ALGEMEEN No. 470. Woensdag 24 November 1869. 9de Jaara;. Binnenlandsche berigten. Handelsberigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOIT C M P. te Ktuzen. ADVERTENTIEN. o N buz en, 23 November. Zelden, zegt Thorbecke, is men popnlair zon- der de fouten gemeen te bebben met zijn volk. De populariteit van den man der Lanterne, den heer Rochefort zal ook wel schuilen in deze cathegorie van verrnaardheid. Jammer is het dat men in den mist en nevel van den atmospheer zooveel rnoet afgaan op den tast en op den schijn. De lantaarn ziet men door de dikke lucht been schetneren, maar bet voetstuk, de standaard, de paal zeggen wij, be merkt men niet. Zoo is het in den chaos der verkiezingstroebelen. Het is moeijelijk te onder- scheiden of men te linker of te regter zijde zoe- ken moet oni wat werkelijks te distilleeren nit al het voor en tegen, uit al het ware en ouware, uit al het degelijke en ondegelijkeuit al het overdrevene en het bezadigde. Wat het als re sultant zal geven al dit woelen en haspelen kijven, lagchen, fiuiten en spotten znllen de 21 en 22 November openbaren. Rochefort is nog altijd de gevierde man zijuer partij. De opgewondenheid volgt zijne sehreden overalals hij maar spreekt dan ruisehe het bravo door de gelederen en wanneer anderen 'het woord verlangen en het woord dan ook voe- ren, dan hoort men van alle mogelijke gekheden, flaauwiteiten en buitensporigheden. De heer Termedie hem tegenovergesteld was en dien meu zeide in stilte een partij te hebben die ryim zoo mans was als die van Rochefort, werd het voorwerp van den algemeenen spot, ter oor- zake van een hornl, die zich bij een meeting in de zaal bevond. Nadat bet algemeen gejuichen gejoel zich lucht had gegeven voor Rochefort werd dat beest op zijn pooten getrapt en begon te janken dat is de kreet van de heer Terme, riep een spotvogel en nu was er aan 't lagchen geen eind. Had hier onmiddelijk daarop beslist knnuen worden wie van de beide candidaten men kiezen zou, die bond zou oorzaak geweest zijn dat Terme het verloren had. De Re veil raast door tegen Rochefort. De redacteur put zegt men zijn scliimp en smaad uit de boosheid zijns gemoeds omdat hij gepas- seerd is. Rochefort is geen staatsman, hij ver- staat van de politiek geen woord hij is eene vaudevillisteen kroniekschrijver met bittere geestigheiol, maar staatsman, neen, niets daar- van even wel is hij een beste prater en wat alles zegt, hij is een brutale aanvaller van de regering. Zeven en twintig afgevaardigden der linker- partij hebben een program ma geteekend van interpellate aan de regering bra de militie-wet afgeschat't te krijgen voorts willeu zij het regt van oorlogsverlilaring overbrengen naar bet hoogste ressort, dat is naar den volkswil. Het spreekt van zelf dat dit een teeken zal worden, dat weersproken zal worden, hoe onweerspreke- lijk bet ook wezen moge dat hot volk welks bloed men vraagt en op het spel zetin den oorlog toeh een onvervreeindbaar eigendom daarop heeft. Dit doet men dan ook trouwens al met alien klem, dat programma, mitsgaders de onder- teekenaars, is volgens de Reveil laudverraad en onnoozelheid voigens de Pays, voor wie het kei- zerrijk alleen de vrede en voor wie de keizer aileen de beilaanbrenger is voor het gansclie volks. Het Vaderland gaf onder zijne verspreide berigten een korte karakterscbets vau dien beil aanbrenger: n. 1. Napoleon III is de volmaakste onverschilligheid in dienst vau de volkomenste besluiteloosbeid. Hier is nog al versehil van opinie zouden we zeggen. Zoo is het ook met de opinie over Rochefort. Rochefort is Parijs is er gezegd. Hij is eeu man van een roml flink eerlijk karakter Dat bij een Orleanist zou ziju, weerspreekt bij. In een mijner eerste Lanternes heb ik er op gewezen, zegt bij, en ik zeg het hard op dat die 60 millioen, die geconfiskeerd waren, moesten worden terng gegeven dat was een roof, een diefstal Meu beschuldigt mij van aanranding op den eigendom en men ziet hoe krachtig ik dien wil verdedigen. Ook de vaudevillist en de kroniek schrijver vond zijn verdediger ook zijn gezegde dat zijn zoon nooit zou gedoopt worden, dit was zijn overtuiging. Rochefort belooft voorts vrijdom van alle lasten aan het volk, al is het dan niet direkt- en juicht de domme menigte de nul- liteiten al toe, die er gedebiteerd worden, waar zal het dan keels genoeg viuden voor groote beloften en brommende woorden Als een staaltje hoe men het volk beleest kan de afscbeidsrede dieneu van een president eener volksmeeting. Zinspelende op den toestand in Europa zeide hij de heer van de Kuoet is ziekde heer van Italic, drie tirannen vechten in Spanje om de kroou Engeland wil republiek wordenNoor- wegen, Zweden, geheel Duitschland wil republi- keinsch zijn. Morgen is de repnbliek. Gelukkig echter is het respect voor de politie sterker dan die geforceerde republikeinsche uitingen zouden doen gelooven want geen vergadering gnat nit- een, zonder gezalfd (e zijn door eene vermaning tot orde, rust en kalmte op de straten. Ledrn Rolliu heeft van zijne candidatuur afge- zien. Louis Blanc en Barbbs willen niet in Frankrijk komen maar dringen er op aau om alles te vermijden wat naar oproer zweemt. lleden woensdag znllen in de tweede kamer, na behandeling van een aantal wetsontwerpen van ondergeschikt belangde beraadslagingen geopend worden over de staatsbegrooting. Bij de tweede kamer is een wetsontwerp tot afscbaffing der doodstraf ingekomen. Omtrent het wetsontwerp tot regeling der schutterijen dat dezer dagen bij de tweede ka mer der staten generaal is ingekomen, vernemen wij het volgendeDe regering heeft daarbij een nieuw beginsel op den voorgrond gesteld, alge meene dienstpligtigheid. De leeftijd waartoe deze is beperktis van het 25ste tot 39ste le- vensjaar. De sterkte als in het primitief ont- werp Thorbecke, dat overigens veelal gevolgd is. Zoo blijft de plaatsvervanging afgeschaft; alleen is bet venvisselen vau dienstpligt toegestaan tusschen scbuttersdie tot de mobiele en die tot de reserve-schutterij behooren. De schutterijen bestaau alleen uit ongehuwden en wednwnaars zonder kinderen. Er is slechts ebne klasse van oproeping. De oefeningen zijn 80 uren in het jaar voor de ongeoefenden20 voor de geoefentlen. De officieren moeteu voor hunne benoeming en bij bevordering bewijzeu geven van bekwaaiuheid. Zij alsmede de on- derofficieren, knnnen tot het bijwonen van the-* oretische oefeniugen.[verpligt worden. De schut-' terijen en het leger zijn met elkauder in ver- baud] gebragt. Zelfs kunnen officieren van de schutterij tot hunne oefening eenigeu tijd bij het leger gedetacheerd worden. De uniform kleeding wordt door den koning bepaald. Bij verandering vau uniform kan men de vorige afdragen. De koning kan de schutterij van kleine ge- meenten vrijstellen van de verpligting tot het dragen van uniform. De wapenen, het ledergoed en de munitiiin worden van wege het rijk ver- strekt en onderhouden. De kosten der schutterij worden door het rijk aan de gemeeuten vergoed tot een maximum'van /"5 voor ieder dienstdoend schutter. Gemeentendie door de kosten der eerste opiigting eener dienstdoeude schutterij te zwaar worden gedrukt, bekomen eene tegemoet- koming uit 's l ijks kas. Vau wege het rijk eu de gemeenten kunnen jaarlijks prijzen en pre- miiin worden uitgeloofd voor het juLt schieten. De bepalingen tot handhaving van tucbt eu orde bij de schutterijen zijn zeer volledig. De zamen- stelling der sehuttersraden is in de wet omschre- ven. Het hooger beroep is bij de regtbankcu. Het middel van cassatie is bebouden. Eene nienwe overgangsbepaling verzekert vrijstelling van dienst aan aliendie onder de bestaande schutterijwet vrijgeloot zijn of door nummerver- wisseling als anderzins aan hunne verpligtingen voldaan hebben. INeiazen, 23 November. Zaturdag raid- dag 11. is eene door schipper P. de Visser van Sliedrecht gevoerd wordende tjalkschipvoor den Eendrachtpolder omtrent deze gemeenteaan den grond gevaren en zoodanig lek geworden. dat het scbip met de opkomende vloed is onder- geloopen den sehipper en beide kneehts vverden terstond hnlp verleend door schipper E. Stel- lingsma, welke tevens een gedeelte van den in- ventaris heeft geborgen en alhier aangebragt. Ilet scbip was geladen met dijksteen geko- men van Vilvoordeu en bestemd naar Vlissingen er bestaat weinig hoop op behoud vau bet scbip, wegens de scburing van het zand daar ter plaatse. Sinds ons laatste verslag van den ijzeren- weg Mechelen Terneuzen, ziju de werken zoowel aan de Scheldebrng te Temsche als op gatisch de spoorlijn, met renzenschreden vooruit gegaan. Langs de Temscho zijde zijn de drie eerste brug- pijlers afgeinaakt. Langs de Brabantsche zijde zijn voor de vijfde en zesde pijlers de grondwer- ken voltrokken en is men nu aan het opbouwen derzelve, boven water in arduiusteen. Van weers- kanten, op de beide uiteinden, werkt men ijverig aan de funderingen der bruggehoofden. De mid- denpijler, te midden van den stroom, zal alleen overblijven tot het voorjaar. Wat de nitvoe- ring betreft, deze laat niets te wenschen over en strekt tot groote eer aan ingenieurs en aannemers. Verscbillende ploegen arbeiders zijn aan deze zijde werkzaamop eene uitgestrektheid van drie kilometer, dat is van den Scbeldeoever tot in de Schoeustraat, nabij liet grondgebied van St. Nicolaas. Langs de Brabantsche zijde is de groote spoordijk, loopende door schorren en pol ders en tot boven den Seheldedijk verheven gausch voltrokken. Een werk-konvooi doet (bans op deze lijn dagelijks de dienst van de Scbelde tot aan de Brusselsche vaartte Willebroeck. De brug voor deze vaart is ingelijks voltrokken, wat betreft het metselwerk. De ijzeren tafel wacht daar sinds weken uaar plaatsingtot het gesckil vereffend zijdat tusschen het departement van oorlog en de stad Brussel is ontstaan over het punt, om te wetenop wat zijde der vaart de spil der draaibrug zal ge- plaatst worden. Sinds de spoorvvegmaatscbappij gemagtigd is om eene eigene statie te vestigen, in de r.abijkeid der statie van het laud vau Waas, werkt men ook ijverig aan het vervaardigen der plans, in den zin door het ministerie van open- bare werken voorgesckreven, eu zal men eerlang in staat zijn om deze voorschrifteu ten uitvoer te brengen eu met het bouwen der statie en ina gazijnen te begiunen. Langs alle zijden is er das werkzaaniheid en leven en wordt er door de coucessiouuarissen niets verwaarloosd om zoo spoedig mogelijkde nieuwe spoorlijn, in exploitatie te brengen. Hontenisse 22 November. Van hier mag nog worden geuield, dat onzen zeer geachten leeraar eu vriend ds. L. C. Meijer, bij gelegenbeid zijner volbragte 40jarige evangeliedieust, bij ge heel eenstemmige beschikking vau HH. kerk voogden en notabelen eene tractements verhoo ging van f 200 jaarlijks is toegekend indein- wackting vau hooger goedkeuring, als een blijk van opregte waardeering van veeljarige getrouwe dieusteu. Aan bet gebouw van het provinciaal bestuur van Zeelaud werd op 19 dezer aaubesteed 1° het leggeu van een zeedijk met bijbehoo reude werkeu bij de gemeeuie Scherpenisse. Laagste iuschrijver de beer W. A. Visser, te Kattendjjke voor 12,346. 2" het levercu eu storten van steen tot ver dediging van den Westdam der buitenhaven van het kanaal voor Zuidbeveland. Laagste inschrij- ver de* heer D. Tholens te Hoek, voor/ 12,849. Het te 's Hage wel bekende melkboerlje Th.J. Rijgersberg, wonende aluaar, korte groene- wegfje no. 2, mogtjl. woensdag een dubbel feest vieren. Zijn 51ste jaardag viel juist zamen met den geuenkdag aan het herstel van de onafhanke- lijkheid zijns vaderlands. In zijn wensch om dien dag op geheel eigenaardige en onvergete- lijke wijze te vieren, slaagde onze jubilaris niet alleen, maar de uitslag overtrof zijne verwachting. Des morgens begaf hij zich met zijne fraai op- gesierde koe naar de koninklijke paleizen en ge- noot de eer achtereenvolgens HH. MM. den koning en de koningin, en HH. KK. IIIT. den prins van Oranje en Alexander een glas melk te mogen toedienen. Met de grootste miuzaamheid, waarmee Z. M. bij alle gelegenhedea tot de barton zjner onder- dauen weet te spreken, nam Z. M. het glas aan, ledigde het en deed het aan Rijgersberg over- handigen, die de groote onderscheiding genoot het glas als een koniuklijk geschenk uit Z. M. handeu te raogen ontvangen. Op Zr. Ms. verlaugen zijn als blijvende her- innering aan dit gedeuksvaardig moment in hot leven van eeu eenvoudige burger de volgende woorden op bet glas gegraveerd Geschenk als aaudenken van Z. M. den koning op 17 November 1869. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 14 tot £SO November. Prijzen tier Effecten. Amsterdam21 November. Per drie «aanden binnen Neuzen1t— m fraDCO door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhaodelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan da Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingadag en Vrijdag avond 6 ure. HUWKLIJKEN. Den 18 Nov. Anthonie Bedet, 14 j., jm. en Elisabeth Dobbelaar, 28 j., jd. OVERLIJDEN. Den 14 Nov. Jacomina Maria Klaassen, oud j.. d. v. Michiel en Adriaoa de Jonge. Den 19 Willera Dees, oud 16 ra., z. v. Machiel en van EDgeltje van der Welle. GEBOORTE.V. Den 13 Nov. Adriana Maria, d. v.Jacob Lijbaart en van Catharina Leenhouts. Den 15. Sara Johanna Maria, d. v. Willem Riemena en van Jacoba Lensen. Den 16. Engeltje, d. v. Jojakim van der Welle en van Neeltje Scheele. Emilie Johanna, d, v. Charles Louis Hamerlinck en van Johanna Catharina Maha. Den 17. Gustaaf Adolf, z. v. Adolphu9 Stockman en van Sophia Hast. Den 18. Jannetje Gerarda, d. v. Jacob de Witte en vau Wilhelmina Sara Looije. Adriana, d. v. Jacob Jansen en van Janna de Kraker. -- Gijsbregt Jan, z. v. Andries Herrebout en van Cornelia van de Veke. Nederland. aCertific. Werkelijke schuld2^ pet. 53| adito dito dito3 r>'2J adito dito dito4 85| aAaadeel Haudelmaatschappij. 4^ dito exploitatie Ned. staatspoorw. 71) Belgie. aCertificatcn bij Rotschild2J Rusland. oObligatien 1798/1316 5 m 941 aCertific. adm. Hamburg 5 69j adito Hope Co. 1855, fie serie. 5 ,75| adito f 1000 18154 5 90,J adito lfcOO 1866 5 90J aLoten 18665 2271 aOblig. Hope Co. Leeuing 1860 4j 81 j aCertific. dito4 644 aluscript. Stieglitz Co. 2ea le L. 4 64 aObligatien 1867 4 65j adito 1869 4 641 aCertificaten6 aAandeel spoorweg Gr. Maatscb 5 a 218j aOblig. dito4 adito dito4 j dito spoorueg Poti- l iflis5 8'lj dito dito Jelez Orel5 S1J dito dito Charkow Azow 5 78]J Polen. aSchatkist obligatien4 63j Prniasen. aObligatien Oostenrijk. aOblig. metall. In zilver Jan/Jnlij. 5 54j adito dito April/Oct. 5 55 adito in papier Mei/Nov. 5 47;J adito dito Febr./Aug. 5 Italie. Leening 1861. 5 49 aCertific. bij Lamaison c. s5 Spauja. aObligatien2j thans 3 adito 18672B4 adito Bionenlandscbe3 223J Portugal. adito 1856-1863 3 51/ adito 1867 3 3 I Turkeije. dito (binnenl.)a 4l Griekecl. dito (blaauwej5 u Egypte. dito 1863 7 71

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1