ALGEMEEN No. 462. YVoensdag 21 October 18)511. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O I T CO MP. te Icnzen. ADVERTENTIEN. BIJROEMEE*iTEIt E% WElilODDEK^ van A EIJ- r/ES niakenter voldoening aan artikel 30 der wet (Staatsblad no. 58 van 18(53) bekend dat het WAARSCHIJWI lUM'OK- §TELgejilaatst bij de openbare wegen over den spoorweg in de/.e gemeentevoor zoover die door treksluitbooiuen worden afgesloten, be- jstaat in eene Iieliler kliiikeudc (»«>l die 6en minunt v66r het nederlaleu der valboo- jnen driemalcu wordt geluid. N k u z a n den 2G October 18(59. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. N e u z e k 2G October. In het Journal des D6bats knoopt de beer St. Marc Girardin aan zijne beschouwingen over de reis van de keizerin, van den keizer van Oostenrjjk, den prins van Pruissen, enz., tevens die vast over bet geheele Oostersche vraag- stuk. De sultan, zegt hij, wil meer de opper magtige gebieder zijn, dan hem voigens het ver- drag van 1840 gepermitteerd is; en de vice Pharao wil minder at'baukelijk vorst wezen dan datzelfde verdrag hem gemaakt heeft. Dit is een kwestie nlzoo van min of meer gezag of min of meer ouderwerping cn hierover kau men zich 6f verstaan of elkander bevechten. De tegcnwoordigheid van de meeste Europesche I Souvereinen kan als een geleidelijk middel wor den beschouwd om eene bemiddeling tot stand te brengen. De beer Girardin opjiert het gevoe len dat de sultan door de Europesche mogeud- heden misschien te veel in de hoogte is gestoken door de wijzewaarop Europa de zaken in Griekeuland in January dezes jaars heeft gere- geid, ja dat Turkije in de laatste tien of vijftien jaren te veel herstehl is. Doch de herstelling van Turkije zou het nadeel hebben van te veel in strjjd te komen met het belang en de toekomst der ciiristelijke bevolkingen in het Oosten van Europa. Turkije behoort noch aan de christelijke toekomst, noch aan het Muselmansch verleden. Egypte is een land voor alien goed en zal dit hoe langer hoe meer worden. De opening van de landengte geeft het dat karakter. Wil Egypte Europeesch worden, dan kan het de Turksche administrate uiet verduren. De Westersche politiek heeft drie groote belangen te beschermen in het Oosten. Zij moet te Constantinopel de Bosporus bewaken zij moet in Egypte het kanaal onzijdig trachten te maken cn zijne oevers te koloniserenzij moet voor het oostelijk en znideiijk deel der Middellandsche zee de vrije ontwikkeling mogelijk maken voor handel, njj verheid, landbouw en scheepvaart. In den grond der zaak zjjn deze drie belangen tot een belang te brengeu, dat alleen door politieke hartstogt kan worden voorbij gezien. Daarom zal het zoowel de taak als de verdienste zijn der Euro peesche politiek, om die hartstogt te bevredigen en de gcmeenschappelijke belangen te doeu uitkomen. Het manifest van do linkerzijde c. a. en de greve van de winkelbcdienden zijn de hoofd gebeurtenissen van den dag te Parijs en in Frankrijk. De beer Thiers is niet in Parijs en de bijeenkomst der overige Parijsche afgevaar- digden heeft plants gehad bij den beer JnlesFavre. Het manifest bevat het volgende Aan ouze medeburgers Men vraagt of wij ons den 2G October naar nn jifuppr '/-"Hen begeven. Wij zfijlPB nipt doen, en ziet hier waarom niet. Wanneer wij naar de kamer gingen, zouden ^vij onvermijdelijk manifestatieu uitlokken, waar can niemand in den tegenwoordigen toestand van zaken de gevoigen zou kunuen berekenen. Wij hebben het regt niet om het lot der herlevende vrijheid aan de kansen van Get toeval over te laten. Wanneer een groote revolntie, een vreedzame revolutie begonneu is; wanneer men de ontknoo ping daarvan niet van dag tot dag met zekerheid kan bepalendan zou bet oustaatkundig zijn aan het algemeen gezag een voorwendsel te verschaffen om zich in een oproer te versterken. Indien de rcgeeringde const itutionele ge- bruiken die zij zelve heeft. gesteld, met voeten treedt, dan blijft aan de democratic op dit oogen- blik maar 6ene zaak over: zij heeft er kennis van te nemen en aanteekeuing te houden. Aan deze constitutie, welke de regering wil- leketirig afbreekthebben wij ons ouderworpen en op ons rust niet de verpligting om haar ver- dedigender wijze te herstellen. In dien toestand hebben wij besloten de werke- lijke opening der aanstaande zitting af te wachten. Dan zullen wij aan de regeering verantwoor ding vragen voor de beleedigiug die der natie is aangedaan. Dan zullen wij bewijzen door de feiten der laatste maanden dat het persoonlijk gonverne menthoewel veinzende dat het wijkt voor de algeineene afkeuring, niet opgehouden heeft als beer en meester te spreken en te handelen. Dan zullen wij op het gebied van het alge meene stemregt en van de nationale souvereiniteit, de eenige, die voortaan bestaat ons vverk lot herovering der zuivere democratic voortzetten waarvan het volk ons het vaandel heeft toever- trouwd. Men begrijpt dat de partijen der conservatie ven en die der Bonapartisten hevig opkomen tegen dit manifest en daarin geeu haartje goed vinden. Zij proclaraeeren de republiek met een driest heid en verwatenheid, zeggen die partijen, als hadden ze die in den zak om er over te beschik- ken naar bun oubekookt welbehagen. De Con- stitut ionel wijst op de totale magerheid van het manifest en noemt het een mislukt stukjc van de linker-party. Jules Simon, een der onder teekenaren van het manifestis bij eene verga- dering van Parijsche democrateu beleedigd en gehoond geworden. De verandering in het ministerie heeft tot de meest uiteenloopeude berigten aanleiding gege- ven. La Tour d' Auvergne zou aftreden wegens redenen van louter persoonlijken aarddoch het Journal Ofliciel ontkent ten sterkste dat er eenige verandering in het ministerie zal plaats hebben. De gezamenlijke ministers werken ge- regeld met den keizer aan de wetsontwerpen die aan het wetgevend ligchaam zullen worden voorgelegd. De greve der winkelbedienden vooral van hen die in mode-magazijnen bezig zijn, heeft ontzet- tende uitbreiding gekregen. Zij tellen reeds negen duizend. Die lieden wenscben te acht uur des avonds gedaan te hebben, en zijn in grooten getale hunne breeders in het gild langs de straten vriendelijk gaan nitnoodigen hen te volgen. Toen zij in het cirque de lTmp6ratrice zich vereeuigden, waren aldaar vier duizend menschen bijeen. Ten voordeele der behoeftigen onder henwerd een collecte gehoudendie 10,000 francs opbragt. De aanvoerders zijn druk in de weer om zelf magazijnen te huren en de zaken voor eigen rekening te beginnen. Sominige hande laren in het groot willen hnu crediet verleenen ook wordt geldelijke ondersteuning verschaft en de collega's in de provincien hebben hunnen bij - val betuigd. Uit Marseille is een adres gekomen van sympatbie niet alleen, maar van belofte te vens dat de collega's aldaar besloten hebben zich thans niet te Parijs te verhuren. De meeste groote magazijn houders hebben nu jonge jufvrouwen geengageerd en anderen redden zich, omdat zij niet willen toegeven enkele magazijnen zijn gesloteu. Z. M. heeft aan den beer J. M. Henne- qnin lid der provinciale stateu van Zeeland te Sluis, vergunning verleend tot het aannemen en dragon der Leopoldsorde hem door den kouing der Belgeu geschouken. Z. M. heeft pensioen verleend aan S. J. Hoffman, ontvauger der directe belastiugen, in en uitgaande regten en accijnsen te Vlaardin gen, ten bedrage van 1839. Pensioen verleend, ten lasfe van den staat en tot een bedrag van /'931,—'s jaars, aan mr. J. J. van Deinse, gewezeu president bij de ar- rondissements regtbank te Goes. Naar aanleiding van de herhaaldelijk bij het ministerie van binnenlandsche zaken inge komen klagten wegens aanvaringen van stoom booten in coucurerende dienstenbevat de Staats-courant van douderdag 21 dezer eene waarschuwing aan de concessionarissen om te zorgen dat zich dergelijke gevallen niet meer voordoen, en zulks onder opmerking dat, wan neer zoodanige aanvaring op nieuvv plaats heeft, de betrokken dienst geschorst, en bij herhaiing daarvan de concessie zal worden ingetrokken. Op de lijst der te behandelen zaken in de aanstaande najaarsvergadering der provinciale staten van Zeeland komen, behalve versehillende koninklijke beslniten en eenige jaariijks inko meude stukkenversehillende mededeelingeu van gedeputeerde staten voor. Deze hebben be trekking op de volgende ondenverpen het voort gezct onderzoek omtrent den toestand der wegen, met behulp van reutelooze voorschotten uit de provinciale fondscr. aangelegd den nitslag van het ingesteld onderzoek naar den toestand van den weg van Zierikzee naar Zijpe; de vervan- giug van het afzonderlijk verslag van het ver- bandelde in de openbare zitting der staten door een stenographisch verslag. Verder mededeelin gen en voorstellen van gedejiuteerdc staten om trent de ontwerp reglementen betrekkelijk de kunstwegen en omtrent den stoombootdienst op de Wester Schelde en voorstellen van denzelfden tot aankoop van eene nieuwe stoomhoottot het aangaan eener geldleeniug, en tot wjjziging van de enkel provinciale en huishoudelijke begroo- tiugen voor 18G9 en 1870. Tevens zal in behaudeling worden genomen het in de vorige zitting door den beer 0. Ver hagen gedaan voorstel tot het brengen van een post op de begrooting van 1000, ter tegeraoet- koming aan gemeentehesturen in de kosten voor het geven van herhalings onderwijs, alsmede voor het aauleggen van schoolbibliotkeken, daarmede in verband staande. Adressen zijn ingekomen van de commissie voor den weg tusschen Hulst, Axel en Sas van Gent, om eene jaarlijksche uitkeering, met een daartoe betrekkelijk voorstel van gedeputeerde statenalsmede van J. Minderhoud c. s.te Westkapelle, houdende bezwaren tegen het ont werp reglement op het vervoer van vraehten op de kunstwegen. In de aan de leden der provinciale staten toegezor.den gedrukte mededeeling omtrent den stoombootdienst op de Wester-Schelde melden gedeputeerde stateu vooreerst dat de commissie uit hun midden die zich wel met het beheer en toezigt heeft willen belasten bestaande uit de heeren mr. Beciusjoukheer van Citters en Sprenger, onder dankbetuiging voor de door haar bewezen diensten, is vervangeu door eene uieuwe commissie bestaande uit de heeren Buteux en mr. Lambrechtsen. Bij de uitgebreidheid echter welke de dienst meer en meer verkregen heeft, ook door het brie ven vervoer hebben laatstge- noemde heeren zwarigkeid gemaakt zich met het beheer en toezigt te belasten, indien niet onder hen een verautwoordelijk en allezins geschikt persoon werd aaugesteld, belast zoowel met het dadelijk toezigt op de regelinatige uitvoering van den dienst als met de dagelijksche admi- uistratie. Uit dien hoofde hebben gedeputeerde stateu besloten tot het benoemen van een direc- teur van den provincialen dienst der stoombooten en steigerschuiten op de Wester-Schelde wiens woonplaats te Vlissingen zal gevestigd zijn en die van eene zoodanige instructie zal zijn voorzien, dat zij zich vleijen dat door dezen inaat- regel voor goed aan de moeijelijkheden en klag ten betrekkelijk dezen dienst een einde zal wor den gemaakt. Tevens wordt medegedeeld dat van den dienst vvat de hoofdstations betreft meer en meer gebruik wordt gemaakt. Om echter bestendig op eene regelmatige en voor het publiek geriefelijke wijze in den dienst te voorzien, achten gedeputeerde staten het nood- zakelijk eene tweede houten raderboot te doen vervaardigen, van hetzelfde charter als de Wes ter Scheldedoch met een stooinwerktuig van meer kracht. Hiertoe strekt hun aan de provin ciale staten in druk toegezonden voorstel. Aan het gebouw van het provinciaal be- stuur te Middelburg werd op 22 dezer aanbesteed het jagen der schepenvaartuigen, vlotten enz. door bet kanaal van Zuid Bevelandwaarvoor het minst werd ingeschreveu door P. Holier, te Scherpenisse, voor 267 per paard. iNeuzen, 26 October. De nitslag van de op gisteren alhier door den uotaris J. J. Ferckeu verkochte doineingrondengelegen in den ten jare 18G1 uieuw bedijkten polder Willeiu III onder de gemeenteii Zaamslag en Boschkapelle, is als volgt s 1 N .A_xel, 26 October. Op de alhier hedeu ge houden veemarkt waren aangebragt 14 paarden, 45 stuks hoornvee en 5 varkens. De volgende premien zijn uitgereikt, voor het grootste getal ter markt gebragte Paarden, aan C. L. de Rop, landbouwer te Axel, f 5. Hoornvee, aan denzelven, f 5. Voor het schoonste werkpaard, aan Adriaan de Kraker, landbouwer te Axel, f 5. Voor de schoonste koe, aan voorn. C. L. de Rop f 5. De handel was zeer gering. Men meld uit Hulst, den 23 October. Een paar weken geleden liepen hier vreemde geruchten omtrent zekeren II. de W die hier geboren, sedert eenige jaren met er woont te Gent gevestigd was. Met innig leedwezen ne men wij over, wat dienaangaande door de Gazette van Gent word medegedeeld. „In een onbewooud liuis der Ajuinlei te Gent, heeft men den 12 October jl. in den kelder het lijk gevonden van eeneu persoon, die zich over twee of drie dageu had vermoord. Het lijk was gausch uaakt. Per drie maandeo binnen Neuzen1,_ franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nomraers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Posldirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels f o,40 Voor elke regel meerm 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden niterlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 ure. Grootte der kavek. 'A Nieuwe maat Oude maat. Koopers. Koopsom. B s V 52 a O o Gld. Ct I 4 08 60 9 050 Ferdinand Menus 12000 11 4 05 30 9 028 Denzelven 12725 in 4 48 20 10 017 Denzelven 13725 IV 4 31 30 9 203 II. van de Wattijne 13505 V 4 09 15 9 054 Denzelven 12305 VI 4 18 55 9 118 Petrus Dieleman Jansz. 9600 VII 4 23 90 9 154 Jan Selieele Jansz. Sr. 9325 VIII 5 52 00 12 116 Jozias Scheele Jansz. 11700 IX 5 74 40 12 267 Petrus Dieleman Jansz. 13200 X 4 11 30 9 069 Denzelven 10105 XI 4 12 20 9 075 Jan Selieele Jansz. Sr. 11500 XII 4 29 60 9 192 Jozias Scheele Jansz. 12150 XIII 4 56 00 10 072 H. J. van den Berge 12150 XIV 4 75 85 10 203 Denzelven 12150 XV 3 69 15 8 085 Juzias Paulus 10610 XVI 4 69 10 10 158 J. Vereeeken 12775 XVII 4 88 60 10 289 Denzelven 16400 XVII1 5 01 00 11 073 Ferdiuaud Meeus 17600 XIX 4 71 30 10 173 16125 XX 4 80 65 10 236 D. F. P. Seijdlitz 16030 XXI 4 90 00 10 299 Jan Scheele Jansz. Sr. 15950 XXII 5 07 90 11 119 J. Vereecke 15300 XXIII 4 73 40 10 187 Carolus van den Dale 13500 XXIV 4 43 70 9 287 Judocus Mel 11025 XXV 4 66 30 10 139 P. J. van der Wiele. 11000 114 17 45 256 069 322455

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1