ALGEMEEN No. 477. Zalitnbtg 18 December 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsche berii;len. i J i A B 0 N N E M E N T. VERSC HUNT elken "Wocnsdag- en Zaturclag-morgen ten 8 ure I) HOST A COM I*, te lenzen. ADVERTENTIEN. Neuzrs, 17 December. De staat van beleg is thans in Spanje opge- heven, ecbter is bet er vefre af dat het land zich eenigzins rustig op de pelutv der eensgezindheid mag nedervleijeu. Volgens de eigenverklaririg van Prim spaanen de Cat listen nog steeds open lijk tegen de bestaande orde van zaken zamen en hebben er nog gedurig scbcrmntselingcn met dezc benden plaats. De keuze van den bertog van Genua tot Spaan- scbe kouingscbijntdank zij de working der meest invloedrijke staatkiindjge party in Spanje, steeds gunstiger te wordenen de tcgenstand der naaste f'ainilie van den jongeling meer en meer overwoituen te,. worden. Dit bl.ijft eehter vvaar, dat een groot gedeelte van bet Snaansehe volk liever eene ander.e keuze zoiule (bien, en de bertog de .Montpensierindien er tocli oen kouing moet wezeu, meer de man des voiks is. Franscbe dagbladen van zeer verschilleude rig ting erkennen dat zij den tegcnwoordigen toe stand in Frankrjjk niet begrijpem. Gerucbteu van ministriele wijzigingen, van kuiperijen aan het bof, van splitsingen en verzoeningen tnssehen partijen en gedeelten van partijen, volgen elkau- der met zulk eene snelheid op, dat het onmoge- lijk is er een honderdste gedeelte van mede te deelen en bet eenige, dat zeker schijnt, is, dat de verwarring toeneemt. Het wordt tijddat na den atloop van bet onderzoek der geloofsbrie- ven, de gewone cessie een aanvang neme, opdat bet vvetgevend ligchaam door bet aannejnen of afstemmen van een votum van wantrouwen in bet ministerie bekend make of de meerderbeid voor een liberaal ministerie is of niet. De populariteit van den beer Ollivier, die door velen bijua als het plegtanker van deu staat be- schouwd werd, is reeds aan bet tauen. Van vele zijden wordt bij hevig aangevallen en afgescliil derd als een man die slecbts eigen grootbeid beoogt. Voor weinige dagen zag men op bet plein van het carroussel een grooten hoop gamins die met de daar opgehoopte sneemv een menschelijke figuur vervaardigden. Toen deze voltooid was, plaatste eeu der jongens liaar een bouten bord op het hoofd, waarop met krijt gescbreven stond „Emile Ollivier," en nu begaf zich de gansche troep op ecu afstanden wierp zoo lang met gteenen naar bet beeldtot dat bet geheel uit elkander gevallen was. Velen voorspellen, dat, komt Ollivier aan het hoofd der zaken, het hem binnen korten tijd in de kamer van het wetge vend ligchaam evencens zal gaan. Scherp en vol sacrasme is de taal door Roehe- fort in de kamer gevoerd. Bij zijne laatste speech, sprak hjj teu slotte o. a. het nnvblgende „Ik wil alleen maar zeggen 'dat die taetiek van Schonderophalen en niflagchen, niets anders is dan de voortzetting van hetgeen, waaraan het hoofd van den staat bij de opening der zitting, zelf bet voorbeeld heeft gegeven. Het hoofd van den staat heeft gemeend te moeten ginnegappen. Ik ben door bem beleedigd (sensatie) „en het is eene belcdiging voor bet algemeen stemregt als men gaat lagcben, wannepr de gekozene van bet eerste district van Parijs wordt afgeroepen. Ik mag zoo belagcbeljjk zijh als ik wil, ik beb altbans nooit op bet zeestrand romlgeloopen met een arend in mijn band en een stuk spek in mijn hoed Men kan zich het rn inner voor stellen dat die zinsnede van <len scln ijver der Lanterne in bet wetgevend ligchaam teweeg bragt. Victor lingo zal zich in de lianden vvrij ven, als de sareasmen nit Napoleon le Petit vvaarmee bij de landing van Lodewijk Napoleon te Boulogne heeft verteld, door zijn derden zoon" aan den keizer in zijn wetgevend ligchaam zelf worden 't buis gebragt. Bij de beraadslaging over art 97der begrooting van bet depnrtement van binnen landscho zaken voor 1870, luidende „Verbetering, onderhond en herstelling van kanalen en vaarten en daartoe betrekkelijke werken en nitgaven, 760,765." Zeide de heer van (Eck. Ten vorige jare beb ik gewezen op den zonderlingen toestand van bet kanaal van Sluiskil naar Hulst, dat se dert 1827 niet meer wordt voortgezet, maar op de helft bleef steken. De reg^ring antwoordde toen, dat de geldelijke omsfandigheden niet toe- lieten dat kanaal tot llnlst door te trekken. Daai op beb ik gevraagd of het dan niet mogelijk was het kanaal vooreerst door te trekken tot Axel, daar bet nu zoo zonderling, tot groot na deel van de zaak, midden in het land een einde neenit. Ter bekorting zal ik slecbts de helft van bet antwoord des ministers voorlezen „Ik ben zeer hereid bet door den heer van Eck besproken punt zeer naaowkeurig te onderzoeken." Na dit antwoord had ik te meer verwaeht eenige inlichting van den minister te zullen ontvangen, omdat op bladz. 1.6 der Memorie van Toelicbting wordt gezegddat de minister ten aanzien van eenige onderwerpen, welke bij de vorige staats- begrooting ter sprake werden gebragt, den stand van zaken meent te moeten mededeelen. Nn zie ik eehter niets dat naar een antwoord zweemt en daarotn breng ik deze opmerking te berde, niet ora mijn beklag te doen, ook niet om be raadslaging nit te lokken maar alleen om de aandaclit van den minister te vestigen op den vroeger door mjj geuiten wenschwaarvan ik hoop dat de volgende begrooting gunstige blijken zal dragen. De beer Cock, minister van binnenlandsche zaken Wat betreft de opmerking van den heer van Eck, zoo dank ik den sproker, die zoo vrien delijk geweest is om zich te bepalen alleen de aandacht der regering op het door hern voorge dragen punt te vestigen. De hoofdzaak is niet eene teehuisclie quaestie maar een punt van gel- delijk belang. Het door bem bedoelde week is thans niet on de begrooting gebragt, nit hoofde men meende dat voor alsnog de finantiele be- zwaren te groot zijn. Misschien zal het in het vervolg in aanmerking komen maar of reeds do begrooting van 1871 daarvan de sporen zal dragen, dtirf ik niet te verzekeren. In de zitting van de tweede kamer der staten-generaal van den 16 dezer is de begroo ting van binnenlandsche zaken voor 1870, met 52 tegen 22 stemmen aangenomen. In die zitting is een wetsontwerp betrekkelijk het huwelijk van prinses Maria ingekomeu. Naar men nit eene goede bron verneemt, heeft de pnblieke aanbesteding der militaire lakens dit jaar aan bet rijk het niet onbelan- grijk voordeel van f 70.000 opgeleverd. Hontenisse, 13 December. Omtrent bet strauden van bet praamschip bij Walsoorden nieldt men nog bet volgende Gisteren avond omstreeks ruim 8 ure is op weinige ellen afstand van deu licbttoren bij Walsoorden op den aldaar liggen den dam geloopen en gezonken, bet te Rotterdam te buis behoorende praamschip Neeltje Johanna, gezagvoerder W. Meijer, komende van Antwer pen, geladen met 1400 hectaren rogge, bestemd voor Schiedam. Men is bezig om al bet moge- lijke van scbip en lading te bergen. Zniddorpe, 15 December. Den 13 dezer bal albier de plegtige installalie |daats van den wel eerw. beer Genet als pastoor dezer gemeente. Wij hadden reeds vroeger, toen de wel eerw. beer Genet nog in bet naburige Hulst wcrkzaam was, veel, zeer veel tot lof van Z. eerw. gehoord, en in bet bijzonder zijn buitengewoon reilenaars talent liooren roemen wij hadden toen verno- men, dat Z. eerw. aldaar eene godsdienstige vereeniging, de Aarfsbroedersebap der II. Familie bad opgerigt, die door zijtie ijverige bemoeijin- gen tot verbazing van iedereen in bet bezit lvas gesteld van de prachtigste gescbeuken waarvan de kosten geene bonderde, maar ver scbeidene dttizende frauken Itedroegen, en hoe algenieen die ijverige werkman in den wijn- gaard des Heeren aldaar bemind was. Men zal dan begrijpen hoe bet kwarn, dat wij de eerste tijding niet konden gelooven, dat die geroemde priester tot herder dezer gemeente was benoerud en evenwel was het zoo. Op den 8 dezer beklom Z. W. eerw. albier voor den eersten maal het spreekgestoelte, en hield eene toespraak, die dnideltjk datgene Iteweeswat wij van zijne talenten hadden vernomen. Als men een en an der in aanmerking neemt dan zal het niemand verwonderen, dat deze gemeente niets onbeproefd liet, om onzen nienwen herder op eene waardisre wijze bij zijne installatie te ontvangen. Reeds verleden zondag in weerwil van het ongun- stige jaargetijde om veel te versieren was iedereen in beweging om deze gemeente een zoo good mogelijk feestelijk aanzien te geven versebiilende eerebogeo werden er opgerigt, en mrtt gepaste opsehriften versiterd. Maandag mnr- gen werd het versieren voortgezetde vlaggen gehesehen en ieder tooide zich in feestgewaad, rerwijl twee le len der eerewneht zieli naar Hnlst begaven ora onzen herder aldaar te gaan afhalen. Aan de grenzen der gemeente scbaarden zich de gansche garde d'honnenr onder leiding van den wel edelen beer H. Ongena. Toen de nienwe herder hior was aangekomen werd hij naar de knrn der gemeente geleid, vvaar de wel edel aehtb. beer burgemeeeter hem begroetteonze verdicnstolijke en aehtenswaardige bnrgervader hield bier eene harteljjke, gepaste en kernacbtige toespraak. Hierna werd de nieuwe herder ook door den onderwijzer van Zniddorpe begroet, die bem insgelijks op eene gepaste wijze t.oesprak, en als onderwijzer der jengd, 6n als president van bet gilde St. Sebastiaan, dat zich ook bij den stoet aansloot. Vervolgens begaf men zich naar de pastorij er. bet schoone lied: „WeIkom, welkom goede herder" werd aangegeven. Ann de pastorij werd onzen waarden pnstoor een overheetdijic schoone bouquet, onder eene liar- telijke toespraak door twee jonge jufvronwen aangeboden. Daarna begaven zich de wel eerw. priesters met onzen herder, in kerkelijk gewaad naar den tempel, omgeven en gevolgd door de schoone garde d'honnenr, gilde, maagdekens, kerkeraail e iz. De tempel was ook alter luis- terijkst versierdguirlanders, jaarsehriften enz. prijkten in bet ronder was niets gespaard alies in en bniteu de kerk een regt feestelijk aanzien te geven. De pjegtigheid nam nu een aanvang en terwijl de parochieanen, die in eene ontelbare menigte waren toegestrootnd, bunne vurigste gebedea voor het heil van onzen pastoor hemehvaarts zonden, werden de solemniteiten verrigt, waarna de zeer eerw. dekeu van Hulst, A.' Baijs, bet spreekgestoelte beklom, en op eene gepaste wijze de pfigten besprak, die de herder tot de parochieen omgekeerd te vervnllen heeft. Vervolgens werd door onzen nieuwen paMoor de H. mis opgedragen, waarbij Z. eerw. w(»rd geassisteerd door de wel eerw. heeren II. Mertens, pastoor te ,St. Jan Steen en van Haelst, onder-pastoor te Bassevelde, terwijl be- halve de voornoemde pastoors en de wel eerw. heeren P. van Wees, pastoor te Axel en J. Raats, rector in het pensionaat te Hulst eene talrijke priestersehaar getnigen waren der inlei- ding van onzen nieuwen herder. Nadat de zegen met bet. allerheiligsfe gegeven was, verliet de stoet den versierden tempel en begaf zich in bOrengenoemde orde naar de pastorij, en de genoodigden nemen deel aan eenen vrienden- mnaltijd, die bnn werd aangeboden. Moge dan onze nieuwe herder langen tijd tot heil dezer gemeente werkzaam zijn mogen zijne bemoeijingen albier ook die vmchten dragen, welke Z. eerw. elders reeds heeft mogen pluk- ken moge eindelijk onze pastoor die algemeen geroemde, en zeldzaam hegaafde redenanr spoedig door zijue parochieanen zoo bemin 1 worden, als bij bij de Hnlstenaren naar wij van versebii lende zjjde veniemen bemind was, die Item zoo gaarne in hnn midden hadden gehouden, en die hem, bij zijn vertrek, zoo vele prapbtige geschenken in zilver enz., hebben aangeboden, moge Z. eerw. albier zoo bemind worden, dit is gewis de wensch van alle opregfe inwoners dezer gemeente. Ja wij dnrveu als detolkvar. alien optreden en zeggen dat wij er veel prijs op stellen zoo een algemeen geroemden priester tot herder te bezitten en ieder zegt. ongetwijfeld met ons uit voile borst ^Leve onze herder, leve de pastoor van Zniddorpe Op het einde des vorigen jaars lieston I de veestapel van Nede> land nit 241,038 (taanien, 1,306.532 rnnderen816 233 sehapen270.863 varkens, 128,679 bokken ett geiten en 2950 ezels. Een Delftsoh student heeft de nardigheid gehad van op zijn biljet voor de volk telling de kolom niann. of vrouw. geslaebt in te vnllen met onzijaig, Een under vulde de kolom geltuwd of or.gehuwd in met verliefd. Men maakt zich te Amsterdam vrolijk over de volgende ge«ehiedenis. Een diet' plundenie het vertrek van eene weduwe, die nog jnng en niet misdeeld van sehoonbeid was. Bij bet do<>r- snuffele,n der laden vond hij een brief, waarin naam en toenaam van de weduwe verrneld ston- den. Te midden zijner bezigbeid werd hij eeh ter gestoord door de weduwe, die te buis kwam. Tijdig bemerkte bij haar nog en schoofvoorzig- tig den grendel voor de deur. Terwijl zjj nn verschrikt de huren ging roependeed hij het licht uit, opende het venster en de deur, en stapte in het bed. Toen nn de weduwe met de fvnren in de stik donkere kamer kwam, klonk bet met bewogene stem nit het bed: „Zijt gij het, lieve Laura? Waar zijt gij zoo lang geweest? Ik ben naar bed gegaan, want het waehfen dnurde zoo lang!" Zondereenige explieatie van de weduwe te willen hooren, maakten de buren zich, om geen onbeseheidenheid te begaan, zoo spoedig mogeliik uit de voeten. De diet' had nu gelegenheid om te ontsnappen. Te Dalfsen vermnakfen don lerdag 1. I. eenige voorbarige heeren en dames zich met sehaat- senrijd.en, toen plotseling de bedriegelijke ijskorst brak en 20 dames te gelijk „zonken als iood in den geweldigen vloed." i)e heeren redden ecb'er de rondspartelende sehoonen, die, naar wij hopeu zich dankbaar zullen heltben betoond. Op het bnitengoed Boschwijk is een lijk gevonden, onder zand en bladeren verborgen. De justitie heeft zich derwaarts begeven. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Gelderlands hoofdstad heeft, en teregt, den naam van de aangenaamst gelegene provineiestad te zijn. Menigeen zal het moeite kosten te ge- looveu aan de armoede, die daar nog wordt aangetroffeu en die thans, bij de volkstelling op nieuw aan het licht treed. Er zijn b. v. hnis- gezinnen, en wel in bet sedert de Inntstc jaren aar.gebouwde gedeelte der stad, waar het g( iteele gezin met een varken in het zelfde kleine loeaal huisvest, eet, drinkt en slaapt. Jl. zaturdag morgen 11 dezer had te Leon- warden het volgende ongeluk plants. Eene der schoone over de stadsgracht gelegen ijzeren iirng- gen, die bij de voormalige vronwenpoort, is bij het afdraaijen van elkander gesprongen, zoodat aan iedere zijde van de penant de helft in bet water is gestort. De brug is over de geheele breedte gebarsten 't geen een ,vrij hevige knal veroorzaakte. De brugwaebter, die zich op de brug bevondis met den schrik vrij gekomen, De sehadedoor dit ongeval de gemeente toe- gebragtwordt begroot op p. in. f 6000; voor deze som meent men de brng te kunnen repa- reren. De passage is tijdelijk gestremdde seheepvaart niet. De brug is zoodanig teregt gekomen, dat de dnorlogt voor de schepen geheel vrij is. Het zal eehter veel moeite kosten, da zware stuk ken uit den weg te ruinten. Per drie maanden binnen Neuzenf 1§— w franco door het geheele Rijk1,25 geheel Beijjie1,40 Eokele nommeraw o,i»5 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbutshouders. BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,40 Voor elke regel meerm ()t|0 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 0 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1