9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOIT COIP. te Keuzen. ADVEKTENTIEN. Neuzen, 19 October. De berigten nit Aubin betreffende de beer sehertde ongeregeblbeden, komen daarin overeen dat de hoofdoorzaak is, dat de maatschappij der Orleansche spoorwegen, die de mijnen aldaar toe- behoorengeen gehoor heeft ge'geven aan de klagten der mijnwerkers tegen twee hoofdbeamb ten. Zooals bekend is, werden deze chefs be- schuldigd, dat zij de arbeiders benadeelden. De maatschappij, die met deze twee beeren zeer te v red en was, gaf op de klagten geen gehoor. De eefste zamenspanninrg had reeds plants gegre pen den 6 dezer, doch tot feitelijkhcden was het toen niet gekomen. Doch den dag dnarop greep men den bool'dingenieur aan en wilde dien in het water werpen. De brand, die toen denzclf den dag nitbarstte in de mijnen, moet niet aan kwatnl op/.et geweten worden niaar heeft een toevailige oorzaak gehad. Doch later heeft de ontevredcnheid grooten dmvang genomen. On- geveer honderd mijnwerkers waren naar de ijzer fabriek .gegaan otn de srneden, die aldaar rustig aan bun vverk waren gegaan, op te vorderen tot deelneining aan de greve. Hieraan gaven deze gehoor fen" bin Rch ten hnnne vuurhaarden. Toen kwarnen de troepen opdagen. Het schijnt dat men deze met steenen heeft geworpen, althans een soldaat bekwatn een womie aan de wang. Een der boofdleiders der mijnwerkersBarrot genaaindwilde zelfs een soldaat zjjn geweer afnemen, toen de troepen vuur gaven en in een oogenblik bedekten nit die digte en vlak onder het schot staande menigte een veertiental dooden en twee en twintig gewonden den grond. Hier onder behoorde ook de hoofdarbeider Barnat die jnist gedecoreerd was geworden en zich on der de menigte had begeven, met het, doel haar tot rust aan te sporen. Bijna alle gedooden zijn huisvaders, sommigen met zes en acht kinderen. Eenige soldaten hebben in de luckf geschoten van daar het gerucht dat er twee saldo's gevuurd zijn66n in de Incht en de ar.dere op meuschenvleesch. Oflicieuse berigten melden dat de troepen eerst een waarschuwing gegever. hebben, doch dit moet niet waar zijn. Van de smedendie zich eerst aan de zamenscholing liadden onttrokken, zijn tien doodgeschoten, ter wijl maar een der mijnwerkers viel. De laatste berigten uit Aubin melden, dat de werkzaamhe den weer bun gang gingen. De maatschappij moet de ruimste concession hebben gedaan. Ook de onrustige tooneelen in Belleville heb ben zich niet herhaald hoewel de volksmassa's zeer groot zijn in en bij de straat, waar de zaal gelegen is. Twee honderd politie agenten pa- trouilleeren om en voor het lokaal, terwijl een compagnie soldaten steeds marschvaardig wordt gehynden in een nabii gelegen kazerne. De toestand der drie gewonden wordt gezegd zeer bevredigend te zijn, ja de berigten in 'tstuk dezer historie zijn zoo wollig en zacbt, dat men zou zen-gen, dat de aldaar zamengcvloeide menigten op^ kndden schapen gelijken, waaronder en waar tusschen de politie agenten als trouwe herders rondzwerven. Ook zegt men dat de demonstra- ties op 26 October e. k. geenerlei sympathie vinden bij de arbeidende volksklasse. Jules Ferrijeen Parijzer afgevaardigdedie in de laatste dagen de groote werkplaatsen bezocht om de werklieden aan te sporen geen aandeel in eenige beweging te nemenis overal zeer good ontvangen. Ook de bonding van de Reveil welks grooten invloed op het volk men kent schijnt veel bij te dragen dat het volk zich rus tig houden wil en houden zal. Een deel der stedelijke schutterij heeft plan om wanneer de rust op den 26s"" op de een of andere wijze mogt worden gestoord, als bemiddelares tusschen beide te komen. Een geschrift betrekkelijk dit plan cireuleert bij de nationale garde der Seine. Te Dublin is een monstermeeting gehouden van wel 140,000 menschen, en te Louden een meeting van 40,000. De orde bij geene der vergaderingen voor een oogenblik gestoord. On- danks deze demonstraties ten gevalle der Faine- ans, ontraden de groote bladen de in vrijheid stel- ling der gevangene opstandelingen omdat zij bewezen hebben ouverbeterlijke ourustzoekers te zijn. De minister van oorlog heeft het plan geopperd, om een gebouw of wel meerdere op te rigten tot opleidiug van kinderen van armeu en minder gegoeden. Deze kinderen zoudeu dan, na volbragte studie, kunnen dienst nemen of voor burgerambachten worden opgeleid. Het plan is onlaugs in zijn geheel bekend gemaakt. Thans verneeuit het Utr. Dagblad, dat de com misSarissen des koniugs in de proviucien er over zijn aangeschreven, en deze zich weder tot de gemeenteu hebben gewend, om deze te vragen of er geschikte gebouwen aanwezig zijn voor dergelijke inrigting. Naar men verneeuit zou door den minister van binnenlandsche zaken concessie zijn verleend aan jhr. Teding van Berkhout, tot het aan- hechten van Ameland aan den vasten wal, met het doel van successieve iupoldering en droog making van de geheele Friesche Wadden, en zou men eerstdaags de indiening van een wets- ontwerp daarvoor bij de tweede kamer mogen te gemoet zien. Er wordt verder bijgevoegd, dat de benoodigde gelden voor deze grootsche ouderneming reeds aanwezig zijn. Wij kunnen mededeelen dat eerlang een wetsontwerp zal worden iugedieud tot afsckaffing van de doorloopende kortingen op de bezoldi- gingen der rijks ambtenareu, ten behoeve van het pensioenfonds, en dat tegelijkertijd eenige verbeteringen in de bestaande pensioenwet zullen worden gebragt. Zoo 't mogelijk is, zal eerst- bedoelde maatregel reeds met 1 Julij 1870 in werking treden. Wij vernemen dat gedepnteerde staten van Zeeland in hunue vergadering van den 15 dezer besloten hebben tot een wijziging in het beheer van den stoombootdieust op de Westerschelde. Tengevolge daarvan zal de directie te te Vlissin- gen worden gevestigd. Tot directeur is beuoemd de heer I. Lnteyn aldaar. Neuzen19 October. De maatschappij tot redding van drenkelingen, in het jaar 1767 te Amsterdam gevestigd, heeft dezer dagen met de groote massief gouden medaille bekroond den heer H. P. W. Steenkamp, stads-genees- heer alhier wegens het aanwakkeren van de laatste levensvonk hjj een drenkeling op 30 Junijjl. en welk eere-metaal, hem heden door het edel achtbaar hoofd van het bestuur dezerge- meente, plegtig is uitgereikt. Nenzen 19 October. Heden middag om- streeks 5 uur kwam schipper v. d. Wiele, met zijn Belgisch Poonschip, genaamd Louisa," geladen met suikerpeeen, van Hoedekenskerke bestemd naar Selzaete alhier binnenloopen doch had het ongeluk door de zware storm op het westelijk havenhoofd geslagen te worden. Na veel krachtsinspanning mogt het gelukken het schip heden avond omstreeks 10 ure weder in vlot water te brengen. Hoek 18 October. Als een bijzonder- heid kan gemeld worden, dat in de vorige week bij den landbouwer Cortvriendt alhier, een var- keu 20 biggen heeft geworpen. Uit Vlissingen werd dezer dagen aan het Alg. Dagblad van Nederland gemeld, dat majoor Dinkelman, kommandant van het garnizoen aldaar jl. vrijdag ochtena de manschappen in de kazerne tusschen 4 en 5 ure liet wekken, ze nuchter op marsch liet gaan naar Dombnrg, 5 uur ver, en hen daar slechts een half uur rust liet houden om hun brood te kunnen eten, waarbij zij, die er geld voor hadden wat te drinken konden koopen, terwij zij, die geen geld hadden, van de gen ad e van liuune kameraden of Domburgs inge- zetenen in dit opzigt afhingen. Na vedoop van liet half uur marcheerde de troep terug, en wio achter bleef word met politiekamer gestraft of naar het hospitaal gezonden. Ten 5 ure werd er soep gegeten en ten 8 ure het middagmaal gebruikt. De manschappen van dat garnizoen waren grootendeels milicieusdie op het punt staan, met verlof naar huis gezonden te wordeu. De majoor zat natuurlijk te paard. Men schrijft uit Vlissingen er schijnt een licht voor onze gemeente op te gaan. Het beheer van het drooge eu groote maritime dok is den 1 October jl. aan 's rijks waterstaat overgegaan, en zal met de meeste zorg worden onderhouden, een groot en fraai ijzeren hek rond het drooge dok, zal de onaanzienlijke sclnitting vervangen de zoogenaamde Nieuwe weg, het eenige com- muniecatiepunt met Middelburg zal aan het terrein van aaubouw der- constructie werf worden getrokken, en door eene passage over die werf, of een brug over het dok, tot dq binnenptad toegang geven. Men verneemt tevens, dat al de terreinen der beide werven met hare maga- zijnen, in het begin van 1870 publiek worden verkocht, en eene aanzienlijke maatschappij welke bij indnstrieelo ontwikkeling, ook met de ont- worpen plannen van de transatlautische handels vaart naar Noord Amerika in verband zouden staan, zich alhier vestigeu de kolossale werken van kanalisatie en spoorwegverbindiugen naderen hunne voltooijing eu wekken de bewoudering vau alien die ze bezigtigeu. Voor de op den 14 dezer te's Gravenhage gehouden aanbesteding van het leveren en in- hangen van geslagen ijzeren deuren, windwerken en schuiven voor de schutsluizen te Vlissingen en te Veere waren acht biljetten ingekomen zijnde vau de beeren J. Clooste Amsterdam voor f 566,000de Nederlaudsche stoomboot- maatschappij, te Rotterdam voor/"565,000 John Cocquerill, te Seraing voor f 549,990Paul van Vlissingen Dudok van Heel te Amsterdam voor 535,742 de directie vau de ijzergieterij de Prins van Oranje te 's Hage, voor f 535,000 L. J. Enthoven Cie.te 's Hagevoor 522,800Jacob Haniel en Haisen, te Kcrk rade, voor 522,000; F. Cloos Zoon, te Alblas- serdam, voor f 508,000. Men leest in het (Rotterdamsche)jVolksblad: „'s Hage, 12 October 1869. Met onuitsprekelijke verontwaardiging moeteii wij u melden, dat het- geen wjj even als de verdediger trouwens wel verwachtten, gebenrd is het beroep op kassatie in de zaak van onzen ongelukkigen broeder Jacob de Vletter is verworpen. De audientie-zaal was stampvol, en bij het verlaten van het geregts- gebouw hoorden wij de kreten Leve Jacob de VletterWij zullen ze toch wel dwingen, hem los te laten Het portret werd niet alleen op het voorplein, maar tot in de regtzaa! toe ver kocht. Omtrent hefgeen nu gedaan moet worden, hebben wij ons beraden met zijn edelen verde diger Mr. Bergsma, die ons biunen eenige dagen zijn advies heeft beloofd. Aldus, vrienden, houdt n bedaard, en als wij uwe hulp noodig hebben, rekenen wij op u." Op het Kamper eiland zijn vele boeren die enkel hunue pacht kunnen maken van het hooi dat zij te missen hebben er zijn er, die 150,000 halve Ned. ponden hooi hebben afgeleverd ge- middeld tegen dertien gulden de duizend, terwijl er dan voor den landbouwer voor eigen gebruik nog genoegzaam voorraad overblijft. Te Anlo (Drenthe) wordt gevraagd een onderwijzer op een tractement van f 175. De schnapherder aldaar geniet grooter inkomen. Sedert eenigen tijd werd in de omstreken van Tilhu rg algemeeu geklaagd over de arbitaire handeling van ontvangers bij de invordering der directe belastingen. Naauwelijks had men na- melijk de aanslagbiljetten in huis, of men ont- viug niet slechts- een waarschuwing, maar na verloop van eenige weken een dwangbevel tot betaling, waardoor de vervolgingskosten tot ze- ventig centen rezen en wel in vele gevallen voor zeer kleine sommen. Vele schreven dit toe aan een overdreven ijver der ontvangersanderen aan het aandeel, dat zij hebben in de gemaakte kosten (voor drukloon der dwangbevelen, enz)., doch bij het doen van reclamaties op twee kan- toreu werd men steeds afgescheept met den troost „de minister wil het". Hierop heeft men zich over deze strengbeid tot den minister van finan- tien gewendhetgeen tot gevolg heeft gehad dat de ontvangers verpligt zijn om de wegens kosten ontvangen gelden aan de burgers terug te geven. Eene kleine statistiekdie ook voor de Nederlandsche dames van belang kan zijn. De Parijsche geneesheeren hebben gecoustateerd dat sedert de Fransche dames geen corsetten nicer dragen, het sterl'tecijfer onder haar met, 18'/-j pet. vermiuderd is. Daarentegen zijn door het dragen der kolossale chignons de hersen- koortsen 723/* pet. toegenomen. Selzaete18 October. Deze week is alhier een eigendom aangekocht, bestemd tot het oprigten eener suikerfabriek. Hieruit volgt dat men in onze gemeente welhaast drie dergelijke gestichten zal kunnen bewouderenwaarvau reeds twee in voile werkzaamheid zijn bevvijs dat deze uijverheid zich in vollen bloei bevindt. Deze ondernemiugen dienen zeker door alle Sel- zaetenareu van harte toegejuicht te worden, want behalve dat de landmanaan eene verkeven prijs, er de grondstoffen van levert, verschaffen zij immersin het gure jaargetijde vverk en gevolgenlijk welziju aan honderde armeu die anders veelal tot last der gemeente zoudeu strek- ken. Ook vele vreemdelingen, door dit voor- uitzigt aangeloktkomen zich hier in menigte vestigen, zoodat het welhaast aan woningen zou ontbrekeu, ware het niet, dat bijzonderen onzer gemeente, hier ook al in voorzieniuderdaad overal ziet men fraaijeluektige en gezonde woningen oprijzen, waardoor Selzaete welhaast eevder het uitzigt eener stad dan van eene ge meente zal aanbieden. Dit verschaft nogmaals ruime bezigheid aan de ambachtsliedeuzooals metselaars, timmerlieden, smeden enz. die genood- zaakt zijn in de naburige gemeenten hulp te vragen om aan de talrijke aanvragen te voldoen en iedereen op tijd te dienen. Omtrent de medepligtigtigheid van anderen dan Traupmau aan den versckrikkelijken zeven- voudigen moord, te Pantin bij Parijs gepleegd, is nog niets hoegenaamd bekend, hoe groot ook de bedrijvigkeid der Fransche policie geweest zij om eenige meerdere ldaarkeid in deze droe- vige zaak te erlaugen. Zoo lang het lijk van Jean Kinck ol de medepligtigen van Traupmau niet gevonden worden, zal de laatste zij'ti stelsel van verdediging blijveu volhouden. Zoo lang hij kan, zal hij blijven liegenhierop berust zijn levensbehoud. Als medepligtige kan hij al- tijd nog hoop voeden slqchts met gevangenis te worden gestraftzoo hij de voornaamste dader is, wacht hem de dood. Naar men meldtzijn de bewoners van den Elzas zeer begaau met de ongelukkige familie van den ontaardeu booswicht. De vader zoekt helaas zijn verdriet in de kerbergen te verzet- ten, zoodat de dockters thans door handenarbeid in de dagelijksche behoeften der familie uioeteu voorzien. En wat de rnoeder betreft, deze was, althans eenige dagen geleden, nog niet in staat haar bed te verlaten, laat staan om zioli, gelijk in het vooruitzigt gesteld was, naar Parijs te be geven teneinde haren zoon tot bekenteuis te brengen. Per drie waanden binDen Neuzenb— franco door het geheele Hijk. 1,25 I 'I geheel Belgie1,40 Enkele pommera Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Po9tdirecteuren en Brieveobiuhouders. BIJ Vao 1 tot 4 regels0,40 Voor elke regel ,0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden niterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1