I algemeen 1 No. 480. Woensdag 20 December 9de .lanrii*. Binnenlandsche berigten. IJuitenlandsche berigten. abonnement. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D u o S T COUP, te leuzen. ADVERTENTIEN. n,4« o.io NaozsN, 28 December De beer Rochefort beeft in de Fransehe kamer zVm ato.r, verheven ten gunste van een. Spaanseh tiitgewekene, <le beer Angelodie eene paging bail gedaan oin een burgeroorlog in Spanje te doen ontbranden. De Fransehe regering beeft dezen persoon over de grenzen gezet om dat hp, naar baar zeggende pliglen der gastvrybeid bad geschondcn. Rocbefort verweet de Fransehe regering dat zij tweeerlei maat en gewigt er op na bieldwaardoor eene verjaagde koningm weike niet schroomt opeclijk zatnen te zweren, in het land wor.lt gednld en geeerd en daaren tegen de man die voor het heil zijns vaderlands de wapenen opvat, weggejaagd. Rochelort voor snelde ook nu weer de nadering der repnbliek, even als zijn evenknie, Victor Hugo, dit bij elke celegenheid doet- De Fransehe minister Ueeft ecbter gezegd dat men zich in dit opzigt met al te spoedig vrolijk incest maken. De nestor der revolutionairen, de grijze Maz zini beeft zich ook weer laten hooren. Hij zegt Ik' wordt versohrikkelijk oud. 's Avonds kan ik niet meer schrijven, zonder dat ik aan oog en boofd de pijnlijke uitwerking dier inspanning irevoel. Als de dag, reeds zoo kort, voorbij is, beb ik slecbts de belft verrigt van hetgeen ik had willen en moeten doen. De droom van mijn leven, zegt bij, was, dat van Italie de hervor- ming der wereld, de vestiging der republiek in Europa, zou uitgaan. Daarheen waren al mijne gedacbteu, al mijne pogingen gerigtRome, op nienw bet hart 4-an Italie geworden wilde ik ten derden male aan het boofd van den meuwen tijdkring gesteld zien. Dat ideaal mijns manne lijken leeftijd is als eene schim verdwenen en tbansthans verwacht men dat de boom der vrijbeid op nienw in Fraukrijk zal worden ge- plant. Ik verwacht daarvan weinig heilsen voorzie slecbts dat de volkeren voor een aantal jaren door Frankiijk op het sleeptouw zouden worden gccomenom daarna op meaw in de armen der reactie te worden gevoerd. Mazzini en Ledrn Rollin, zij schijnen bun le veusdoel, waarover ze zich armoede en balling- schap hebben getroost, op te geveu. Zal het de Rocbeforts en de Raspails evenzoo vergaan Wie vermeet zich bier een antwoord te geven maar wij, kinderen van dezen tijd, wij behoeven ons nog niet te beklagen over de trenrzangen dier optimisten, terwjjl we nog met ouze geziu- r.en de wereldvrede, zij bet dan ook den gewa- penden, mogen beleven. Gladstone, die het zoo wel met de leren nieende, wordt ook al diep teleurgesteld in zijne bervormingsplannen en is tbans tot de droevige ervaring gekomendat de leren in concession niets anders dan onmagt en zwakheid zien. „Rr blijft dus niets anders over," zegt een dagblad, dan hen dood te schieten. Dat is teenvou- digste. Een anderen weg kan hij niet inslaan.' lndien deze taal waarheid bevat, dan is het Gladstone al weinig beter dan Mazzini vergaan De Spaansche Cortes houdeu zich nog steeds bezig met de diefstal der kroon juweelen. De afgevaardigde Rios Rosas heett de oprakeliif van dat scbandaal met scberpe woordeu veroor deeld en ziet daarin niets dan gevaar voor de Spaansche omwenteling. Deze zaak zegt bij, zal de verdreven koninginnen tot uiartelaresseu verheffen en tot iuiddel voor bare weder verhef- fiug op den Spaanschen troon kunnen dienen. Vele Spaansche uitgewekenen te Parijs hebben dezer dagen van wege bet Fransehe gouverne- ment bevet ontvangen, om de hoofdstad te ver- laten en te Tours of wel te Nauzv ban verblijf die met de voldoening is bclast. De attestation zijn, na verloop van het tijdvnkwaaroyer.de bctaling loopt, verkrijgbaar bij de burgemeesters der woonplaatsen van de belnnghebbenden, tegen te vestigen. Van af 1 Januarij 1870 behooren de attes tation de vita tot het ontvangen van wachtgel- deu zonder uitzondering, regtstreeks te worden ingeleverd ten kantore van den betaalmeester, betaling van niet meer dan drie cents per exem- plaar en van het zegelregt, voor zoover dit ver schuldigd is. De tweede kamer der staten generaal zal waarschijnlijk, buiten bijzondere omstandigheden eerst tegen den 15 February hare werkzaamheden hervatten. De tweede kamer heeft thans de beide be- grootingen voor oorlog en marine aangenomen. De eerste met 45 tegen 33 stemmen. Het blijkt dus wel, dat, om welke redenen ook, onderschei den leden bezwaren hadden, om zulk een boog cijfer toetestaan, daar wel niemand om redenen buiten de begrooting, veel mir. om den persoon des ministers zich daartegen zal verklaard hebben. De conservatieven en ac.ti revolutionairen hebben meest alien voor gestemd en schijnen dus den minister gesteund te hebbenom eene demon stratie te doen tegen hen, diejjop bezuiniging hadden aangedrongen. Men beelt er nu eenmaal die wending aangegeven dat bet ecu blijk van vaderlands liefde is,' als men veel geld voor oor- logzaken laat uitgeven en dus moet de party, die zich de nationale noemt wel medegaan. Waarschijnlijk geeft zij zich geene rekenschap, op welke wijze de ware liefde tot land envolk let hest word getoond. Een amendeiuent van t en heer Stieltjes, om de inrigting der cavallene te vereenvoudigen, is afgestemd door 49 tegen 28 stemmen. Een amendement van den beer de Roo, om een post van f 50,600, voor het 111 ligten van artillerie gebouwen te Breda te doen wegvallen is met 56 tegen 82 stemmen aange nomen. Er is dan toch iets bezuinigd. Neuzen, 28 December. In de vergade ring van den raad dezer gemeente van den 24 dezer, is, met ingang van 1 Januarij a. s., als lid der plaatselijke schooicommissie alliier lierbe- noemdde beer j. van^Pieubroek, en als zoodanig benoemd de beer C. J. A. bercken. Htoppeldijk9 18 December. Den lb dezer vierdeu d'e leden der societeit de Kruis- vaarders te Rapenburgbun jaarfeest welke in den vroegen morgeu door bet gebulder des geschuts aangekondigd werd. Ten half negen vergaderde de leden der societeit zich in liuu gildenhuis, bij de weduwe C. vau Campen, ten einde zich ten negen ure, vergezeld door de werkende leden der aldaar bestaande Harmouie, zich naar de kerk te begeveu, om aldaar eene daarvoor expresselijk bestelde H. mis te celebree renna het eimligen der godsdienstoefeuiug begaven de leden zich ouder vvelluidende toonen der muziek naar bun gildenhuis terug, ten einde eenige ververschingen te gebruiken. Ten twaalf ure bezocbten de leden eenige herbergen, vvaaronder vele der leden sieriijk in feestgewaad waren uitgedoscht, eu gingen na het bezoeken dier herbergen in huu gildenhuis terug, om gezameutlyk aldaar een feestelijk diner te gebruiken. Het overige van den dag werd door zingen, springen, lagchen en drinken tot laat in den nacht op eene zeer gepaste en vrolijke wijze doorgebragt. Ten slotte dient nog vermeld te worden als dat er gedurende den loop van dit jaar wel vele pogingen zijn aangewend 0111 den bloei onzer societeit ten gronde te biengen, daaroin na vele worstelingen, beb ik als iuzeuder dezes, redenen mijne hulde toe te brengeu aau den hoofdman dier societeit, die door zijne vvaak- zaainheid den bloei dier societeit beeft weteu te liandhaven, en dezelve door zijne ijverige medewerking haren bloei heeft weten te bebou den. Lang leve den hoofdman en de leden Het Volksblad zegt aangaaude de cuorme oorlogskosten het volgeude De generaal Knoop heelt den leden der tweede kamer toegeroepeu Laten wij ons Gods zcgeti waardig maken door met verstand en met vast berndenheid te handelcn. Laten vvij geene zwak 1 heid of ontmoediging toonen. Laten wij steeds denken deel nit te maken van een volk, dat zoo dikwijls zooveel geestkracht in de grootste gevaren aan den dag heeft gelegd, en dat krach- tig en moedig blijvende geschaard onder de banier van de prinsen van Oranje, nog een eervolle plaats onder de volken van Europa kan verwerven." Met deze beginselen zijn wij bet volkomen eens niet met de toepassing, wanneer men daaruit afleidt, dat in het toestaan van de 25 millioen, die voor land-en kustverdedigingtegen mogelijke gevaren gevraagd worden, verstandig beleid, vastberadenheid, moed en geestkracht gelegen zijn. Integendeel geestkracht openbnart zich in vertrouwen op God en zijn regt, en verder niet te veel bevreesd te zijn voor de toekoinst. Hoe vele millioenen zijn verspild, nog vveinige jaren geleden, aan vestingen, die thans door de deskundigen onnoodig worden geoordeeld Van het jaar 1848 tot 1868 zijn aan de marine 164 millioen, 526 duizendaan oorlog 252 millioen 342 duizend, te zamen 416 millioen, 869 duizend, 397.10 gulden besteed. Onlangs liing zich te Gouda een man op. Zijne wederhelft kwam nog bij tijds toeschieten en sneed bet touw af. Of dat panr het al vroeger met elkander oneens was, is niet bekend maar zeker is het dat sedert dien tijd geen dag zonder kijven voorbijging. Bij een der kijfpartijen, nadat men elkander op de meest koffelijke wijze begroet had, riep de vrouw„Als ik je niet atgesneden had, wat zou je dan wel gezeid hebben, he - Omtreut bet geslacht von AVied die in het huwelijk zal tredeu met prinses Maria der Neder- landen. deelt men de navolgende bijzonderhedeu mede Het oorspronkelijk vrijlieerlijk rijksgraafschap Wied* was vroeger gelegen in bet tegenwoordige regerings district Coblenz eu in het bertogdom va^ Nassau, waarvau de splitsing in 1806 door het Rijnverbond werd vastgesteld, toen bet zijne vrije zelfstandigbeid verloor, vvaarna het eene gedeelte in 1815 aan Pruissen verviel, terwijl het andere aau Nassau verbleef, zoodat het iu October 1866 geheel aan Pruissen 0verging. De naaiu van bet geslacht komt reeds voor iu 1093, en het had door huwelijksverbiutenis sen met de geslacbteu Isemburg en Ruukel zeer belangrijke lotswisselingen. In 1698 werd het 0. a. 11a den dood vau graaf Frederik tusscheu zijne beide zonen verdeeld in Wied Runkel eu Wied Neuwied, waarvau de eerste in 1791 eu de laatste in 1784 iu deu vorstelijkeu stand verheveu werden. In 1824 kvvameu de bezitiiu- geu vau beide priusdommeu, ua den dood vau deu vorst van Wied-Ruukel, weder aau die vau Wied Neuwied, Jau Augst Karel, wiens zoou Willem Herman Karel iu 1836 als het hootd van het geslacht optrad eu iu 1843 in het huwe lijk trad met prinses Marie vau Nassau, uit welke echtverbintenis twee kiuderen geboreu werden, prinses Elisabeth, die onlaugs huwde met prius Karel vau Remanie, eu prius Willem, de tegeu- woordfge verjoofdfe vau ouze prinses Marie der Nederlandeu. Geboreu iu 1845, volgde hij ziju vader ouder uioederlijke voogdij in 1864 up,, was 3de luitenaut van bet vierde regiment Pruissische grenadiers, te Coblenz iu garuizoen, tot dat hij dezer dagen door den kouiug vau Pruissen tot majoor benoemd werd. en, om de zaak nog hnishondclijker te maken, had de burgervader haar met de stemtirTefjes er in, netjes in de kenkenkast weg gezet. Toen de geldigheid zijner verkiezing in bet wetgevend ligchaan ter sprake kwamheeft de heer Da Miral met veel ernst betoogd, dat de soepterrine toch behoorlijk verzegeld was. Bij de jongste verkiezingen in Fraukrijk heeft men bier en daar vau zouderlinge stem bussen gebruik gciuaakt. Zoo is in eeuederge- uieenten, waar de heer Du Miral gekozeu moest worden,de- soepterrine des burgemeesters gebezigd; De acte vau beschuldiging in het prcces van Traupmanu is thans open baar gemaakt. Het stnk loopt meestal over bekende feiteit, die met eene uitvoerigheid worden uiteengezetwelke in geregtelijke stukken van (lien aard n&odig is, om tot een jniste kehnis der daadzaken te gem- ken. De acte van beschuldiging zegt, dat gcen spooraanwezig is, waa uit men kan opmaken. dat de slagtotfers met den misdadiger in wor- steling zijn geweest.. Integendeel, alles duidt aan, dat zij onverhoeds door slagen getroflfen zijn, die tevstond doodelijk waren. Slecbts een der kinderen schcen het wapen, dat cen zijner armen bad getroffen, te hebben willen afwenden. De vrouw van Kinck was ackter in den bals met een lang ines getroffeu, eu moet ten gevolge hiervan oumiddelijk bezweken zijn. De inoor- denaar bad zich even wel op baar lijk geworpen, dat de sporeu van meer dan dertig wouden droeg. De beide jongste kiuderen waren op dezelfde wijze gedood. Hierna worden in de acte van beschuldiging de verzinsels opgenoeiud, waarvan Traupihann zich bij den regter bediend heeft, om dezen op een dwaalspoor te brengeu, vooral in zijne eerste verhooren, 0111 te doen gelooven, dat Kinck, de vader, met hem de afsckuwelijke slagting be- raamil had, en dat beiden den inoord der vrouw en zes kinderen gepleegd hadden. Toen het lijk van Gustaaf Kinck ontdekt en vpor den booswieht gebragt was, behield deze nog dezelfde koelbloedigbeid, die bij aau den dbg gelegd had bij het zien der zes overige lijken. „Ik wist uiet. was zijn antwoord dat bij ook hetu bad vermooid." Toen wilde bij dus nog doen voorkomen, dat Jau Kinck, de vader, buiten hem om, zijn zoou had vau kaut gemaakt. Al de acht lijken ziju door deu booswieht deerlijk vermiuktj met het duel om ze oukeu- baar te maken. Traupmanu geeft nu voor, dat bij dne meue- pligtigeu heeft; doeh om hen te sparen, vvilhij, gelijk° hij zegt, hen uiet uoemeu. Ten einde zijne beweriug ingang te verschaifen, stapelt hij, even als zijne vroegere verklariugen, de eene onwaarschijulijkheid op de andere. De acte van beschuldiging nu zegt, dat uit het geregtelijk ouderzoek is gebleken, hoe ouder de omstandig heden, vvaaronder de vrouw vau Kinck eu hare vijf kinderen aehtereeuvolgeus op de plek gebragt zijn, waar zij den dood gevoudeu hebben, ecu enkel man hen uiet alleeu heeft kunnen oin- braugen, maar dat het ook zeker schijut. dat zij door een en dezelfde band gevallcn ziju. De wapens waarvau men zich bediend beelt en de overeeukomst tusscheu de wouden leiden tot die stellige eonclusie. Omtreut lief'lijk- vau Kinck, deu vader, kan uiet veel gezegd worden, want •toeit, het gevou deu werd verkeerde het iu zulk een verreu staat vau outbiudiug dat men uiet kou ouderzoeken of de moordeuaar al dan niet een wapeu heeft gebeaigd, 0111 deu man te dooden. Doeh uit het. ouderzoek van M overselwt der ingewauden mag men opmaken, dat Tiaiifnnanu de waaiheid heeft gezegd, toen hij Verklaarde Kiuek ver- giftigd te hebben. Het is buileudien bewezeu, dat Traupmanu Pruissisck zuur wist te vervaar- digen. Het schijut dat prins Albert zaliger eene leelijko gewoonte had. Als hij sliep roukte hij als een orgelpijp. Maar de gewoonte eudetue- geuegeuheid die de koniugin haren man toedrong dedeu haar dit gerucht uiet alleeu verdraaglyk maar zelfs ououtbeerlijk worden, zoo wel, dat -edureudo do eerste dagen van hare weduwschap p« drie enaandeu binnen Neur.en. f h— franco door het geheele Rijk. 1,25 gelled BelgieMO E"m« n»fconB#«rt" rich bij .lie BoekhandeLar., Poatdirecleuren en Brievenbnthoudera BIJ Van t tot 4 regels Voor elke regel meer Advertentien gelieee men aan d« Uitgivers in te zenden uiterlijk Dingadag en Vrijdag aeond 0 ure. 1 i i .,ap exv om- UV3I WUll uiumujvii - - .-3

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1