ALGEMEEN No. 476. Woensdag 15 December 1869. 9de Jaara:. Binnenlandsche berisrten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIB OUT CO MP. te Xcuzen. II ADVERTENTIEN. o Njdzbn, 14 December. De dagbladen hebben een mededeeling gedaan Tan hetgeen in een der vergaderingen van de cortes is behandeld, en dat we willen re prod u ceeren. Een der leden kwam met de vraag voor den dagwaar toch de diamanten van de kroon gebleven waren. De minister van finantien, de heer de Fignerola heeft de volgende inlichtingeu dienaangaande gegeven In het begin dezer eeuw had do Spaan^che kroon juweelen tot een waarde van lOOmillioen realen, ongeveer 12 a 13 millioen guldens. Toen Jozef Bonaparte verjgagd was, vend men van die lOOmillioen nog 78 millioin over. Toen Ferdinand VIII stierf, vond men in zijn testament een inventaris van de kleinodien der kroor.. De kouing bepaalde dat die kleinodien niminer vervreemd mogten worden. Maar het geval wilde dat van dien inventaris uiets was te vinden, en van de kroonjuweelen vond men nog slechts voor een waarde van 42'/i millioen realen of 5 millioen guldens. In een kelder vond men echter 700 leege doozen en kokers waar zicb de juweelen in bevonden badden, die than8 zoek waren. Welke navragen men ook bij koningin Christina deedzij wist niet beter of er waren nooit nieer juweelen geweesten do minister Fignerola verklaarde, dat bij geen oogenblik aarzelde om te verklaren dat deze 36 millioen nit de ledige doozen voornoemd ver mis!, door H. M. waren gestolen. Koningin Isabella begon dus met 42 millioen realen aan kroonjuweelen. Doch deze beeft zij meegenouien, toen zij werd weg gejaagdnadat zij bovendien de kostbaardste oudste meubelen uit bet palais verkocbt bad aan Engelschen. Ilct is niet te verwouderen, zei do minister, dat die vrouvv op die wijze voor een waarde van 200 millioen realen of 25 millioen gulden heeft kun- nen meenemen. Men oordeele of het land niet gelijk heeft gehad zich vrij te maken van een familie, die bij dcondeugden, waarvoor zij reeds lang bekeud was, ondankbaarheid en onzedelijk- beidook nog oneerlijkheid voegde. En laat men zwijgen voor den eerbied, waarop bet zwakke geslacht en het ongeluk aanspraak bebben zulk slag van menschen verdient dien niet. Eerst juicbte men die uitvallen tegen de ver- dreveue koningin toe. Dat was een handtaste- lijke regtvaardiging van de revolutie zulkespre- kende feiteu verdieuden de toejuiching van de regering en er werd een votum van dank voor- gesteld aan den minister, die dat alles bad ont- dekt en beweerde dat te kunnen bewijzen. Ech ter kwamen de Unionisten, die op dit oogenblik zich slecht met de regering verstaan, heftig tegen dit voorstel op, en insinueerden, dat velen der mannen van de tegeuwoordige beweging in vroegere jaren die ontvreemdingen, zoo al niet meegedaan, dan toch toegelaten haddeu. Waarom heeft de minister, die zooveel van deze zaak weet, niets gevonden om een der inedeschuldigeu aan de geregtigheid over te leveren Zoo vroe gen de Unionisten. Daarover is lang en breed verder getwist, tot dat, staat er, de eeuwig ver- zoenende Prim er in slaagde de kwestie naar de afdeelingen te verwijzen en in een zooge- uaamde enqiffite te begraven. A proposvan millioenen lezen wij ook van een procesder Fransehe regering aangedaan door ecu zekere mevrouw Cotton. Zij vraagt aan de regering langs den geregtelijken weg niet miuder dan houderd millioenen francs. Zij stamt af van een broeder van zekereu Jean Thierry, die in 1676 te Venetie, na een veel bewogen leven schatrijk overleden is. Deze beer beeft zijn fortuiu aan zijne zusters nagelateu docb die zusters zijn nooit gevonden. Nil had de bank van Venetie dat geld ouder zich waarvan de waarde tijdens den veldtocbt in Italie door ge peraal Bonaparte reeds 20 millioen beliep. Bo J naparte naderde dat sommetje ten beboeve der Fransehe schatkist. En nn zijn sedert dien tijd tal van regthebbenden opgekomen, doch deze zijn afgewezen zonder dat de regtbank bet regt op de erfenis aan de wezenlijke afstammelingen heeft betwist. Thans is de waarde van die som door tijdsverloop gestegen tot 100 millioen francs en de pretendence mevrouw Cotton-Romary, ge- holpen door maitre Lachard, konit daarraee tbans de regering in regten vervolgen. Z. M. heeft den heer T. van Aerde te Neuzen, geexainineerd veeartsgesteld ter be- bescbikking van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indie, om te worden geplaatst als veearts bij de burgerlijke dienst daar te lande, In de zitting van de tvveede kamer van den 11 dezer, is bij de behandeling der begrooting voor 1870 de post art. 94, tekort of de gewone /■50,000, zijnde de tweede h el ft van de tegemoet koming van f 100,000 over twee jaren (1869 en 1870) verdeeld, zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijko stemming aangknomen. Art. 98, kosten van aaneeg van een nikuw Het lid Ileemskerk Az. fond minister van bin nenlandsche zaken) heeft deze post heftig be- streden, dewijl daarentegen de heer Fock minis ter van binnenlandsche zaken en de heeren Fok ker en van Eck do post kraehtig bebben ver- dedigd. Bij het ontwerp der wet tot regeling van de voorwaarden waarop aan calamiteuse polders in Zeeland tegemoetkoming uit 's rijks schatkist kan worden verleend, zijn als bijlagen gevoegd I. een afdrnk van bet verhandelde in de buiten- gewone vergadering der staten van Zeeland van Mei 1869; 2. een brief van den hoofd ingenieur van den waterstaat, da. 16 Julij 18693. een brief van de staatscomraissie ingesteld bij konink- lijk beslnit vau 26 Augustus 1869, dd. 12 Au gustus 1869; 4. een brief van den coramissaris des konings in Zeeland, dd. 5 Augustus 1869 eu 5. een brief vail der voorzitter der genoemde staatscommissie dd. 14 Augustus 11. Deze brieven zijn gerigt aan den minister van biuueulandscbe zaken. Het wetsontwerp is, zooals wij reeds gemeld hebben, gelijk aan bet door de staatscommissie voorgestelde. Het vvetsoutwerp tot regeling der schutte rijen wijkt in hoofdzaak vau de vroegere voor- stellen op dat punt af door een ander beginsel vast te stellen voor de oproepiug. In bet laat- stelijk door de eeiste kamer verworpeu voorstel was te veel, ten koste der billijkheid om de wen- scbelijkbeid gelet om zooveel mogelijk milieieus die bun tijd bebben uitgedieud in de scbuttenjen op te nemen, daardoor werd een uieuw privilege geboren voor ben die van den militiedienst be- vrijd bleven of in staat waren zich te doeu ver- vangen. Daarom is de algemeene dieustpligtig- beid iugevoerd. Alle ongehuwde mannen worden van linn 25e tot bun 40e jaar dieustpligtig ver- klaard eu moeten gedureude een bepaaldeu tijd in den wapenbandel geoefend worden. De sterkte der scbuttenj is berekend in tijd vau vrede op 3 man van de 100 en in tijdeu van gevaar of oorlog op 6 man van 100 manueljjke iuwouers. Om tegemoet te komen aan bet bezvvaar dat in de eerste kamer omtrent deu tiuautieeleu last voor de gemeenten eu den druk op het platte- land in bet bijvvonen der oefeningeu op v.erwij- derde plaatsen ten aauzien van bet vorige ont werp gelegeu was, zijn bepalibgen gemaakt vol- gens welke vergoeding vau rijkswege voor eene eerste oprigtiug vau scbuttenj in eene gomeeute gegeven kan worden, terwijl in gemeenten bene- den de 2500 zielen de uniform zich kan bepalen tot een enkel kleedingstnk, en in verspreide ge meenten onthefling voor het bijwoneu der oefe- ningen mag verleend worden. In bet Bjjblad van de Nederlandsche Stanfs- courant, vel 133, vinden wij omtrent de zitting van de tweede kamer van den 8 Dec. j 1., o. a. bet navolgemle De voorzitter deelt rnede dat zijn ingekomen de navolgende verzoekscbriften, als van den gemeenteraad van Neuzen, hondende verzoek tot oiiheffing der vestingwerken van die stad. Dit adres zal worden vcrzonden naar decom- missie voor de verzoekschriften. De commissie voor de verzoekscbriften brengt de navolgende verslagon nit De heer Pijls, lid der commissie III. In handen der commissie voor de ver zoekschriften is gesteld 1een adres van Abm. Ltiteijn, P. Leenhonts en J. B. Bein, eigenaren van landen gelegen in den calamiteusen polder Breskens, in het vonr- malig 4de district der provincie Zeeland, het meest westeljke deel van Zeeuwsch vroeger Staats-Vlaanderenwonende in de gemeenten Breskens eu Groede 2 een adres van Abm. Lnteijn c. s., alien eigenaren, sominigen tevens gebruikers van landen in de calamiteuse polders, gelegen in het voor- malige 4de district van Zeeland of het westelijk deel van Zeeuwscb Vlaanderen, uitmakende de 3de en 4de kantous van bet eerste arrondissement dier provincie de hnlp der kamer inroepende ten einde bij de wet tot regeling der calamiteuse polders aan die polders geen hooger deel in de kosten van dijk- en oeververdediging worde opgelegd dan bij adres aan zijne excellentie den minister van binnenlandsche zaken is verzocht. Aangezien dit adres in verband staat met een aankangig wetsontwerp, zoo heeft awe commissie de eer voor te stellen hetzelve ter griffie te doen nederleggeu ter inzage voor de leden. V. In handen der commissie voor de ver- zoekschriften is gesteld een adres van eene commissie benoemd uit 63 windkorenmolenanrs in de provincie Noordholland, zich beklageude, dat de booge aanslag in de grondbelastiug voor bunue korenmolens niet in evenredigbeid der tegeuwoordige waarde dier panden is, en ten slotte verzoekende, dat de kamer de belangen der Noordbollandsche windkorenmoleuaars bij de disoussieu over bet aanhangig wetsontwerp op de grondbelastiug niet uit bet oog verlieze, ten einde aan huune bezwaren zooveel mogelijk worde tegemoet gekomeu. Aangezien dit adres in verband staat met ge meld wetsontwerp zoo beeft uwe commissie de eer voor te stellen hetzelve ter griffie te depo- neren ter inzage voor de leden. Op I Januarij aanstaaude treed in wer- king de wet van 7 April 1869 (Staatsblad no. 57). betreffende de mateu, gewigteu eu weegtoe- stelleu. Met bet oog daarop bebben de inspec tears van bet lager oudervvijs aau alle boofdon- derwijzers en boofdouderwijzeressen tabelieu toe gezouden, waarop de systematisehe beuamingen dier maten eu gewigteu voorkomen. Art. 10 eu 32 der bedoelde wet luiden als volgt Art. 10. In aaukoudigingen betrekkelijk ou- roerende gocdereu of vau koopwaren die bij de maat of bij bet gewigt worden verkocbt, betzij in dagbladen, aanplakbilletten of op audere wijze daaronder begrepen de etiketten aan de koop waren zelve gekeelit of daarbij aanwezig, moeten de mateu en gewigteu vermeld in art. 3 worden j genoernd. Dit voorscbrift is niet toepasselijk op buiten 's lands gelegeu goederen noch op koop waren die naar bet buitenlaud zijn bestemd of die bij de maat worden verkocbt in deu toestand waarin zij uit bet buitenlaud zju iugevoerd, mils zij onaangebroken en niet overgepakt zijn. Deze goederen kunnen naar de bnitenlandsche maat verkocbt worden. Art. 32. Met eene geldboete van een tot vijf gulden wordt gestraft het doen van aankondi- gingen in strijd met bet voo:schrift vail art. 10. Neuzen, 13 December. Naar viij verne- men-zal hier eerlang in eene gronte cn lang gewenschte behoefte worde voorzien, doordien aan den heer D. van Rompn, vergunning is Verleend tot het bonwen van een huis op het eind der westdijk bij de aanlegplaats der prov. stoomboot. JNeiizen14 December. Gednrende de vorige mannd zijn het kanaal alhier opgevaren 39 zeeschepen, metende 6214tonnen en 229 bin- nenschepen, rn. 15492 t.: en afgevann: 37 zee schepen, m. 8190 t. en 190 binnenschepen, m. 12300 t. Totaal sedert I Jannarij 1869 zijn het kanaal opgevaren: 358 zeeschepen m. 59517 t. en 2754 binnenschepen, m. 163452 t.en afgevaren330 zeeschepenm. 62918 t. en 2764 binnenschepen, m. 149971 t. In de 11 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal op gevaren 400 zeeschepen, m. 61190 t. en 2333 binnenschepenm. 146887 t.en afgevaren 366 zeeschepen, m. 66175 t. en 2212 binnen schepen m. 143854 t. -- Dat snelle middelcn van vervoer voornl den handel bant, bewijst wedcr het navolgende Een neringdoen le ingezetene alhier ontving den 11 dezer des namiddags te half 3 are een brief, welke den 10 dezer te Uonden (Engeland) op het postkantoor was gebragt. Zanmslag13 December. De vijfde algemeene volkstelling beeft, wat deze gemeente betreft, de navolgende, voorloopige, uiikomsten opgeleverd Op den 1 dezer maand waren hier aanwe zig; 2711 pcrsom-n Afwezig, die in de gemeente woonaehtig zijn 31 te zamcn. 2742 Afde tijdelijk a.-inwezigeu die elders vvonen. 19 Blijft voor de werkclijke bevol- king der gemeente2723 bestaande in 1331 mannen en 1392 vrouwen. Deze cijfers laten zich naar den burgerlijken staat der personen, verdeelen als volgt: Ongebuwden794 800 Gebuwden497 496 In weduwen staat40 96 Eu naar de godsdienstige gezindbeid, mannen en vrouwen te zamen, te weten Nederduitscb bervormden2293 Waalsch hervormd1 Evangelisch lutersehen2 Christelijk gereformeerden230 Oud gereformeerden84 Rooinseh catbolieken109 Tot geen kergenootscbap beboorende 4 2723 zamen als boven. Van dit getal zijn er gevestigd Biuueu de kom der gemeente. 910 Buiten de kom1813 Do beer G. J. Vos, predikant bij de Ne- derduitsche hervormde gemeente te Zevenhnizen, heeft voor de toezeggiug vau beroep naar Zaam- slag en voor bet beroep naar Oud Vosseuieer bedaukt. Hulst, 14 December. Wij voeden de hoop spoedig in de gelegenbeid te zulleu zijn, om onze lezers bet berigt rnede te deelen, dat zoo- wel de huizen als de strateu door gaz verlicbt worden, daar de vverkzaamhedeu aau de fabriek als anderzins bun einde nabij zijn. In de volgende maaud, zullen wij ous dus kun nen verbeugen de, tot voornitgang van kunstcn weteuscbappeu, euz., ook zoo nuttige iurigting Per dric maanden binnen Neuzen1,— m m franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 "Bikele nommeran 0,05 Men abonneert zich bij a!le Boekhandelaars, Posldirecteuren en Brievenba»houders« BIJ Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zemlen uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. WERKEX DER CAEAM1TEUSE FOEDF.RS MITSGA- DERS BUITENGEWONE VOORZIENINGEN /"275,000, alsmede de post art. 97, tegemoetkoming voor WERKEX AAN DEN NlEUW Nf.UZENPOEDER UXTWATERINGSICANAAE IS HET VQORMAEIG VIER- DE d[strict van Zeeeand f 200,000 is met 46 tegen 24 stemmen aangenomen. Mmi n. Vri'iiw.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1