ALGEMEEN No. 4(54. Woensdag 3 November 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berkten. Handelsberigten. Ingezonden Stukken. ABONNEMENT. V E R S C II IJ N T elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O I T COUP, te Xcu/.eu< ADVERTENTIEN. Neozen, 2 November Den 26 October, die zooveel in zijn sehoot sckeen te bevatten, is voorbij gegaan, rusliger nog dan een gewone dag. Geen z«eeni van eigenlijke volksoploopen, als er van volksoploopen althans sprake kan zijn, in vergelijking van vroeger. Waar men volkshoopen bij elkander zag, daar was misschien altijd voor de helft de politie onder de menigte vermengd, zij droegen blaanwe kie- len en waren dus voor 'toog niet te herkennen. De politie zon van wege rust en vermaak mis schien wel willen, dat alle dagen maar 26 Octo bers waren. Wat heeft zich dat goede bezadigde leid- en kneedbare Parijsche volkje weer voor beeldig gedragen. Men mag zeggen wat men wil, de betcrschap aan revolntic ziekte G m IiQt oogloopend groot in Parijs. Evenwel "u is in m deu laatsten°avond hebben nog de wild-tc hel den der clubs gewild, dat men er den 26 op in zou breken en er op los slaan. In jacbtcostunm zou een partij zich verkleedcn en zich verzamelen, doch de bekendmaking is misluktde eeuw (Siecle) heeft den dag gered de redacteur wensebte geene manifestation in oproerigen zin aan te nemen. Op den dag zelven zijn een troepje straatjongens met een zekeren heer Gagne, een specie van een dichter, naar de Tuilerien gegaan, waar hij den keizer een lierdieht wilde voordragen. De politie heeft hem echter vrien delijk verzocht, daar het ook rcgende, liever naar huis te gaan en de goede heer volgde dien raadstapte in een tiacre zeer tevreden zijn beste pogingen aangewend en zijn plicbt volbragt te hebben. Een ander troepje \vas op de been gekomeumaar zicnde dat er niets te doen viel, is het been gegaan van waar het ge komen was. Of het gekomen was oni te vloeken, weet men nn natunrjijk niet, maar het heeltal thans getiindigd met te zegencn, roepende door de dampe atmosfcer been leve de keizer leve de keizer zonder discussie (vive 1 empereur sans discussion). Die zwarigheid is dus op dit oogenblik weer achter den rug. Canrohert, de bekende maarschalk, was op den gcnoemden dag druk aan het op- en neer-pantoffelen met een zijner adjudants, voor zijn hoofdkwartier. Elke tien minuten kwam eeu renbode met berigteu en de maarschalk opzicnde, ontving dezelve met groote haasten hij las met alle maarschalkelijke voornaamheid wat er geschreven stond en ge zien hebbende dat er niets belacgrijks te aan schouwen was, vervolgde weer met al de statie aan een maarschalk verbonden, zijn majestueuse op- en neer pantoffeling. Dat heeft hij 120 maal vertoond en toen er nog niets kwam is bij inge rukt, de troepen waren er ook. De keizer is naar bet theatre franeais gereden door sneeuw en wind been, het blijkt dus, dat Z. M. niet alleen goed gezond is, maar ook goeds moeds en prettig gestemd. De prefect der politie was aanwezig bij den keizeren ontving ook al ieder half uur een bode orn te zeggen wat er niet gebeurde. Die man maet Wzonder de aan dacht der aavpscbouwers getvokk.cn hebben van wege de voornaamheid en zelfvoTdaanheid die hij in zijn blikken wist te vergaderen om er de uitdrukking aan to geven. Ik, de prefect, iieb de wereldstad aan een leiband. In Spanje is naauwelijks de eene kwestiege- smoord of vermoord of de andere is weer in leven. Nu de repaidikeinsche partij weer voor een oogenblik tot rust is gebragt, treedt het koning- schap op den voorgrond. Men is niet zonder vermoeden dat de regering niet zonder geheime deelneming is geweest aan de republikeinschc demonstraties, oindat ze langs dien weg bet ko ningschap meende te kunnen redden. Wat is er ecbter aan te doenmen moet en men wil eeu koning hebben en men kan er geen krij-en. Don Fernando is niet te gebruiken yvant al ware bij een koning, zijn rrouwistoch maar een danseres en geene koningin. Deher- tog de Montpensier, heeft bebalve de partij, die wij verleden bespraken gebrek aan een partij die dcu doorslag geeft. In het kabinet zijn vijf ministers voor hem docb vier tegeu. De laatsten zijn voor den hertog van Genua docb deze is nog een kind ook de Cortes is verdeeld in bare keuze in bare keuzezegt de Epocaen er is geen keuze. Al moest er gestemd worden nit 100 aspiranten dan kon men uiet meer ver deeld zijn. Inmiddels bromt Serrano tusschen de geledereu door, dat bij op zal houdeu langer regent te ziju als men van plan is nog langer te liarrewarren. Prim iutusscken dreigt niet Prim weet zeer goed alles wat hij zegt, maar of bij ook alles zegt wat hij weet is wat anders. Amerika is een republiek en heeft een president, en het levert een modelregering. Fraukrijk was ecus een republiek en had Napoleon tot president en dat was geeu modelregering: als Prim eens president wierd van een Spaansche republiek en bet gaf maar een halve regeringdan nog was bet een winstwant de regering die bet nu heeft is buitenmodels. De Independance Beige schrijft nu dat men een koning zal kiezeu uit de cortes, zoodat die koning zal worden, welke de meeste stemmen krijgt. Dat zal dan geen koning van den bloede maar een koning van den papiere zijn. dit nu de 141 maal dat genoemde heer zijn pa tient van het water ontlast (gemiddeld ongeveer 22 liters per keer) terwijl zij naar omstandig- heden gezondbeid geniet en min vermoeijende werkzaamheden kan verrigten. Men meldt uit Vlissingeu, 29 October. Gisteren is bier ter reede aangedreveu een wrak van een groot scbip, zijude een Noordsche brik, genaaind Niord. Er waren drie nieuwe vlaggeu aan boord. Op de nuunnervlag stond E no. 175. De bemanning is boogst vermoedelijk verdrouken. Een Scheveningscbe vissebersbom is in ziukende toestand te Burgtsluis aaugespoeld. Men heeft zes lijken aan boord gevonden de zee is als overdekt met scheepsvoorvverpeu. Woensdag avond is op de boogte van Westkapelle gestvaud de Eugelsche schoeuer Statira, kapt. Williams, komeude van Truro, naar Autwerpen bestemd, geladen met arsenicum, de bemauning is gered. Op de Schelde tusschen Doel en Bath heeft men dezer dagen bij laag watereene Kracbtens koninklijk besluit van den 22 October jl. is aan den heer W. Corneli Jewette van Washington, coucessie verleeud tot den aan- leg en het gebruik van eene telegraphische ver- binding van Noord Nederland met Noord-Amcrika. De Staats-couraut van 30 October bevat acte en voorwaarden van coucessie, waartoe de onderne- mer zicli tegenover de Ned. regering heeft ver bonden. Het waarborg kapitaal bedraagt hon- derd duizend gulden, "dat door den onderncmer binnen zes maanden in de consignatie kas moet worden gestort. De Staats courant van vrijdag 29 October j!. bevat de besluiteu van deu 16 dier maand tot vast- stelling van een reglement, betreffende den vorm, de zamenstelling en de afmetiugen der maten en gewigten tot het justeeren der gewigten en tot regeling van bet examen van ijker of adjunct ijker der maten en gewigten. Wij vernemen dat de minister van justitie een plan der nieuwe regterlijke iudeeling gereed heeft, waar bij, naast de afgescbafte hoven van Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Limburg zoudeu worden opgebeven de volgen de arrondissementsregtbauken Leiden, Gorin- chem, Brielle, Zutpben, Eindhoven, Goes, Arners- foort en Appingadam. Honfenisse 29 October. De gisteren op bet dorp Kloosterzande piaats gehad hebbende veemarkt, was, ondanks bet hoogst ongunstige weder, meer dan gewoonlijk be/ocbt. De uit- geloofde premien vverdeu toegekend als volgt 1. Voor het schoouste werkpaard 6aan de wed. P. F. Fruijtierlandbonweresse aihier 2. Voor de schoonste baatgevende of kalfdra gende koe f 5, aan J. J. van Arenthals land- bouwer te Hengstdijk; 3. Voor bet schoonste tweejarig rund fb, aan Cs. Buijsrogge, laud- bouwer aihier4. Voor het grootste getal var- kens aan A. de Meij te Zuiddorpeen 5. Voor het grootste getal schapen /3aan P. J. van Remortellandbouwer albier. Men schrijft uit Sluis het volgende Als een bewijs dat ook ten platten laude man- lieu bestaan, die door daadzaken bun vak waardig toonen, moge het volgende dienen. Door den heer Vereecken, practiserend genees- heer te Aardenburg, (vooi'inalig 4e district van Zeeland) is op woensdag den 20 October 1869, het water afgetapt, van Philippine Maertens, oud 57 jaren, huisvrouw van Franciscus Dinnewet, wouende in de Ronduit te Heille (Zeelaud). Se BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN von 24- tot 30 October. dert 4 jaren is geuoenade vrouw ouder kundia: toezigt van den beer Vereecken, zijnde groote menigte lijkkisteu op het verdrouken land outdekt. Deze kisten zijn van eiken hout, maar als men ze aanraakt vallen ze in stof. Elke kist bevat nog een geraamte. Men denkt dat op die piaats, welke men ook bet eiland Saftingeu noemt, vroeger een kerkbof was, en welk eiland in het jaar 1532 door een hevigen vloed met bijna al zijue inwoners totaal veruield en over zand werd. Men zegt dat dit eiland ten gevolge der afdammiug der Schelde alleugs geheel voor den dag zal komen. Het adres van jhr. Mocx, om gratie voor Jacob de Vletter is den 26 jl. door een aanzieu lijk getal ingezetenen onderteekend aan Z. M. den koning aangeboden. Wij vernemen dat ook de raadsman van J. de Vletter, int. J. J. Bergs- ma eveneens een verzoeksckrift om gratie aan Z. M. den koning heeft ingediend.^ In de laatste dagen zijn te Sckeveningen en elders berigten ingekomen nopens enkele pin ken en sehuiten, over wier lot men zich ten ge volge van het lang uitblijven met regt verout rustte. Men heeft thans de droevige zekerheid, dat een paar vaartuigen, die voor den jougsteu storm in zee waren gestokeu, vergaau zijn en eenige vissckers meest alien ecbtgeuooten en va dersden dood in de golveu hebben gevonden. Ten bewijze vau de zeer booge prijzen van bet rundvee, vooral van kaivereu, die hoofd- zakelijk door vreemde koopliedeu opgekocbt en naar bet buiteuland verzonden wordenmoge dienen, dat een koopman jl. vrijdag te Leeuwar- den 200 stuks aankocbtWaaraan bij den vol geuden dag op de gewone kalvermarkt te Doc kum de aanzienlijke som van dertienhonderd gulden verdiende. Eene ligfte teregtwijzing. De berichtgever over de Selzaetscbe kiezing lieeft, of tegen wil en dank willen klucktig zijn, of de beteekenis der door hem gebruikte woor- den niet gekend. Wel is waar, was de verdeeld- beid daar in twee partijeu, maar de vraag is waar bevonden zich (alhoevvel het liberalismo nocb het klericalisme bier niets haddeu in te maken) de door hem zoo genoemde liberaleu, wanueer men weet dat op de lijst, welke met eene niet noemenswaardige meerderheid de bo- veuhand heeft gehad, beneveus deu heer van Nieuwenhuijze, de namen voorkomen, van een voorzitter der kerkfabriek, van een ander voor- zitter van twee kerkelijke broederscliappeu en der zoo gezegde tjeefkens, eindelijk nog van twee onbetwistbare kerkpiiarenHet is waaracktig belachelijk het publiek met zulke vodderijen bezig te houden. Men wordt nooit verradeu dan door eigene vriendeu en bier zoo als elders ware z w ij g e u o n v e r b e t e r 1 ij k. Sklzaete, 2 November 1869. ITrijzeii der Ellecteu. Amsterdam1 November. 13 e ursberig ten Per drie maandco binnen Neuzenf 1,— fraDCO door het geheele Rijk. 1,25 'I geheel Belgie1,40 Enkele nommers Men abonaeert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regela 0,40 Voor elke regel 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag arond 6 ure. - r *2' OVERLIJDE-V. Den 23 October. Janna Deij.i oud 80 j., echtgenoot van Pieter de Feijter. Den 21. Adriana Cathariua van der Hooft, oud 1 maand, d. v. Leendert en van Suzanna Jolijt. Den 26. Jacoba van den Ouden, oud 76 j., weduvre van Hendrik VN issel. GEBOORTEN. Den 23 Oct. Maria Anna Dina Adriana, d. v. Adriana Goetgelnk, oud 19 j. Den 24. Fidelia Isabella Coleta, d. v. Augustinus Pauwels en van Eufemia Joanna van Aerde. Den 25. Frans, z. v. Pieter Kolijn en van Catharina Hamelink. Den 28. lzaak Abraham, z. v. Johannes Philippus Koene en van Suzanna Le Cocq. Nederland. Belgie. Rusland. Polen. Pruiasen. Oostenrijk. Italie. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekecl. Egypte. Amerika. Brazilie. Mexioo. Grenada. Venezuela. Ecuador. NB. De aCertific. Werkelijke schuld8; pet. adito dito dito 3 adito dito dito4 0 aAandeel Handelmaatschappij. ...41 m dito exploitatie Ned. staatspoorw. n aCertificaten bij Rotscliild2j aObligatien 179S/13165 aCertific. adm. Hamburg5 adito Hope Co. 1855, 6u aerie. 5 adito f 1000 1864 5 adito f 1C00 1866 5 aLoten 18665 aOblig. Hope k Co. Leening 1860 4j aCertific. dito4 alnscript. Stieglitz Co. 2ea 4eL. 4 aObligatien 1867 4 adito 1869 4 aCertificaten6 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch 5 aOblig. dito4 adito dito4j dito spoorweg Poti-Tiflis5 dito dito Jelez Orel5 dito dito Charkow Azow 5 aSchatkist obligatien 4 aObligatien5 aOblig. metall. In zilver Jan/Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Nov. 5 adito dito Febr./Aug. 5 Leening 1861.5 aCertific. bij Lamaison c. a5 aObligatien2J thans 3 adito 18G7 adito BiDnenlaudscbe3 adito 1856-1863 3 adito 1S673 dito (binnenl.). 5 dito (blaauwe)5 dito 1868 7 adito Vereenigde Staten (1874). 5 adito dito dito (1604). 5 adito dito dito (1882). 6 adito dito dito (1385)6 adito Illinois7 adito dito Redemption6 dito Atl. Gr. W, Spwr.Ohio ser. (p) 7 dito dito geconsolideerde 7 dito dito debentures8 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito dito 1869 7 1S03 1865 1851 afgestempeld adito adito dito dito dito dito 531 62.| 84', I 93? 701 75s 91)1 90? 215 80| 61" 64jj 65< 65 41 215 161 82J 81? 79. 6»s 54^ 5+4 40J *9 26J 26J 22i S3 32s 741 88 87,J 84t 71 53? 233 25? 71 C9j 69? 71 82,-j 12, 184 a gcmerktc effectea worden bij do Nederlandsohe bauk als beleeningspand aangenomen. 30 Oct. Holl." fondsen wareo bij hoogst oubeduiJendcn handel onveranderd. In Aand. Handelm. lokte de lage prijs inkoopeu der contremine uit, waardoor zij zich circa pCt. herstelden. Van Buitenl. zijn Spaansche op lagefe buitenl. courseu en verkooporders voor Fransche rekeniug J gedasld. Van Kus- sische klommen Obi. 1860 J pCt,, Loten f 3 en Sporen f lj. Oostenrijksche waren 5, Turksche Egyptische Ver. St. Obi. 1882 {j, dito 18S5 en Mexicaansche J lager. In Amerikaan- scbe spoorwegwaarden ging weinig om. Alleen v.rloren Cert. Chic. N.-Western op uieuw pCt. 1 Nov, Nationale fondsen waren meer aangeboden, voor- uamelijk was dit het geval met 4 pCt. Aand. Handelmaatsch. liepen weder J terug. Behaive Spaansche. die meerder vastheid vertoondeu, ver- keerden Buitenl. effecten meerendeels in eeuc gedrukte stem ming; inzouderheid was dit net geval met Oostenrijksche, die dorr Duitsche verkoopen en de rijzing van den wissel te Wceuen in prijs verloren. Portugesche waren op de aanstaande nieuwe leening jj lager. Van Ru6s. daalden Sjwoi w.-rct. en Loten f 2 a f 3. Poti-Titlis rees circaI pCt. Turksche, Egyptische eu Ver. St. Obi., waren mede flaauwer. Amerik. Spoorwegwaarden waren meerendeels gewild, Paul eu Pacific en Cert. Bock-Island

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1