ALGEIEEN No. 469. Zaturdag 20 November 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O M T C O M P. te leuzeiB ADVERTENTIEN. Neuzen, 19 November. Eindelijk zal bet persoonlijk be wind geboor geven aau de billijke eischeu der Parijsche be volking en eene veraudering brengen in de wij/.e van beuoeming van den gemeenteraad der hoofd stad. Men wane ecbter niet, dat die concessie aan het volk met voile inaat zal toe gemcten wordenA1 wat de regering doet, doet zij ten halve. Volgens het nieuwe wetsontwerp zal de tegenwoordige gemeenteraad vervangen worden door een raad, wiens ledeu door de afgevaardig den des lands rnoeten worden gekozen. Frank rijk zal dus voor Parijs kiezen en de Parijze- naars zullen als onmoudige kinderen mogen toe- luisteren en afvvachten. 't Is immers al te dol Toen de held der hoofdstad, de heer Rochefort, in etilte Parijs had verlaten, zonder aan zijne kiezers tot in de kleinste bijzoudearheden te verhalen, waarheen bij ging en waarom hij hen voor eenige dagen moest verlaten, begonnen zijne effecten te dalen, de barometer der Parijsche volksgunst was niet langer „bloedwarm," maar „stormacktig" en „ruw." Dat de held niet in de hoofdstad was, viel volstrekt niet in den smaak van het canaille. Rochefort, zoo verhaalt een der bladen, heeft in eene der jongste kiezersvergaderingen zeer naive bekentenissen afgelegd. llij verklaarde zeer gemoedelijk, dat bij gedurende zijn verblijf in Belgie, dus gednrende zijn droevige balllngschap, 200,000 francs heeft verdiend met het sckrijveu van pamfietten, en dat hij van dat geld thans geen stuiver meer bezit. Hij had dus zijne toelage als afgevaardigde hoog noodig. Doze bekeutenis werd hem eenigzins afgeperst door een kiezer, die hem vroeg, of hij zijn salarisals kamerlid zou widen beuren. Rochefort, die reeds beloofd had tegen de budgetten te stemmen en op de afschaffing der bezoldigingen aau te drin- gen, wilde echter zijn eigen salaris niet weigeren. Een ambachtsman b. v., die tot afgevaardigde werd verkozen, moest toch geen gebrek lijden h'j zou anders voor het mandaat bedanken en men zon zoodoende de arbeidende klasse nooit in het wetgevend ligchaam aantretfen. De hertogin van Genuamoeder van den bekenden candidaat voor de Spaanscbe kroon, heeft een brief in de Opinione openhaar gemaakt, waarin zij zich tegen die candidatuur verklaartt Het denkbeelddat haar zoon geroepen zou wordenorn den last dier kroon te torseheu, hindert haar moederlijk gevoel zeer. Overigens blijkt op nieuw uit een telegram, dut de candi datnur van den jeugdigen hertog bij de Unionisten een onverzettelijken tegenstandonderviudt. Hunite hoofden hebben besloten den 2Qn dezer eene bijeenkomst te houden, ten einde hunne handel- wijze ten aanzien der kwestie, bctfeffende de candidatnur voor den troon, aan de goedkeuring der partij te onderwerpen. Ofschoon die partij in de cortes in de minderheid is, heeft zij diepe wortelen in bet land geschoten. De nieuwe minister van finantien heeft in de cortes verklaard, dat hij grootendeels het door zijn voorganger ontworpen budget overneemt maar hij heeft geweigerd zieh te verklaren ora trent het behoud of de verwerping der voorge steble korting van 20 pCt. op de rente der utaatsschuld. Benoemd tot regter in de arr. regtbank te Goes, mr. P. v. d. Meer Mohr, thans regter in de arr. regtbank te Zierikzee. Het dezer dagen ingediende wetsontwerp tot het brengen van wijzigingen in het wetboek van burgerlijke regtsvordering strekt omin afwachting eener herziening ouzer burgerlijke regtsvordering op ruimer schaal, (na afloop der voorbereiding voor de invoering der regterlijke organisatie van 1861) nieuwe partieele wijzigin- £cu in te voereu betrekkelijk het burgerlijk pro ces eu welke zich tot enkele puuten van detail bepalen. De geueeskundige raad in Zeeland hield in den namiddag van den 15 dezer ouder het voorzitterschap van den inspecteur voor het ge- neeskundig staatstoezigt, zijne gewone openbare najaarszittjng, welke des avonds werd voortgezet en ten einde gebragt. Under de iugekomen stukken kwam voor eene missive van gedeputeerde staten dezer provincie, lioudende berigt dat aan den heer H. P. W. Steenkampte Neuzenvergunning is verleend om aldaar geneesmiddelen te mogen leveren alsmede een adres aan den geneeskundigeu raad van den heer G. W. Houtzagers apotheker te Neuzen, die te kennen geeft dat hij door boven- geuoemde aan den heer Steenkamp vcrleende vergunning zeer is gegriefd, in zijne regten ver kort en in zijne betrekking benadeeld wordt, en daar die vergunning door gedeputeerde staten is gegeven in strijd met het advies van den ge neeskuudigen raad, verzoekt hij dezen zijne reg ten te willen beschermen en tegen het besluit van gedeputeerde staten te protesteren. De genoemde missive werd voor kennisgeving aangenomen, doch uaar aanleiding van het adres had eenige discussie plaats. Dr. de Wind zeide dat de beslissing van gedeputeerde staten op hem een pijnlijken indruk heeft gemaakt. De com- missie uit den raadin wier handen het adres van den heer Steenkamp was gesteldheeft de zaak couseientieus gewikt en gewegen zij heett geadviscerd tot afwijzing van het verzoek en haar gevoelen werd door al de ledeu met uit zondering alleen van den voorzittergedeeld bij kau daarom niet begrijpen waarom gedepu teerde staten, in strijd met het advies van dezen raad de vergunuing toch hebben verleend. Toen hij het berigt dier vergunning las is dan ook de vraag bij hem opgekomen of het maar niet goed zou zijn voor zijn lidmaatschap van den genees kundigeu raad te bedankenbij nader inziea is hij ecbter van (lit denkbeeld teruggekomeu doch in het vervolg wenscht hij niet meer in dergelijke comrnissien benoemd te worden, daar de adviezen toch niet schijnen te baten. Overi gens was bij er voor om, in den geest van het adres van den heer Houtzagers, tegen het door gedeputeerde staten genomen besluit te protes teren. Dr. Damme beschouwde het verzoek van den heer Houtzagers als niet vatbaar voor inwilligiug, omdat gedeputeerde staten regt heb ben te beschikken ook in strijd met de adviezen van den geueeskundigen raad. We! heeft hun besluit ook op hem een pijnlijken indruk gemaakt eu heeft bij zich voorgepomen zich voortaau nooit vveer over dergelijke verzoeken uit te laten, want het is zeer ergerlijk en hinderliik dat ad viezen van dit college door gedeputeerde staten als non avenu worden beschouwd. De heeren mr. Snouck Hurgrpuje, de Ligny en dr. Verschoor hadden ook pijnlijken indruk van het besluit vau gedeputeerde staten ontvangen, doch besckouw- den laatstgenoemdeu desniettegenstaande in bun regt en waren daarom tegen het verzoek van den heer Houtzagers. Dr. Verschoor maakte evenwel nog de opmerkiugdat het hem nog al sterk toescheen dat sommigen in het vervolg geen adviezen meer willen uitbrengen, daar de adviezen toch verschillend kunnen zijn. Ten slotte werd op voorstel van den voorzittermet 12 stemmen tegen 1besloten dat bet gebeurde met bet verzoek van den heer Steenkamp op den geneeskundigeu raad een onaangenamen in druk heeft gemaakt, doch het verzoek van den heer Houtzagers beboort te worden afgewezen. Dr. de Wind stemde tegen. rN«u:zeii, 18 November, lleden werd door de geueeskundige faculteit van de Gendsche hoogesckool den heer P. A. Walraven Platteeuw, van Hock, bevorderd tot kandidaat in de genees heel en verloskundena met onderscheiding afjgclegd examcn. Xaamsslajr, 19 November. Tot tweeden Imlpoudei'wijzer in de openbare lagere school dezer gemeente, istkeden door den gemeenteraad benoemd H. C. Satter te Neuzen. Men meld uit Oostburg, dat aldaar een adres circuleert aau den minister van finantien, waarbij geklaagd wordt over de regeling der vertrek uren van de brievenpost nit Sluis eu Breskeus. Naar wij vernemen, heeft Ds. Teljer, te Oostburg, liet-beroep uaar Hillegersberg aauge nomen. Van de in den nacht van zaturdag op zon- dag in het ooslgat gestrande en verbrijzelde Frausehe chassemaiAe Albert Courier de la Manche, gezagvoerder Vigo, naar Brussel bestemd, zijn tal van vaten met wijn, rum, cognac en dergelijke begeerlijke zaken gevuld, aangespoeld op het strand te Zontelande. Zij schijnen zulk een aantrekkingskracht te hebben gebad voor vele bewouers in den omtrek, dat deze den lust niet hebbeu kunnen weerstaan zich van den in- houd meester te maken. De burgemeester aelitte het noodig tegen deze onregtmatige toeeigening de luilp der justitie in te roepen, eu dienten- gevolge trokken detachementen huzaren en ma- rechaussees nit Middelburg tegen den avond der- waarts. Bij het aankomen van zulk een indruk- wekkende magt zochten alien die met bet vullen van kannen fiesschen of kruiken bezig waren en zij die tot navolging van dat voorbeeld toe- snelden, een goed heenkomeu. De aaugespoelde strandgoederen waaronder nog eenige houder- den oubeschadigd gebleveu vaatjes zijn thans tegen het duin bijeeugebragt en onder voldoend toezigt. Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat een onzer rijkste bronnen van welvaart, zooals ze in de 16 en 17 eeuw volstrekt heeten mogt, de groote visscherij, weder aanvangt te herleven, en de nieuw gebouwde zeer doelmatige logger- SQhepen, hunne netten enz., de uitneinendste resultaten beginnen op te leveren. De ervaring heeft er het zegei op gedrukteen blik op de visscherij over den afloop van 18671868 en 1869, geeft getuigenis dat er van 17 tot 45 pet. winst is gemaakt. Op grond van dit alles verdient hulde te worden gebracht aan bet denkbeeld van de oprigters, de heeren Wouter Pleijzier Tzn oud kapitein ter haringvisscherij, en Wouter de Vlamink Wzn., reeder en koopman, die als deskundigen alle vertrouwen verdienen. Hunne echt nationale onderneming zal onge- twijfeld spoedig door volt.eekening vau het ver- laugde kapitaal verzekerd zijn. Door goed weder begunstigd had op woensdag 17 dezer in de residentie de outhul- ling plaats van het nationaal monument voor 1813. Voor hedeu moeten wij ons vau de mede deeling vau bijzonderkeden daaromtrfeut out- houdeu. Alleen zij vermeld dat door Z. K. H. prins Frederik der Nederlandeu het monument aan de gemeente 's Gravenhage is overgedragen het- welk door den burgemeester nameus de gemeente werd aanvaard, ouder mededeeling dat het plein waarop het monument is geplaatst voortaan den naam zal dragen van „Plein van 1813" dat de president van orde der co.umissie eene rede hieldwaarin hoofdzakelijk aan den eere voor zitter dank werd gebragtdat de hoogleeraar van Oosterzee eene feestrede uitsprak, waarin hij deze drie hoofddenkbeeiden uitwerkte„oot moedige dank vernieuvvde trouw hoop voile wijding"; dat voorts eene fecstelijke optogt is gekouden, waarbij onder anderen aan Z. M. den koning een album werd aangeboden voorzien van de namen van lien die aau dien optogt deel namen en dat- in de Maliebaan verschillende volksvermakelijkheden wcrden gegeven die door eene groote meuigte toeschonwcrs werden bij- gewooud. Men meldt uit Amsterdam 14 November. Gisteren is door de ambtenaren der in- en uit- gaande regten alhier, eene zeer belangrijke sluik- partij achterhaald. Zij hebben namelijk aan boord van eeu alhier op den Arnstel liggend Rijnschip een groot aautal fusten gedisteleerd outdekt welke onder steenkoleu waren verborgen. Niet- tegenstaande het scheepsvolk de vaatjes meereu- deels den bodem bad iugeslagen, zijn deambte- nareu er in geslaagd zich meester te maken van nager.oeg 12 a 15 hectoliters gedistilleerd en 12 ankers wijn, welke te gelijk met het schip in beslag zijn genomen. De schipper, die waarschijnlijk sleehts een werktuig is geweest in de handen ecuer combi- natie van eenige gewetenlooze smokkelaars hier ter stede, bevind zich tengevolge van de tegen hem iugestelde bekeuring in een min benijdeus- waardigen toestandde door hem verbeurde boete zal eenige duizenden beloopen. Uit de gemeente Emnien verirektonder geleide eener zestig jarige vrouw, een transport laudverhtiizers, alle van het vrouwelijk geslacht, om in Noord-Amerika hun fortuin to beproeveu. Onder de studenten aan de Gentsche hooge- school waar de colleges in het Fransch ge geven worden is eene Vlaamschgezinde be- weging outstaan. Een twintigtal hunner hebben een Vlaamsch studentengeuootschap tot stand gebragthetwelk zich ten doel stelt door aan- leering en verspreiding der Vlaainsche taal eene aansluiting tusschen de hoogere en lagere kriu- gen der Vlaamsche maatschappij te bevorderen. Het volgende wordt uit Parijs gemeld, met de bijvoeging dat het geeuzins een verdichtsel, maar eeue ware gebeurtenis is. Op eeu vrocgcn morgen kwam een heer, die voor zijne zaken op reis moestdoor de rue du moulin. Voor eeu scheerwinkel gekomen zijude, viel hem iu zich te lateu scheren alvoreiis verder te gaan. Hij gaat bij den figaro binnen zet zich neder eu wacht op zijne koinst. De barbier verschijnt het is een tamelijk ruw, breedgeschouderd per- soon, die, te oordeelen naar zijne gespierde ge- stalte, beter achter den ploeg of om met den voorhamer te werken geschikt was, dan om het scheermes te hanteeren. Daarenboveu had hij een ongewoon wild uitzigtzijne groene oogen blikten woest van onder zijne vooruitstekende voorhoofdsbeenderen zijn perkamentkleurig ge- zigt werd door digt kroezig haar, in verwarden toestaud omgeven iets sterk terugstootends was op zijn geheele gelaat verspreid. De bitinenge- komene sloeg daarop echter aanvankelijk weinig achtmen ziet in een stad als Parijs zooveel ongewone typen dat een onverschillig menseh het onnatuurlijkste eindelijk als geheel „comme il faut" voorkomt. Eerst toen de barbier zjjnen klaut het sckeer-servet had voorgedaan viel hem zijn weinig vertrouwen verdienend voorkoinen in het oog. Hij zou echter nog meer onderviu- den. De barbier sprak veel en snel, tenvijl hij den man inzeepte. „Ik verwachtte u" zeide hij onder anderen. „Ik weet alle uieuws. Weet gij reeds dat het Louvre keden nacht is afge- brand „Dat is niet mogelijkantwoordde de ingezeepte. „Wat ik u zeg is waar; men is den brand niet meester kunnen worden." „IIet is ongelooflijkIk heb er nog geen woord van gehoord." Ook is de Seine buiten hare oevers getreden en heeft hetPanth6onoverstrooiud. Dat weet gij dan zeker ook nog niet Nu begreep de beer B. hoe hij het met don barbier had; de man sprak waanzinhij was krank- zinuigEn daar zat hij nu, met ingezeept g-e- z:gt eu voorgebonden servet, niet in staat zich te verroeren zonder de opmerkzaamheid van den gek te trekken en welligt een bloedigen aanval to vereorzakeu. Nu nam de vreesselijke man een scheermes, zette het op deu strijkriem a«u Per drie waanden binnen Neuzen1,— m franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie. 1,40 Bnkele 0,f'5 Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirccteuren en Brievenbaahouders. BIJ Van 1 tot 4 regela Voor elke regel meer. 0,40 ,0,10 Advertentien gelieve men aaD de Uitgevers in te zenden uiterlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 ure. 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1