ALGEMEEN No. 407. Zaturdag 13 November 1809. Jaara:. Binnenlandsche berigten. Buitenlaiidsche berigten. Handelsberigten. ABONNEMENT. VERSEHIJNT elken Woenstlag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DHOKT COMPi te lenzen. ADVERTENT IE N. NsOzen, 12 November. De aangevangen verkiezingstrijd in Frankrijk vertoont weer alle elcmenteu van haat en ver- achting eener party, die zich niets ontziet, om de regering des lands omver (e werpen. Roche- fort, de lantaarno])Stekerofschoon nog znch tende onder een veroordeelend vonnis vvegens toegebragte stokslageu, beeft het gevvaagd Frank- rijks bodem te betreden en de regering heeft hemedelmoedig genoeg, vrijheid gegeven gc- durende den verkiezingstrijd in Frankrijk te verkeeren. Zijne verschijning heeft in Parijs veel bewe- giug veroorzaakt en de belangstelling in zjjn persoon is zoo groot, dat bij eene zatnrdagavond gehouden kiezersvergadering, waar men wist dat Rochefort zou versehjjnen hij zelf, wegens den grooten toevloedgenoodzaakt was door het venster de zaal binnen te dringen. Hij heeft slechts weinige woorden gesproken, voorgevende vermoeid te zijndoch verklaarde zich bereid, den eed af te leggen tot bekoming van een zetel op de banken van 's lands afgevaardigden maar daarna ook alles te zullen aanwenden wat in aiju vermogen was om deze regering ten val te brengen. Een fraaije eed van troiuv en gehoorzaamheid. Als Frankrijk door zulke lantaarn opstekers in het voile licht der vrijheid moet worden gebragt, vreezeu wij dat het met die vrijheid slecht ge- Bteld zal wezen. Dan is de banueling Ledru Rollin, thans in Louden verblijf hondende, vrij wat eerbiedwaardiger persoonlijkheid, diestand- vastig de candidatnur van de hand wijst, omdat het hem onmogelijk is de eed van trouw en ge hoorzaamheid voor de Napoleoutische regering af te leggen. Niet ten onregte wordt door velen de tegen- woordige toestaud van Frankrijk met bekomme- ling gadegeslagen het is tocli maar duidelijk <lat do invloed der raddraaijers toenemend is, en de partij van wettelijken voorultgaug moeite zal hebbeu haar in bedwang te houden. Trouwens de bonding der regering zelve is ook niet zeer geschikt om die ongernstheid weg te nemeu. Nog altijd hult zij zich een raadsel- achtig waas. Niemand kan nog met eenige ze- kerheid weten, welken weg zij zal inslaande regering die tegen grondwetlige voorschriften aan, de volksvertegenwoordiging meer dan een half jaar tot werkeloosheid doemt. De vrije handeldit vraagstuk onzer dagen komt in Frankrijk ook weder dp nieuw op 't tapijt. Inzouderheid wekt het handelstractaat met Enge- land de ontevredenheid der Fransche fabriekan- ten, die daaraan voornamelijk de kwijning van sommige fabrieken toeschrijven. Intnsschen heeft de vrije handel, even als overal elders ook liier een ongekende vlucbt gegeven aan handel en nijverheid in het algemeen en 't is dan ook niet te verwaehteu dat de voorstanders van het oude stelsel hierin de overwinning zullen behalen. De minister van finantien wil in overwe- ging nemen in hoever het mogelijk zijn zal de herziening der postwet en de invoering van het uniformport nog in deze zitting ter sprake te brengen, mits dit laatste niet voor 1 Jan. 1871 worde ingevoerd en tevens blijke van de moge- lijkheidom voor 's rijks schatkist de vergoed ing te vinden welke zij volstrekt vordert. Zooveel mogelijk zal in den gebrekkigeu toestand van vele postlocalen worden voorzien. De minister deed geene mededeelingen omtrent nieuvve planueu met betrekking tot den rijks te- legraaf. De vraag of de telegraafdienst, voor zoover Let aannemen, overseinen en opnemen der be rigten betreft, niet door vrouwen kan worden yerrigt, beantwoordde hij toestemmeud. De vraag of de zondagswet moet worden ingetrokken maakt bij de regering een onderwerp van zeer ernstige overweging uit. De regering laat niets onbeproefd om het hoogst belangrijke onderwerp der tienden binnen kort weder bij de wetgevcnde magt aauhangig te maken. De arbeid van staatscommissio tot herzie ning der wetgeving op de eigendomsoverdragt van onroerende goederen het bypotheekstelsel en bet notariaat, zal weldra gereed komen. Bij de behandeling in de afdeelingen der tweede kamer van hoofdstuk V (binnenland sche zaken) der staatsbegrooting voor 1870 is het vraagstuk der herziening van de kiestabel ter sprake genomen, en daarbij de vraag behan- deld of niet gelijktijdig andere bepalingen van de kieswet behoorden verauderd te worden. Om trent het eindcijfer bestond groot verschil van gevoelen. Omtrent de verhooging der bezoldi- ging van de provinciale ambtenaren en gedepn teerde staten ontwikkelden zich op nieuw de be- kende niteenloopende meeningen. Uit meer dan een oogpunt werd opdeherzie ning der geneeskundige wetteu aangedrongen even als op die van de algemeene onteigenings- wet met betrekking tot de besmettelijke veeziekte. In eene der afdeelingen, werd de wenschelijk- heid betoogd om de bestckken van openbare aan bestedingen van groote vverken vooraf publiek te maken met de raming der kosten. Men vroeg wanneer de toenemende uitgaven voor rivierver- betering een einde zullen nemen. Verseheidene leden zagen bezwaar in het toe staan der aangevraagde 200,000 voor het uit- wateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeeland. Gelijk in het voorioopig verslag betrekkelijk een wetsvoorstel van gelijke strek- kingin Mei van dit jaar aangebodeumeer breedvoerig werd ontwikkeld, is daarbij een be- langrijk beginsel betrokken het begiusel name- lijk of de staat in het belang van particuliere watersehappen werken mag uitvoeren en zich dan door de ingelanden der watersehappen daarvoor zoo goed mogelijk laten schadeloos stellen. Werd het voorbeeld gegeven, allerlei aanspraken zou- den aaarop worden gegrond. Hiertegen werd aangevoerd dat deze zaak iets geheel exceptioneels is. De gebrekkige uitwa- tering der Zwinpolders, het werd reeds dikwijls betoogdis een gevolg van vroegere defensie maatregelen en vooral van nieuwe inpolderingen, waaruit de staat zeer groote geldelijke voordee- leu getrokken heeft. Reeds in 1850 en 1851 kocs terde de toenmalige minister van binnenlandsche zaken de overtuiging „dat het gonvernement ze- delijk verpligt was eene behoorlijke afwatering terug te geven aan de lauden die vroeger op het Zwin hadden uitgewaterd, maar deze uitwa- tering grootendeels tengevolge van daden van een vroeger gonvernement, de verleende conces sion tot indijking, hadden verloren". Hij heeft toen getracht de staten van Zeeland tot het ver- strekken van eene geldelijke bijdrage voor dit werk te bewegen doch deze hebben geweigerd juist op grond dat het bier eene zedelijke verplig- ting van den staat gold. Dezelfde minister noem- de in 1863, toen de reeds vermelde poging werd beproefd, om de zaak door middel van geldlee ning, met een rijkssubsidie gepaard, tot stand te brengen, dat subsidie „vereffening eener oude schuld". Het subsidie werd zonder bezwaar door de kamer toegestaan. Sedert is echter ge bleken, dat het niet mogelijk was de gevorderde gelden door middel van leening bijeen to bren genmaar mogt daarom de zoo noodzakelijke verbetering acbterwege blijven De kamer zelve is in 1868 niet van dat gevoelen geweest. Neuzen, 10 November. Op de najaars- veemarkt waren aangevoerd 50 stiiks rundvee, 9 paardeu en 63 varkens. De handel was vrij levendig, en er werden goede prijzen besteed. Preinien zijn uitgereikt aan D. Seheele liz. te Neuzen, voor het schoonste paard. Jan Heijnstdijk te Axel, voor de meeste paarden. M. Roose te Neuzen, voor het schoonste stuk rundvee van binnen dit district. E. J. Levi te Neuzen, voor idem van buiten dit district. J. Lambrechts te Eertvelde, voor de meeste runderen. En L. van Damme te Overslag, voor de meeste varkens. Neuzen, 12 November. De volgende schepcn zijn sedert jl. vrijdag alhier binnengeloo- pen alien met verlies van ankers en kcttingen de Noordsche brik Conferentsraad, gezagvoerder Christense, van Riga naar Duinkerken de Eu- gelsehe schooner Faurisgezagvoerder Stratt van Wijborg naar Bordeaux, beiden met bout de EDgelsche bark Oberen, gezagvoerder Griffielt, van Antwerpen naar Liverpoolmet ballast deze heeft mede een gedeelte der boegspriet ver loren, en de Noordsche schooner Assistent, ge zagvoerder Melang, van Sint-Ubes naar Stavan- ger, met zoutdeze was in ontredderden staat, hebbende op de Vlaamsehe kust, voor het zee- gat do stengeu van bcide masten met al het daaraan verboudene, kluiverboom enz. verloren voorts de Noordsche brik Washington gezag voerder Abrahamsen van Antwerpen, naar Louwe- riek in ballast, en de Noordsche schooner Laura, gezagvoerder Halvorseu, van Frederikstad naar Leijth, met gezaagd bout, zijnde van deze laatste door eene stortzee de gezagvoerder over boord geslagen en verdronkeuzoomede ook al de victualien woggeslagen geworden. Wat wij vroeger herhaald met feiten hebben aangewczen, is ook nu weer op te merkeu n. 1. van hoeveel belang deze plaats ook als nood- haven voor zeeschepen is. Ter dezer reede is gcarriveerd het barkschip Honingbij, gezagvoerder van der Valk, van Ba- tavia, bestemd voor Middelburg. Neuzen, 12 November. Aan den beer mr. H. A. de Steur, beambte ter gemeente-secretarie alhier, werd heden bij gelegenheid van zijnen 70t,:" geboortedag door den burgemeester, de wethouders en den secretaris dezer gemccnte in eene vergadering van het dagelijksch bestuur, onder hartelijke gelukwcnsching een net bewSrkte zilveren brillendoos met inscriptie ten geschecke gegeven, als blijk van ingenomenheid met de wijze, waarop ZEd. op zoo hoogen leeftijd, nog steeds werkzaam is. Zaamlag-, 11 November. Doordekerke- raad der neder. herv. gemeente alhier, is toezeg- ging van beroep gedaan aan den heer G. J. Vos Flz., predikant te Zevenhuizen. Voor de commissie uit het provinciaal ge- regtshof in Zeeland heeft de heer A. C. B. Tho- maes, particulier, wonende te lloofdplaat, op den 3n dezer met goed gevolg exameu afgelegd als caudidaat notaris. De officier van justitie te Rotterdam be- rigt, dat ter zake van de onwettige arrestatie van William Joseph Lamb op 13 Julij jl. te Rotterdam voorgeva'.len, door de arroudissements- regtbank aldaar regtsingang met bevel tot dag- raarding in persoon is verleend o. a. tegen Jan Prokop, oud 47 jaren, geboren te Amsterdam wonende te Londen, alwaar hij in dienst is van den consul generaal der Nederlanden Morris jr., handelaar, wonende in Engeland, vermoedelijk te Bristol, en Harold Brown, sollicitor (sollicitors- klerk), wonende te Londen. In de zitting der, provinciale staten van Groningen, van donderdag den 4 November heeft de heer Mulder het voorstel gedaan, om een adres aan Z. M. den koning te zenden, tot inkrimping van de uitgaven voor het budget van oorlog, en afsehrift te zenden aan de boide learners der staten generaal. Met bijna algemeene stemmen is beslotcn dit Dingsdag avond bad in het koffijhuis van den „Aleazar", te Brnssel, een zonderling geval plaats. Een heer, welke ecu bock had besteld, was in eenen hoek van de zaal in slaap geval- len. Zijn slaap scheen zeer onrustig aan de per- sonenwelke in zijne nabijheid zaten en di ie- maal hoorden zij hem duidelijk zeggen de mes- sen waar zijn de messeu Ach zeide iemand wat heeft hij zoo van messen te droomen zou hij bij geval een medepligtige van Traupman zijn? Naauwelijks had hij dieu naam uitgespro- ken of de kerel springt regt en verlaat met zoo veel haast de zaaldat de ganjou den tijd niet heeft van hem de betaling te eischen. Men liep den vlugteling op de straat achternadoch hij was welhaast uit ieders gezigt verdvvenen. In de fabriek van galvnnoplastisch gietwerk van Christ ode Comp. te Parijs heeft men ecu Maria beeld van rnim 10,1 meter hoogte vcr- vaardigd, dat ojj de spits van den toren der Notre Dame te Marseille zal gep'.aatst worden. Het nedergeslagen koper weegt ongeveer 4000 pond en is 12,5 streep dik. Het beeld, waaraan gedurende 10 maanden gewerkt is, is hoiin die ruimte heeft men een wenteltrap gernaakt, waarmede men in het gekroonde hoofd kan komen, dat van een cirkelvormig kijkgat voor zien is. Iemand, die den toren beklimt en eene reis langs den trap van het beeld onderneemt, zal, als hij boven gekomen iszijn moeite rnim beloond ziendoor het schxme panorama, dat men van daar over Marseille en de zee geniet. voorstel onder te nemen. de punten van behandeling op Prijzen der EfFecten Amsterdam8 November. 7I4 K 69I G93 1 81, (7) Per drie maanden binnen Neuzen1, fraDco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonDeert zich bij alle Boekhandclaara, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels Voor elke regel meer. 0,40 0,10 Advertentien gelieve men aan de Ditgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. Nederland. aCertific. Werkelijke schuld 2' pet 53; adito dito dito 3 I* 62' adito dito dito 4 M aAandeel Handelmaatschappij. 4r 3 dito eiploitatie Ned. staatspoorw. M Belgie. aCerlificaten bij Rotschild 2' -3 Rusland. 6 M 94 69 adito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 75,5 5 V 901 5 N 90 aLoten 1866 5 213 aOblig. Hope Co. Leening 1860 aCertific. dito 4 64 alnscript. Stieglitz Co. 2ea 4c L. 4 4 M 641 4 64| aCertificaten 6 404 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch 5 M 210; 4 M 160; 4; dito spoorweg Poti-Tiflis 5 n dito dito Jelez Orel 5 dito dito Charkow Azow 5 78| Polen. aSchatkist obligation 4 Pruissen. aObligatien 5 Ooatenrijk. Italie. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekocl. Egypte. Auierika. Brazilie. aOblig. metall. in zilver Jan/Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Mov. 5 fldito dito Febr./Aug. 5 Leening 18615 aCertific. bij Lamaison c. s5 aObligatienthans 3 adito 1867. adito Binnenlandsche3 adito 1856-1863 3 adito 18673 dito (binnenl.)5 dito (blaauwe)5 dito 1863 7 adito Vereenigde Staten (1874). 5 adito dito dito (1904). 5 adito dito dito (1882). 6 adito dito dito (1885)6 adito Illinois7 adito dito Redemption6 dito Atl. Gr. W, Spw.Ohid ser. (p) 7 dito dito geconsoliaeerde 7 dito ctito debentures8 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito dito 1869 7 adito 1S634; adito 1865 5* 51 3 46;. 25| 213 401 74 A 88 82,; 88 i S 87; 721 54; 26

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1