ALGEMEEN No. 474. Woenstlag 8 December 1809. 9de Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. *v ABONNEMENT. VERSCHIJNT elk en "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D 13 O 1 T CO Iff P. te Ifeuzen* ADVERTENTIEN. Neuzrn, 7 December. De 29 November is voorbij gegaan, de kamers 7.ijn geopend, de keizer heeft een troonrede ge- houden en die troonrede was zoo dnidelijk ten opzigte der eigenlijke bedoelingen van den kei zer en de regeringdat men er nog niemendal van af weet. Troonreden zijn zeker een soort van stijloefening, waarin men probeert, hoe veel woorden er noodig zijn en hoe men ze moet sehikken om er een gedachten eclips van te ina ken, die over de gebcele aarde zigtbaar wezen zal.' De keizer spreekt nu met het meervoudige wij, dat dan opgovat moet worden ik en de kaffier Wel bezicn is het meervoud van dat ik ook cen wij overigens is bet niet hensch zoo met dat ik op den voorgrond te treden daarom spreken alle vorsten en alle schrijvers met wij en bedoelen dan ik. De ministers zijn bestemd aan te blijven, zooveel is reeds dnide lijk maar of de keizer eigenlijk wel weetof dat hij er niet aan denkt, dat. een kamerschor- sing gebenrd en een regeringsnitstel gehouden is, zou men op moeten maken uit de algeheele afwezigheid van cen enkel onnoozel woordje hierovcr. Ook van de wettelijke regeling der kiesdistrictenvan de benoeming der nieuwe prefecten en maires, geenjota. Frankrijk wenscht orde en vrijheid, heeft de keizer gezcgd, dat is een kreet uit zijn gemoed zeker, gegrondvest op de geschiedrollen zijner traditien, of hij ge- breko van nit zijn gemoed uit zijn hakken ge- kaald wie denkt nog iets bij het hooren van zulkc woordenwie boudt ze niet direct voor klankenWij misscbiendie wat plumper zijn maar de Franschen zijn een veel be lcefder volk. Naanwelijks had de keizer die woorden doen volgen door de verzekering dat hij voor de goede orde borg stond, of hij hield even een kleine pauze, als om de heeren te vra- gen vertoont gij nu nog niets en ja daar barstte een luid gejuieh los. de keizer bad het knaleffect, dat hij begeerde en zetto daarna zijn rede voort. Nadat die hoeveelheid woorden dan gesproken waswerden de namen der nieuwe kamerleden opgeroepen, opdat deze den eed zou- den kunnen afleggen. Rocbefort was er niet. Men wachtte een oogenblikje en van dit oogen- blikje trok men partij den nieuwen afwezigeaf- gevaardigde eens uit te sissen of spotachtig uit te lagohen, wat ook de keizer deed, mitsgnders de zoon. Dat was veel eer voor Rochefort, als hij aanwezig geweest ware had hij moeten bui- gen, want hij wint hier bij, hij wordt er iuteres sant door, en men merkte er reeds iets van bij het uitgaan der vergadering. Leve Rochefort werd er geroepen en zekere hooge personages ontvingen dubbelzinnig fijne en geurige voor- werpen in hunne koetsen. Echter is Rocheforts positie niet prettig. In de kamer wordt hij ge schouderd, ook de dames keeren hem den rng toe, ja ook de huisbazen willen niets van hem wetenzij willen hem geen kamers verhuren. Alleen de keizer schijnt hem een goed hart toe te dragen (zie boven a propes van den spotlacb). Z. M. heeft hem zijne gevangenisstraf kwijt ge- scholden. De oppositie is intusscben al begonnen hare projectielen op het altaar der grieven neer te leggen. Jules Favre heeft interpellaties tegen de regering gedeponeerdvooreerst over het later bijeenroepen van het wetgevend ligcbnam, ten tweede over de vraag of de regering het stelsel van candidatuur zal bestendigen ten derde, over de bandelwijze der autoriteit bij de ongeregeldheden in Junijten vierde over de feiten, die aanleidiug hebben gcgeven tot. de ge- weldadige maatregelen der regering in de kolen- bassins der Loire en Aveyrona. Raspail depo- neerde een aanvrage om de ministers in staat van beschuldiging te stelleuzoovvel voor bet uitstellen der buitengewone zitting als voor de aanslagen op het leven van inoffeneiense perso- nen op de straat. Dit voorstel veroorzaakte ont- zettend tumult, maar om daarna geenerlei attentfe meer op te wekken. De clericale bladen prijzen over het algemeen de troonrede des keizers, de liberale vinden er niets in te prijzen maar alles te berispen, vooral om het oubepaalde en vage. De Avenir National schrijft bet toe aan de beslniteloosheid der rege ring en aan hare vrees voor de toekomst. Emile de Girardin vaart uit tegen de gemeenplaatsen en al de groote woorden die al lang in des keizers rnond versleten zijn. De keizer geeft lof aan Ainerika om de afschaffing der slavernij aan Rusland om de opheffing der lijfeigenschap; aan Engeland voor de vernietiging der staats- kerk. Maar waarop, zoo vraagthij, kan Frank rijk roem dragen. De keizer zegt, help mij de vrijheid redden, maar, zegt de Steelehet kei- zerrijk heeft haar niet eens gegrondvest. De vrijheid te redden waar ,haar bestaan nog ten eenenmale zoek is, zou nog redeloos boven- dien zijn. voormalig vierde district dezer pro- Uit het vincie meldt men Door eigenaren van landen in de calamiteuse polders van bet voormalig 4e district, is dezer dager. een adres aan den minister van binnen - landsehe zaken gerigt, waarin het verzoek wordt gedaan dat zijne exc. de zaak dier polders in gemeen overleg met de beide kamers der staten- generaal zbb gelieve te regelen dat de kosten, die hunne dijk- en oeververdediging mogen ver- oorzaken, niet komen ten laste dier polders, maar hun alleen worde opgelegd een vast en m a t i g dijkgescbot, gelijk aan, althans weinig hooger dan dat, waarmede zij waren belast voor de verhooging bun opgelegd bij koninklijk besluit van 16 Febrnarij 1865, no. '40, tot bestrijding van bet gewone dijksonderhoud en de kosten voor de inwendige belangen der polders ver- eiscbt. Adressanten doen dit verzoek nakennis genomen te hebben van het verslag der staats- commissie, ingesteld om de regering omtrent de regeling der zaak van de calamiteuse polders in Zeeland te dieuen van adviesen van de discussien daaromtrent gevoerd in de buiten gewone vergadering der provinciale staten van Zeeland in Mei en Junij jl., vreezen de bedoelde polders meer en meer te zullen worden belast Het adres bevat. zeer breed uitgewerkte motieven en beslaat ruim 6 bladzijden druk. Op den 3" dezer werd aan het van het provinciaal bestuur te Middelburg aan- besteed 1. bet driejarig onderhoud van de aanleg- en losplaats voor visscbers in den Braakman, bij de Isabella-sluis, gedurende 1870, 1871 en 1872 Laagste inschrijver de beer J. Bertou, te Bier- vliet, voor 1668. 2. het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte), gedurende 1870, 1871 en 1872. Laagste inscbrij ver de beer P. Verlee, te Breskens, voor f 800. Te 's Bosch is een stuk Udelfangersteen aangebragt, ter zwaarte van 11,000 kilo's waar- uit de beeldbouwer Joseph Grave aldaar het standbeeld van Piet Hein zal houvvenbetwelk te Delfshaven voor dezen scheepsbevelhebber zal worden opgerigt. - De door Z. K. II. prins Frederik der Neder- landen, voorzitter der hoofdeommissie voor bet nationaal gedenkteeken voor November 1813, vastgestelde penning, als eene gedachteuis aan al de leden der plaatselijke commissien, is bun bij brief toegezonden. De penning is van zilver; op de eene zijde zijn de woorden Nationaal gedenkteeken 1813 afgedrukt, en op de keerzijde: 17 November, 'sGravenhage 18631869, alles omgeven door een lauwer- krans. Z. K. II. prins Frederik is op den middag gebouw van 2 dezer met IID. gast den prins van Wied van het Loo in de residentie teruggekeerd wegens een misverstand was 11D. rijtnig niet aan het station en alzoo was Z. K. H. verpligt met een hnnrrijtiiig zich naar HD. paleis te begeven. De voerinan wilde de portecoeh6re van het paleis binnen rijden, hetgeen3iem echter door de schildwaeht werd belet, wiens eonsigne luidt, dat alleen hofrijtnigen mogen hinnenrijden, terwjjlj'andere vddr de portecochere moeten halt houden. De prins vroeg met zijne gewone minzaainheid lagehende aan de schildwaehtrmag ik dan niet in mijn jeigen hnis en maakte zich daarop bekend, de schildwaeht tevens geruststeliende, dat hij zijn pligt gedaan had. Verleden jaar werd door een Amsterdam mer bet aan bod gedaan, om een gift van 500 aari het (kinderziekenhnis aldaar te schenken indien nog tien andere dergelijke giften daaraan gesehonken werdenterwijl dezelfde donateur eene gift van 1000 beloofdezoo het aantal donatenrs van fb00 tot vijf en twintig klimmen mogt. Wat het eerste betreftverncemt men nu, dat werkelijk tien dergelijke giften zijn in- gekomen, en dat derhalve bet edel voorbeeld tot volging heeft opgewekt. Men hooptdat er nog 15 znllen |bijkomenopdat de mildadige man, die bet eerst het opwekkend voorbeeld gaf, de zelfvoldoening moge hebben, zijn eerste gift te| verdubbelen. Men zal met genoegen vernemen dat de moeijelijkheden tusschen de stad Brnssel en het departement van oorlog,"aangaande het plaatsen van bet draaijende gedeelte der brug, over de vaart te Willebroek, vereffend zijn. In dit proces heeft de stad Brussel ovenvonnen en heeft de militaire genie van bare pretentien moeten afzien. Niet zoo haast was deze verefifening aan de maatschappij van den ijzeren weg Mecbelen— Neuzen bekend gemaalit, of onmiddelijk werd de band aan bet werk geslagen om de brng te voltrekken volgens de voorscbriften j der stad Brussel. Indien dit nu de laatste struikelsteen is, welken de heeren eoncessionarissen in de nitvoering bunner onderneming ontmoeten, zoo kan binnen eenige weken de brug totaal afge maakt zijn, en de spoorlijn van Temsche (Bra- bantsehe zijde) naar Mecbelen, aan het opeubaar gebruik ov'ergeleyerd worden. Alen meldt uit EeclooDe verbinding van Zeeland met Vlaanderen, door middel van spoor weglijnen is aan de orde van den dag. Viei vergunningen zijn in aanvraagvan IJzeudijke naar Kaprijke, van Breskens naar Watervliet met zjjtak naar Biervlict, van Breskens naa Maldeghem en eindelijk ook van Groede naa Watervliet en Eecloo. ingezetene van het Belgiscbe stadje was op den dag der verkiezingen verdwenen. Zijne vrouw liep jam merend en zijnen naara roepend langs de strateu, toen zij op eens de stein van haren man boorde, die bare hulp inriep om hem uit eene moeije- lij positie te komen verlossen. Een politiek tegen stander bad om hem van de stembus af te houden, onzen held in een pakbuis opgesloteu. De burge meester moest komen om den gevangeue te bevrij- den. Tbans is van de zaak procesverbaal opge- maaktwant op zoodanige wijze pressie uit te oefenen op de stemmeu der kiezers, dat mag zell's in Belgie niet. In een Belgiseh blad las men dezer dageu het volgende uieuwsberigt uit de gemeente S „Een razende bond, die bier gisteren door de gemeente liep, heeft veel schrik en ontstelteuis veroorzaaktbij heeft den burgemeester en ook nog andere beesten gebeten." De telegrammen gewisseld tnssehen keizer Napoleon en de keizerin, terwijl deze laatste in het Oosten was hebben de bagatel gekost van 160,000 fr. Men verhnalt bet volgende over Troppmann. Men weet dat hij gestadig bezig was met plannen van ontvlngting. De gevangenisbewakers hadden gehoord dat hij voornemens was zieh voor dood te doen doorgaan. Zekeren dag zeiden zij, als terloops, tegen elkander Gij weet dat de gevangene van bicrnevens overieden is men is reeds bezig met hem open te snijden voor de ontleding. Wat, liep Troppmann nit, ontleed men de personen die in de gevangenis sterven Zoodra hun overlijden vastgesteld is, wordier het mes in gezet, antwoordde de waehter. Troppmann vie! bniten kennis, en eenigen tijd nadien gaf hij de eerste inlichtingen over de plants waar Kinck, vader, lag begraven. Te Parijs is een hoekje verschenen van den bekenden geneesbeer Ch. Lande over den schijndood. Het bevat zeer treffende gevallen, die bewijzen, hoe ligt men den sebijn.lood met bet werkelijk overlijden venvart. Zoo verhnalt hij dat in de maand Jnlij te Parijs een drenke- ling werd opgevischt, een jongeling van 20jaren. Hij was verkleurd en koud, bet gelaat was go- zwollen, en men kon noeh hartklo, ping noeh ademhaling waamemen. De drenkellng was een geruimen tijd onder water geweest. In het bij- zijn van docter Bourgeois was men lunger dan 20 minnfen bezig geweest met bet. onderzoeken. gelukte echter gemelden geneeshcer, na het Een Argenteau plotseling Het o eenige nren inspanning, den schijndoode in leven terng te roepen, tot beschaming der om- standers, die hem al lang bespot hadden wegens hetn-een zij zijne dwaze koppigheid noemden. Dr.° Bonrgois verklaart zelf in de jaarboeken (lev Geneeskunst, dat het meer dan eens is gebenrd dat menschen, die niet minder dan 6 nren in het water gelegen hadden, weder bijgehragt wer den, en ook dr. Lande verzekert, dat hij over- tuigd is, dat sehier dagclijks schijnbaar ver Iron- ken menschen begraven worden, die men Gij meerdere volharding in het leven zou kunnen terngroepen. Dezer dagen is te Parijs het rijtnig aan- gekomen, waarmede de rampzalige Maxitniliaan, de zoo ongelukkige keizer van Alexico naar de plaats gebragt werd waar hij den marteldood stierf. Het is een grootraw en ongemakkelijk rij tnig. Op de lantaarn was het numtner 2 in het rood geschiklerd. In zijn haast brak keizer Maximiliaau een ruit. Die ruit is nog niet in- gezet en is gebleven zooals zij was. De kussens zijn met zemeien en paardenhaar opgevuld. On der de kussens bevindt zich het certificaat van den politieagent van Qaeretarobewijzende dat dit het echte rijtnig is, waarmee keizer Maxi tniliaan is vveggebragt. Ontelbare bloedvlekjcs zijn nog op de baukeu zigtbaar. Dezer dagen kwam in verscheidene dag- bladen het berigt voor, dat te Louden een zoo- genaamde „Hollandsche boterfabriek" was ont dektwaar men vet prepareerde om het naar Nederland te exporterenopdat het van daar weder als boter zou wordeu verzouden. Deze outdekkiug is in Engeland veel besproken en er werd daarbij zooals de Dailij telegraph teregt aanmerkt, veel in het nadeel en niets in bet voor- deel van de Hollaudsche boter gezegd, zoudat men alle sehapen over een kam seberende ten slotte beweerde, dat al die boter gepvepareerde talk was. Tbans komt in dat.zellde blad een Nederlan- der, de beer Montaubau van Swijndrecht te Lon- den, tegen die verkeerde gevolgtrekking op, die die te dezer zaken gemaakt zijn. Hij erkeut dat er gefabrieeerde boter uit Nederlaud te Lou den wordt aangevoerd een gevolg van de vraag naar boter tot goedkooper prijs dan die wuarvoor iuuerdaad zuivere boter kan worden Per (trie maamten binnen Neuzen1.— franco door het geheele Kijk1,25 m ft geheel Belgie1,40 Bnkele notnmera".''5 Men abonaaert rich by alle Boekhandelaars, Posldirecteuren en Brievenbushoudera. BXJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1