ALCEIEER No. 4(5(5. Wocnsdag 10 November 18(59. 9de Jaaro:. Binnenlandsche beriirten. ABONNEMENL 0JB990CT stfib VERSCHIJNT .vdiiwwK 1 elken Woensdag- en Zaturdag-mo^gen ten 8 ure »b«iAoU btnuJx'91 11 DIIOIIT iV C O M P. te Knizen, ADVERTENTIEN. Neuzen, 9 November. De Iersche land-kwestie, die opgelost zal moe- teu worden, komt volgeus de times hierop neer. De boeren in Ierlaud zijn bevreesd voor twee dingen voor te hoog opvoeren" van fle paclit en voor do onzekerheid op hunue hoeven te kun nen blijven. In den regel blijf't die pachter die op zijn tijd betaaltook blijrf hij, wan neer men de pacht niet vvillekenrig werhdogt.' Df>£h blSj- vende waarborgen heeft bij noeh tegen de rei'hoo- ging der pachtsomnoch tegen de schraapzucht van de opkoopers van landerijen. Nu is de moeijelijkheid van de kwestie deze den landheer de beschikking over zijn eigendom, en den boer de gevvenschte zekerheid te geven. De moeijelijk heid vvordt verhoogd door de toefffandeudie veranderenzoodat een maatregel die tlians ge- noiqen kon wordenlater zou kunnen blijken niet meer te deugen. Twee stelsels worden geop- pevd orn de kwestie uit te maken. Het eerste, dat de heer Bright voorstaat, is, dat ketgouvernement gelijdelijk den grond opkoope en ecu Staats land- bouvv knlpbank oprigte, waardoor in lerlaqd een klein groudeigendom kan te voorSchijn kotnen. Het andere stelsel da.t vooral bij de meetings besproken wordt, is een tarief van paohten zoo- wel als van vergoedingen. Gaat een boer van een plaats af dan wordt door zijn opvolger ver- goed wat de eerste gcacht wordt aan de lande- rijeu verbeterd te hebben. Van staatswege zou dan moeten worden uitgemaakt, welke vergo'e- dings som voor de verbetering der landerijen en wclke som voor bet nominaal regt, datiemand heeft, die eenig goed verbeterd, zou moeten wor den betaald. Zoo zou het een met het ander vallen onder het bereik eener wet. In dien zin is in het graafscliap Sligo bij een meeting bet besluit genomendat de nieuwe Land wet moet aanne- men, dat een billljke som hij verkoop of over gang van een laud worde gegeven aan hen, die vertrekken zoowel voor het voortdurend be- zit, als voor de aangebragte verbetering. De algemeene lens is vastheid van grondgebruik. De Times bespreekt voorts de toestaud van Spanje. De republiekeinsche parti) is thans bui- ter. staat de keuze van een koning te beletten. Doch die keuze zal moeijelijk zijn en moeijelijk blijven. De unionisten met Serrano en Topete vormden voor een paar jaren het besluit, Isabella den troon te storteu en baar te vervangen van door baar zuster of dier gemaai, den hertog Mont- pensier. Zij vroegen en verkregen de hulp der progressisten met Prim wel voor e'en op'Staud maar niet voor de verheffing van Montpensier. Deze wilden de Iberisclie nnie rtiet den koning van Portugal of diens vader aan het boofd. Do Portugeesche kroondragers hadden niet op met een Iberische eenheid van dien stempelen nu, liever dan den hertog de Montpensier, verkozebWe progressisten den hertog van Genua, een knaaps- ken nog van 15 jaren. Thans heeft Spanje te kiezen tusschen een onbepaalde voortduring van den onhoudbaren en moeijelijken toestand, ofde hertog de Montpensier tot koning te nemen met de hoop althans op een gevestigde regering. Prim bet uieerendeel der Progressisten de democraten en republikeinen, wilien bet eerste de unionisten, Serrano, Topete, de meeste hoofd officieren der land en zeemagt, de haudelstand en de conservatieven wilien het andere. Zoo is er een woelen en wroeten in eigen boezem en wordt het vraagstnk schier onmogelijk voor een vreedzame oplossing. Topete volhardt in zijn begeerte om outslag te nemen, Serrano zal hem piisscbien volgen. Prim hee/t de opengevallen portefeuille aan invloedrijke unionisten aangebo- <ien, doch zij hebben geweigerd die te aanvaar- den. Figuerola, de minister van finanfiCn, wil veranderingen brengen in de begrooting. De ►-))uitenlandsche rentekortingwil hij ten koste jjer binuenlandsche te gemoet koiuen. Eene Hjdelijk^cbup^^elaVtirtg op da Spaan- sebe effecten heeft te Louden veel sensatie ge- maakt. De Londensclie beurs wil de Spaansche effecten alsdan uitslniten van de koersenlijst waartoe zij het regt heeft volgens bepalingen in bare statuten. De keizer van Frankrijk is gezond, zoo ge- zond als een visch, dat was bij den 26, toen hij door sneenw en wind naar het Th6atrc frangais gingendat is hij nog volgens de Constitutionel. De geruchten hebben echter geloopen dat Z. M. weer was in go's tore in de kwaal van Weleer. Men heeft ook gespl-oken van verkoudheid, ver- stoptheid, proesterigheid of zoo ietsen dat zou men allicht kunnen opschepen ua^oo 'n dag als den 26<ll!n. Er zijn er meerdie wat van dien dag onder de ledeu hebben gehad maar de heme! beware ons intussehen voor een weder- instorting van dien keizerlijken patient. Die ziekmakende Septemberdagenvervelender ge dachtenisse, zijn ons nog niet uit bet geheugen. Doch zooals gezegd isvvjj zijn gerustgesteld, door de constitutionnelde keizer is grondwet- telijk gezond verklaard, en daar heeft hij behoefte aan. Er is log niet veel agitatie onder de kie zers, omdat geene partij nog gewis is van de rigting, die zij op moet. Arago en Rochefort behooren onder de candidatenwier stemming zal doorgaan naar men meentdocli de onbe paalde berigten en de kruisvuren, die or gele- verd worden tnsschen de verschillende organen zijn nog niet genoeg ontwikkeld en geopend om uit den vuurdoop een enkelen candidaat met eenige zekerheid als kamerlid de zege te voor- spellen. De reveil wil candidaten die den eed op de constitute hebben geweigerd; de Reforme wil het tegeudeelde Rappel wil bet volk zelf de keuze laten. Alle drie vvillen echter een slag toebrengeu aan bet keizerlijk gouvernement beilige eenheid, te midden hunner driekeid Er is echter geen gebrek aan de een of andere agi tatie is bet niet onder de levenden dan onder de dooden. In Parijs is altijd wat. Op aller- heiligendag was er rust en op allerzielen zou een demonstrate plaats hebben op Mont Martre voor de nagedachtenis van Baudin, dit lokte natuur- lijk een menigte waudelaars en bedevaartgangers, doch de demonstrate zelve was een loos gerucht, Cavaignac en Baudiq zijn toch in bunne ver- molrnde graven herdacht door demenigte met dude aandoeningen en frische kransen en terwijl de Re forme in proza en in poezie VUrige projectillen heeft afgesclioten op de regeringweet de eigenlijke Baudin commissie niels van eene demonstratie af. Z. M. heeft besloten dat ten behoeve van den spoorweg van Neuzen naar de Belgische grenzeu in de rigting van St. Nioolaas teu alge- meeueu nutte ter uitvoering van de eoncessie aan de heeren Th. Janssens c. s. te St. Nicolaas verleend, en ten name van de „soci6te du ckemin de for international de Malines a Terneuzen", onteigend zullen worden de eigendommen in de gemeent'e'n Neuien, Axel, St. Jansteen, Hulst en Clinge, aangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolge art 12 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) ter inzage van een ieder hebben gelegen en vermeld znn op den staat welke bij het besluif is gcvoegtf, Door don raad van state, afdeehng voor de de geschillen van bestuur, "is op den den dezer bebandeld het beroep door den raad der geineente Axel, en van S. A. de Smidt en A. van Over- straten Kruysse, tegen een besluit van gedeputeer- de staten van Zeeiand, waarbij is verklaard, dat genoemde heeren ten onregte door den gemeente- raad als leden zijn toegelaten. Bij de herstemming namelijk, waarbij zij ver- kozen vverdeu, hadden 17 ingezeteneu van Axel bunne stemmen uitgebragt op R. van de Ree, landbouwer te Axel, doch bet stembureau had besloten die stemmen niet in aanmerking te ne men, omdat er twee personeu van djen naam in de gemeente vvar'en. lie 1,7 ingOzctenen konden zich daarmefde niet' vei'hdnfgen en wendden zich tot gedeirnteerde staten, meenende dat ^.bedoelde van de Ree, ook in herstemming had moeten komen. Gedeputeerde staten vereenigden zich met dat gevoelcn, verklaarden dat de Smidt en van Overstraten Krnysse -ten onregte als leden van den raad vYaren tp.egelaten en verordenden eene nieuwe verkiezing. De beide niet toegelaten raadsleden en de ge- meentetaad van Axel kwamen vart deze beslis- sing in hooger beroep. Het app6l van den raad was daarop gegrond, dat ged. staten de pakket- ten steiubrieijes verzegeld aan bet stembureau hadden teruggezonden, waarvan de opening werd geweigerd, zoodat de raad zich niet kon over- tnigeu of ged. staten al dan niet in dwaHng verkeerden. Mr. D. van Eek trad als gemagtfgdc 'voor de appeilanten op, en verzocht den raad van state, de verzegelde pakketten aan den minister van binnenlandsche zaken terug te zenden, Welke minister ze dan verder aan ged. staten zOu op- zenden. met last om die pakketten dan onver- zegeld aan den raad van state te doep geworden Door dien raad werd besloten de pakketten staande de vergadering teopenen. Uit het daar op gebouden onderzoek zou, volgens den gemag- tigde, duidelijk gebleken zijn, dat bet stembureau in deze te regt had gehandeld, dat bet besluit van ged. staten misdieu vernietigd en de ver kiezing gehandliaafd zou moeten worden. Z. M. de koning zal alsnu ten deze moeten beslissen. In de najaarsvergadering der provinciale staten van Zeeiand, geopend den 2den en geslo ten den 6den dezer zijn bohandeld en aangeno- men, de uavolgende voorstellen te weten a. Omtrent het outwerp reglement op het ver- voer op en de instandkoudiug van de kuust- wegen. b. Tot bet maken van een aanlegplaats aan den steiger te Gortgene en eene hoogte tot het bouwen van een wachtlinisje. c. Tot verhooging der jaarwedden van do provinciale opzigters als van den opzigter voor de zee- en waterwerken van /'800 tot f 1000, en van de opzigters der wegen van f 600 tot f 800, ingaande met 1 Januarij a. s. cl. (Jm gedurende tieu jaren ingaande met het loopende jaar, aan de commissie die tijdelijk voor de vroegere optreedt in het beheer van den grindweg Huist—Sas van Gentmet een xijtak naar Axel, eene bijdrage van /'250 'sjaars te verleeuen. e. Tot het verleenen aan het gemeentebestuur van Siut Jan SDeen van een renteloos voorschot van 13500, terug te geven in twintig jaar, voor de begrinding van den weg loopende van den grindweg tusschen Hulst en ^Axelbij den voormaligen tol over den Hoogenweg, de Hemel straathet dorp Sint Jan Steen en de Molen- straatnaar den straatweg tusschen Hulst en 8t. Nicolaas bij Kapellebrugmet een zijtak van gemeld dorp in de Rijkstraat, in 't ge'beel ter leugte van 3242 meters. f. Tot bet verleenen aan de gemeentebesturen van Oostburg en Waterlandkerkje van eene sup- pletie vau het bij besluit van 7 November 1867 verleende renteloos voorsehot van 28500 met /5000 welke som tot dnsverre te vergeefs als subsidie van het rijk is verzocht. g. Tot het voorwaardelijk verleenen aan het gemeentebestuur van Clinge van een renleloos voorschot van f 28000, ter verbetering en be- hoofdwegen in die gemeente, grinding van de a loopende van Hulst naar de Belgische gemeeu- ten Clinge en Kieldrechtwaarvoor de kosten vau aanleg zijn geraamd op f 42000 en die van het jaarlijksch onderhoud op /'1800. Het rijk zal vermoedelijk een derde in de kosten vau aanleg bijdrageu. h. Tot het doen vervaardigen van eene tweede hotifen raderboot van hetzelfdo charter als de met een stoomwerktuig de stoombootdieust op de schoolgaan en Wester-Schelde doch van meer kracht voor Wester Schelde. i. Tot bevordering van liet meer getrouw schoolbezoek zoowel op de open- bare als op de bijzondere scholen bij wijze van proefneiuing aan gedeputeerde staten voor een jaar /200(J, bescbikbaar te stellen. j. Tot bet doen eener geldleening van/"50000 voor den stoombootdieust op de Wester Schelde en van eene van f 150,000 voor rentelOoze voor- schotten ter verbetering der wegen, beide tegen eene rente van hoogstens vijf percent 'sjaars. Verworpen is het verzoek van W. Bomvens logeraentkouder te IJzendijke, om eene subsidie van /'300 voor zijn wagendienst tusschen IJzen dijke en Brcskensin verband met eene ver- meerdering van het getal reizen met de sfooin- boot tusschen Vlissingen en Breskens. JNeuzen 9 November. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alliier opgevaren 61 zeeschepen, metende 8652 tonnen en 162 bin- nenschepen, m. 17553 t.: en afgevaren 37 zee- scliepen m. 6584 t. en 252 binnenschepen, m. 15856 t. Totaal sedert 1 Januarij 1869 zijn het kanaal opgevaren: 319 zeeschepen m. 53303 t. en 2525 binnenschepen, m. 147960 t. j en afgevaren: 293 zeeschepen, rn. 54728 t. en 2574 binnenschepen, m. 137671 t. In de 10 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal op gevaren374 zeeschepen, m. 56610 t. en 2143 binnenschepenm. 136432 t.en afgevaren 337 zeeschepen, m. 60313 t. en 2Q36 binnen schepen m. 134139 t. JNeuzen, 9 November. Naar men ver- neemt is den spoortrein welke alhier ten 2 ure aankomt, tusschen de statious Sas van Gent Philippine gederailleerd; gelukkig zijn daardoor geen ougelukken te betreuren als eenige schade aan het materieel, waardoor de dienst beden niet kon rerrigt worden. Hontenisse, 8 November. Gisteren vierde de wel eerwaarde zeer geleerde heer L. C. Meijer, predikant bij de ned. herv. gemeente alhier, zijne veertigjarige evangelie-bediening. Als bevvijs van de geuoegzaatn algemeene deelneming in dit heugelijke feest, wapperde van nagenoeg alle huizen op het dorp Kloosterzande, zonder onderscheid van de godsdienstige be!ij - denis der bewoners, de Nederlandsche vlag. De door zijn eervv. in de voormiddag godsdienst- oefening uitgesprokene sieriijke feestreile werd door een tairijk auditorium aangehoord. Aan het eiude daarvan vverdeu zijn eervv. eeu drietal expresselijk hiertoe vervaai'digde toepasselijke coupletten op de wijze van Ps. 134 toegezongen. Des middags ontving den leei-aar tot eene blij- vende heriunering aan dit feest, en als een bevvijs van opregte toegenegenheid, eene zeer fraaije pen- dule benevens twee kandelabrestot aankoop waarvan met nitzonderiug van een zeer klein getal al de gemeeutenaren hadden bijgedragen. Des namiddags na dr.ie ure werd de pastorie als het ware bestormd door de talrijke menigte die Z. eervv. hare felicitation kvvam aaubieden. Ook de werkende leden der karmouie St. Ce cilia verzaakten weder niet aan het „overal ,,z ij n z e b ij en bragten den feestvierenden oiider bet luide gCjuich van veleu eene serenade. De Heer van leven en dood schenke ds. Meijer kracht en sterkte tot voortzetting van zijn hoogst getvvigtig vverk, en late hem, na verloop vau tien jaren, het gouden jubile in gezondheid en wel- vaart vieren. Uit Vlissingen vvordt van den 3 November gemeldOp de rede van Ramuiekens ziet men eene ontzaggelijke menigte schepeu van alio na- tien, welke daar bij de jougste en steeds aan- houdende stormen een veilige vvijkplaats vonden bet is een treffeud gezigt die* vlootop goed vveder en wind vvachteude, naar bet oogeubik te zien reikhalzen, waarop zij, na reeds geruimen tijd daar teu anker liggeude, bunne reis zullen kunnen vervolgeu. Dc andere helft van de Per drie maanden binnen Neuzen p m frftoco door het geheele Rijk. geh«el Belgi?. Enkele nommers Men abonneert zich Brierenbushouders. 1,— 1,28 1,40 0,05 bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Van 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 are.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1