ALGEMEEN No. 459. Zaturdag 1(5 October 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O 1 T C O M P. te leuzen. ADVERTENTIEN. N e u z k n 15 October. De roem der Zundnadel-geweren konit in de beurzen der Pruissen teregt. Tijdens den oorlog tegen Oostenrijk mogten de afgevaardigden prut- telen over de groote onkosten, er was altijd geld in overvloed om met of zonder de toestemming der kamers in tie groote oorlogsbehoeften te voor- zien; en nu, nu komt bet hinkende paard aehteraan en vertoont zich de vroeger aliijd wel gedekte bodein der Pruissische schatkist, welke door ver meerdering van belastingen en het aangaan van leeningen weer moet worden aangevuld. De landskinderen knnnen zich vooreerst raaar vrolijk maken met (lit resultaat hunner sterke militaire positie in Europa. In Frankrijk begint de moordgesehiedenis op den achtergrond te geraken, door de houding die de onverzoenlijke tegenstanders dor regering met steeds toenemende stoutheid aaunemen. De 26 October, dat is de dag waarop men den grooten slag wil slaan en een algemeen oproer in de straten van Parijs uitlokkcn. Dan widen de beet hoofden dat een veertigtal afgevaardigden zich in plegtigen optogt naar het gebonw der wetge vende vergadering zullen begeven en daar de deuren gcsloten vindcnde, eveneens zullen terug- kecren. Men verwacht dat door deze stilzwijgende demonstratie dan weldra eenige honderdduizend Parijzenaars op de been zullen komen en zoo een algemeen oproer zal kunnen uitbarstten. Nu, er zijn zeker element.cn ger.oeg, om deorde van zaken in Frankrijk eens weer onderst bo- ven te gooijvn tnaarhoc rheumatisch do keizer mag zijn, bij is volstrckt nog niet ver vaard om zich door bedreigingen als welke thans door zijne bevigste vijanden worden gedaan, nit bet veld te laten slaan. De vergadering der kamers zullen niet eer plaats hebben, dan op den door hem vastgestelden datum. Men begint dan ook kct nuttelooze dezer onder- neming in te zien. De Siccle o. a. zegtWat zal er gebenren wanneer nu die 40 afgevaardig den van hnnnen optogt, vergezeld van eene groote massa volks, terug keercn Ditde kreet „leve de republiekzal beantwoord worden met ge- weerschoten. Het bloed zal stroomen en den volgenden dag zal Parijs in staat van beieg wor den verklaard, de gevangenissen zullen opgevuld worden, de verbanningen zullen op nieuw begin- nen tegelijk met de dictatuur, en de vrijheid zal al het terrein verloren hebbendat zij in de laatste jaren beeft veroverd De Spaanscbe regering gebruikt dehaargege- ven magt tot onderdrukking der republikeinsche beroeringeu op krachtdadige wijze. In vijf pro vincien is de staat van beleg reeds afgekondigd. Alom zijn de voor weinige maanden opgerigte vrijwilligers eorpsen ontwapend. De toestand is gewis hoog ernstig. Niet te ontkenneu valt bet, dat een groot deel van het Spaansche volk (wie zal het bij de ervaringen van een ruim tijd- perk ook euvel duiden) van de koninklijke re gering een afkeer heeft. Daarenboven hebben de republikeinsch gezinden van de vrijheid van het jongst verloopen jaar een ruim gebrnik ge maakt, oin aan bet volk de schoonste nitkomsten van eene republiek voor te spiegelen. Hier komt nog bij dat het denkbeeld heeft post gevat dat bet inzonderheid de Fransehe keizer is, die de tegenwoordige Spaansche regering aandringt tot het vcrkiezen van een kouinguit een hem wel- gevallig geslachten (lit denkbeeld is ondanks de verklaringen der Fransehe regering tocli zoo heel dwaas niet. Zelden zal misscbien een scbittere»der ver toon -zijn gezien, dan de feestelijkheden aan bet kaBaal van Suez zullen aanbieden. Vorstelijke vertegenwoordigers uit bijna geheel Europa zul len er versebijnen. Behalve de keizerin van Frankrijk, zal nu ook den 24 dezer de keizer gau Oostenrijk tot bijwoning dier plegtigheid op reis gaan. De keizer zal zich te Koustautiuopel aan het gezelschap van keizerin Eugenie en den sultan aausluiteu en van daar zullen de hooge gasten zich inschepen. Ook vele Aziatische vors- ten en groolen worden vertegenwoordigddie, bij den bekeudeu Oosterschen smaak voor pracht- en praalverteouing zeer zeker niet weiuig zullen bijbrengen om een misscbien tot nog toe nooit gezien schitterend scbouwspel op te levereu. Bij besluit van 17 September is door Z. M. den koning de oprigtiug voor eene petroleum - gasfabriek te Hulst goedgekeurd. Tot plaatsvervanger kantonregter te Sluis, is herbenoemd de heer K. F. Koksma aldaar. Art. 97 onderdeel J der begrooting van het departement van binnenlandsche zaken voor 1870. Kanaal van Neuzen onderhoud deb bedraagt 115,000,00, bij de toelichting op die post wordt gezegdlager cijfer dan in 1869. Voldoende voor bet onderhoudde verbetering van den Oosthavendijkhet bouwen van eene woning voor de sluiekuechts (aan de Oostsluis) en de deinping der stadsbuitenhaven te Neuzen met afsluiting door een bazaltmuur. Het wetsontwerp op de grondbelasting is op nieuw aan de kainer iugediend en heeft, naar aanleidiug van het in de vorige zitting uitge- bragt voorloopig verslag, onderscheidene wijzi gingen oudergaan. De strekking is hoofdzake- lijk eene codificatio van de thans nog van kraclit zijnde voorschriften in onderscheidene wetteu decreten en besluiten verspreid; het ontwerp be- vat bovendien eenige verbeteringen van voor de belastingschuldigcn belemmerde bepalingen. Op deze wijze wenscht men door meerdere regtszekerheid te verschaffen een eersten stap te doen tot verbetering der heffing van de grond belasting. Aan eene herziening van de belastbare op brengst der ongebouwde eigendoininen wordt vooralsnog niet gedacht, uit boofde ook van de enorme kosten en den langen tijd die dit werk zou vorderen. Wat de gebouwde eigendomraen aangaat wordt eene herziening niet raadzaam geacht voor en aleer het spoorwegnet en de andere daarmede in verband staande groote publieke werken zul len zijn voltooid, vermits deze een allergewig- tigsten invloed uitoefenen op de aangrenzende bebouwde eigendomrneu. Het wetsontwerp tot aanvnlling en ver hooging der begrooting van het fonds voortsprui- tende uit de koopprijzen van domeinen voor 1869 strekt tot eene verhoogiug dier begrooting met f 20,000, waaromtrent de regering de rol- gende toelichting heeft medegedeeld. „Zoodra bet geding met de godshuizen van Gent over een deel van den in 1861 bedijkten polder Willem III was geeindigd is de onder- handeling geopend over de verdeeling der ruim 150 hektareudie gerneen eigendom ziju van de godshuizen eu den staat. Verschiilende om standigheden, niet bet minst deze, dat men met een buitenlandsch bestunr te doen heeft, lietwelk met zijne raadslieden bier te lande overleg moet bouden en de inagtiging van zijne overheid be- hoeft, hebben het tot stand komen der scheiding vertraagd. Daar de verkoop van het aan den staat toe- te scbeiden deel en van de 40 hektaren die reeds zijn uitsluitend eigendom zijn, op de scheiding wackt en nog dit najaar zal plaats hebben, was bet noodig den grond te ploegen. Tengevolge daarvan is eene verhoogiug van dit artikel noodig, die eenigzins ruim genomen is, omdat de kosten der domeinveilingeu dit jaar kooger dan ge- woonlijk zullen zijn. Eene verhoogiug van f 5000 is noodig voor de bedijking in het Axelsche gat, waarvoor, met inbegrip van eenige kleinere laudverbeteringen, op de begrooting van 1868 48,000 was uitge- trokken. Van die som valt f 7260 vrij daar het werk, in bet laatst van 1868 voor f 43,440 besteed, eerst dit jaar is uitgevoerd, eu de laatste termijn, voor het onderhoud, eerst in 1870 ver- schijnt. Bovendien zijn de ovcreenkomsten met de ei- genaren der belendende djjken over aansluiting en met de naburige polders over uitwatering eerst dit jaar tot stand gekomen, zoodat de daar- uit voortsprnitende uitgaven, evenals de kosten van bet opzigtop deze begrooting moeten verevend worden. De bedijking die ongeveer 49,000 kosten zal, is zoo goed als voltooid en de polder is met koolzaad bezaaid. Hij zal bet volgend jaar verkocbt worden." De begrooting van boveubedoeld fonds voor 1870 bedraagt in ontvangst en uitgaaf 725,000. Onder de uitgaven komen voor f 9,000 voor ver betering van buitengronden en laatste termijn der aannemingsom van de bedijking in het Axel sche gat, 600,000 zijn bestenid tot aanvulling der middelen voor de uitgaven der staatsspoor- wegen. In de toelichting wordt medegedeeld, dat de vestingwerken te Maastricht, Venlo, Bergen op Zoom en Bath tengevolge der aangevangen out- manteling thans onverdedigbaar ziju. Nog dit jaar zullen eenige gronden van het fort Bath verkocbt worden. De ontmanteling van Vlissin gen aan de landzijde zal voor een deel plaats hebben door de kanaal werken, waarvan de plan- nen nog niet definitief zijn vastgesteld. Aan de noord-oostzijde zal eckter weldra tot slechting worden overgegaan. Op den 12 dezer heeft de hooge raad der Nederlandeu uitspraak gedaan in het beroep van cassatie door Jacob de Vletter, tegen bet arrest van bet provinciaal geregtshof van Zuidholland ingesteld. Nog talrijker publiek dan bij pleidooi eu requisitoir was bij de uitspraak tegen woordig en de nieuwsgierigheid was zeker nog geprikkeld door de omstandigheid, dat eerst door den ge- achten voorzitter mr. van den Velden zeven andere uitsprakenop evenveel beroepen in cassatiegevallen, werden voorgelezen, voor dat de uaam van Jacob de Vletter andermaal, maar nu voor de laatste maal van die plaats werd afgeroepen. Al de negen middelen van cassatie, door de verdediging voorgedragen, zijn bij de uitspraak ongegrond verklaard en het beroep zelf alzoo is De gronden waarop die verwerping rust zijn genoegzaam dezelfde als die van bet 0. M. dat dan ook gelijk bekend is, tot verwerping had geconcludeerd. Neuzen, 15 October. Uit Goes wordt gemeld dat in de op den 8 dezer gehonden zitting der arrondissements-regtbank aldaar, con- clusie van eiseh is -genomen in een zevental proeessen, welker uitwijzing de geheele Zeeuvv- sche polderwereld met gespaunen verwachting te geinoet ziet. Het betreft de polder de Breede Watering bewesteu IJerseke, gelegen in het polder-arron- dissement Goes, en in dat van Axel, de polders Eoven- en Willem-kerke, Beoosten en Bewesten- blijAutricheuPapeschor en Canisvliet, die geweigerd hebben de subsidieu te voldoen, ten beboeve der calamiteuse polders. In de eerste plaats zijn alien in verzet geko men, tegen het dwangbevel hnn door de respec- tieve ontvangers der subsidien beteekend, op grond, dat dit dwangbevel nietig en van onwaai- de is, als strijdende tegen artikel 4 der wet van 9 October 1841. Voorts gronden zij hunne weigering hierop, dat het subsidiestelsel ongrondwettig zou worden toegepastop de zoogenaamd achterliggende polders, omdat bet maken van wijzigingen en veranderingen in het reglement der dijk- en polderbesturen aan de provinciate stateu is opge- dragen, en genoemd reglement door Z. M. den koning eu alzoo door eene onbevoegde magt is in het leven geroepen. De subsidie wordt ook nog geacht op dezen grond onregtmatig te worden gcheven, dat aan de staten wel is opgedragen het vinden van geklen, benoodigd voor onderhoud en aanleg van provincial werken, waartoe de calamiteuse pol ders niet behooren en ware dit zoo, dat dan die belastingen, als in het belang der geheele provineie, ook geljjkkelijk door de geheele provin- cie zouden moeten worden verdeeld, betgeen hier niet gebeurten verder dat de polders biervoren genoemd, niet genoodzaakt knnnen worden, bij te dragen in de kosten van onderhoud van calamiteuse polders, die in een ander polder- arrondissemeut gelegen zijn. Voor den ontvanger der subsidien in het polder - arrondissement Axel, is in de bovengenoemJe zitting eene remise van zes weken geviaagd en verkregen om te autwoordeu. Verguud aan J. Goetgeluk, eervol ontsla- gen kapitein bij het thans opgeheven bataillon rustende schutterij no. 5 in Zeeland, de uniform der schutterijmet de onderscheidingsteekeneu aan den door hem bekleeden rang van kapitein verbouden, te blijveu dragen. .A-xel, 15 October. Jl. dingsdag zijn alhier ten verkoop aangeboden de volgende perceelen I. Een kapitaal woonhuis met afzonderlijk staand kuis, stalling en tuin, verkocbt aan M. J. van Vessem te Axel, voor f 2350. II. Een stal en koetshuis, verkocht aan J. J. Claessens te Axel, voor f 760. III. Een moestuin er.z., verkocht aan P. Haak Cz. te Axel, voor f 1540. IV. Een partij grond, verkocht aan A. v. 0. Krnijsse, te Axel, voor/'26. V. Eene hofstede, bestaaude in woonhuis, sckuur, keet, wagenliuis en verdere gebouweu, met 53 bunders 86 roeden 66 ellen hofgrond of erf, boomgaardmoestuin, bosch dijk, weiden en bouwlanden, verkocht aan S. van Hoeve Bz. te Axel, voor f 66.383.45. VI. 13 bunders 91 roeden 20 ellen bouwland, opgehou- den. Alle deze perceelen ziju gelegen in de gemeente Axel. VII. Eene hofstede, bestaande in woonhuis, sckuur en verdere gebonwen met 31 bunders 2 roeden 10 ellen bouwland, weiland, hofgrond, boomgaard moestuin en dijk, verkocht aan J. de Kraker Jz. te Axel, voor63.428.53. VIII. 2 bnnders 37 roeden 90 ellen dijk, ver kocht aan A. A. van Haelst te Zuiddorpe, voor f 4050. IX. Het regt van cijnsheffing op 19 roeden 90 ellen grond, verkocht aan Ck. L. Boenne te Axel, voor f 225. Deze perceelen zijn gelegen in de gemeente Hoek. X. '/9aan- deel in de meestoof enz. genaamd de Schoone te Axel, verkocht aan J. J. Fercken te Neuzen, voor f 350. XI. De bank no. 11 in de her- vormde kerk te Axel, verkocht aan de hervormde kerk te Axel, voor f 85. Aardenburg, 8 October. In de vorige week had alhier het examen plaats van de leer- lingen der volkszangschool, die nu ongeveer zes jaren bestaat en op eene bevolking van ruim 1700 invvoners een honderdtal leerlingen telt. De school staat onder directie van drie leden en bestaat alleen door vrijwillige bijdragen der in- gezetenen. De lessen aan genoemde school worden gegeven door den heer Slager, des zaturdags van 1—4 en des zondags van 56 urezij is verder ver deeld in 4 klassen en is openbaar, dat is toe- gankelijk voor leerlingen van iedere gezindkeid. Na het examen ontvingen een tiental leerlingen prijzen, terwijl aan anderen getuigsehriften werden uitgereikt. De „Aardenburgsche Fanfaren," eene nieuw opgerigte rauziek societeit ziju in orde ge komen. De lessen zullen gegeven worden door den heer Dumon, to Brugge, en hedeu avond een aanvaug nemen. De heer J. M. Hennequin te Sluis, is door Z. M. den koning der Belgen tot ridder de Le- opoldsorde beuoemd. Per drie maandeti binDen Neuzen1,— w franco door het geheele ltijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Snkela 0,05 Men abonneert zich bij alia Boekhandelaara, Postdirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zendcn uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. AARDE- 1UJS- EN KUNSTWERKEN UITDIEI'IN- GEN EN VEKNIEUWINGEN EN HERSTELLINGEN VERWORPEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1