I)H0T (IE. omvmvm ALMANAKKEN 187 0. BEKENDMAK1NG. T E KOOP: BESTE CANADAPLAMTBOOMEN. VOORTDUREND TE BEKOMEN, TE BE0IKEBIff BO ASSODT HOTEL HET HBRT. ESTAMSNET RESTAURANT Buitenlandsche berigten. lngezonden Stukken. Handelsberiglen. Advertentien. OPENBAliE VERKOOPING Openbare Verkooping. tegon gematigde prijs. in BreukbandenChirurgiale Instrumenten, Corsetten, Regenjassen enz.enz. Koningstraat en Kammerstraat no. 15, bij de St. Jacobs Kerk TE GENT. BOEKHANDEL. VERKOOPING PROPPGN, BOOMEN EN DROOGE GENST. Noordsche bvik Niord, waarvan het ouderste ge deelte hier is komen aandrijven ligt te Zoute- lande. Eene aanzienlijke hoeveelbeid hout is te Rammekens komen aandrijvenhetwelk aldaar op den grooten zeedijk geborgen is. Te Groningen is een anti-vesting verbond opgerigt, 't welk zich ten doel stelt om door alle gepaste middeien pogingen aan te wenden, die kunnen leiden tot slecbting van de vestingwer- ken dier stad. De stad St. Petersburg werd volgens be ri^ten van daar, bedreigd door eene groote over- strooming van de Newa. Algemeene ontsteltcms heerschte onder debevolking. Men ducutte eene herbaling van de eatastropbe van 1824, waarbij 462 huizen van de hoofdstad geheel vermeld werden en 600 menscbeu in bet plotseling bin- nendringende water ornkwamen. De eerste stoomboot, geheel ingerigt voor den vervoer van vee uit Zuid-Amerika naar Enge- land, zal 16 November a. s. naar Buenos Ayres onder stoom gaan, en wordt in February weder terug verwaebt. Zij draagt den naam van Ariadne, meet 1100 ton, en beeft een stoomvermogen van 200 paardekracht. Op de uitreis neemt zij pas- sagiers tegen matig tarief aan Rotterdam8 November. dent. 5 November. London. 8 November. Axel Zondag 7 November 1869. Den avond van dezen dag was voor velen zeer treffend, doordien den geachten beer J. van Doom, onderwijzer aan de ckr. school aimer, voor de laatste maal zijne talenten wjjdde aan de zondagschool, naar aanleiding van Matth. 2o, waar hij de jeugdige bartjes, zoo hartelijk wees, op dien dierbaren Heiland, die zoo veel heelt geleden, ook om kindereu zalig te maken, en linn vermaande, zich met dien Iieere Jezuste verzoenenom eenmaal als gezegende zijns Vaders, in te gaan, in bet llemels Koningrijk, waarna bij van de kleinen, als ook van bet bestuur dier school zijn afscbeid nam, en gewis van ieder aanscbouwer werd toegebeden Psalm 134 vers 3. Een ooggetuige. burgerlijken stand VAN NEUZEN van 31 Oct. tot O Mov. Prijzen der Effecten. Amsterdam8 November. 6H - Bij het vertrek uit deze gemeente brengt de ondergeteekende langs dezen weg een groet toe aan vrienden en bekenden. Neuzen, den 8 November 1869. K. S. d e WIJ N. door het ministerie van den Notaris J. J. F E R C K E N te Neuzen., 94 stuks ESSEN BOOMENzeer gescbikt voor wagenmakers en ander werk eenige OLMEN en eene groote partij KOPPEN van Olmen boomen. Op Dingsdag den 16 November 1869des voormiddags 10 ureten verzoeke van MAARTEN VAN DIXHOOllN lid van den Raad en Landman te Axelop een percpel weide gelegen in den Noordpolder, gemeente Axelgekocht van de Erven den Ileer P. J. Kruijsse van 30 stuks meerendeels zware CANADA BOOMfcN 60 OLMEN en 80 WILGEN grootendeels gesehikt voor leverantie en werk- Op Donderdag den 25 Novem ber 1869des voormiddags 10 ure ten ver zoeke van WILLEM DE KLERKLandman te Zaamslag op den dijk tusschen de Zaamslag- en Margarethapolders gemeente Zaamslag van 136 stuks OLMEN- en CANADA BOOMEN- Op Vrudag den 26 November 1869des voormiddags 10 ureten verzoeke van CORNELIS KEMPE, landbouwer te Hoek, op de door hem bewoonde Hofstede, in den Goesenpoldervan 55 cedeeltelijk zware CANADA BOOMEN, en 3 OLMEN en 6 ESSEN BOOMEN. 102 dito ESSEN 1 dito ABEELEN en 1 dito CANADA Onmiddelijk daarna op de Weide tegen de Contrescarpe te Axelnabij de stadtegen den weg op Hulst 16 extra zware CANADA en ABEELEN,en 32 dito OLMEN BOOMEN alien gescbikt voor Leverantie en Werkbouten 3>. Op Dingsdag den 23November 1869, des voormiddags ten 10 ure op de Hofstede bewoond door Jacobus Diele- m an Jz., in den Koudenpoldergemeente Hoek nabij het Dorp 240 stuks meerendeels extra zware OL MEN BOOMENwaaronder vele ter dikte van een en een halve twee meters (ellen) en 66n zware CANADA BOOMalien staande op gemelde Hofstede en den daarvoor liggenden dijk. Mr. J. P. DRONKERS, Notarister standplaats Neuzen, zal ten verzoeke zijner principalenop Woensdag' den 24 No vember 1869des namiddags ten e6u ure in het openbaar te koop aanbieden Eene groote partij PLANKENSTIJLEN gezaagde EIKEN RIBBENPANNEN, STEEN en BRANDHOUT, liggende aan de Westschutkolk te Neuzen, alwaar de verkooping zal plaats hebben. ZEGT HET VOORT. Door Mr. J. G. VAN D E 1 N S E, Advocaat en Notaris te Hulstwordt bij deze aan gega- digden berigtdat de verkooping van E500- ME1N ten verzoeke van JACOBUS DE KOSTER, Landbouwer te Axel, NIET op den 18 November 1869, rnaar op Woens dag den 17' November I860, des voormiddags om lO uur, zal plaats hebben. ZEGT HET VOORT. i De Notaris J.J. F E R C K E N te Neuzen zal met de verdere Erf- genamen van wijlen den Heer A. J. PAlJLUb en nu mede wijle Vrouwe M. G. DEES, in leven ecbteliedeu overleden te Axeldoor het Ministerie van den Notaris S. A. D E S M I D 7 te Axelin bet openbaar presenteren te ver- koopen Op Donderdag den 18 Novem ber 1869, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofstede bewoond door Jan de Kraker Jz., in den Cappellepolderge meente Axel 312 stuks meerendeels extra zware lange OLMEN ABEELEN- en CANADA BOOMEN, waaronder onderscheidene van oiutrent en meer dan 2 meters (ellen) dikte 2 EIKEN waaronder een ter dikte van meer dan 2 meters (ellen)staande in bet Boscbje bij de Hofstede van Jan de Mul zeer ge scbikt voor Leverantie en Werkhout staande aan gemelde Hofstede Op Vrudag den 19 November 1869des voormiddags ten 10 ureop de weide, genaamd „de Vet weide" gele gen in den polder Beoostenbleij Benoorden, gemeente Axelomtrent de Hofstede be woond door LeendErt van Dixhoorn Fz., 24 stuks extra zware OLMEN BOOMEN, zeer gescbikt voor Leverantie en Werk hout De Notaris S. A. DE S M I D T gevestigd te Axelzal op onder staande dagenuren en plaatsenin het open baar presenteren te vcrkoopen 1. Donderdag den 25 November 1869 del voormiddags ten elf urenten ver zoeke van de Hoog Wei Geboren Vrouwe DE GRAVIN DE MELUN, grondeigenares wonende te Rijssel, op hare hofstede gelegen in de ge meente Zaamslag en aldaar in den Grooten Huijssenspolderbewoond door den heer E. de Moor. 45 stuks extra zwaregave en regtstammige OLMEN BOOMEN, alien gesehikt voor Werkhout en Leverantie. 2. Vrijdag den 26 November 1869 des namiddags ten een uur preciesten ver zoeke vau de Weduwe van JAN MEEUSEN en de Voogd van de minderjarige Kinderen van gemelden Meeusen ten sterfbuize staando in de gemeente Zaamslag op het gehucht Othene, Eene partij MEUBILAIRE GOEDEREN be- staande in2 Pluimen Bedden met toebe- hooren fraaije Kasklok KabinetTafel- kastjeTafels StoelenBanken, Porce- lein Geleijerd en Aardewerk Koper Tin en IJzerwerk, eene partij Dijkwerkers- gereedschappen en Brandhouten wat meer zal worden geveild. 3. Zaturdag den 27 November 1869 des namiddags ten drie uren, ten verzoeke van M. A. LEIJSSENAAR winkelier te Axel in bet logement „het Gulden Vlies," bewoond bij L. B. A. Rolff. Een gerieflijk en goed onderbouden WOON- HUIS EN GEVOLGE VAN DIEN, staande en gelegen binnen Axel in de lange West- straatgemerkt lett. A no. 80, kadastraal bekend sectie Gno. 140 bewoond door den Verkooper. Om aan het gebruik te komen den 1 Janu ary 1870. Zijude inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij den Verkooper M. A. Leijs senaar. Inmiddels zijn alle inlichtingen te bekomen ten kantore van gemelden Notaris de Smidt. ZEGGEN HET VOORT. Te bevragen bij den heer J. J. FERCKEN Notaris te Neuzen. BESTE PUIKE GROVE Bel^isehe Schepkolen tegen f 5,50 de 500 Ned. ponden bij A. van DUIJSSE Schuttershof te Neuzen. alle soorten van jonge FRUIT- BOO in EH benevens LEI- en OLnEI BOOnEli, HE ES TERS en FLAWTSOEAIbij P; VOS- SAERTwonende bij de Roorasche Kerk te Neuzenafkomstig van de heeren Ts. van der Molen Mesman Zonen, Boomkweekers te Boskoop. MIDDELBURG, benevens JNieuwe Staler* voor de Ver- werij van zijn zoonis bij de Erven Stees- kamf te gpreken of te ontbieden. Van stonde af aan bij Mevr. V O- GELVANGER te Hulst eene t»e- kwame IVIeicl benoodigd kunuende met pot en wascb omgaanloon naar verdieusten. Do hotelhouder J. HEYE heeft de eer het publiek te berigten, dat men bij hem een goed betamelljk: Logrement van geriugen prijs kan bekomen. Hij beveelt zijn Logement in het bijzonder aan tot het houden van maaltijden voor gezelschappen enz. Op Dingsdag den 16 November 1869, 'smorgens om 10 uren precies, zal den Deurwaarder D E RIDDER te Hulstten verzoeke zijner principalen op de hofstede be woond door LEVINUS BONTE, Landbouwer in den Ferdinanduspoldergemeente Sint Jan Steen publiek presenteren te verkoopen 116 mijtjes EIKEN PROPPEN 4000 bossen drooge GENSTen 200 CANADA BOOMEN op de hijplaat in denzelfden polder. Op tijd van betaling. SPOORWEQEK. TE NEUZEN, BIJ DHONT COMP Tarwe. Hoewel tie toevoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche toenemend is, zoo werd de koopluat niet verbeterd Nieuwe 20 cent lager, paike f 8,80 a f 9.60, beste f 8,30 a f 8,GO, mindere f 7.80 a f 8,20. Rogge 10 cent lager, Ze™"- sche en Vlaamsche f 7 a f 7.80, Overmaassche f 6,80 a f7,40. Gerst beste Zeeuwsche winter f 6,40 a f 6,70, mindere f 5,BO a f 6,20, dito zomer f 5,50 a f 6,60. Haver, jarige korte en lange f 4,80 a f 5,80, nienwe korte f 8,50 a f 4,50, lange f 2 70 a f 4. Paardeboonen 20 cent lager f 7,50 a f 8,30. Dui'venboonen f 8,50 a f 9,50. Brnineboonen als voren, Wal- chersche f 13,25 a f 14, Zeenwsche f 11,50 a fl2,50, mindere f 10,50 a I 11,25. Witte Walchersche f 13.50 a f 14, Zeeuw sche f 11 a f IS. Erwten prijshoudend, nieuwe Zeeuwsche en Walchersche f 9,75 a f 10,25, gewone t 9 a f 9,50, mindere f 8 a f 8,75. Koolzaad, Betuwsch 76'/, a 77 Lijnzaad, Zeenwsch 10 a 20 cent lager, le soort 92 a 98 St., 2e soort 80 a 90 st. per 3154 kop. Meekrap. handel niet levendig. vraagprijzen te hoog, vorige prijzen, racijn f 23'/, a24'/j naar qnaliteit. Tarwe fr. 20,50 a fr. 21,Rogge fr. 15,50 a fr. 18, Gerst fr. 16.50 a fr. Haver fr. 9,50 a fr. Paardeboonen fr. 19,50 a fr. Aardappelen per 100 k. a a fr.Koolzaad per 100 k. fr. 46,— a fr. Tarwe 1/-. Haver en Gerst J a 1/- lager. HUWELUKS-AANGIFTEN. Den 6 Nov. Anthome Bedet, oud 34 j., jm. en Elisabeth Dobbelaar, oud 28 j., jd. OVERLIJDEN. Dee 4 Nov. Jan de Ridder, ond 10 j., C. f. Jan en vau Elisabeth de Visser. Nederland aCertifio. Werkelijke scauld8J Pct* 53;8 62i 8*5 Belgie. Knsland. odito dito dito3 adito dito dito4 Aandeel Handelmaatschappij. 4J dito exploitatie Ned. staatspoorw. aCerlificaten bij Rotscbild aObligatien 1798/1816 5 aCerlific. adm. Hamburg 5 adito Hope k Co. 1855, 6e serie. 5 odito f 1000 1864 8 odito 1 1000 1866 5 oLotea 18665 aOblig. Hope k Co. Leening 1860 4; 4 4 4 4 6 5 4 4' Polen. Prnissen. Ooitenrijk. Italic. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekenl. Egypte. Auierika. oCertific. dito olnscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L aObligatien 1867 odito 1869 oCertificaten oAandeel spoorweg Gr. Maatsch oOblig. dito odito dito dito spoorweg Poti-Tiflis5 dito dito Jelez Orel5 dito dito Cbarkow Azow 5 oSchatkist obligation4 oObligatien5 aOblig. me tall. In silver Jan/Julij. 5 odito dito April/Oct. 5 odito in papier Mei/Nov. 5 odito dito Febr./Aug. 5 Leening 18618 oCertific. bij Lamaison e. s5 oObligatien2} thans 3 adito 1867. adito Binnenlandsche3 odito 1856-1863 3 odito 1867 8 dito (binnenl.)5 dito (blaauwe). dito 1868 odito Vereenigde Staten (1874). odito dito odito dito adito dito adito Illinois adito dito dito (1904). dito (1882). dito (1885). Redemption dite Atl. Gr. W, Spw.Ohio ser. (p) dito dito geconsolideerde dito dito debentures dito St. Paul Pac. Spw. le sec Braxilie. Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. NB. De dito dito adito adito dito dito dito dito dito dito 1863 1865 1851 afgestempeld dito dito 5 7 5 5 6 6 7 6 7 7 8 7 2e sec. 7 1869 7 4J 6 3 6 3 1 71 68! J 93! 69: 75« 90f gtis 213» 80> 65a 64j 41 210 82 811 79 632 53| 54J «6J 58 25| 25« 22 31; 31,1 40,| 74 89 87» 72} 54J 241 26 69,1 69J 704 Op Ma AN DAG DEN 15 NOVEMBER 1869, des voormiddags 10 ureaan den Dijk tusschen de Groote Huijssens- en Aan- en Gen- derdijkepolders gemeente Zaamslagomtrent de Hofstede bewoond door JANNIS VINKE van lOUt. gemerlcte effecten woiden bij de Nederlandiche beak all beleeuingipand nangenomen .0, VAN VOOR VAN Van A/euzen naar Gent 6,20. 10,30. 4.50S. Van Gent naar Neuzen 6,S3j-. 12,30. 7,25. Van Selzaete naar Gent 8.07 Van Gent naar Selzaete 5.25. S In correspondence «P 4' stoomboot Telegraar, Tan Kotterdam 8.10. Tin en Tan llansweert 2,30 nam In correspondence op de stoomboot Telegraar. ran Neuieu opllaos- sverrt en Kotterdam 8,30 rm. Van Selzaete naar Lokeren 5,40a 7,40. 1,15. 6,15. Van Lokeren naar .Selzaete 6,30. 10,35. 4,55 7,30. Van Selzaete naar Assenede 6,30. 7.42 1,17 6,15. Van Atsenede naar Selzaete 6,50. 10-50. 1,40. 7,55. Van Mcolaas n Gent 6 8,15 10.05". 11.30. 2,45 4.35-. 6.45. y" aen n St. Nicolaa, 4.40. 7,20 9.10". 10,50. 2,30. 4.20 5 33". 8,15. Van St Nicolaas naar Antwerpen 5,55 8,10. 9,50". 11,35 8,15 3,25. 5,10. 6,15*. 9,05. Van Anturerpen naar St. Nicolaat 5,7;30. 9,30*. 10,30. 2,4,—T. 6,7,30. De trein geleekend a r(jdt alleen des Woensdags. De uren geteekend met een tiin treinen ran de le en 2e klasiea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 2