ALGEMEEN A No. 471 Zalurdag 27 November 18(59. 9de Jaarg*. VOLKSTELLING. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Vijfde Algemuene Volksteliiug, o_ ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I> IS O It T C M P. te I'euzen. ADVERTENTIEN. 5e ALGEMEENE BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van NEUZEN brengen ter kenuis van de ingezetenen dier gemeente dat een aanvang is gemaaktmet het nitreiken der biljetten voor de die op den 1 December van dit jaar moet plaats hebben. Zij herinneren aan artikel 4 van het Koninklijk besluit van 9 Jimp 1869, (Staatsblad no. 103), waarbij aan ieder hoofd van een huisgezin de verpligting is opgelegd de biljetten, die voor zijn huisgezin of de inwonende personen warden uitgereiktmet de namen der leden van zijn gezin i»u,uiiiwlfeurii>- en volkomen nil mi* waarheitl in te vullen of te doen invnllen en dat tegen de niet nakoming dier verpligting eene boete van tien tot hondkud gulden isbedreigd; knnnende ter Secretarie alle inlichtingen gevraagd wordeu die men /.ou vermeenen te behoeven. Neuzen, den 24 November 1869. Bitrgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secrotaris J. DIELEMAN. Neuzbn, 26 November. De laatste tijdingen omtrent de opening van het kanaal van Suez luiden gunstig. Het kanaal In Enge is van 't begin tot het einde bevaren. land wordt ecbter nog altijd getwijfeld aan de duur/.aamheid der onderneming en meent men dat het kanaal op den duur niet voor verzauding is te beveiiigeu. Evenwel de onderneming van de Lesseps blijft een waar Columbus werk en de voltooijing van dit werkstuk, in 13 jaren tijds tot stand gebragt is zeker een der eerste won deren, die onzen tijd op het gebied van techni- schen arbeid oplevert. 't Kanaal van Suez levert het bewijs dat met het kapitaal, de energie en de bekwaamheid onzer dagennog veel groots zal worden oudernomeu vvaarvan de mogelijkheid nog voor weinige jaren in de verste verte niet werd geloofd. De Engelsche bladen laten dan ook alle regt wedervaren aan de volharding van de Lesseps, die door zijne grootsche onderneming het dwaal- begrip heeft weggenomen, dat men vroegerover de ongelijke waterspiegel der Roode en Middel landsche zee koesterde. De tijd zal leereu wat er wordt van die toe- komstige verzandingen. Voor het tegen woordige is de zilveren streep die daar loopt van Europa naar nahurige werelddeelen de band die ook Afrika, Azie en Austraiie nader aan ons wereld- deel zullen zamenbinden en het laat zich niet verwachten dat de grootsche onderneming, waar- aan 15 millioen ponden sterling is besteed, zoo spoedig zal worden losgelaten of verwaarfoosd. Keizerin Eugenie kan nu spoedig haren zvvak- ken echtvriend weer ter hulp Snellen. Zoo'n keizerin is toch niaar een wezenlijk adorabel menscb. Wat zouden ouze vrouwtjes wel zeg gen als ze eens door manlief met eeue commissie naar Egypte werdcn gezonden. Nu Eugenie mag veel onrust verlaten door al die festiviteiten veroorzaakt,zij vindt in Frankrijk ook nog maar weinig kalmte terug. De roervinken vliegen zoo ijverig been en weer en zijn zoo pikant tegen bet be viud van manlief Napoleon, dat bij wel eens de zachte taal zijner be- moedigende eehtvriendin mag hooren, om staande te blijven in de vervulling zijner op de schouders gcnomen tank. Jastaande blijven, dat is het juist wat Napoleon het meest kweltbij de man (lie dobbert tusschen twee begiuselen dat van alleenbeerscbing en volkswilbij de man wiens regering zich kenmerkte door het ijzer- vaste stelsel dat het Fransche volk niet in staat is zich zc'f te regereri en steeds getoond heeft dat, vrijheid voor het zelve een speelgoed is in de handen van onnoozele kinderen waarmede zij zich bezeeren en wat ze bij dc eerste gele- genheid tot schadelijke doeleinden misbruiken. En wie kan het den schrijver van het leven van Julius Cesar," wie kan bet, den historicns kwalijk nemen dat hij zoo over bet Fransche volk denkf, dat nog nooit getoond heeft zich aan eene beslendige ovde van zaken te kunnen ge- wennen. De keizer is thans tc Parijs. IIij schijnt nu, even als op den gevreesden 26 October, in de nabijheid van het tooneel der bevveging te wil ien zijn. De bevigten nit Terland luiden steeds zorgba- vend. Oproerigheid en misnoegdheid openbaren zich, vooral in het zuiden, met vernieuwde kracht. Grondeigenaren en hitnne gelastigilen hebben veel te leiden van den euvelmoed des volks zonder dat 't schijnt dat veel daartegen te doen is. Men brengt kapitalen bijeen om middelen te beramen aan de straffeloosheid der muiters een einde te maken. De regering schynt zelfs niet bij magte het leven zijner eigene onderda- nen te beschermen. Wat er van is, de Feniansche beweging blijft met een vaadselachtig waas overtrokken. Dat de energieke Engelsche regering niet in staat iszij die millioenen in andere werelddeelen onder baren scepter heeft, in hare eigene ge- westen het leven en den eigendom barer onder danen te beschermen en daarvoor krachtdadig op te treden, dat is een raadsel, dat misschien eerst in volgende jaren zal worden opgelost. Over 't geheel kan er van alle Spaansche za ken weinig worden gezegd. Of de thans voor- opgezette Gemiasche jongen tot konmg zal wor den uitgeroepen is onzekerdaar er ook een sterke partij tegenwerkt. Het zoo schoon be- gonnen werk der Spaansche omwenteling schijnt door de intrigues der oude partijen te zullen worden vernieldonvruchtbaar gemaakt en zoo doende ten lange leste nog tot meerderen ramp des lands te zullen leideu. Het „eendracht maakt magt" zit er bij de Spanjaarden nog niet diep in. Italicmet zijn pas herstelden koning, ver- keert ook al weer in politieke weeiin. Door de vijandige bouding der kamers wil de regering bare portefeuilles nederleggen. Deze regering heeft veel gedaan tot herstel van den verwarden Italiaanschen boedel en haar aftreden mag dan ook als een ramp voor het land beschouwd wonlen. Z. M. heeft benoemd tot commandeur der orde van den Nederlandschen leeuw den minister J. J. van Mulken. van oorlogden luit.-geu. Naar men verneemt was bet den 17 November juist zes en viji'tig jaren geleden, dat de minis ter van Mulken als vrjjwilliger was in dieust ge- treden bij bet Nederlandsche leger. De regering heeft geantwoord op de alge- meeue politieke beschouwingen nopens de staats- begrooting en blijft meeneudat verandering van belastingstelsel grooten invloed op het getal kiezers in het geheele land zal nitoefenen. Zij blijft onnoodig achten, nn reeds een voorstel tot verhooging van belastingen in te dienen. De dienst over 1869 bedraagt 2l{%& 3aiiillioeu meer dan over 1868 of de raining van 1869. In den loop der zitting zal een wetsontwerp inkomen, waarin alle onderwerpen worden aangevvezen, waarvoor eeue leening lioodig is. De minister kan nu niet in eeue breedvoerige ontwikkeling van zijn plan van belastinghervorming treden. Rentebelasting aclit bij onraadzaam en eeue ontijdige inkomstenbelasting heeft met groot vooroordeel te kampen, weshalve men de toevlugt moet nemen tot particle schikkingen en ver- plaatsingen van de lasten. De minister van justi- tie zal eerlang een tiendwet indienen. INeuzen, 26 November. ITct op de Calloot gestrande ep nog zittende Noordschp hrikschip „Trende Soskcndc," werd II. woensdag te Vlis- singen publiek verkocht, aan de heeren G. van de Vrede en E. van der Bentalhier, voor/"205. Te Middel burg circuleert een adres aan den minister van finantiiin, tot invoering van een uniform briefport tegen 1 Januarij 1871. Het adres is reeds voorzien, van een groot aantal handteekeningen. Volgens hetcorrespondenticblad no. 5 van de vereeniging van christelijke ondenvijzers, is het getal christelijke scholen in de verschillcnde provincien als volgt Groningen 19, Friesland 35, Drenthe 7, Over ijssel 14, Gelderland 26, Utrecht 21, NoordHol- iand 26, Znidholland 58, Zeeland 13, Noordbra band 15 en Limbnrg 2, tc zamen 236 scholen. Volgens de industrieel heeft de beer J. J. van Goeverten, door den groothertog van Luxem burg benoemd tot officier der orde van de eiken- kroon verzocht verschaond te worden van de aanvaarding der hem toegewezen onderscheiiling, zich beroepende op zijne verklaring bij de voor- dragt van bet denkbeeld der stichting van het gedenkteeken, dat hij daarmede niets anders he doelde dan do vervulling van een nationalen pligt_ Als eene hlstorische bijzonderheid, in ver- band staande tot het fcest van 17dezer, verdient vermelding, dat zich onder de aanwezige genoo digden hij de onthulling van het monument be voml de Engelsche vice admiraal Holl, die in 1813 in dienst was op het Biitsche oorlogschip de Warrior; aan boord vvaarvan de prins van Oranje vpdr Scheveningen kwani, en dat hij het bevel voerde over do sloep, waarmede de prins naar den wal werd geroeid. Genoemde vice ad miranlheeft, zoo men weet, in het vorigejaar en het jongste badsaizoen te Scheveningen door gebragt en zich bezig gehouden met de verzame- ling van alle bijzonderheden met de vermeldc gewigtige gebeurtenis in betrekking staande hij heeft onder aiuleren verscheidene Schevcninger zeelieden opgezocht, die zich dien tijdherinnerden. Men schrijft nit Scheveningen, 22 Novem berNu de verschrikkelijke atormen plaats heb ben gemaakt voor betcr weder, kan de geheele ramp die onze vissehersvloot heeft, getrotfen in zijn geheelen omvang overzien worden. Ach tieu weduwen en 35 vveezen betreuren het verlies van echtgeuoot en vader, en zien zich plotseling van broodwinner en verzorger beroofd. Waar in dezen nood hulp te viuden is, wordt die voor de oagelukkigen dieustig gemaaktzoo is on iniddelijk nit bet fonds der vereeniging tot voort durende ondersteuning der uagelateu betrekkingen van verongelukte visschers, wekelijksche bedee ling verschafthet dames comiteit bleef niet (en acbteren met de tot bet liefdadig doel verzamelde middelen aan de diep beklagensvvaardigeu nit te rejken, terwijl op de naaischool van wijleu H. M. de kouingiu moeder der Nederlaudeuevenals altijd b;j soortgelijke ongevallen sedert eene lange reeks van jaren, rouwkleediug wordt vervaardigd, om aan de weduwen te woideu uitgedeeld. Groot is de bekoefte bij de nadering van bet bure en barre wiutersaizoen. Door de arr. regtbank te Brielle zijn zeven vonuisseu gevvezen op verzoek van zeven vis- sebersvrouwen nopens wier eebtgeuooten regts- vermoeden van overlijden bestaat, als heliport bebbende tot de eipiipage van de vist'hsloejj Wisselvalligbeid, te Middelharnis te huis hehoord hebbende en wel sinds 17 Januarij 1867. Aan de eischeressen is daarbij verlof gegeven om een ander buwelijk aan te gaan, met veroordeeliug van de (v e r (1 r o n k e n) gedaagden in de kosteu! Toeu douderdag 18 dezer de goederentrein die te 10,29 van Arnhem te Zutpben aankomt, de brug opstoomde, bemarkte de machinist op d# boogte van bet liuisje van den brugwachter eene koc^ die den treiu tc gemoet liep om bet dier tc verschrikken liet hij op korten afstand den stoom vliegenDe koe echter zette zich pnl en in het volgende oogenblik ging de trein over haar heen. Toen deze gepasseerd was lag zij tusschen de rails in dood, met gebroken hoor- nen en pooten. Naar men verneemt heeft de heerS. L. H. Beijensoud-officier van het Ned. leger, thans kanselier van het Ned. consultaat te Brussel zich tot onze regering gewend, en haar kennis gegeven van het door hem aan den Belgischcn minister van oorlog gedaan verzoekdat de overblijfselen der op de Znidercitadel van Ant- werpen welke door het Belgisch goavernement is verkochtgesneuveide officieren en soldaten van bet Nederlandsche leger, in bastion no. 4 en de halve manen I en 2 ter anrde besteld, mog- ten worden opgegraventen einde ze naar Ne- derland te vervoeren een verzoek dat door den generaal Renard met de met ste bereidwillig- heid is toegestaan. Ook wij vereenigen ons met den wensch, dat onze regering gebruik make van de gelegenheid, haar door Belgie zoo welwillend geopend om het gebeente van hen die in 1832 voor de eer van Nederland snenvi 1 len op vaderlandsehen grond eene rustplaats te bereiden. Naar zekere ingewonnen berigten, is voor ongeveer 1500 pauselijke zouaven bet oogenblik bijna daar, dat bun vrijwillige tweejarige dienst- tijd is verstreken ofschoon de meestenwaar- onder het grootste getal Nederlanders van dit verlof zullen gebruik maken om den weg naar het vaderland te hernemen, heeft echter een groot getal nog voor een half jaar dienst genomen om zoodoende getuigen en wachters te zijn bij het aanstaand H. concilie. Het zouavenkorps bestaamle uit 4500 mauschappen, waarvan ruim 25(00 Nederlanders en Belgen maakt bijna bet derde deel uit van bet pauselijk leger. Op eene kleine uitzondering na zal het geheel corps ge- durende bet concilie te Rome vereenigd zijn. De uitslag der in Frankrijk gehouden ver- kiezingen is als volgt Eerste district. De heer Rocbefort is gekozen met 17,051 stemmen, dus met eene betrekkelijke meerderheid van ongeveer 1800 stemmen op zijne beide mededingers Caruot en Tenne de laatste bad slechts eeu zeer klein aantal stem- men bekomen. Derde district. De heer Crcmieux is gekozen met 20,489 stemmen teger. 9676 stemmen, die de heer Ponyer Quertier (de protectionest) ver- vvierf. Het aautal stemmen, dat Ledru Rolliu vervvierf is onbeteekeuend. Vierde district. Er is nog geen bepaalde uit slag verkregeu. Er zal a. s. zondag hersteinming plaats hebben tusschen den beer Glais-Bizoin die 11,811 stemmen bekwamden heer Allow die 7552 en den heer Brissoudie 6073 stem- men venvierf. De heer Arthur Picard, breeder van den afgevaardigdeverkreeg slechts 468 stemmen. Acbtste district. De beer Emanuel Arago is gekozen met 22,120 stemmen. De heer Gent erkreeg 5273 en de beer Heroid 2462 steni- meu. De heer Felix Pyat, eedweigeraar, die zijne candidatuur had gehaudbaaf'd, eilangde niet meer dan 1000 stemmen. Wij herinneren onzen lezers dat bij de eerste verkieziugen in Meiin bet eerste district, de heer Gambetta, de geestverwaut van Rocbefort, 21,734 stemmen bad bekoiuea, dat i bet derde district Baueel was gekozeu met 22,848; in bet vierde district Eruest Picard met 24,444^ en in bet acbtste district Jules Simon met 30,305 stem- men. Overal dus aebteruitgang ten nadeele van de radioaleu. lu eene officieuse bijeenkoinst van de leden der meerderheid in het wetgevend ligchaam is beslotcn om bet voorstel tc doen tot vernietiging Per drie maanden binnen Neuzen1, franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Bnkele nommers0,05 Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirectearen en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden utterlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1