ALGEMEEN No. 468. Woensdag 17 November 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche beri^ten. ABONNEMENT. V E R S C HIJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIO&'T com P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Neuzbn, 16 November. Parijs is de keuken waar de revoluties ge- kookt worden, heeft Borne gezegd tegenwoordig 7-ou men wel kunnen zeggen, dat de hoofdstad de pot is, waar de regerings candidaten in wor den gestoofd. Wat al niet een Babel van ver- warring en een chaos van wonderlijkkeden. Langs de carrefours, faubourgs en boulevards aanpiak- biljetten met allerlei aanbevelingen en zotternijen liier clubs en vergaderingen op uitgebreide schaal daar volksophoopingen in kleine zalen, waar de Bprekers ter naauwernood een plaatsje knnneu vinden en waar de gevierde lielden van het oogenblik de vensters in moeten klimmenen na die soort van inbraak zoo vermoeid zijn, dat ze niets meer weten te doen dan te zeggen dat 7,e vermoeid zijn van zoo'n reis. Beeedigden en onbeeedigden, liberalen en conservatieven, soc.i alisten en communisteu, radicalen en onverzoen lijken linkerpartjj mannen en uiterste linker-par- tij mannen, het woelt en joelt alles door elkan- der als een potje met pieren. Wat is er thans een leveu in de brouwerij gekomen Rochefort, de lantaarn-man staat aan de spits van de be- wegingen. Als een Romeinsch generaal, die van een roemrijken toeht terug gekomen, een triomf- tocht houdt in de oude heuvelen stad, is hij tri- omfantelijk langs de boulevards van Parijs ge- reden met een lange schare achier hem aan schreeuwendeleve RochefortDe politie heeft dit alles stillekes laten begaan en zoo is het dan ook alles stillekes verder afgeloopen. Echter zijn tegenpartij, de heer Therme, zegt men, heeft met meer stilte een uitgebreide sympathie, vooral onder de Ini van den werkenden stand. De re- dacteur van de Liberty, de beroemde Emile de Girardindoet krachtige pogingen ten gunste van den genialen Eduard Laboulaye. Rochefort moet met de eene of andere geheime zending belast zijnalthans naar men zegt, was hij 24 uren absenteen ander berigt vermeldt dat hij naar Engeland is om Ledru Rollin te halen den candidaat zonder vrees en zonder eed. Wat nu van ailes het gevolg zal wezen is onmogelijk te voorspelleufeitelijk heeft de oppositie zich zeer verzwakt door al hare excentriciteiten en nn er een hezadigde en een doordriivende, een parlementaire en een revolutionaire rigting scherp tegen elkander overstaat, kon het met de candi daten wel eens gaan als met de twee honden om 66n been. Uit Compiegne duikt intusschen niets op dan dat de eene conference de andere opvolgt, meer ook niets. De partij, die gelooft dat er nog altijd verandering zal komen in het niinisterie, meeut in die drukke afwisseling van voorname personages om en bij den keizer een deugdelijken grond daarvoor te vinden. Behalve de kiezerskoorts loopt er ook een schrik door de leden en de gelederen der verschillende hande- laren. De kwestie over het handelstractaat, dat in Februarij e. k. zal vervallen of zich vernieu- wen, bondt de gemoederen ook op groote schaal bezig. De protectionisten en de clericalen ont- moeten elkander hier op vijandig gebied. Te MtihlhausenRouaanLisieux, Rijssel, Amiens, te Montpellier, Lyon en Nimes, dat is dus in alle hoeken en kwartieren van Frankrijk, wor den meetings gehouden en voorbereid om het bedreigde stelsel van vrijen handel te beschermen. Dat hier natnurlijk allerlei belangen besproken moeten worden spreekt van zelf; maar de be langen van den eenen zijn wel eens het verderf van" geenen stand, de belangen van den fabrieks- arbeid zijn niet altijd die van den landbouw. De vrije concurrentie is het verderf voor den een, doch opent nieuwe debouches voor den ander. DeLiberte wijdt een artikel aan die uiteenloopende belangen en vindt dat gecn algemeeue vooruit- gang mogelijk is, wanneer alleen het eigenbe- laug en het bekrompen egol'smus het woord voert. Ue boekdrukkunst zal ons dooden, zeiden van hunnen kant de bladschrijvers in de 15de eeuw, en zij verbrijzelden de persen en doodden de boekdrukkers. De machines zullan ons dooden zeiden de handwevers en spinsters. De spoor- vvegen zullen ons dooden, zeiden de postmeesters en trekschippers, de paardenhandelaars en paar- denfokkers. Moest men nu van boekdrukkerijen en spin- en weefinachines, van stoombooten en spoorwegen verstoken blijven Wie zou het be- werenDe geest beheerscht het stof. De voor- uitgang is het eenheidsbeginsel van de verschil lende belangen, en waar alles verlevendigd wordt en zich vernieuwt, worden ook nieuwe bronnen geopend ten algemeenen nutte. Zooals in Frankrijk onder de zitting begeerigen, heerscht in Pruissen vrij wat coinmotie onder de zittinghebbenden in bet gouvernement. De land- dag heeft de motie Virchow zz de verminderiug van het budget van oorlog met groote meer- derbeid vervvorpen. De partij van dien staats- nian de Fortschritspartij bad dit gevolg wel voorzien en had een voiksvergadering bijeen- geroepeu, die dr. Lowe opende. Een paar dui- zend menschen waren aanwezig en nadat bij zijne zienswijze bad uiteengezetdat namelijk de legerontwapeniug een zaak was des volks, daar het leger het geld, het bloed en het vleesch van het volk afperste, ontstond in de vergade- ring een geweldig kabaal dat spoedig met vechten eindigde. Dr. Lowe sloot de vergadering en zocbt met velen zich veilig uit de vergadering te redden. Toen de Fortschritsparty weg was hield de heer Tolcke, een sociaal democraat, een rede waarin hij zyn wantrouwen uitsprak tegen de Fortschritspartij welke hij van halfheid be- schuldigde. De zaal door de Fortschritspartij afgehuurd, werd nu gebruikt door de partij van Tolcke. De eigenaar opperde hierover beden- kiugen doch moest zich uit de voeten maken en alzoo is de geheele motie, die in de vergadering bad moeten ter sprake worden gebragt op niets uitgeloopen. De couranten hebben den volgen- den dag die motie openbaar geraaakt. Zij luidde „De welvaart van het volk lijdt onder het stel sel der gewapende vrededie tegenwoordig bij alle natien is ingevoerd. Van daar de vrees voor den oorlog en van daar tevens het verkwij- nen van alle t.akken der industrie. De legers verbruiken noodeloos de krachten des volks de belastingen worden opgevoerd tot eene schan- delijke hoogtede welvaart en het onderwijs moeten achterwege blijven. Alle volken hebben beboefte aan vrede en alle volken eisschen de vrede. Op onze volksvertegeuwoordigers rust de taak om voort te gaan met den vrede te eisschen en de ontwapeniug des legers. Zij moe ten de volksvertegeuwoordigers in andere landen toeroepenWij willen vrede, laat ons eendrach- tig voor de vrede arbeiden." De Staatsbladen no. 163 en 164 bevatten de koninklijke besluiten van 22 October, jl., houdende nadere regeling van het port der brie- ven, der gedrukte stukken en der monsters of stalen van koopwaren, die tuscben het rijk en de Nederlandsche kolonien over en weder door middel van de geslotene brierenmalen worden gewisseld. Uit deze besluiten blijktdat bij verzending naar Nederl.-Indie over Marseille voor gefran- keerde brieven 60 centsvoor ongefrankeerde brieven 80 cents zal worden betaald over Triest, voor beide categorien, respectievelijk 55 cents en 75 cents. Voor gedrukte stukken en monsters zal 10 cents voor elke 40 wigtjes of daar beneden wor den gevorderdzoowel over Marseille als over Triest. Zoo zij echter op den laatsten of voor- laatsten dag van het vertrek van den post ter verzending worden aangeboden, bedraagt het ge melde port 12'/2 cents in de rigting van Neder- land naar Indie. Het port der brieven over Engeland en Frank rijk naar Suriname en Curasao wordt vastge. steld voor gefraokeerde op 55 cents voor onge frankeerde op 75 centsvoor gedrukte stukken en monsters van koopwaren wordt 10 cents voor elke 40 grammen of daar beneden gevorderd. Bij de tweede kamer is ingekomen een wetsontwerp, regelende de voorwaarden waarop aan calamiteuse polders in Zeeland tegemoet Koming nit's ryks schatkist kan worden verleend. Dit ontwerp komt geheel overeen met dat hetwelk door de staatscommissie, ingesteld bij koninkhjk besluit van 26 Augustus 1867, bij haar verslag van 17 Maart 11. is voorgesteld. VVij gaven er een zeer uitvoerig overzigt van in ons nominer van 12 Mei. Volgens een door de regering aan de tweede kamer medegedeelde lijst van spoorweg-conces- sien is er eene aaugevraagd door E. Hoyois en Go. te Brnssel voor eene lijn van IJzeudijke naar de Belgische grenzen in de rigting van Lembeke. Aan de uitnoodiging tot indiening van plans is nog niet voldaan. In onderzoek is eene aan vrage van Isidore Neelemaus te Gent als be- stuurder van de naamlooze maatschappij voor den aanleg van buurtspoorwegen in Belgie, voor den spoorweg 1". Van Breskens naar de Belgische grenzen in de rigting van Maldegem met aansluiting aan den spoorweg van Brugge naar Gent 2>. een zijtak bezuiden Groede naar de Bel gische grenzen bewesten Veldzicht en verder naar Eecloo met aansluiting aan den spoorweg van Brugge naar Gent. Voor eene lijn van Breskens naar de Belgische grenzen in de rigting van Watervliet met zijtak van IJzendijke naar Biervliet zyn de gevraagde plans nog niet ingediend. Volgens het eindverslag over de begroo- ting van het domeinfonds hebben enkele leden der tweede kamer bezwaar gezien in het stelsel, dat voortdurend met opzigt tot de in Zeeland aangewonnen gronden gevolgd wordt. Zij wor den niet verkocht, dan na eerst bedykt en dan nog verkaveld of zelfs van staatswege bebouwd en bezaaid te zijn. Een en ander kostte zeer veel geld, dat welligt voor een deel kon uitge- wonnen worden wanneer men de gronden vroe- ger verkocht, en de kosten van verkaveliug en dergelijke voor rekening der koopers liet. Op deze bedenking werd geantwoord, dat het thans gevolgde stelsel geblekenjs, voor den staat verre bet voordeeligst te zijn. Vroegere ondervinding heeft geleerd dat nog in te dijken gronden hoeveel waarde zij ook eenmaal mogen kuunen verkrijgen, bij verkoop niet veel opbrengen, om- dat slechts weinige kapitalisten het wagen bunne gelden in zulk eene ondernemiug te steken. Zijn die gronden echter vooraf van staatwege bedijkt verkaveld en voor bebouwing geschikt gemaakt, dan heerscht bp den verkoop zooveel concurren tie dat niet slechts alle gemaakte kosten worden vergoed, maar ook zeer aanzienlijke winst wordt behaald. De sommen die tengevolge van den verkoop van ingedijkte scborren in de laatste jaren in de schatkist of in het domeinfonds zijn gevloeidkunnen alleraanzienlijkst worden ge- noemd. Voor het kanaal van Neuzen naar Gent zpn door de regering conceptreglementen van politie ontworpen met de vaststelling daarvan moet gewacht worden tot na de behandeling der wet op de openbare middelen van vervoer. JNeuzen15 November. De predikant der christelijk gereformeerde gemeente albier, de heer A. Brink, is als zoodanig beroepen bij de gemeente te Amersfoort. Voor den spoorweg Mechelen-Neuzen zal te St. Nicolaas een afzonderlijk station gebouwd worden op ruim 300 meters afstand van dat voor den spoorweg van het land van Waes. Door den bisschop van Breda is benoemd tot kapelaan te Yzendyke de beer F. van Genk, kapelaan te Oosteind; te Oosteind de heer J. Staps, kapelaan te Aardenburgte Aardenburg de beer J. van der Noort, kapelaan te Ilooger- heide te Wouw de heer P. Verhoeven, kapelaan te Hontenisse te Hontenisse de beer W. van Hees, licenciaat in bet kerkelijk regt aan de universiteit te Leuven te Hout de beer C. Ver- meulen, kapelaan te Yzendijke, ter vervangiug van den heer A. van Gocb, die als professor aan het instituut te Huijbergen is aangesteld. Op den 12 dezer werd te Middel burg aan het provinciaal bestuur aanbesteed, het driejarig onderhoud over de jaren 1870, 1871 en 1872 van de rijkswaterleidingeu bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen. Daarvoor werd het minst ingeschreven door den heer J. Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingen, voor f 3989 per jaar. Uit bet thans bekend gemaakte program- ma van de feestelijkheden bij de onthulling van bet monument in bet Willeraspark te's Graven- hage blijkt, dat de onthulling gescbieden zal door prins Frederik. De heer van Oosterzee zal eene rede honden. Daarna zullen het leger, de schut- terij, de scherpsehutters, de leden van bet zilve- ren en metalen kruis defilereu. Des avouds is er volksfeest in de Maliebaan, een optogt van verschillende corporation, illuminatie, muziek, ge- iegenheidsvoorstelling in de schouwburg, bestaan- de in eene allegorie „Neerlands roem gedurende aehttien eeuwen." In de daarvoor geboawde tent op bet buitenbof zal de uitvoering gescbieden van eene feestcantate voor genoodigden. Ook de drie volgende dageu zullen er uitvoeringen in genoemde tent plaats hebben. In het begin van dit jaar is te Amsterdam eene paardeuvleescb slagerij opgerigt eu de on- dernemers mogen de zelfvoldoening smaken, het debiet dagelijks te zien toenemen. Bij den aan- vang in bet zomersaisoen werden er wekelijks 2 paarden geslagt; eenigen tijd later 3 en nil reeds 5 paarden per week, alien door keurmees- ters gekeurd. Ook de werkman blijkt bierdoor bet bewijs te levereu, dat hij zich boven het al- gemeen vooroordeel weet te verheffen en de ge- legenbeid op prijs steltom zich voor weinig geld dit, volgens deskundigen, smakelijk, gezond en versterkend voedsel aan te schaffen. De op- rigters mogen dan ook het geuoegeu smaken in andere oorden des rpks, in navolging van bunne industrie, zoodanige slagerijeu te zien opriglen. Volgens opgave van het Parijscbe bureau Veritas zijn gedurende de maanden Augustus en September jl. 381 schepen verongelukt en wel 164 Engelscbe, 49 Fransche, 23 Duitsche, 22 Noorweegsche, 19 Amerikaansche, 13 Nederland sche, 9 Italiaansche, 8 Zweedsche, 7 Deensche, 6 Russische en 61 schepen onder verschillende vlag. Onder het genoemde aantal behooren 25 stoombooten, 24 afgekeurde schepen, eu 15 die wegens het uitblijven van tijdiug onderstelt worden met man eu muis vergaan te zijn. o De beer Ilauwen, vrocger kapelaan te Be- veren, bij Rousselaere (Belgie), is bij bet station van Poperinghe ongelukkig aan zijn einde ge komen, doordieu eene voorbijiijdeudc locomotief hem bet hoofd verbrijzelde. Zijn eervv. was naar men meld 74 jaar oud. Men meldt uit Eecloo. Over negen jaren verliet een braaf werkman onze stad, om zich met vrouw en kinderen neder te zetten te Brns sel, in de hoop er 't bestaan te vinden, dat hem bier, ondanks al zijne naarstigheid, ontbrak. Op zijne deur bad bij met krijt gescbieven Ik vertrek in den nacht, 'k Laat mijne meubels voor den pacbt. Zonder falen Kom ik later mijn andre schuld betaleu. Inderdaad, deze week kwam de eerlijke man te Eekloo en hood zich bij zijne schuldeisehers aan, en betaalde elk hunner tot den laatsten centiem. Per fine maanden binnen Neuzenf 1,— m m franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men nbonDeert zich bij alle Boekhandelaare, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 are.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1