ALGEMEEN Wli: No. 458. YVoensdag 13 October 1869. 9de Jaarg. liinnenlandsche berifften. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elkcn Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O 1' T COM P. te Iftuzon. ADVERTENTIEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAGprovincie Zee land, brengen bij deze ter algemeene kennis dat de gewone jaarlijksche Veemarkt alhier in de/.en jare zal worden gehouden op Don d e a n a g den 21 October 1869aan- vangende des voormiddags te 9 ure en eindigende des naniiddags te 3 ure: dat ieder eigenaar of aanbrcnger van vee zal verpligt zijndadelijk bij zijne aankomstzich bij den marktmeester aan te nielden tot opgaaf van het aantalde soort cn den ouderdom van het door hem ter markt gebragte vee dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden toegelatcn dat, onmiddelijk na het sluiten der markt, de volgende premien zullen worden uitgereikt lo. voor het grootste getal Paarden van eenen eigenaar ter markt gebragt5, 2 Idem Hoornveeals bovcnf 5. 3 Idem Schapenals boven boven de tien sinks 2, 4<>. Idem Varkensals bovenboven de zes stuksf 2. 5°. Voor het schoonste Rnin- of Merrie Werk paardvan 4 tot 7 jaren oudf 5. 6 Voor als l>oven van 1 tot beneden 4 jaar oud 7 Voor de schoonste baatgevende of kalf dragende Koef 5. 8 Voor de vetste KoeVaarsOs of Stier S- Om naar de voormelde premien te kunnen mededingen zal het vee uiterlijk des voonnid dags te 11 ure ter markt moeten zijn aangebragt dat alle hazardspelen orgeldraaijevs liedjes- zangers en dergelijken op dien dag zullen ge- weerd worden. Wijders wordt aan de kooplieden en anderen-, de verzekering eener goede bescherming gegeven. Gedaan ten gemeentehnize van Zaamseag, den 1 October 1869. De Burgemeester en Wethouders voornoemd L. van DIXHOORNVoorzitter. E. H. VVORTMANSecretaris. o Neuzen, 12 October. Wat door de leden der linkerpartij zal uitge- vigt worden, nu de bijeenroeping tot 29 November is uitgesteld, laat zich nit den loop en den toestand der zaken wel eenigzins vennoeden maar niet beslissen. De keizer moet voor den ministerraad gezegd hebbcnje ne veux plus etre embefe par Mr. Raspail(ik verkies niet Janger afgemat te worden door dien heer Raspail), en dit was den minister een wenk geweest om de verda- ging tot 29 November goed tc keuren. De heer Schneider liet door zijne vrienden bekend maken, dat hij zich voor een dadelijke bijeenkomst ha<l verklaard en 00k de heer Magne zegt, dat hij tot aan het laatste oogenblikje gestemd heeft voor de bijeenroeping op 7 November. Wanneer de keizer dit gezegd heeft, dan heeft hij zich zelven te weinig en den heer Raspail te veel vereerd. De keizer zou wel dagwerk hebben, als hij nu eens door dezen en dan door dien niet vvenschte gedmbeteerd te zijn. En Raspail zou zijn handen op zijne persoonlijkheid kunnen slaan en in fiere bonding uitroepen Meer dan Cesar en de beginselcn zijner staats dienaren is bier. De opposilie bladen raden over het algemeen elke demonstratie op 26 October af. Andere yerschuilen hunne gevoelens onder een hard- yiekkig stilzwijgen. De Rappel echrter maakter een uitzondering op. Dit blad geeft aan de veertig leden der linkerzijde den raad, zich den 26 op de Bastille te vereenigen, van daar langs de boulevards naar het paleis der wetgevende vergadering te trekken, waardoor honderden en duizenden zich bij hen zullen aansluiten. Dan zou het volk bij het gebouvv gekomen, de afge- vaardigden eerst aanraden, ja des noods bevelen, hunne mandaten na te leven. Alleen het gerucht van een zoodanige demonstratie zou de regering wel bewegen om terng te komen van haar willekenrig besluit. En al zou de regering er zich tegen verzetten, wat zou zij kunnen uitrig- ten, dan alleen een inhechtenisneming op groote schaal, en daar heeft zij vooreerst genoeg van. Wij hopen dat deze raad van de Rappel niet met het allerminste succes zal worden bekroond, 00k is het niet te denken dat het gebenren zal. De nog altijd onbegrepene phrase, het volk achter de kiezers, zou hier met een kleine wijziging dan kunnen luiden: het volk achter de gekozenen. De kroonprins van Pruissen is den 6> dezer te Weenen aangekomen en door den keizer aan het station van den spoorweg opgewacht. Er staat bij dit berigt dat Z. M. den prins op het hartelijkst heeft gegroet en dat voorts de laatste afgestapt is aan het paleis van den eerste. De koning van Pruissen heeft woeDsdag 11. de troonrede uitgesproken bij de opening van den landdag. De koning heeft daarin gesproken van zijn aanhondend streven om de vrede met alien te zoeken, te handhaven en te bevestigen. Dat dit zijn streven door Gods genade niet is beschaamd. Ook voor de toekomst hoopte Z. M. die gunstige en heilrijke bedoeling gehnndhaafd te zien. Uitbreiding van vrede en vriendschap cn dus niet uitbreiding van grondgebied was het hoofdthema der woorden van deze troonrede. Te 6dn nre waren 400 personen, afgevaardig den, generaals en hooge staatsambtenaren in de witte zaal aanwezig. De diplomaten loge was digt bezet. De Engelsche, Pruissische, Italiaan- sche, Zwitsersche, Turksche en Amerikaansche afgezanten waren aanwezig, mitsgaders do vcr- tegenwoordigers van de meeste Duitsche staten. De minister v. d. Heijdt verklaarde na de troon rede den landdag voor geopend. In de zitting der Spaansche kamcrleden waar bij de republikeinsche leden niet tegen- woordig waren, is de regering gemagtigd, onbe- zoldigde afgevaardigden naar de provincien te zenden met eene officieele volmagt, om de orde te helpen herstellen. Al de clubs zijn te Madrid en in de provincien gesloten. De miliciens der ligting van 1885 den 16 September bij de infanterie in activiteit op- getredcnkeeren den 15 dezer weder met on- bepaald verlof naar hunne haardsteden. De tweede learner der staten-generaal heeft in eene korte zitting met 44 tegen 15 stemmen verworpeneen voorstel van de heer Renting, ombij proefde openbare zittingen ten een ure te doen aanvangen. Met 48 tegen 11 stem- men is aangenomen een voorstel van de heer van Eck tot algemeene herziening van het regle- ment van orde, waartoe een commissie zal wor den benoemd. Neuzen12 October. Op den 6 dezer werden de heeren G. van de Vrede en E. van der Rent alhier, voor eene som van 230, koo- pers van het toen nog op de Calloot zittende masteloos en afgekeurd Noordsch brikschip Wennerne. Dit schip is onder leiding van den heer van de Vrede, en met behulp van de sleepboot Union 2, jl. zaturdag vlot gebragt en door genoemdo boot in de Westerhaven alhier geslecpt. Nenzen12 October. Do sluisknecht 0. de Zeeuw alhier die op den lantsten dag der maand Junij van dit jaar in de nabjjheid van den Oostbeer alhier, terwijl hij zich met vissehen bezig hield, in het water viel en toen door eenige edelc menschenvriendcn van een andcrs gewissen dood werd gered, trof jl. zaturdag avond toen hij bezig was met het aansteken van een der lantaarns op de ijzeren draaibrug alhierhet ongeluk van den ladder in het kanaal te storten, hoewel spoedig overvloedige hulp tot redding werd verleend, werd hij echter eerst een half uur later levenloos opgehaald. Oostburg11 October. De heer Tel- jer, predikant der hervormden alhier, maakte gisteren aan zijne gemeente bekenddat hij voor het op hem nitgebragte beroep naar Rozen- burg bedankt heeft. Breskens, 11 October. Erisin 'tKad- zandsche land sprake, dat men weklra de eerste gasfabriek in dit district zal zien verrijzenen wel op het gehucht Kruisdijk, dat, op' een half uur afstands van Breskens, Groede en Schoon- dijke gelegen daartoe zeker eene gunstige ge- legenheid zou aanbieden. Op den 6 dezer is ter rolle der arrondis- sements regtbank te Middelburg namens den heer Lamb de exceptie van onbevoegdheid der regtbank tegengesproken, voornamelijk op grond dat het privilegie van exterritorialiteit zich niet tot de consuls uitstrekt en nog veel minder tot vice-consuls, die, zooals de heer Ellinckhuyscn, niet door eene vreemde regering, maar door een consul zjjn aangesteldtot staving dier stelling werd een afschrift overgelegd der aanstelling van genoemden heer Ellinckhnysen van het jaar 1839, afkomstig van den toen te Rotterdam re- siderenden Engelschen consul voor Zuid Holland en Zeeland. - Wij verncmen dat de heer A. Steijaard to Middelburg door den koning van Belgie is be noemd tot ridder der Leopolds orde. De Goessche courant meld, dat de heer mr. M. J. de Witt Hamer (leeraar aan de hoogere burgerschool te Goes) zal optreden als verslag- gever voor de N. R. Ct. bij de opening van het Suez-kanaal. Den 3 dezer is te 's nage het nienw alge meen collegie van toezigt op het beheer enz. der kerkclijke goederen van de hervormden ge- meenten in Nederland geconstitueerd. Het be- staat nit de heeren mr. Metelerkamp (Zuid Hol land) van Visvliet (Zeeland), Suringar (Lim- hnrg), mr. Boeles (Drenthe), mr. Roijer (Over- ijssel), mr. van der Laan (Frieslandj, mr. Jor- der.s (Noord-FIolland), mr. van Verschuir (Gel- derland), Wetter (Utrecht), mr. Loke (Noord- Rrabant) en mr. Lobman (Groningen). De drie leden van de synode zijn de heeren Witkop Molenkamp en Koetsvehi. De heer Gerlach is afgevaardigde van de Maalsche gemeenten. Tot president is benoemd mr. A. van der Laan, tot vice-president mr. Loke, tot secretaris de heer van Hasseltdie alle drie zieh de benoeming laten welgevallen. Eene commissie nit het af- tredende collegie heeft daarop, daartoe door de regering gemagtigd, namens den staat, de zorg voor het beheer der kerkelijke goederen en fondsen en het toezigt daarop aan het nieuw optredend collegie overgedragen. In de op den 11 dezer gehouden algemeene vergadering der koninklijke Nederlandsche stoom- boot maatschappij is door de nandeelhouders aangenomen het voorstel tot verandering der statuten, ten einde eene geregelde directe stoom- vaart gemeenschap tusschen Nederland en de vereenigde staten van Noord Amerika tot stand te brengen, en is de directie gemagtigd tot het aangaan eener geldleening ten bedrage van vijf millioen gulden. Van geachte zijdc worden wij in staat gc- steld tot eene mededeeling der volgende beschrij- ving van de bovengroep van het nationaal ge- denkteeken voor 1813: de Nederlandsche maagd, aan wier voeten verbroken klnisters liggen, hondt in de eene hand den pijlenbundel der vereenigde provincien; met de andere ontplooit zij het vaan- del van het geliefde stambuis van Orarije-Nassau, terwijl de Nederlandsche leeuw weder herrfjst. De beeldhouwer Joseph Jaquet heeft hierin een meesterlijk kunstgewrocht geleverd. De heeren J. M. van Kern pen en L. J. S. van Kempen hebben dit meesterstuk in massief koper gereproduceerd, door een geheel nienw electro- metallurgisch procede, met eene volkomenheid vroeger onbereikbaar. De wetenschap behaalt hierin eer. voortreffelijken irioraf. De groep heeft van den voet tot aan den top van het vaandel, eene hoogte van ruim zes Ned. ellen, en weegt ongeveer 5000 Ned. ponden. Als eene hoogst merkwaardige bijzonder- heid wordt van den Moerdijk gemeld dat bjj de vergraviugen van den riviefbodem op ruim' 20 el onder Amst. peileene belangrijke hoeveel- heid beenderen is voor den dag gekomen van een kolossaal dier, vermoedelijk behoord hebbende aan een exemplaar van het geslagt der mastho- donten of wel der rhinocerossen. Onder anderen bevindt zich daarbij een gedeelte kaak met vrij goed geconserveerde zeer ontwikkelde kiezen. Waarschijnlijk zal de vondst naar het rijks mu seum te Leiden worden opgezonden. Bosman Vranken, Boelaars, Wolters, van Klaveren, de VVeerd, van Krimpen en Melhado, de veroordeelden tot 5 jaren tuchthuisstrafin zake de ongeregeldheden te Rotterdam, wier ver- zoek om gratie dezer dagen door den koning is afgewezen, zijn danderdag naar Leeuwarden ver- voerdom hun straftijd in het tuchthuis aldaar door te brengen. Te Tiel sprong een woedende os ovevboord van de stoomboot, waar het beest opgebragt was en zwom naar den wal. De eigenaar v. A. wilde hem toegrijpen, maar het al woester gp- worden dier nam hem op de hoornen, wierp hem in de hoogte, gaf hem nog een paar stooten en liep toen in woeste vaart den weg naar Ophemert op. Om verdere ongelukken te voorkomen, wilde men het dier ter neer schieten en riep daartoe een luit. der dd. schutterij aldaar te hulpdeze was spoedig met eenige manschappen, voorzien met geweren en scherpe patronen, aanwezig. De os was echter niet blijven staan om tot mik- pnnt voor de Tielsche schutters te dienen, maar had zijn weg naar Ophemert vervolgd. Nog is een vrouvv te Zennewijnen door den os van den dijk gestooten. Deze vronw, evenals de eigenaar, heeft een groote wond aan het hoofd en is ook aan den schouder gekwetst. De os is eindelijk in een weide onder Ophemert door den sergeant Nijhoflf dood geschoten. Naar men verneemt, is door Mr. A. Greebe, gemeente secretaris van Zaandam, het plan ont- worpen tot de oprigting van een administratie: bond, aan welk plan spoedig algemeene bekend- heid zal worden gegeven en waartoe rijks-, pro- vinciale- en gemeente-ambtenaren, die met bet administratief regt in betrekking staan, kunnen toetreden. Deze bond zal zich ten doel stellen en door het houden van congressen, hetzjj pro- vinciesgewjfze 01" vereenigd, mede te werken niet alleen tot vereenvoudiging der provinciale-en gemeente administratie en wetgeving maar boven- al, om middelen te beramen tot vebetering van het lot der rijks-, provinciale- en gemeente amb- tenaren. Een werkman op de werf van den heer G. T. Coers te Arnhem, met name van Horn heeft in zijn vrijen tijd een model van een Holland- schen wind houtzaagmolen (paltrok) vervaardigd en uit vele duizende stukken zamengesteld. Dit model, op de internationale tentoonstelling te Am sterdam geexposeerdis thans aangekocht voor het Polytechnisch museum te Louden, waar men het zal gebruiken hij voorlezingen over Neder land. Van Horn, die getoond heeft een kunste- naar te zijn is uitgenoodigd zijn werk zelf to Londen te komen brengen en op te slaanen ontvangt /"180 als koop-en reisgeld. De heeren Perry Co tc Amsterdam, de regelingscommis- Per drie uifmnden binncn Neuzenf 1,— franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie,1,40 Enkele nommeran 0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirecteuren en Brievenbaahoudera. BIJ Van 1 tot 4 regels 040 Voor elke regel meerm o,10 Adrertentien gelieve men aan de Uitgercra in te zenden aiterlijk Dingadag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1