ALGEMEEN No. 479. Zalurrlag 25 December 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken "Wocnsdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure mi OUT A com P. te Ilduzen. ADVEKTENTIEN. N u zkn, 24 December. Eindelijk zullen de sinds /.oolang zich kroi settds geruchten omtrent de zamenstelling van cen nicuw miuisterie in Frankrijk bewaarheid worden. De beer Foreade heeft persootiIijk aan eenige afgevanrdigden in de vergaderzaal va nbet wetgevemi ligebaam verklaard, dat bij zich als minister terngtrekt eu op zijn landgoed in het departeinent van den Lot et Garonne van slants zorgen denkt te gaau uitrusten. Nu dan ook deze hinderpaal tot vorming van een nieuw ka- tiinet is uit den weg geruirad, kan men de zaak zoo goed als gceindigd beschouwen. Emiie Oli vier, die sedert 48 area verscbeidene cocferentien met den keizer heeft gehonden, is wel degelijk met de leiding der nieuwe conbinatie belast. De grijze koning van Saksen beeft dezer da gen een zeer dringenden brief aan zijne dochter, de hertogin-weduwe van Genua geschreven, met den raad om alle krachten in te spannen en haar moederlijk gezag te doen gelden, ten einde te beletten dat zijn kleinzoon, de 15jarige hertog van Genuaj de hem aangeboden Spaansche kroon aanneme. De koning heeft in zijn schrijven be- toogddat Spanje thans een door partijen ver- sehcnrd land is, welks finantign zich in den al lernoodlottigsten toestand bevinden, en dat, zoo het mogclijk is, aldaar de heerschappij van orde en wet te herstellen, zulks alleen door een krach- tig en energiek man kan gescbieden, niaar niet door een onmondigen kuaap, dien men alleen voor bet uitwendige met de koninklijke waar- digbeid zou bckleeden, maar die stellig tot een bloot werktuig van eerznehtige intrigauten en plannenmakers vernederd zou worden. Naar men verneerut, beeft de liertogin van Genua zich ten voile met deze vaderlijke raadgevingen vereeuigd en den koning van Saksen geantwoorddat liaar zoon met haren wil nooit den Spaanschen bodem zou betreden. De Cortes hebben zicb, na twee dagen beraad1- slageus, nagenoeg eenstemmig vereenigd met het voorstel i van eenen Carlistischen volksafgevaar- digde, den beer Ochoa, om door eene parlemen taire commissie te doen onderzoeken waar de juweelen der Spaansche kroon zijn gebleven en of-tzif werkelijk, gelijk de minister van finantien stellig dnrft volbouden, door de koningin Isabella of door bare moeder ontvreemd zijn. De dis- enssie daarover is in de zitting van den 14den geo|»ond met eene rede van eene Isabellist, den beer Eldnayen. Deze bewcerde dat de kroon- jnweelen nooit onvervreembaar waren geweest dat zij tijdens de Fransche heerschappij door den kening Joseph Bonaparte ait geldverlegen- lreirf waren vcrvreemden dat die juweelen welke de koningin moeder, Maria Christina, in bare ballingschap bad meSgenomenbaar door harea gemaal, den koning Ferdinand Vlt, waren gesehonken en alzoo haar particnlier eigendom waren. De beer Eldnayen zeide ten slotte, dat de mi- mister van finantien een politick doel had met de ongegronde en ongehoorde beschnldiging door Iicm tegen twee afwezige vrouwen ingebragt maar dat geen van de andere minister die aan tijging durfile of wilde ondersteunen. Hierop nam de president-minister Prim bet woord en zeide „De heer Elduayen dringt mij om mij gevoe- len over de verklaringen van-nlen minister van finantien te doen kennen. Ik moet onbewimpeld zeggen dat ik mij met die verklaringen vereenig. Ik heb mij onthbuden van ieder woord hetwelk kwetsend voor de beschuldigde vrouwen zou kun- nen zijn doch zoo ik uit bcleefdheid voor haar mijue overtiiging eu mijne politieke vrienden verzaakte, zou mjjiie beleefdheid te ver gaan. De lierigtcn uit Dalmatie beginnen gunstiger te luiden voor de Oostenrijkerswat de troepen niet hebben kunnen tot stand brengen, verrigt de bongeraf'gesneden van de ktist, hebben de opstaudeliugen aan den anderen kant Montenegro jjat zelf te arm isom bun op den duur veel toevoer te kuunen sclienken en cr blijft voor 1 ben dus niet veel anders over dan de wapencn af te leveren en zich te onderwerpen. Dalmatie levert tevens weder bet bewijs, hoe men in Oos- tenrijk nog altijd den put dempt, als bet bekende spreekwoord waar is gemaaktecrst na de ne- derlaag der troepen heeft men 4 bataillons genie- troepeu afgezonden, welke nu bezig zijn de wegeu in Dalmatie uit bun scheppingstoestand te be vrijden en voor beschaafden toegankeljk te maken. De boodscbap des konings betrekkelijk de hnwelijksverbintenis tusschen hare koninklijke hoogheid prinses Wilbelinina Frederika Anna Elisabeth Maria der Nederlanden en zijn door- lucbtige boogbeid, prins Willem Adolph Maxi- miliaan Karel vorst von Wied, is (zoo luidt bet verslag van het omderzoek) in de afdeelingen der kamer ontvangen met algemeene eerbiedige deelneming in een gebenrtenis, die ons vorsten- hnis, inzonderheid de boogvereerde ouders der Prinses verblijdt. Met te meer voldoening zou men eenparig de gevraagde toestemming verleeneu, om dat men in de verbintenis een nieuwen waarborg zag ter verzekering der grondwetlige troonsopvolging. De even gemakkelijke als aangename taak der commissie van rapporteurs bepaalde zich dientengevolge tot bet doen kennen van deze nitkorast der overweging in bet tegemvoordig eindverslag. Naar men ons mededeelt zou er sprake zijn van de aftreding van den minister van oorlog, den heer van Mulken. Volgcns geruchten zou bij misschien wel vervangen worden door den generaal Knoop. Wij deelen het berigt onder reserve mede, want het is ligt te vermoeden, dat de kamer-debatten en de eindstemming over het budget voor oorlog tot zoodanige geruchten aanleiding garen. De commissaris des konings in de provincie Zeeland beeft bekend gemaakt, dat de sluiting der jagt op klein wild, met uitzondering van die op boutsnippen, ook met scbietgeweer, in deze provincie is bepaald op vrijdag den 31 De cember 1869 met zons ondergang, en dat het tijdstip van de sluiting der jagt op boutsnippen eu waterwild nader zal worden vastgesteld. JNeuzen, 24 December. Naar wij verne- meu is gisteren morgen omstreeks half 10 ure, brand ontstaan in de R. K. kerk te Rapenburg hoewel spoedige bulp werd verleend van de naast bijzijnde gemeenten, is het niet mogen gelukken den brand meester te worden, zoodat bet geheele gebouw is vernield. Men meld nit Sluis, 20 December. Met ze- kerheid kunnen rnededeelen, dat na aanneming ook door de eerste kamer der staten-generaal van hoofdstuk V, (binnenlandsche zaken) by de regering de best mogelijke gezindbeid bestaat om zoospoedig mogelijk tot de nitvoering der ka- nalisatiewerken over te gaan, waarbij vooral ge- rekend wordt op de krachtdadige medewerking van de polderbesruren en belanghebbende inge- landen tot bet eerlang helpeu daarstellen van een waterscbap, waarvan de voornaamste werk- kring slechts schijnt te zullen wezen, de rigtige teruggave van bet rijk's voorschot en van het toe- komstig onderhoud der kanalisatie-werken te ver- zekeren, onder instandhouding overigens van het be8taan en de zelfstandigheid der verschillende polders, welke door het kauaal, in de toekomst zullen uitloozen. Volgens de grondwet z jn op het oogenblik de volgende vorsten tot de kroon geroepen, in de volgorde, waarin wij bunne namen opgeven De prins van Oranje prins Alexander der Nederlanden, wanueer de eerstgenoemde prins zonder nakomelingen over- lijdt prins Ilendrik, ingeval prins Alexander zonder nakomelingen overlijdt. Komt ook prins Hendrik zonder nakomelingen te sterven, zoo gaan de regten op cle kroon over op 11. K. H. prinses Sophie der Nederlanden, gehinvd met den groothertog van Saksen-Wei- mar Eisenach en op haar afstammelingen, name- lijk den erf groothertog van Saksen-Weimar- Eisenacb, Karel Augyst (geboreu 31 Julij 1844) en de prifiscssen Maria (geboren 20 Januarij 1849) en Elisabeth (geboren 28 February 1854). Eerst wanneer (lit geslacht is uitgestorven, komt prins Frederik' db zijn afstammelingen tot den troon. De ondste dochter van Z. 11., de koningin van Zweclen en Noorwegeuheeft slechts den dochter, gehuwd met den kroouprius van Denemnrken. Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de regten van prinses Marie op de Nederlundsche kroon eerst in aanmerkiug komen, wanneer ^lle tegen- woordige prinsen uit het hitis van Oranje-Nassau, de j»rins van Oranjeprins Alexander en prins Hendrik, en ook do afstammelingen van prinses Sophie zonder wettige mannelijke nakomelingen overleden zijnen wanneer de tegemvoordige kroonprins van Denemarken, met de kleindoch- ter van prins Frederik gehuwd, de kroon van Denemarken boven de Nederlandsclie verkiest, daar de grondwet verbiedt dat de koning der Nederlanden een andere vreemde kroon draagt dan die van bet groothertogdom Luxemburg. Z. Iv. II. prins Frederik der Nederlanden heeft volgens gerncht, bepaald, dat het huwelijk van H. Ds. dochter met den prins von Wied, op den 21 Mei a. s., den 41s,eD hinvelijksdag van den grijzen vorst, zal gesloten worden. Naar bet Vaderland mededeelt, deed zicb bij de zitting der tweede kamer op 22 dezer de bijzonderheid voor, dat toen het ontwerp tot toe- stemming van de buvvelijksverbintenis van prin ses Marie met de prins von Wied in omvraag werd gebragt, de beer Nierstrasz tegen stemde, zeker in de meening verkeerende, dat het. als elk ander ontwerp van hot tegemvoordig knbinet, niet goed kon zijn. De courtoisie van den voor- zitter beeft den heer Nierstrasz in staat gesteld zijn tegen met een voor te veranderen. Een verschrikkelijk ongeluk beeft te Hee- renveen, den 18 dezer plaats gehad met den spoor- trein, die om 10,54 unr van hier naar Arnhem was vertrokken doordien de brug even voorbij het station niet gesloten was, zonder dat bet sein dit aanduidde. Iloezeer de trein nog niet met de gewone snelheid reed, kvvam er toch een hevi- ge schok. De locomotief Yernielde als met eea slag de brug, bleef gedeeltelijk aan de einden bangen, tervvijl de wageus den terugstoot ontvin- gen. Verscbeidene personen zijn min of meer zwaar gekwetst geworden, waaronder de beide machinisten en eenige conducteurs. De heer P., inspectcur van den spoorwegtelegraaf, die zich voor dienstzaken op den trein bevond, werd zwaar aar. bet hoofd gewond en heden uamiddag in schier bewusteuloozen toestand by zijne familie te Leeuwarden gebragt. Ook moet de heer 0., een passagier uit Steen- wijk, in de banken gekneld geraakt en ernstig gekwetst zijn geworden. Trenrig is bette vernemen dat de vrouw van den brugwacbter op het oogenblik van het ongeluk ernstig ziek was en nu reeds overleden is. De arme man zal bij zijn zwaar verlies nu waarschijnlijk ook voor zijn dienstverzuim moeten boeten, en men vraagt onwillekenrig waarom in deze omstandigheden niet door een ander persoon in zijne dienst werd voorzien. Er is ten spoedigste eene hulpbrug gelegd. De treinen stoppen nu van weerskanten. Van zelf geeft dit groote vertraging in de dienst. Gednrende een tijdvak van 58 jaren (181168) zijn bier te lande uitgesproken 490 doodvonuissen, waarvan 101 zijn uitgevoerd en 389 niet. Als voorbeelden van hoogen ouderdom meldt men, dat de oud onderwijzer Arnold van der Dussen te Dongen zijn 101e verjaardag vierde en nog in het voile bezit van al zijn geestver- mogens is. Van de 91jarige, te Grietbnizen algemeen bekende Anna-Maria wordt vermeld, dat zij door eene beroerte getroffen werd, als gevolg van haren drift. Zij was boos op hare bij haar inwonende 88jarige zuster. 'tZonder- lingste is, dat baar toestand verre van hopeloos is en de 91jarige dus den moed niet behoeftop te geven, ook eene ganscbe eeuw te beleven. Uit Pasoeroean wordt van 30 October bet volgende gemejdOp de l^ede albier heeft eer- gisteren des avonds te 5 uren een trenrig onge luk plaats gehad. De lichtmatroos Siebrand Oosterloo, oud 18 jaren, van het Ned. schip Koning Willem II, gezagvoerder Besseling, na de werkzaamheden willende baden, sprong met dat doel over boord. Kort daarop hoorde men een schreeuwde bootsman dit boorende, was op bet punt over boord te springen, denkende dat de matroos kramp bad gekregen, doch ont- waarde twee groote haaijen, die den ongelukkige naar de diepte trokken weinige oogenblikken later zag men bet verminkte lijk weder boven drijven dat men onmiddellijk met de grootste inspanning ophaalde en bevond dat een been met een gedeelte der ingewanden en een arm er aan ontbraken. L' Europe politique et sociale bevat de on- derstaande statistiek, die aanwijst voor de ver schillende landen in Europa, boeveel gehoorten op de 100 onecht zijn. Beijereu 21 Saksen 15-; Wurtemberg 11,7; Z\vedeu en Noorwegen 9,3; Oostenrijk 8,9 Spanje 5,5 Noderland 4 terwijl dit eijfer in de overige lauden overal meer dan 7, doch minder dan 8 bearaagt. Hieruit blijkt dus dat ons land uit een oogpunt van zedelijkheid aanspraak zou kunnen maken op den prijs „Monthyon." Te St Paul, eene voorstad van Hamburg, heeft onlangs het volgende zonderlinge en echt dramatiscbe tooneel plaats gehad tusschen twee echtelieden Een zekere smidsknecht, Minder ge- naamd, was gehuwd met een knap vrouwtje, dat hem twee kinderen gesehonken had en bo- vendien een op dit oogenblik veertienjarig meisje bij haar huwelijk had meegebragt. Dat jufvrouw Minder niet ongevoelig was voor de oplettend heden van aardige jongens, was voor niemand uit de buurt een geheim, voor den ecbtgenoot tot beden echter wel. Op een avond, dat hij wat vroeger dan gewoonlijk te huis kwam, wordt hij, na lang tq vergeefs aangeklopt te hebben, eindelijk binnengelaten en treft in de huiskamer een jong scbilder aan, die in de lectuur van eene courant schijnt verdiept. Er volgt een roerend tooneel van jalousie, waarin de vrouw o. a. verklaart, dat de scbilder bet ideaal barer droomen is en dat zij zonder hem niet zou kunnen leven. Inmiddcls had zicb de persoon in kwestie uit de voeten gemaakt. De echte lieden komen wat tot bedaren, maar slechts, om een oogenblik later met nieuwe kracbt tegen elkaar git te varen. „Komaan, zeide Minder tot zijne vrouw, gebruik uw verstand en zie van uw scbilder af. Neen, antwoordde zij, liever sterf ikWelnuhervat de man, wij zullen dan te zamen sterven." Hij laadde twee pis- tolen, gaf er een aan zijne vromv, ging met het andere wapen op twee sehreden afstands van baar staan en zeide„Op commando van drio, zult gij op mij schieten." Het noodlottige drie werd uitgesproken, maar alleen het pistool van den ecbtgenoot ging af en trof de vrouw, die dood op den grond viel. Tot heden hpeft .men nog niet kunnen bewijzen, of zij al dan niet beproefd beeft zich van bet wapen te bedienen. i Minder io gearrestecrd. Per (trie meandcu liinnen Neuzcn1,— franco door het geheele Rijk. 1,25 w geheel Belgie1,40 Enkele nommeraH 0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Postdirccteurcn en BrieTenbusboadera. BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel meer. 0,(0 Adrertentien geliere men aao de Uitgevera in te zendcn uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1