A L G E M E E N .4 No.'475. Zaturdag 11 December 18(50. 9de Jaarg. Binnenlandsche b&rigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure »HOST COW P. fe Ton/on. advertentien. Neuzbn, 10 December. Door Spanje's yertegenwoordigers is met eene meerderheid van niet minder dan 1P8 tegen 42 stemmen besloten een onderzoek in te stellen naar eene door den minister Fignerola gegeven verzekering, dat de koninginnen Christina en Isabelle voor 73 millioen realen aan kroonjuwee- len hebben ontvreemd en nog verklaarde genoem den minister dat hij nog niet eens het tiende gedeeite had medegedeeld van de ernstige zaken, die hij te weten was gekomen. Prim heeft te vergeefs alle moeite gedaan dit onderzoek te beletten. Het komt 0119 ook voor, dat voor Spanje wot anders te doen valt dan het seharrcler. in oude en niet meer te hcrstellen schandalen. Als de meerderheid der Spaansche afgevaardigden daarin zijn hoogsten lust vindt en meent dit zijn pligt te achten, dan is er waarlijk nog niet veel hoops voor eene herstelling van het zwaar geteisterde en rampsfjoedige schiereiland. Niet wat gewecst is, maar wat in het welbegrepen belang geben- ren moctdat alleen is de reddingsboot voor eon zinkend vaartuig. Voor weinige weken scbreven wij dat het vreemd scheendat het energieke Engelsche gouvernement zoo lijdelijk toezag en begaan liet, de vcrwoesting- en moordtooneelen in Ierland. Ze schijnt thans ook in te zien, dat toegeven aan de lersche patriotten, den trenrigen toestaud des lands niet zal verbetereu. De krijgsmagt wordt versterkt en men denkt er over den wet ter verzekering der persoonlijke vrijbeid te sehor- sen. Iutusschen hebben ecnige landeigenaars of bonne agenten die flaauwheid met hun leven geboetuit vrees om de vrijbeid te bekorten, eener bevolking, die zich niet ontziet een ver- oordeelde tot afgevaardigde te benoemen. Hoe ver kan de theorie der principes wel gaan. Hier heeft ze ten minste eenige onsehnldige levens en de armoede van vele familien na zich gesleept. „Ik sta in voor de orde," zegt keizer Napoleon. Dit groote sterke woord van den zwakken keizer, klinkt over Europa's veiden en vindt sympathie en weerklank. Maar daar is een ander oogen- schijnlijk zwakke en niets beduidende persoon- lijkheid, een afgevaardigde, die bij zijue .ver- schijning in de Fransche kamers met gelach wordt begroet. Die man is geen Hercules met het dreigend zwaard in de hand, die man is geen redenaar, die onder een vloed van woorden en rjjkeschil- derachtige taal zijn hoorders voor eenige oogen- blikken als betoovertmaar hij is de spin die overal zijn giftigen angel uitstrekt, zoekende waar hij zijn tegenstander gevaarlijkst kan tretfen. Dat getuigde weer onlangs zijn voorstel in de kamers, om de vergaderzaal niet te doen bewa- ken door soldaten uit de linie troepen, maar door nationale gardes. Dit oogeuschijnlijk onbe duidend voorstel, ook met gelach begroet, werd door een anderen afgevaardigde, Gambetta, tot eene waarsebuwing uitgemeten, dat de kamer wcl eens later zou kunnen betreuren de aange duide voorzorgen niet te hebben gebruikt. Ook heeft Rochefort dit voorval weer gebezigd in eene kiezersvergadering, tot de meest hatelijke insinnatien tegen de regering. Zulk naaldeu prikkcn mag dadelijk al geene gevaarlijke won- den geven 't is te bezien of't op den dunr niet nog erger zal werken. „Die 't laatst lacht, lacht het langst." De tweede kamer heeft sedert onze vorige opgave hoofdstuk IVa justitie) met algerneene stemmeu aangenomen. Hoofstukken IV7> (catho lieke) en VIIc (hervormde eeredienst) zijn aan genomen, het eerste met 55 tegen 14, bet tweede met 37 tegen 27 stemmen. Met 33 tegen 31 stemmen is goedgekenrd een amendement van den heer van Lijudeu van Sandenburg, waarbij het algeroeen college van toezigt op de kerkeljjke goederen vervallen werd verklaard. Hoofdstuk V (binnenlandsche zaken) is in behandeling. Het bij de tweede kamer ingediende wets- OQtwerp tot afschaffing van de tentoonsteliing en van de lijfstraf (geeseling) in de gevallen waarin deze stratfen nog zijn bedreigd, is inge- diend uitboofde de regering meentdat deze stratfen niet meer in dozen tijd te huis behooren en sommige niet afgeschafte bepalingen van het strafregt nog als hier te lande geldende zouden kunnen worden beschouwd. Blijkens het voorloopig verslag over bet wetsontwerp tot codificatie van de bestaande bepalingen betrekkelijk de grondbelasting, werd ook thanseven als bij het vorig onderzoek het denkbeeld, dat aan deze voordragt ten grond- slag ligt, beaamd, maar ook nu weder deed zich de bedenking gelden, dat door het tot stand ko- men van eene wet als de tegenwoordigedie toch eigenljjk alleen de belastingpligtigheid en wat daarmede in verband staat, betreft, de her- ziening, eensdeels van den aanslag der personen, anderdeels van de belastbare opbrengst der ge- bouwde en ongebouwde eigendomraen te zeer op den aehtergrond zou kunnen worden gesehoven. Er waren toch leden naar wier gevoefen de tegenwoordige gelegenheid te baat moest worden genomen om de zoogenaamde peraequatie der grondbelasting tot stand te brengen of althans een stap nader daartoe te doen. Meer algemeen werd de herziening van de be lastbare opbrengst van den gebouwden en onge- bouwden eigendom besproken. Eenigen toonden zich ook nu weder tegen elke zoodauige herzie- ning gekant, omdat zij het beginsel van de fixi teit der grondbelasting aankleefden. Vele andere leden toonden zich niet voor het begrip van fixiteit der grondbelasting gestemd. Naar hunne meening moest die belasting niet als eene soort van grondrente, maar veeleer als eene be lasting op eene bepaalde categorie van inkomsten beschouwd worden. Enkele dezer leden achtten dan ook periodieke herziening der belastbare waarde, zelfs van de ongebouwde eigendommen, wenschelijk. Periodieke herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen vond veel meer voorstanders. Ook indien men met eenige leden het voorschrift omtrent een periodieke herziening van de gebouwde eigen dommen niet wenschelijk keureu mogtomdat zoodanig voorschrift wel ligt weder eene doode letter blijven zou, scheen toch bij deze algerneene codificatie van de grondbelasting eene algerneene herziening van dien aard zeer in aanmerking te komen en als een complement daarvan te be- schouwen. Voor bet afvvachten van de voltooijing der groote openbare werken bestond geen reden. Een bepaald rustpunt is in dit opzigt zelfs in een ver verwijderd verschiet niet te wachteu. Ove- rigens is de voor den aanleg dezer werken ten deze gevreesde invloed niet zoo groot. Zivamslag-, 10 December. De leerlin- gen van de zangschool alhier, onder leiding van den heer J. de Vos zijn voornemens ten voordeele der armen op vrijdag den 24 dezer, des avonds te 5 ure (en huize vau Jac. de Visser, een concert te gevfin, waarvan de toegang bepaald is op 25 cents. De medewerking die zij reeds van verschillende zijdeu mogten onder- vindeu, zal hen ongetwijfeld ecu prikkel zijn tot aanmoediging, om de goede zaak met ijver voort te zetten en hunne eerste vorderingen in de zangkunst te wjjden aan bet beil vau den armen. Men meld uit MiddelburgIndeopl Dec. gebouden bijeenkomst van den gemeenteraad is mededeeling gescbied van de zamenstelling der regelings-commissie voor bet bier in 1870 te houdeu Xlle Nederlandscb taal- en letterkundig congres. Het bestuur bestaat uit de navolgende heeren mr. W. C. M. de Jonge vau Ellemeet, voorzitter mr. M. F. Lantsheer, onJ^ mr. G. N. ne ^Cretans; 1 Nagtglas, tweede secretaris J. C. Altorifer; mr. N. J. C. Snonek Hurgronje; jhr. \V. H. de Jongedr. H. Polman KrilsemannE. H. F. W. Mathon K. R. Pekelharing; dr. P. Romein mr. A. F. Sifflemr. J. H. de Stoppelaar; C. M. van VisvlietJ. P. van Visvlict en dr. F. P. J. Sibmnchcr Zijnen. Aan den heer burgetnees- ter, mr. Bijleveid van Serooskerke, is het eere- voorzitterschap opgedragen. De eommissie is gister ten raadhnize geYnstalleerd en heeft alzoo hare werkzaambeden aangevangen. nerhaaldelijk hoort men gewag maken van bet afnemen der dninen langs een gedeeite van Walcherenaan de kusten der Noordzee. Te Domburg schijnt dit door de laatste stormcn be langrijk te zijn geweestniet evenwel vbbr het badpaviljoen waar niet veel grond kan gemist worden en waar men eenige jaren geleden voor- zorgsmaatregelen heeft genomen, die|gunstige uit komsten schijnen op te leveren. Z. M. de koning beeft aan de wednwe van den werkman, die onlangs vau het konink- lijk paleis viel, en dood op de plants bleef lig- gen, een vast inkomen van f 8 's weeks verze kerd, benevens een jaargcld van f 100 tot aan bet tijdstip der meerderjarigheid aan ieder kind, wier opvoeding verder geschiedt op kosten des konings, die eindelijk den bij bet regement gre nadiers en jagers in dienst stnan le zoon nog bijzonder heeft aanbevolen, om tot bevordering in aanmerking te komen. Op den 7 dezer heoft op bet Huis de Paauw de plegtige verloving plaats gehad van prinses Marie, dochter van Z. K. H. piins Frederik met Z. D. H. den prins van Wied. Te dier gelegenheid isop genoemd lustslot een groot diner door Z. K. H. gegeven. In verband met deze heugelijke omstandigheid wordt spoedig de indiening van het bij art. 20 der grondwet vereischte wetsontwerp tegemoet gezien, hoiulende toestemming der staten-generaal tot voltrekking van het voorgenomen buwelijk. Te Groningen is eene meeting gehoudeu ter beraadslaging over een adres aan den kouing, inhoudende het verzoek tot het brengen van evenredigheid tusschen de uitgaven voor de de fensie en de financieele krachten des lands. De oproeping daartoe was uitgegaan van een tieutal heeren van zeer uiteenloopende rigting op staat- kuudig en godsdienstig gebied. Het adres zooals het is vastgesteld luidt als volgt „Aan zijne majesteit den koning. „Geven met den meesten eerbied te kennen de ondergeteekendenalle ingezetenen der ge meente Groningen „dat uwer majesteits onderdanen zwaar worden gedrukt door de rente der staatsschuld thans nog 27 millioen in het jaar bedragende „dat ecbter de verbiutenissen vau den staat heilig zijn en dus bij deze uitgaaf al bet andere rnoet acbterstaan „dat daarvan evenwel het noodweudig gevolg is, dat er ter bestrijding van de staatsbehoeften zoo veel minder beschikbaar blijft „dat het nu de vraag is, of bet overblijvende op die wijze wordt bestreden, dat er eene even redigheid bestaat; in ketgeeu aan de ouderscbei- dene takkeu van staatsbestuur wordt ten koste gelegd „dat volgens der adressanten bescbeidene mee ning dit niet het geval is met de uitgaven voor de defensie „dat deze toch voortdurend zijn vernieerderd, zoodat hetgeen aan de eene zijde door amorti- satie op de rente bespaard werd, aan de andere bijna gebeel en al aan meerdere uitgaven voor oorlog en marine weder teloor ging dat die uitgaven thaus zijn gestegen tot bijna 23 millioen, eene soindie meer bedraagt dan de opbrengsten van grondbelasting, persoueel en upiiH iigsi tan al de accijnsen geraamd op f 26,300,000 naliij komt „dat wanneer men van de opbrengsten van al de belastingen, gevoegd bij de overige gewone inkomsten des rijkste zamen bedragende 75 millioen aftrekt de rente der staat9schnld ad 27 millioen, van de overblijvende 48 millioen bijna de helft vereischt wordt voor de defensie „datsiredeze cijfers te welsprekend zijn dan dat zij eenige toeligting zouden behoeven „dat het niet kan uitblijven of bij dergeljjko verdeeling der staatsuitgaven moct veel nagela- ten worden wat voor de ontwikkeling en de welvaart der natie zou behooren te gesehieden „dat er bovendien daardoor niet alleen niet kan gedaeht worden aan de afschaffing van me- nige drukkende belasting maar dat zelfs, zoo da weg der ,bezniniging niet wordt ingeslagen nicuwe lasten aan de natie moeten worden op- „dat de adressanten met het oog op dezeora- standigheden de toekomst van hun vaderland met bezorgdheid tegemoet zien „dat zij aan hunnen pligt van staatsburgers zouden tekort doen en tevens niet handelen als trouwe onderdanen uwer majesteit, zoo zij met hunne bezwaren niet naderden tot uwen troon en nalieten op de opheflfing dier bezwaren aau te dringen „dat uwe majesteit zijne onderdanen, die alien zonder onderscheid de kracbtige handhaving hun- ner nationaliteit op hoogen prijs stellenten duurste aan zich zou verpligten, indien door uwe majesteit een betere toestand werd in het leven geroepen en de uitgaven voor de defensie in even redigheid werden gebragt met de finantieele krag- ten des volks. „Redenen waarom adressanten zich wenden tot uwe majesteit met eerbiedig verzoek, dat het uwer majesteit moge bekagen, middelen te be- ramen, teneinde in de uitgaven voor de defensie bezuiniging worde aangebragt." Ook te Sneek ligt thans een adres aan den kouing ter teekeuing, waarbij vermindering der kosten van defensie wordt gevraagd. Naar men verneemt is de kerkelijke ver- houding te Sneek grappig of treurig, al naar het staudpunt, van waar men do zaak beziet. Daar gaan orthodoxen en liberalen iedd- hnn weg, en de een neemt van 't geen de andere doet, geen notitie. Verleden week hebben de orthodoxen een regleraent op de verkiezing van notabelea gemaakt, dat zij verklareu, het eenig geldende te zijn en de liberalen kiezen de nota- belen volgens een vroeger vastgesteld reglement dat dezen alleen als het ware beschouwen. Hoe het onder zulke omstandigheden gaat met „de liefde," die toch in 't cbristeudoin ook een plaatsje bekoort in te uemeu, laat zich gemakke- iijk verklaren. De burgemeester van Meppcl heeft als hoofd- der politic een bevel vau gevangenueming uit- gevaardigd tegen zijne dienstmaagd, wegeus ver- deukiug van valschbeid in gesebrifte. Zij had een getuigschrift vau goed gedrag uit eene vroe- gere dienst vervalscht. Ten bevvijze dat de letterkundige kenuis nog niet tot alle oorden vau ons vaderland is dourgedrongen dient het volgeude Ecu boer te Hillegersberg scbreef aan jsiju zoon die onder dienst is een brief met bet vol- gende adres Aan II 6e rejHewent 4e badleou 5e compaquie, iufautrie te Breda. Dezer dagen is weer een vau de weinig nog overgebleven staatsliedeu overledeu, welko indertijd de scheiding vau Belgid en Nederland en Belgie's constitueeriug als onafhaukelijkeu staat, bewerkten. De advokaat Alexander Geude t Per drie vaanden binnen Neuzenf frateo door het frrheele Rijk. p geheel Belgie. Rakele nommers Men akonneert aioh bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbnshoudera. 1,— 1,25 1,40 0,05 BIJ Van t tot 4 regels 0 40 Voor elke regel meerg ]g Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag arond 6 nre. »»-ti.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1