ALGEMEEN No. 4(53. Zaturdag 30 October 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. n Najaars Paarden- en Veemarkt ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure II O T COUP, te Neuzen. ADVERTENTIEN. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van TVEUXEIN inaken bekenddat de in die gemeente te bouden zal plaats bebben op Woensdag den lO INovember aanstaande. N Eti zen, den 28 October 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. Nrdzen, 29 October. De Spaanscbe opstand is, dank zij de kracht dadige maatregelen, tbans geheel ten onder ge bragt. De nieeste boofden en aanvoerders zijn door de vlngt aan kerkerstraf en veroordeeling ontkoinen. Slecbts eukejen hebben tot het einde inanmoedig volgeliouden. De minderendoor schoone belol'ten eener gouden toekomst tot op- stand aangezet, kuunen nu de steenen opvangen, die bet hoofd der volksinenners hadden behooren te treffen. Vier republikeinen, die in Andalusie £eti spoortrein badden doen deraillercn, waardoor een aantal militairen zijn oragekomen, zijn te Sevilla opgeliangcn. Dat in wcinige weken tijds, na de mislnkking der Carlistische beweging, op nienw een zoo geduchten opstnnd kon warden opgewekt, waar door in een enkele stad het getal opstandelingen tot 1800 kon aangroeijenis een bewijs dat Spanje een groot aantal tnannen bezit, die steeds voor iedere party bruikbaar en over te halen tc zijn aan den anderen kant dwingt de hou ding van de regering en bet meerendeel der volksvertegemvoordiging achting en eerbied af, daar alleen langs vvettigen weg en met bezadigden geest bet gezag wierd staande gehouden. Intusscben scbijnen Spanjes regeringsmannen te beseffen dat ze bij den tegenwoordigen stand van zaken het niet zullen knnnen bouden. Meer dan vroeger dringen ze nu op koningskeuze aan. De hertogen van Genua en de Montpensier zijn tbans de candidaten waarover moet worden ge atemd en waarschijnlijk zou Spanje voor het inwendig bebeer des lands geen gelukkiger keuze kunuen doen dan de hertog de Montpensier de man die door zijn langdurig vcrblijf in Spanje beter dan iemand auders de behoeften van land en volk kent. Men leest in le Monde eene officieele mede- deeliug, waaruit blijkt, dat bet bestuur van de orde der Carmeliter-Barrevoeters er toe is over gegaan om pater Hyncinthe, nadat hij den hem gestelden termijn tot terugkeer in zijn klooster ongebrnikt heeft laten voorbijgaanvan alle waardigheden, welke hij in de orde bekleedde, te ontbeffen, hem ter zake van zijnen afval in den grooten kerkban te doen en tevens al de verdere geestelijke straffen tegen hem uit te spreken, die bij het kerkelijk regt en de instel lingen der orde tegen apostaten zijn voorge- schreven. Engelaud beeft een groot man verloren door den dood van Edward Geoffreij, graaf van Derby De overledeue aauscbouwde den 29 Maart 1796 op Knowsleij-park, in Lancashire het levenslicht. Reeds in 1822 werd hij te Stockbridge, tot lid van het lagerhuis gekozen, waarin hij gedurende de 20 daarop volgende jaren eene belangrijke rol speelde. Hij nam aanvankelijk de grootste voorzigtigheid in acbt, en dit was oorzaak, dat hij eerst in 1824 zijn maidenspeech hield, tot verdediging der instandhouding van de staats- kerk in Engeland tegen een aanvai van Huraa. Met deze rede oogstte hij den hoogsten lof in. In zijne tweede redevoering, die hjj in hetzelfde zitting jaar bield, besprak bij de Iersche kerk- £westie, en legde daarua de uitstekendste eigen scbappeu als debatten aan den dag. De grootte gescbiedsckrijver Maecauleij getuigde dan ook van hemdat men moeijelijk een bekwamer redeuaar zou kuunen vindeu dan Stanley, die een tact bezat, welke hem als bij instinct aan- geboreu scbeen. Miliciens-verlofgangers loopen gevaar weder drie maanden te moeten dienen, als zij verzuimen bunne verlofpassen binnen dertig dagen, nadat die zijn uitgereikt, door den burgemeester hun- ner woonplaats voor gezien te doen teekenen. Hetzelfde geldt voor verlofgangers, die bunne woonplaats van de eene gemeente naar de andere overbrengen. In dat geval moeten ze bij den burgemeester der gemeente, die ze verlaten, en bij dien in wiens gemeente ze zich vestigen, beiden aangifte doen. De vereeniging der post- en telegraafkan- toren op den voet van 6enen dienst is tbans eene bij de regering besliste zaak. Overal waar dit met eenig voordeel ter besparing van personeel en localiteit kan geschieden zal de vereeniging tot stand worden gebragt. Reeds zijn onder scheidene maatregelen genomen, om bier en daar tot zoodanige vereeniging te geraken. Vooral in kleine plaatsen zal die maatregel tot besparing van uitgaven en tot gerief van bet publiek kun nen strekken. In de jongste vergadering der provinciale staten van Zeeland werden door bet gedeputeerd college, naar aanleiding der wet van 6 April jl. (Staatsblad no. 39) ontwerpen aangeboden voor reglementen op het vervoer van vrachten over en tot instandhouding van de kunstwegen. Het onderzoek dier ontwerpen in de afdeelingen leverde stof tot vele bedenkingen. Gedeputeerde staten zouden in de aanstaande najaarsvergade- ring daaromtrent huu gevoelen mededeelen, maar achten de beschikbare tijd te kort tot een naauw- gezette overweging der- zaak, in verband met de van den hoofdiugenieur van den watersfaat daar omtrent ontvangen mededeeling zijner zienswijze. Zij wenschen alzoo te dien aanzien voor diligent te worden gehouden. Intusscben komt bet hen noodzakelijk voor dat, evenals bij art. 3 der voornoemde wet voor de wegen in onderhoud bij het rijk, voor de overige kunstwegen bepalingen worden vastgesteld, door welke voorloopig voorzien wordt in gemis van die voorkomende in art. 6 der wet van 29 Floreal, jaar X, welke met 1 January 1870 zal zijn ingetrokken. Tot dat einde stellen zij voor bet volgende besluit te nemen 1. Het, met voertuigen, berijden der kunst wegen in deze provincie, ten openbare dienst bestemd, en in onderhoud bij de provincie, ge- meenten, waterscbappen of bijzondere ligchamen en personen, kan, bij iuvallend dooiweder, door den commissaris des kouings, ingevolge een besluit van gedeputeerde staten, tijdelijk worden verbo- den of beperkt. 2. Het bevel daartoe wordt zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt, en op de wegen, waar het vervoer wordt geschorst of beperkt, bij de tollen of andere gebruikelijke plaatsen, aangeplakt. 3. De voorschreven bepalingen zijn niet van toepassinga. op spoorwegenh. op wegen die, op verzoek van de onderhoudpligtigendoor gedeputeerde staten, voor zoo ver het algemeen belong dit toelaat, worden uitgezonderd. 4. Zij zijn inede niet van toepassing a. op voertuigen bestemd tot vervoer van personen b. op brievenpostkarrenc. op voertuigen, tot bet leger behoorende, onder militair geleide of door militairen, in deze bnnne betrekking, ver- voerdd. op ongeladen voertuigen. In de aanstaande vergadering der provin ciale staten van Zeeland zal ook behandeld wor den een adres van de commissie, die tbans voor de vroegere optreedt in bet beheer van den grindweg tusscben Hulst, Axel en Sas van Gent, boudende verzoek om op nienw de jaarlijkscbe uitkeering van 250 te verkrijgen, welke bij besluit der staten van 11 Juiij 1854 voor den tijd van 13 jaren werd verleend. Aangezien het onderhoud van den weg, in- dien de zaak in den vroegeren stand ware ge- bleven, voor rekening der provincie zou zijn ge- blevenstellen gedeputeerde staten voorhet verzoek in te willigen en gedurende tien jaren, ingaande met het loopende jaar, aan de commis sie die tijdelijk voor de vroegere optreedt in het beheer van den grindweg HulstSas van Gent met een zijtak naar Axel, eene bijdrage van f 250 's jaars te verleenen. Ten opzigte van het al of niet geoorloofde van het opnemen in de bladen, van advertentien betreffende buitenlandsche loterjj leeningen, geeft de N. R. C. te kennen, dat de arresten van den boogen raad van 14 Jan. 1851 en Juuij 1859 ge- noegzaam bebben uitgemaakt, welke loterijen on der bereik van het besluit van 22 Julij 1814 val- len. Volgens die arresten kunnen alle premie- leeningen van vreemde staten of steden, waarbij zekerheid bestaat dat altjjd en in ieder geval, het zij vroeger of later, bet ingelegde kapitaal wor.it terng ontvangen, niet als verboden loterijen worden aangemerkt, maar wel de speculation van bankiers, op die geldleening en hunue aflossingen gebasseerd, en van de verhnringen, door vreemde bankiers aangekondigd. Een borstelmaker te Haarlem was gewoon balen haar of borstels niet af te bijschen, maar doodeenvoudig uit bet zoldervenster op straat te werpen. Thans is van deze onvergeeflijke han- delwyze een oppassend huisvader, een ijverig letterzetter van de drnkkerij der beeren Johs. EnschedO Zonen, het slagtoffer geworden. Niet gewaarschuvvd of de waarschnwing niet ge hoord of niet begrepen hebbende, kreeg hij bet 150 pond zware pak op het lijf, tengevolge waar- van zijn regterbeen op vele plaatsen zod gebroken was, dat er eene amputatie moest plaats hebben, en de ongelukkige na het uitstaan van vreese- lijke pijnen is overleden. Jl. zaturdag avond bebben weder een aan tal polderwerkers Utrecht bezoeht en na hnn weekgeld verteerd te hebben eene vechtpartij gehouden, waaraan eenige burgers en militairen deelnamen. De politie beeft de polderwerkers, wegens bunne te groote strijdlustigheiduit de gemeente verwijderd. Zondag hebben zij in die gemeente weder vreesselijk huisgehouden zegt het Utrecbtsch dagblad maar de politie, die ben zaturdag avond welwillend verwijderd had, tastte hen ditmaal krachtiger aanen bragt er een tiental van in arrest, na eerst genoodzaakt te zijn geweest om van de wapenen gebruik te maken. UifjMeppel is .plotseling met de'noorderzon naar Amerika vertrokken een vvelgesteld hande- laar, tot eene gezeten familie behoorendehij heeft echtgenoot en kind 'achtergelaten. Eene bij hem in den manufactuurwinkel dienende Hoi landsche modist is kort te voren met pak en zak opgerukt. Men veronderstelt, dat deze de reis misscbien met hem aanvaarden zal. De be trekkingen van den vertrokkene, wiens vader eenige dagen te voren overleden was, verkeeren in de diepste verslagenheid. Te Meppel is jl. vrijdag een zesjarig kind na vreeselijk lijden gestorven tengevolge van het eten van de vrucht eener vergiftige plant, ter- wijl het in den tuin speelde. In een der jongste nummers van een'Lim - burgscb weekblad was de volgende zinstorende drukfout ingeslopen, zoo men althans niet aan een guitenstreek van een zetter beeft te denken. Onder een aankondiging van „ondertrouwd" las men namelijk R e p e t i t i e Zondag den in plaats van R e c e p t i e enz. De uitslag van dc op den 26 dezer in Belgie plaats gehad hebbende verkiezing van gemeenteraadsleden kan ailes bijeen genomen dienen om de kracht der liberale parti) te ver- sterken. Selznete, 28 October. Verleden dingsdag heeft albier de kiezing plaats gehad voor de gedeeltelijke vernieuwing des gemeenteraads. De verdeeldheid in twee partijen, namelijk de liberalen en de tjeefkens, deed een hevige worsteling voorzieninderdaad geene moeite werd gespaard, ten einde de kandidaten van beide partijen te doen doorgaan. Voor het einde der stemming reeds schreven de tjeefkens zich de zegenpraal toe en kondigden hunne gewaande overwinuing aan, door het gebulder van vuur- wapens en het ophijschen der natiouale kleuren; doch groot was hunne verwondering, en nog grooter bunne teleurstelling toen de nitslag alge meen bekend werd, en dat zij vernamen dat al hunne kandidaten, behalve Oenen(den heer van Nieuwenhuijze) afgekookt waren. Dat de liberalen, bij dit nienws, aan hunne vreugde den vollen toom gaven en menig glas op den goeden uitslag ledigden, behoeft naauwe- lijks gezegd. Zijn dus gekozen de heeren Jozef van NieuwenhuijzeEug. Pieters, Jac. Thoorens en Lod. de Meijer alien aftredende leden en den heer Lod. Hesters ter vervanging van wijlen den heer Dom. de Clercq. Men meldt uit Eecloo 17 October. Den 12 dezer ten 5 ure namiddag is te Bassevelde door bet collegie van burgemeester en sehepenen, be- nevens het raadslid Catton, ond 89 jaren, de eerste steen gelegd der statie voor den ijzeren weg van Eecloo naar Antwerpen. Naar wjj ver- nemen zal er eerstdaags ook worden overgegaan tot het leggen van den eersten steen der statie van Lembeke. Men berigt uit Brussel21 October. De geheele burgerij is onthntst door eene verschrik- kelijke tjjding, die als een loopend vuurtjedoor de stad is verspreid. Eerst gister avond is eene misdaad ontdekt, die reeds in den nacht van jl. donderdag op vrijdag bedreven is, een afgrijsse- lijk gruwelstnk, omringd door allerlei geheimzin- nige bijzonderheden. De misdaad is bedreven in eene der digst be- woonde voorsteden. Saint-Josse ten Noode op een vijftal schreden van het noorder-stationsge- bouw. De moordenaars badden eene list te baat genomen, om hunne vlugt te dekken, door na melijk een briefje op den post van de deur te plakken, waarop het woordje „absent" (afwezig) geschreven was. Het huis werd bewoond door mevrouw de wed. van de Poel, oud 75 jaar en bare docbter, ongehnwd, ongeveer 38 jaar oud. Deze dames waren als zeer rijk maar tevens als zeer gierig bekend, zoodat zij er zelfs geen dienst- bode op na bielden. De eerste verdieping van bun huis verbuurden zij aan eene weduwe, die eehter in de eerste dagen van de maand eene andere woning had betrokken, en mevr. en mej. van de Poel als de eenige bewoonsters van bet huis had achter gelaten. Zij leidden een zeer eenvoudig eu iu- getogen leven, zagen slechts eenige vrieuden en buren, gingeu weinig uit en nog minder op reis. Met redeu was men derhalve in de burnt ver- wonderd jl. vrijdag morgen een briefje met „ab- sent" opdedenr geplakt tezien, maar lang bield men zich niet bezig met naar de oplossing van dit ongewone versehijusel te zoeken. De vrienden of bloedvervvanten van de dames daarentegen, o. a. de heer van Ophem, die haar dagelijks bezoeht, ves- tigden meer hunne aandaebt op de laDgdurige af- vvezigbeid van de beide vrouwen, te meer daar zij niets van eeuo reis gesprokeu hadden en zelfs order hadden gegeven aan eenig werkvolk om bij haar te komen werken. Na verloop van zes dagen besloot de heer van Ophem naar Leuven te gaan, waar familie van de beide dames woopde hij begaf zich naar den beer Abbeloos, naasten bloedverwant van de damesmaar nocb hij noch iemand anders te Leuven wist iets adders, Per irie waandea binDen Neuzen1, m franco door het geheele Kijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Bnkele 0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievenbubhoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Adrertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1