ALGEMEEN I 4 1 M No. 478. Woensdag 22 December 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsche berigten. i ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOVT COUP, te Icnzen. ADVERTENTIEN. Nsuzkn, 21 December. Verschil van opinie is een rnim artikeltje aan de magt der tegenwoordige Fransche politiek. De bureelen in de kamer van het wetgevend ligchaam verschillen niet alleen onderling, maar hebben ook onderlinge verschillen. Het afstem- men en aannemen der kamcrleden openbaart (lit niet alleen, maar ook de ministrieele kwestie. De Liberte vindt dat de keizer zelt' niet meer wect waar bij been gaat noch wat bij eigcnlijk wil. De trein is aan 't derailleerenzegt dit blad. De liberale partij heeft de meerderheid niet en wanneer dit niet het geval zal worden door eene nienwe en zuivere verkiezingdan zullen er onznivere dinger, in de rcgering blijven en de parlementaire vorm daarvan zal ten slotte blijken niets anders en niets meer te zijn dar. een zotte kluchtvertooning. Er is aan de rege ring gevraagd niet alleen over bet verbieden van het openhaar verkoopen van sommige dagbladen in de straten van Parijs, maar ook over den in- voer van vreemde dagbladen. Wat het eerste betref't, heeft de minister met fraaije woorden en wat parade phrasen zijne meening omschreven. Hij heeft een pluimpje gegeven aan de toene- mende verlichting, doch ook zoo wat gezegd, dat te veel licht verblindt. De heilige politiek des keizers mag men niet lichtvaardiglijk schen- den door voor een paar centen het oordeel te koopen over de regering De drukpers in Frank- rijk is een raisbniik reeds op zich zelve, en rnis- bruiken kunnen wel eens goed zijn, maar men nioet er geen inisbrnik van maken. Wie er nu alles van weet, die is knap. Garner Pages vroeg aan den minister of hij bevel had gegeven om de vreemde bladen in het land toe te laten. De minister was van opinie dat dit een ernstige kwestie was, die men maar niet zco een, twee, drie met een ja of neen kon afdoen. Daarom zeide dan ook de minister dat de vreemde bla den, die niet dezelfde lasten droegen als de Fran sche ook niet dezelfde vrijheden konden genielen als deze. Of nu de vraag van Pages daarmee be antwoord is, bekennen wij niet te kunnen uit- vorseken. Hij vond zooals hij zeide, dit op nieuw een staaltje van het beginsel der regering, om wel veel te zeggen maar niet veel te doen. Z. M. heeft goedgevonden te bepalen Artikel 1. Het plakzegel voor handelspapier is van regthoekigen vorm en heeft eene lengte van vier en veertig millimeters bij eene breedte van twintig millimeters. Het is parelkleurig en voert in het midden een medaillon, bevattende op een witten grond 's Rijks wapen, omgeven van een eiken- en een oranjetak, onder het wapen met elkander ver- eenigd. Het wapen met de takken is van een blaauwe kleur voor de zegels van f 5, in hoofdsom en minder, en van een roode kleur voor de zegels boven f 5, in hoofdsom. Zoo wel boven als onder het genoemde me daillon is het bedrag van het zegelregt in hoofd som in zwartenkleur uitgedrukt op een grond, waarop in mikroskopische letters ettelijke malen het woord plakzegel voorkomt. De buitenrand van het plakzegel bevat de woorden: plakzegel. koningrijk der Nederlanden. Artikel. 2. Dit besluit treed in working 1 Jan. 1870. Bij de behandeling van de begrooting van het departement van binnenlandsche zaken beb ben de tegenstauders der wet op het onderwijs zich dapper geweerd en de grieven der minder- heid bij vernieuwing laten gelden. Nieuws is er niet bij gezegd, maar het is daarom ook niet te doenslechts de agitatie moet gaande gehou- den en, waar de meerderheid des volks tevre- flen is, nemcn de leiders der miuderheid het woord op, in de hoop, dat men meerderen voor het ongnnstig oordeel zal winnen. De heer van Wassenaar heeft eene motie voorgesteld, waarbrj de kamer het bestaan der grieven erkennen zon, maar voorts overging tot de orde van den dag. Die motie is met 50 tegen 27 stemmen ver- worpen. De tweede kamer heeft zaturdag nog een avondzitting gehonden, waarin de minister van oorlog het eerst het woord heeft gevoerd, daarna zijn nog verscheidene sprekers opgetrecten en de algemeene beraadslagingen over het krijgsnians- wezen gesloteu. Verder is men overgegaan tot de behandeling der art. van hoofdstuk VI (marine). Na het slniten der beraadslagingen over deze afdeeling, heeft' de heer Nierstrasz, betreurende dat de minister van deze zaak eene portefeuille- kwestie maaktc een amendement op art. 19 voorgesteld om den post van f 350,000 te ver- minderen. Gisteren is de behandeling over dit ondenverp voortgezet, volgens somtnigen was hieraan eene portefeuille-kwestie verbonden, het amendement is eindelijk met 44 tegen 31 stem- men verworpen. Daarna is het geheele hndget van marine aan genomen, met 54 tegen 23 stemmen. De minister van marine heeft medegedeeld dat ingevolge zijne vroegcre belofte, Commendah aan de knst van Guinea, een pak gehad heeft] iNeuzen, 21 December. Bij het bestuur dezer gemeente is, in antwoord op het dezer dageu aan den minister van oorlog door den raad ingediend adres, om Neuzen aan de land zijde als vesting op te keffeu, eene afwijzende beschikkiug ontvangen. De afdeeling van bet Metalen Krnis alhier, ontving zondag 11. twee zeer fraaije kaarten in goud en kleurendrukde eene bevat de aari- spraak aan de oudstrijders voor de onafhanke- lijkheid van het vaderland en de andere de toasten op HH. KK. HH. de prins van Oranje en prins Alexander, uitgesprokeu door den heer Petrus Regout, oud lid van de eerste kamer der staten-gencraal, enz. enz., bij gelegenheid van de onthulling van het monument van 1813 op 17 November jl. Deze kaarten zijn ter koninklijke steendrnkkerij vervaardigd. De algemeene maatschappij tot exploitatie van spoorwegeu te Brussel, heeft eenige dagen geleden vergunning verkregen hare spoorweg telegraafdienstkantoren langs de lijn van Neuzen tot de NederlandscheBelgische gratis bij Sas van Gent ook voor het algemeen verkeer te openen. Den I Januarij 1870 zal dicnsvolgens het spoorwegkantoor te Sas van Gent, voor de behandeling van bijzondere berigten worden opengesteld. Ssms van Grent, 20 December. Indien ons vernemen juist is, zijn eenige der adressanter. van bet adres aan burgemeeste'r en wethonders dezer gemeente eu aan gedeputeerde staten van Zeeland betrekkelijk bet geven van onderwijs in de openbare lagere school alilaar, bij bet dagelijkscli bestuur in protest gekomen tegen de bandelingen van den hoofdonderwijzer in die gemeente, wegens het sluiten der school op de jongste roomsch katholijke heilige dagen zijnde den 1 November (allerheiligcn) en den 8 December jl. (Maria ontvangenis) in weerwil dat door de hooge regering voor dien tijd beslist was dat iu die gemeeute op dergelijke dageu onderwijs zoude worden gegeven, en znlks aan adressanten door gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 6 Augustus jl., iu antwoord op bun ver- zoek is ter kennis gebragt. Zie nommer 443 dezer courant van zaturdag 21 Aug. 11. De arrondisseraents-ijker D. Schaap te Hulst, is als zoodanig eervol ontslagenbehou- dens aanspraak op peusioeu. Aan een onzer couranten outleent men de volgeude parodie op de vreemde benamingen onzer maten, waardoor onze schpone Nederland sche taal met primo Januarij 1870 verknoeid wordt „Ik schrijf u mijn zoon, geen meter (ellen) lange brieven, maar ik gevoel zeer goed dat de kilometer (mijlen) verre afstand, die hec togram (ons) scheidt, en het ge-g r a m (wigt) van de nitbreiding onzer hedendaagsche instel- lingen mij den pligt oplegt n, schoon gij de vadeiiijke are (roede) ontwassen zijt, schrifte- lijk te omlerrigten. Op uw verjaardag zond nwe moeder u een zilveren pot-d e k a g r a m (lood) pen gij knnt haar hart 10 kilogram (pond) ligter maken, als gij ons berigt, dat gij die ontvangen hebt, want 't zou een milli meter (streep) door onze rekening zijn, indien wij het s t e r e (wisse) verlies van dat geschenk moesten vernemen. Dat gij bij 't vergelijkend examen de deci meter (palm) der overwinning behaald hebt, is eene blijde tijding. Uwe moeder begint te gelooven, dat ons ondste deciliter (rnaatje) een knappen liter (kop) heeft en goeu stude- ren liter (kan). De vader van Willem is gram's (wigtjes) boos, hij heeft zelf de schuld dat zijn bedorven gram (wicht) een verstand heeft als een centiliter (vingerhoed)ik hectoliter (vat) niet, hoe die man blind is voor den s t e r e n (wissen) ondergang van zijn m i i i gr a mj Qvicnt) had do knaap slechts zooveel kennis in den liter (kop), als gij mijn deciliter (rnaatje) in uw centiliter (vin gerhoed), dan zou hij in dezen tijd van kennis, zijn liter (kop) wel beter gebruiken. De Amsterdamscho courant heeft een staat opgemaakt van de begrootingen voor de depar- tementen van oorlog en marine in al de staten van Europa, met het doe! om nategaan, welke plaats Nederland met opzigt tot de kosten voor het krijgswezen in de rij dier staten inneemt Uit dien staat blijkt, dat het gemiddelde [cijfer van de gelden,,'die voor oorlog en marine worden uitgegeven voor Europa per hoofd bedraagt 4,63dat 6 staten meer betalen dan dit ge middelde cjjfer, waarvan Groot Brittannie het meest (9,46) en Nederland, dat tusschen Frank- rijk en Denemarken in staat, 6,32. DeAmster- damsche courant doet daarbij uitkomen, dat het Nederlandsche |budget voor oorlogszaken, al blijft de hoofdelijke omslag ook nog ver beneden het cijfer, dat de heer Virnly berekendc f 7,50) in verhouding tot de [bevolking hoog te noeraen is, dewijl behalve vier kleine staatjes, waar van de oorlogskosten niet berekend zijn er 20 staten zijn, die minder per hoofd betalen, en daaronder vier grootehet Noordduitsche-ver- bond Italic, Oostenrijk Hongarije en Rusland. De genoemde courant meent daarbij evenwei te moeten doen opmerken, dat ter bepaling, of een zekere last te zwaar is voor een volk men niet alleen mag afgaan op eene berekening van het hoofdelijk aandeeldat ieder te dragen heeft. De f 9,49waarop de budgets voor oorlog en marine in Engelandjde bevolking aldaar per hoofd te staan komen zoudenbij voorbeeld ongetwijteld gemakkelijker door het Engelsche volk worden opgebragt dan de 3,59 door het Noorweegsche. Omtrent het lijk welke te Boswijk onder blaileien gevondeu ismeldt men nog hot ha- volgeude uit Zwolle-14 December: De justitie heeft zich gisteren namiddag, vergezeld van de heeren genceskundigenj Kisch en Meinesz, uaar het laudgoed Boswijk begeven om onderzoek te doen naar het aldaar iu het kreupelhout op on geveer 30 el afstand Van den opeubaren vveg gevondeu lijk. Het bedoelde lijk was geheel onkenbaar zoodat daarvan niets meer over is dan het geraamte, het hoofd lag op eenigen afstand. Het was gekleed in eene blaauwe kiel en blaauwe broekvennoedelijk vroeger eene sold^tenbroekom het midden zat een ledereu rieau Het lijk moet daar reeds verscheideue niaanden gelegen hebben en was geheel bedekt met bladeren. Wegens de invallende dnisternis moest het verdere onderzoek tot heden morgcrt worden nitgesteld. Inmiddels moet men redenen hebben gevonden om te veronderstelleu dat de overledcne zelf door ophanging een eind aan zijn leven heeft ge- maaktdaar men aan een nabij zijnden hoom een tonvv zag hangen. Het lijk schijnt naar beneden gestort en daardoor het hoofd van den romp gescheiden te zijn. De heer F. 0. 0. van Motman, te Marram, heeft onder dagteekening van 6 dezer een adres opgezonden aan den koning, waarin hij zegt „dat zijn onvermoeid streven thans met den gunstigsten uitslag is bekroond, en hij eene ma chine in het groot heeft doen vervaardigen, waar van het resultant is, dat deze de kracbt van den stoom verre overtreftterwijl bovendien bij de noodige en betrekkelijk geringe kraehtsaanwen- ding niets daarvan nutteloos beboeft verloren te gaan „dat een locomotief, naar zijn model, van 10,000 kilogrammen oneindig meer trckken en sneller zal werken, zoodra hij in zijn voile kracbt is dan een van 50,000 kilogrammen, terwijl in evenredigheid, de moeite afneemt bij zwaarder gewigt, om do machine in beweging te hrengen." Hij verzoekt daarom dat Z. M. een onderzoek van deskundigen doe instellen, waartoe de ge legenheid bij hem is opengesteld. Woensdag morgen werd in de groote apil* sluis te Groningen een bruinvisch gevangen, die circa 25 halve kilogrammen woog eu ongevecr drie voet lang was. Het dier is hoogst waar- schjjnlijk door het stormachtige weder van het zoute in het zoete water verdvvaald. Het volgende mag wel de aandacht van onze landbouwers opwekkenOp het kasteel van mevrouw de Block, te Bonehaute, is een vet zwijn verkocht, eene zeug van zestien en een halve maand ond, hetwelk n:et minder heeft opgebragt [dan de som van fr. 705,95, als l Julij laatstleden 10 jongen, verkocht aan 35 fr. per stuk is fr. 3502 koopsom 339 kilos t\ fr. 1,05 per kilo fr. 355,95 te zamen fr. 705,95. Het dier is gekocht door A. de Wee en Jan Sienack, van Assenede. Uit Diedenboven, bij Arlon in Belgie, deelt men de volgende merkwaardige ontvlugting eener gevangen vrouw mede. Zij heeft zich van hare werklamp bediend om de deur harer eel rondom het slot af te branden en zoo het slot te kun nen losvijzelen. De deur geopend zijnde, is zij op de plaats der gevangenis gekomen. Van daar is zij in de kapel getreden, waarvan de deur was jopengebleven zij is naar den zoldc-r ge- klommen, en door een dakvenster heeft zij den buitenmuur bereikt. Er op vertrouwende dat hare hoepelrok haar tot valseberm zou dienen is zij van die nmur gesprongen, welke acb't me ters hoog isen de hoepelrok moet haar good bijgestaan hebben, want zij is kunnen wegloopon en loopt nog. De Memorial do Lille deelt het volgende ongeloofelijk feit mede Verleden zaturdag melde een mooi meisje van ongeveer negentien jaar zich hij den hoofdeom- missaris van politie te Rijssel aan, en verzocht hem, haar de vergunning te bezorgen om Tropp- mann in de gevangenis op te zoeken. Wat hebt gij hem dan te zeggen was de vraag van den commissaris. De zaak is eenvoud'g deze mijnheer. De heer Troppmann is alleenuiemand vcrzorgt hem, hij heeft verstrooijing noodig. Ik wou met hem gaan wonen den tijd, die hem nog overblijft, hem gezelschap houden en dan zou hij mij de 4,000 frcs. die hij nog bezit, kunnen vei maken. t p\ s Per drie binnen Neuzen1,— 9 9 a fraoco door het geheele Kijk. 1,25 geheel Belgie. 1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Posidirecteuren en BrieTenbnahoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Ailvertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingadag en Vrijdag azond 6 ure. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1