A L G E M E E A No. 473. Zaturdag 4 December 18(50. 9de Jaar^. Binnenlandsehe berigten. Huitenlandsehe beri^ten. n ABONNEMENT. VERSCHIJNT elkcn "W oensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOH 4k COUP, te leuzen. ADVaRTENTIEN Nkdzbs, 3 December. De oogen van Enropa zijn tegenwoordig inzon derbeid uaar Parijs gei igt. De strijd der partijen, de uitspattingen der drukpers, de stonte, ja lie leedigende taal tegeu de regering en ook tells tegen den persoon des keizers gevoerddoen velen met eenige bekommering op de tockomst van Frankrijk nedcrzien. Kei/.er Napoleon beeft in zijne troonrede, op den 29 November gelioa dendie toestand he rip nerd en er op gewezen dat zjj de vijanden der vrijheid zijn, die door linnne overdreven eischen en mnatschnppelijke dwaalbegrippen, het gezag noodzakcn, de leidsels vaster te klemnien en aan te halen. lntussehen, bet schijnt vvel dat de Rocheforts c. s. voor het tegenwoordig nog eene partij zijn, die weinig gewigt in de scbaal legtmnar hoe men het ook mag bcmantelen de verkiezing van dien roer- vink is een verscliijnsel, dat geenszins in stant is de voorstanders der orde gerust te stellen. Dat een man die zicli in den laatsten tijd niet anders heei't doen kennen dan als eer. der he- vigste vijanden der bestaande regering, een man die bclootd beeft niets te zullon ontzien om haar omver tc werpen, een man die de hechtste grond- slagen der maatschappij aanrandt, en zegt alle belastingen te willen afschaffen dat een man van zoodanig gebalte stemmen genoeg kan ver werven, oir. op de banken der vertegen woordigers plaats te nenien dat pleit waarlijk niet voor de vredelievendbeid en fell eh t naar orde bij de J'arijzenaars. Rocbefort zal misschien in de ver- gadenng der verfegenwoordigers weinig wofden gehoord, als bij zijne aangevangen rol blijft Vol bouden; inaar dan ook verlaat hij misschien zijn zetel in de kamer om als martelaar onder bet volk zijn buidel met kwaad zaad venler uit te strooijen. Bezvvijkt Rocbefort daareutegen in den strijd dan hanlt bij zich de ve achting en vergirizing zijner tegenwoordige pnrtijgenooten op den bals. Lcdrn Roliin, de anders waarlijk niet zachtzinnige banneling, zegt, dat het jonge menscb Rocbefort naar de revolutie voert, en acht deze Icr bekoming der volksvrijbeid nn niet meer noodig. Men ziet liieruit ook al dat de jareu het revolutionaire bloed bij Rollin hebben verkoeld. Wat niet bet minst inerkwaardige in de troon rede van Napoleon is, dat is de zinsnede waarin bij verklaartvan het ophanden zijnde concilie te Rome alles goeds voor de maatschappij te ver- wacbten. Onder de geschenken die de pans dezer dagen, ter geleggnheid van bet aanstaande concilie or.tvangen beeft, behooren een bisschopsstaf van massief goud, bem door den aartsbisschop en de katholieken van Lima gezondeneen gonden kelk, door den aartsbisschop van Quito medege- bragt; eene groote gouden medaille van den president der repnbliek Ecuador, die aan dezen door de wetgever.de kamers was aangeboden 80,000 francs door den aartsbisschop van Carac- cas en 72,000 frs. door de gedelegeerdeu der katholieken in Engeland naar Rome overgebragt. De inschrijving ten behoeve of ter gelegenlieid van het concilie door het ParLjsche blad 1' Uni vers omstreeks bet midden van October geopend, bedroeg op dit oogenblik nagenoeg 80,000 fr. Zulke gasten zijn waarlijk niet te verachten. Pater Hyacinthe zou wanneer bij vvildo, in Amerika spoedig rijk kunnen worden. Zoogroot toch is de nieuwsgierigheid der Yankees, om de beroeinde prediker tc hooren dat men hem allerlei scboone aanbiedingen heeft gedaan, wan ueer hij voor bet publiek wilde optreden. Zoo is bem te New York bet voorstel gedaan om vijf openbare voorlezingen te hou len, tegen eene beloouing van 50,000 francs. Hyacinthe heeft echter geweigerd en wil niets liever, dan zich uit het woelige leven terug te trekken om eeui gen tijd geheel aan zich zelven te worden over gelaten. Daartoe heeft h'j dan ook de stad New-York verlaten eu houdt zijn verblijf op het landgoed van den heer Bigelou, gewezen gezant der Unie in Frankrijk. De 8paaiische koningskeuze blijft nog altijd in de 1 ivcht hangen. Nu spreekt men weer van den prins van Aosta die reeds eenmaal de kroon van de hand heeft gewezen. De onderlinge ver- deeldheid der Spanjaarden blijft de voorname oor/aak van de verwerping der kroon. Derepn- hliekeiuen zien in deze rnoejjelijkheid een nieuwe licbtstraal in hun oogmerk om de eedgenootschap- pehjke republiek in hun land te vestigen zij slaan daarvoor thans een beteren weg in dan die van oprocr en geweld. Den 25 November is te Madrid eene verklaring versehenen van 40 afgevaardigden, waarin zij te kennen geven met alle wettige middelen voor hun beginsel werk- zaam te zullen zijn. De minister van binnenlandsehe zaken heeft de provinciale besturen bij missive verzoeht de gemeentebesturen te herinneren, dat op een open- bare school een volledig stel maten en gewigten niet mag ontbreken, iets wat tbans nog op vele scholen het geval is. In de zitting van de tweede kamer der staten-generaal van den 30 November jl. zijn ingekomeu de navolgende verzoekscbriften als 1. van P. Leenhouts en andere eigenaren van landen, gelegen in den calamiteusen polder Bres- kens in het voormalige 4de district dezer pro- vincie Zeeland houdeude bezwareu tegen bet wetsontwerp betrekkelijk de calamiteuse pol ders en 2. van J. B. Been en andere eigenaren, som- migen tevens gebruikers van landen in de cala miteuse polders gelegen in bet voormalige 4de district van Zeeland van gelijke 8trekking. Deze adressen zijn verzondeu naar de cora- missie voor verzoekschriften. De tweede kamer beeft hoofdstuk I (huis des kouings) en hoofdstuk II (hooge colleges van staat) met algeiueene stemmen eu hoofdstuk III (bniteulandsche zaken) met 53 tegen 18 stemmen aangenomen. De beraadslagingen over hoofdstuk IVa (justi tie) zijn aangevangen. De regering heeft op eene tot haar gerigte vraag geantwoord, dat dit jaar geene verhooging van belasting zal worden voorgesteld. Onder voorzitterschap van den minister van oorlog is eene commissie benoemd om de mid delen te beramen tot oprigting van een opvoe- dings-gesticht voor jongens van 10 1 Gjarigen leeftijd en van behoeftige ouders, met het doel die jongens te vormen, naar hunne keuze, 6f voor het leger 6f voor anibacbten. Het YVeekblad van het Regt behelst de vol- gende circulaire van den minister van justitie aan de heeren procureurs genefaal bij de provin ciale geregtshoven, van 16 Nov.„In het voor- loopig verslag, door de commissie van rapporteurs vau de tweede kamer der staten-generaal over bet IVe boofdstuk A der nu voorgedragen staats- begrooting uitgebragt, wordt de wensch te ken- uen gegevendat door de politie overal meer geregeld mogt worden gelet op den tijd van aankomst der spoortreinen. Zooals U. W. E. G. bekend is, acht ook ik het wenschelijk, dat de bepaalde uren, niet alleen van aankomst, maar ook van vertrek naauwkeurig worden in acht genomenen dat afwijkingen vau de dienst- regelingen geconstateerd en, daartoe termen be staande, vervolgd worden. Tot dat einde worden tnijnerzijds de dienstregelingen u steeds toege- zonden, met uitnoodiging voor de naleving daar- van te doen waken. LT. W. E. G. gelieven deze zaak, waarin veelzijdige belangen zijn hetrokken, l>ij vernieuwing aau de goede zorgen der ambte nareu zoo van politie als justitie, met nadruk aan te bevelen. fcSas van Ci-ent, 1 December. De werkzaamheden aan de nieuwe ijzeren brug worden met spoed voortgezet, zoo voortgaaude zal tot genoegen van veien dezelve binuen eenige wekeu wel voltooid zijn. S^osclilcapelle1 December. Heden had ouze anders zoo stiile gemeente een regt feestelijk jaanzien, de hoofdonderwijzer den heer W. oe Kosferj toch mogt het voorregt smaken zijn 40jarig j a bile als zoodanig te vieren. Des 'smorgens omstreeks 10 ure verzamelde zich de schoollieren ten hnize van den geneesheer A. Geillvau waar zij met de Nederlandsche driekleur voorop, gevolgd door den bnrgemeester, seeretaris eenige leden van den gemeenteraad benevens de feestcommisste in optogt naar het traai versierde schoollokaal trokken waar den trcin opgewachL werd door den jubilaris, eeuige jamilieieden en vele belangstellenden. In korte woorden schetste den bnrgemeester den ijver en naauwgezetbeid, waanriede hij zijne betrekking als omlerwijzer steeds vervuld had en las daarna een kopinklijk besluit voor, in- hondende de toekenning van de gratiticatie it 40als blijk van Z. M. tevredenheid waarna de feestcormnissie uamens vele ingezetenen hem als blijvend aandenken eene prachtige pendnle aanbood vervolgens werd door de kinderen een toepasselijk feestlied gezongen met begeleidiog van piauo. De heer P. Stroecken, hoofdonderwijzer te Rapenburg, rigtte ook nog een hartelijk woord tot den teestvierende onderwijzer, waarin hij in kernachtige woorden den onderwijzersstand in bet algerneen en het feest van dezen dag in het bij- zonder besprak, sluitende met den wensch dat het Boschkapelles hoofdonderwijaer mogen vergnnt zijn, eenmaal het halve eeuwfeest van dieus maatschappelijke betrekking te mogen vieren. Als nu werd door mej. Hennans-Collesaer bet woord opgevatin korte maar krachtige woor den werd door haar dank gezegd voor den on verpoosden ijver en naauwgezetbeid waannede den beer deKoster het godsdienstige en maatscbap- peljjke zaad in zijne gemeente had gestrooid en wees er op hoe velen toch zijner vroegere school lieren tot nuttige leden der maatschappij door hem waren gevormd. Niet zonder aandoening bedankte den jubilaris het hoofd der gemeente, de feesteommissie en verdere belangstellenden, op deze voor hem zoo vol aan herinneringen hengelijken dng voor de on- dervonden blijken van belangstelling, tevens de verzekering gevende ook voortdurend al zijne krachten tot bevord^ring en beschaving der ge meente prijs te zillion geven, en noodigde hen uit eenige verversehingen bij hem te komen gebruiken. Des namiddags omstreeks 2 ure wachten de kinderen een gul onthaal en deden zich regt te goed aan de versnaperingen welke bun wer den aangeboden; ten 4 uur in den middag wilde ook de alhier bestaande hoogscbutterijen „de Eendragt" en ,,bet Buitenleven"van lninne belang stelling in dit feest doen blijken door met bet muziekgezelsehap St. Cecilia van Rapenhnrgaan bet hoofd den jubilaris hunne gelukwenschingen aan te bieden. Tot laat in den nacht duurde de feestvrengde voortmenige toast werden op bet welzijn van den jubilaris uitgebragt en menigmaal kon men opmerken dat hij door alle weldenkenden geacht en bemint wordt. Wij hopen ten slotte dat het hem vergund moge zijn nog lang tot beil der maatschappij vverkzaain te wezen. 3 December. Door zijne doorl. hoogwaardigheid den bisschop van Breda, is tot pastoor dezer gemeente benoemd de wel eerw. beer Genet, vroeger onder pastoor te Hulst. Naar wij van verschiilende zijden vernemcn, heeft deze gemeente nn het voorregt, een der voornaamste redenaars uit dit bisdom tot herder te verkrijgeu. Men meld uit Middelburg dat tot voorzitter van de regeliugs commissie voor het in den aan- staanden zomer aldaar te honden letterknndig congres is benoemd mr. de Jonge van Ellemeet, lid van de provinciale staten van Zeeland, die als seeretaris is toegevoegd mr. de Stoppelaar, seeretaris dier gemeente. Jacob de Vletter is in den morgen van 29 jl. naar de strafgevangenis te Leeuwarden overgebragt. Het is nn met zekerhcid bekend gevvor- den, schrijft de Rotterd. con rant, dat prinses Marie, de tweede docbler van prins FreJerik der Nederlanden verloofd is en eerlang in het huwelijk zal tre.len met prins Wilhelm von Wied. Mgr. A. J. Schaepuian, aarts-bisschop van Utrecht, zoomede mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem, zijn donderdag uit Utrecht naar Rome vertrokken, ten einde het aldaar te bouden con cilie bij te wonen. Te Leiden worden in Nederland de meeste jongelingen gevonden, die op den daartoe gevor- den leeftijd te klein zijn voor den militairen stand zegt de Nieuwe Goesche courantwij kunnen dit bcrigt aanvullen met een mededeeling dat te Breda omgekeerd de minste jongelieden van onvoldoende lengtemaat ten deze gevonden worden. Uit Dragten meldt men van 27 Nov. jl. Het armbestmir alhier vcrkreeg heden eene aanwinst van zes personen, doordien eeneoiiire- hnwde moeder met vijf jeugdige telgjes, in eene 1 nabnrige gemeente annlastig, zich in den edit verbond met een alhier voor den onderstand ge- domicilieerden persoon, die naar wij vernemen, daarvoor als schadeloostelling vijftig gulden ont- vangen heeft. YVanneer door sommige armbesfuren maar al te vaak nog zulke laakbare hanilelingen in toe- passing worden gebragt, zou men dan niet wen- schen dat daar tegea bij de wet straf word I bedreigd, Eerlang zal eene vvijziging der armenwet bij de staten-generaal in behandeling komen, wij hopen, dat het punt waarvan bier sprake is, hij die gelegenlieid der regering ernstig ter over- wegiug zal worden aaubevolen. Op den 13 November jl. overleed fe Streef - kerk zekere YV. H. ruim 83 jaar oud. Zes we- ken vbor zijn sterven werd bij eenigszins ouge- steld, ontbood een timmermanten einde over de kosten eeuer doodkist te spreken en ver zoeht aan dezen bjj den heer burgemeester te iuforiueren, welk regt het graf of wel de kosten der geheele begrafeuis zouden beilragen, aange- zien hij niet gaarne, volgens zijn verklaring 11a zijn doodzou willen hooreu dat hij van de diacouie was ter aarde besteld. Hoe groot de uitvoer vau vee uit Neder land uaar Duitschland en Belgie is, blijkt hieruit, dat in den laatsten tijd dikwjjls te Deventir expres treiuen passeerdeu, die uit twintig tot dertig wageus bestonden, met vee beladen, het- welk meestal uit Grouingen, Friesland, Drenthe en Oveiijssel was ojigekoclit. YVaren bet vroeger de Eugelsche kooplieden die den toon aan den inarkt gaven, thans zijn het vooral de Duitschers die tegen hooge prijzeu bet beste vee wegnemen. Het stijgeu der rivieren heeft in Belgiii vele dorpen in het oniliggeude land onder water doen loopen. De France heeft uit een der laatste num- mers van de Lanterue eene ziusuede gevischt, waarmede dit blad den heer Rocbefort alles he- halve eenen dieustzal bewijzen. In Rochefort's schimpschrift staat: rIk heb opgemerkt dat een man, die afgevaardigde wil zijn, tot alles in staat is". Daar heeft nooit iemand duideljjker bewijs van gegeveu dan Rocbefort zelf. Een gymuasiast te Moscou nog wel van vorstelijken bloedeheeft onlangs het bagatel vau 250,000 francs u?t de kas zijns vaders out- Per drie maanden binDen Neuzen franco door het geheele Rijk. m M gehed Belgie. Eukele nommera Men akonneert zich Brieeenbu&houders. 1,— 1,25 1,40 0,4-5 bij alle Boekhandelaara, Posldirecteuren en BIJ Van 1 tot 4 regela0 4" Voor elke regel meer-j Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden niterlijk Dingsdag en Vrijdag arond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1