier rijtuigen aanhielden op een hoop oproermakers, die deze bait voor bun doel zeer gesebikt wauende, alias pogingen in het werk stelden otn ze oraver te gooijen voor barricades. Ecbter uit de eerste zoowel als uit de vijfde en de overige kwamen niets anders dan politie agenten te voorschijn deze hielpen eenige bel hamcrs in de rijtuigen en lieten ze toen wegrijdeu naar een bewaarplaats. Sints zijn de omnibussen veilig, zegt men, want elk oproermaker ziet voortaan in de omnibussen niets anders dan politie agenten. De verscbijnselen, dat Parijs en de provincien, dat de publieke geest rust eu vrede zoekt, bouden aan. Ollivier heeft tot eenige onderteekenaars van het orde verbond, door eeu tal jongeliedeu ingesteld, gezegdik ben zeer getroffen door den stap dicn gij gedaan bebt, bet moedigt mij aan de vrijbeid te grondvesten en tegelijkertijd te strijdeu tegen de ongeduldigen en tegeu de langzamen; als de opeubare ineening ons niet helpt, zal de eeue ot andere partij overwinnen cn de vrijbeid zal toch nog verloren zijn. De geruchten over het eomplot, dat zou ontdekt zijn en dat zeer ernstig is opgevatworden vooral niet verbeterd door bet onverstandig stil zwijgen van de regering en de geheimzinnigbeid, waarmee de instructie gepaard gaat. De tegen- 8trjjdige praaijesen uitleggingen geven voorhauds duidelijk te kennen, dat or weinig stofs eu veel overdrevenlieid te vinden zal zijn. Jules Favre heeft in het cirque des Champs Elys6e voor een klein zesdnizeudtal personen een rede gehouden over de burgerregten. Het bureau der toegangskaartjes was als bele- gerd, door de onafzienbare menigte eu in de zaal zelf was men ineengedrongen als gepakte baring. Toen de vvelsprekende redenaar op de estrade vcrscheen, werd hij door een stortvloed van bjjvalsbetnigingen begroet. Het auditorium, dat liij aan zijne lippen als geboeid hield, voerde liij op het veld der geschiedenis rond, en schetsfe de beteekenis en den invloed van den burger in bet. oude Rome en in Griekenland. In het westen 11a den inval der barbaren en te Kon stantinopel onder het later keizerrijk, kende men gee 11 burgers meer. Een poosje gedurende de middeleenwen, toen de gemeeoten opkwamen, verheugde men zich in eenige zelfstandigheid en herleefden de bur gerregten maar weldra ging dat alios te loor en loste zich weer op in het kouingschap. Enkele magtelooze vereeniginger. hielden echter het denk- beeid van het hurgerregt. wakker en levendig tot dat in de 18e eeuw de groote geesten hunne stoute denkbeelden verkondigden en aan de Fransche revoluiie de zegen verschaft.en. Nu waien de burgerregten in eere hersteld, maar wederom duurde het niet lang, hnn glans ver- hleekte Maar geen nood zeide de spreker, het zijn sleehts korte verduisteriugen, waarvan wij getuigen zijn. Onbeschrijfelijk was de indruk dien de spreker op de aanwezigen maakte, met name, toen liij van Griekenlands besehaving sprak, en eenige oogenblikken later, toen bij op Octavins wees, die zijn purper over de republiek werpeude, uitriep „Zoekt de burgers niet onder hen, die in den raad der vorsten gaan zitten, en omler voorwendsel dat zjj de vrijbeid willen herstellen, de kctenen des volks sleehts zoeken te vergulden. Zoek onder die lieden veeleer de verraders des volks." Ten slotte verklaarde de redenaar, dat, wie niet bereid is zjjn leven voor de vrijheid op te offeren, ook geen aan- spraak kati maken op den naam van een goed burger. Maar eveneens veroordeelde liij, in niet minder krachtige woorden, het onbezonnen beroep op de wapenen, waarvan niets dan heilloo/.e gevolgen te duchten zijn. Hij eindigde met te zeggen: Gcene onbekookte zelfopofferingen, geene nuttelooze vraagstukken 't Is een dwaasheid, door de staatkur.de en de ondervinding veroor deeld,zijne vijanden door geweld te willen over winnen. Er is geen duurzame, geen regtvaar dige zege, dan die behaald wordt door de magt van het regt en der rede zij maakt enkel ge- bruik van de vreedzame wapenen, die men de idee en het geweten noemt. De heeren Darn, Buffet en Louvet worden gezegd de ontbinding der katner te liebben gesteld als een kwestie in den ministerraad, omdat er geene voldoende overeenstemming heerscht in het gouvernement zelf, maar bovenai omdat men meer en meer de reactionaire rigting bemerkt, die in de naaste omgeviug des keizers wordt gevolgd. H Op verzoek eervol outslag verleend aan F. Dees, als dijkgraaf van deu Sir Lippenspolder. De minister van biunenlandsche zakeu heeft aan gedeputeerde stateu der provincien een aan- schrijving gerigt en teveus de coinmissarisseu des konings uitgenoodigd, zich hij hunne rond- reizen in de gemeenten de boeken der geineente- ontvangers le doen voorleggen, en zich te over tuigeu of die hoekeu behoorlijk bjjgehouden eu de ontvangsten en uitgaveu in verbaad met de goedgekeurde hegrooting verantwoord warden. De voornaamste wijzigingen van de post- wet volgeus het hij de tweede kamer ingeko men ontwerp, zijn uniformport van 5 cent voor binnenlaadsehe brieven, met gedwongen franke ring, op strafl'e van dubbel port; herekeuing van het port voor drukwerken, met uitzondering der dagbladen naar het gewigtvermindering der tarieveu voor de verzending van geldswaarde en voor het bekomcn van postwissels en einde lijk, invoering van gestempelde briefomslagen. Hot provinciaal geregtshof in Zeeland heeft op 14 dezer o. a. het volgende arrest in hooger beroep uitgesproken Josephus van Halleoud 29 jaren, wonende te Philippine beklaagd ter zake dat hij op den 12 November 1869 van de mosselbank, lig- gende in de Braakman, gekend onder no. 7, bij onderhandsch contract van 14 October 1867 tot tot paschen 1870 voor f 94 in vruchtgebruik af gestaan aan Vincent Nicolaas Voernian, schipper en herbergier te Philippine, arglistig heeft ont vreemd en zich t«egeeigend 16 a 17 tonnen voor den handel bekvvame mosselen, hebbendc eene waarde van p. m. /20, ten nadecle van genoemden Vincent Nicolaas Voerman is bij vonnis der arrondisseinentsregtbank te Goes, dd. 27 Decem ber 1869, niet schuldig verklaard aan het in de akte van dagvnarding hem ten laste gelegde fcit, en daarvan vrijgesproken, de kosten te dragen door den sraat. Op het door den officier van jnstitie ingesteld hooger beroep, heeft het hof bovengenoemd von nis bevestigdmet veroordeeling van den staat in de kosten op het hooger beroep gevallen. Neuzen, 22 Februarij. De 53 verjaardag van Z. M. onzen geeerbiedigden kouing werd hier jl. zaturdag door het uitsteken der vlaggen van alle openbare eu van vele hijzondcre wonin- gen, op de gewone vvijze gevierd. Ter feestelijke viering van 's konings jaardag gaf de muziek vereeniging Apollo" met mede- werking van het zanggezelschap „0ns Geuoe- gen" uithoofde van den invallenden zon- dag jl. vrijdag avond in het Nederlandsch logement. alhier, een concert dat met een bal werd besloten en door een groot aantal heeren en dames werd bjjgewoond. De muziek vereeniging Apollo" handhaafde weder bij uitstek haren verkregen roem, terwijl het zanggezelschap „Ons Genoegen" dat bij die gelegenbeid zich voor het eersi in hetopen- baar liet hooren alien lof verdient voor de keurige uitvoering der stukken van haar pro- gramma, en tevens alle vertrouwen gevestigd heeft tot de verwezenlijking van den wensch van de elite van Neuzens burgers dat zij mede iets scboons en edels voor deze geineente wor den zal IN euzen, 22 Februarij. Als een voor deze plaats zeldzaam voorval deelen wij mede, dat gisteren alhier 2 visscherschuiten zijn binnen- gekomen welke te zamen 1700 kabeljaauwen en lengen, 2400 schelvisschen en een groot aantal tarre en eelbotten liebben aangebragt. Na gisteren en keden hier afslag gehouden te liebben is de niet verkockte visch dezen namid- dag per spoor naar Belgie vervoerd, hiervoor waren 3 waggons naauwelijks voldoende. De schelvisch is hier nog even voor het ver- trek van den namiddag-trein, aangekocht door een koopniau uit Antwerpeu. Zoo op het oogenblik, namiddag 5 ure, is nog een schuit aangekomen, die mede eene aan- zienlijke hoeveelheid visch aan boord heeft. VVes4t<U>i*pe22 Februarij. Op den 19 dezer, zijnde konings verjaardag, vierdc alhier de vereeniging „de Eerewacht te Paard," als naar gewoonte haar jaarlijksch feest. De parade der feestvierenden lokte velen ter bjjwoning uit, waarna zich deze met spel, andere met ijsver- maak eeue verdere uitspanning zochten. Door gemis aan voldocnd gezigtzintuig waagt zich een beniind jongeling op het op vele plaatsen nog zwakke ijs, met het ongelukkig gevolg, dat hij op eene diepte, waar het lood wel 6 el peilt er door stort, en zeker zou verdronken zijn, indien niet de redden le hand van Gerardus de Block ter zijner hulpe ware toegesueld, die niets tot redmiddel had dan een plankje, zich bevin den le op een daarliggend bootje. Dit in alle liaast met eenige aan elkamler geknoopte touwtjes, die hij van eenige aanwezige kindereu wist te verkrijgen, vastgemaakt hebhende, stoot, op de knieen zittende, niet ver van de opening het d#u dreukeling toe cn, heeft het geluk met eigen levensgevaar hem van een' wissen dood te redden. Eere zjj derhalve toegebragt aan ge.ioeniden de Block aan wien de wel verdiende belooaing, dit verwachten wij ten minste, niet zal worden onthouden. Wij hopen, dat dit ongeval velen tot waakzaamheid en voorzigtigheid moge aan- sporen. Men meldt uit TInlst 19Febr. Eergisterr-n namiddag toen de landhouwer P. Boel nabij deze stad, door den polder Absdale ging, vloog er jnist een kooi zoogenaamde vriesganzen op. Op de plaats waar deze vogels gezeten hodden ont- waarde hij een wit voorwerp, dat hij onderzock een ganzen ei bleek te zjjniets dat in dit saisoen (de strenge vorst in aanmerking genomen) zeker eene^zeldzaamkeid mag genoemd worden. Men verhaalt dat de bekende voortvlnehtigo Slock, vcrdacht als valsche geldmnnter in Belgie is aangehonden. Zijne vrouw is reeds sedcrt eenige dagen door de politie in verzekerde ge steld. 's Rijks middelen liebben over de maand Janu- arij opgebragt f 5,186,950,96 tegen f 4,722,636.63, in Januarij 1869, zijnde alzoo meer f 464,314,33. Deze meerdere opbrengst is voornanielijk out- staan doordien f 369,478,117s moer aan regt van successie en van overgang bij overlijdeu werd betaald. De Schelde is bevroren. Ook daAr is de passage gestremd Toen deze mare tot ons kwarn, herinnerden we ons aan eene „secnre kronyke" nit de XVIIe eeuw, waaruit wij vernamen, dat de winter in den jare onzes heeren 1684 zoo ruw en koud was dat de Schelde nog iu Janu arij weken laDg lag digt gevroren zoo geweldig zelfsdat men de rivier met rijtuig en paarden overstak. Men hield er langer dan eene maau.l eene totale ijskermismet sckuren en tenten zd6, dat zelfs de vroede Ammsterdammers, anders helden iu dat genrewatertanden van naijver. Nog curieu/.er echter is 't geval, 'twelk ons in eeu oud Vlaamsch rijmpje is gecoucerveerd." Dat kwatrein luidde „Op sinte Mathijs „Er was nog geene sneeuw of ijs, „En op alve Meert „Rijzenden op de Schelde te voet en te peert Dat wil dus zeggen, dat men er op St. Mat thias 24 Febr.) door sneeuw noch ijs was bezochf, dock medio Maart de Schelde in een vuist stevig ijs traject was herschapen. Vergissen we ons nietdan dagteekent dit uit 1794 of 1795, 't gedenkwaardige jaar vau Piebegru's veldtogt op Texel. Overigens zijn fellelate winters bij ons te lande volstrekt geene bijzonderkeid. Velen on- zer herinneren zich nog'tjaar 18441845, toon de kou en de vorst niet alleen buiteugewoou scherp warenmaar tevens ongelooflijk lang aanhielden. Op paschen 1845 (23 Maart) vierdo men uog allerlei ijsfeesten, eu kou men zich zouder eenig gevaar „laugs Spiegelvlak der watereu" met schaats en ar amuseeren. Ten gevolge van de vorst is de vvaterstand van de Schelde hij Antwerpeu hij eb zoo laag, dat meu nabij den toegang tot het oude haven- bassiu op den bodem eeu brouzeu kanon eu verscheidene jjzeren voorvverpeu gevondeu heeft, die waarsckijnlijk vau de Nederlandsche kauou- neerboot afkomstig zijn waanuede, iu de dagen der l'oemruektige verdediging van de citadel van Antwerpeu, van Speyk zich iu do lucht liet spriugen. De heer Pluggephilos. stud, te Amster dam, is door prof. dr. D. Huizinga aan den mi nister van binnenlandscko zaken voorgedragen als adsistent aan het physiologisch laboratorium te Groningeu. Dezer dagen verloor iemand te Rotterdam zijne potefeuille met f 2000 aau baukpapier Een arme man vond die gaf ze aan den eigeuaar terug eu krecgeeu kvvartje. Per (frie waiiJeft Uiurri Neuacnf 1t— m m m frauco door het e«heele Rijk1,25 mm geheel Belgie1,40 Pakole iiommertm 0,D5 Men abonneert ri(A b^j alio Boekhandelaars, Postilireeteuren en Brievenbnahoadert. BIJ Van 1 tot 4 rcgela f 0 40 Voor »]ke regel meer,0,10 Ailvertentien geliere men aan de Uitgereri in te zenden nitnrlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 urn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1870 | | pagina 1