ALGEMEEN No. 457. Zaturdag 9 October 1869. 9de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C HIJ N T elken "VVoensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DIIOIT COM P. te Kcuzeib ADVERTENTIEN. Neuzen, 8 October. De bijeenkomst der Franscbe Kamer is tbans bepaald vastgesteld op den 29 November e. k. Wat de eigenlijkc oorzaak van (lit langdurig uitstel is, daarover valt met geene /.ekerheid iets te meldenot'schoon onderscheidene leziugen omtrent dezelve in omloop zijn. Sominigen meenen dat de keizerlijke regering zeer schoor- voetend is de baan der volksregering te betre- den anderen weder dat de zitting wordt ver- daagd om eerst af te vvacbten den afloop van vredelievende onderhandelingeu met het buiten- land, waarvan eene algemeene ontwapening het gevolg zou kunnen zijn. Van alle deze redenen aekten wij de laatste bewering vvel de minst waarschijnlijkste. De keizerin van Frankrijk heeft hare reis naar het Oosten aanvaard. De nog jeugdige schoone echtgenoote van den bejaarden jichtigen keizer zal in Konstantinopel als overal vvaar zij zich vertoontzcker met den grootsteu luister begroet en de hulde, die Frankrijk ten aanzieu van het Suez Kanaal ook regtmatig toekomt, op uitbundige wjjze ontvangen. Een aautal verslaggevers voor de Fransche bladen zijn met den trein van keizerin Eugenie naar het Oosten vertrokken. Ook Er.gelsche bladen hebbeu hunue vertegenwoordigers naar Konstantinopel gezonden waaronder den knndi gen Dr. Russell, die in den Russischen en Deen- sehen oorlog voor de Times werkzaam was. In de Beijersche Kamers van afgevaardigden heeft zich een zeldzaam voorval opgedaan. In vier dagen tijds heeft die kamer zes maleu be- proefd een voorzitter te benoemen inaar telkens staakten de stemmen en bekvvamen de liberale en ultramontaansche kandidaten bciden 71 stem- men. De kamer zal tengevolge dezer spanning worden ontbonden. De koning van BelgiS heeft bij gelegenheid der September-feesten eene schitterende wapen- schouwing gehouden. Een leger van 30 duizend man, voorzien van pontonniers met hunne bruggen en schuiteu op sleden, de ambulance,, een coin pagnie voor de dienst der telegraphie, alles was vertegenwoordiga. 16 generaals voerden het leger aan. Vele vreemde, waaronder ook Neder- landsche officieren, woonde het prachtige, maar dure schouwspel bij. Te Rens, te Bejar en andere Spaansche steden bebben weer oproerige bewegingen plaats gehad elders houdt men zich bezig met het vormen van republikeinsch gezinde legerbendcn. Te Huesca zijn de deureu der gevangenis door het volk geopend. Wanneer men kierbij in aanmerking neemt dat al zulke bedrijven als bovengenoemd, worden aangezet en gedreven door generaals en zelfs afgevaardigden ter nationale vergadering, waaiiijk dan krijgt men nog geen hoog denkbeeld van de beschaving der Spaansche natie. Waar men de eerste standen aes lands zich ziet verlagen tot het bevorderen van oproeren, wanorde en zelfs doodslag, zooals met den waarnemenden gouverneur van Tarragona, wat moet men dan wel verwachten van het lagere en in Spauje nog zoo bitter weinig ontwikkelde gedeelte des volks. Volgens de Constitutionnel zou de politic een daglooner gearresteerd hebbendie verklaard heeft dat bij de kuil waarin do familie Kinck geworpen is, gegraven heeft, en de Temps ver- meldt een gcrucht, dat zich iemand uit eigen beweging als uiedepligtig aan die misdaad aan- gegeven heeft. Een meisje, dat verkeering met Traupmann gehad had, is ook gearresteerd. Men heeft ook nog vernomen, dat Traupmann maandagochteud (20 Sept.), onmiddelijk na het plegen ziiner misdaad, zich heeft begeven naar een herbergier, een zijner landgeuooten, wiens berberg bij Aubervilliers ligt. Ilij verwisselde er zijn broek, die bebloed en beslijkt was. Men heeft dit kleedingstuk in een kelder achter het huis gevondeu. Z. M. de koning heeft afgewezen het ver- zoek oin grade van Jonas Melhado, die door het provinciaal geregtshof in Zuid-Holland was ver- oordeeld tot zes jaren tuchthuisstraf wegens deelnemiug aan de Rotterdamsche ougeregeld- heden. Door den minister van marine wordt ter keunis gebragtdat in het Sloe, even bezuiden Zuid-Craijert, een vaartuig is gezonken, waarbij een wrakton is geplaatst in de diepte van 18 decimeters (palineu) bij gewoon laag water en op de merken Ritthem even bezuiden een boscliEene boerenschuur in het Nieuwlaud tegeu den westkaut van een wagenhuis. Aan de leden der tweede kamer van de staten generaal zijn verzoudeu de in de vorige zitting ouafgedaan gebleven ontwerpen van wet 1>. tot regeling van het ouderwijs van rijkswege in de beeldende kunsten 2'. houdende verande- riug in den eersten titel van het crimiueel wet- boek van het krijgsvolk te lande en vervangiug van den tweeden titel door nieuwe bepalingen 3>. tot regelinga. van het vee artsenijkundig staatstoezigt en de vee-artsenijkundige politie en b. van de uitoefeniug der vee artsenijkunst. Alle wetsontwerpen met de bijgevoegde toe- ligtende memorien. Volgens een bij de kamer ingediend ontwerphoudende bepalingen omtrent de uit- gifte van schatkist billetten kunnen zij worden uitgegeven1°. ter voorziening in tijdelijke be- hoeften van 's rijks kas, tot een bedrag van vier millioen gulden, 2'. tot voorloopige aanvulling of dekking van te korten op de middelen be stemd tot het goediuaken der uitgaveu van de staatsbegrooting. De uitgifte geschiedt a pari. Volgens kennisgeving van den directeur generaal der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegeubij den minister van binnen landsche zaken ingekomen, wordt met den Dteu dezer maandaan alle militairen beneden den rang van officier, eene reductie van 50 pet. toe- gestaan op de vraclitprijzen 3' klasse, ook dan wanneer die militairen niet in dienst reizen maar van een behoorlijken verlofpas voorzien en in uniform gekleed zijn. Als militairen zullen ook beschouwd worden zeelieder. in 's rijks dienst. Neuzen 7 October. De volgende ver- plaatsingen van officieren der genie zullen met 1 November a. s. plaats hebben, als F. H. Ampt, kapiteiu eerstaanwezend ingeuieur te Neuzen naar het bataillon mineurs en sappeurs te Nijme- gen de kapitein Asseldorp de Koning van boven genoemd bataillon naar Vlissingen, als stelling- kommandant der genie in de lOde stelling en den heer 1 luitenant Klinkhamer van 's Hertogen- bosch naar Neuzen om aldaar de dienst te doen als eerstaanwezend ingenieur. Door de postkantoreu Neuzen, Hulst en Sas van Gent zijn de navolgende brieven ver- zonden, die niet besteld zijn kunnen worden omreden de geadresseerden niet te vinden waren Te Neuzen Mej. M. B. Lippeus te Koewacht P. F. van den Bulck te idem K. Duellemau te West-SouburgJ. Davenvee te Vlissingen. Te Hulst: C. de Weirdt te HansweertC. L. Herwijs te KoudekerkeJ. Loocks te Meche len A. C. Kuipers te DordrechtJ. Barens te idem; H. Tooman te Meudelburg; K. Nederiks te Nieuwerkcrker.oord K. L. van Mourik, Iloek van Holland P. Yman te Hontenisse. Van het hulpkantoor Hontenisse J. van Over- meiren te Veeren J. van Gimst te Arnemuiden J. de Waal te 's GravenzandeWatereus v. d. Waand te Dordrecht. Te Sas van GentJenssens te Rotterdam. Zondag namiddag hield de beroepeu leeraar bij de christelijk gereformeerde geineente te Zaamslag, de heer A. Steketee, zijne iutreerede, naar aanleiding van 2 Kron.I: 10, nadesvoor- middags door zijn vader, den heer C. Steketee, predikant te Nieuwedorp in Zuid Beveland, be- vestigd te* zijn. Deze had tot tekst gekozen 1 Tim. IV15 en 16. Hen£?stdijl£, 7 October. Bij de alhier op hedeu gehoudene aanbesteding voor de her- stelliug der brandschade aan den toren dezer geineente, werden 6 inschrijvingsbilletten inge- leverd, als door J. de Rijk, timmerman te Osse- nisse, voor 289; J. Feijer te Lamswaarde, f 277J. P. J, Smit aldaar, f 250; J. Midler te llengstdijkf 250J. du Bois te Klooster- zande 230 en P. Bleijenbergh te St. Jansteen voor 169,99, aan wien het werk op de voor- schreveu voorwaarden is gegunt. Uit Middelburg meldt men. Het droog na- jaarsweder bevordert zeer de in aanlcg zijnde spoorweg- en kanaalwerken op Walcheren. Van de Arnemuidsche haven tot digt bij Middelburg 'iggen gedeeltelijk reeds de dwarsleggers en ijzeren spoorstaven, terwijl met het ballasten van den weg aangevangeD is. Te Veere zijn de beton- stortingen, althans aan eene dezer sluizen, nage- uoeg algeloopen. Te Middelburg zelf bespeurt men de minste vorderingen de bataltkade aldaar is nog verre van voltooid, evenmin is het havenkanaal op zijne diepte gebragt, of zijnde dijken afgewerkt. Het statiousterrein schijnt in gereedheid te zijn, zoodat men zeker spoedig de aanbesteding van de gebouwen zal kunnen te gemoet zien. De sluiswerken te Vlissingen vorderen belaugrijk en verwekken de algemeene bewondering. Naar men verneeint is de uitwateringssluis van Wal cheren bezijden die stad gehee! afgewerkt, reeds beproefd en deugdeljjk bevonden. De afschui- vingen, die zich hier en daar in de nieuwe dijken voordoen, vertragen daarvan eenigermate de vol- tooijing. Met het oog op de voornemens, welke men zoowel binnen als buitenslands met de haven van lissingen en de Zeeuwsche spoorweglijn voor heeftis het te hopen dat de regering harerzijds al het mogelijke zal aanwenden, om de voltooijing van dit laatste, niet het minste belangrijke gedeelte van het Nederlandsche spoor - wegnet, krachtig te bespoedigen. De heer Hubrecht vau Peenen, landbouwer en grondeigenaar te Zuidzandewerd den 13 September jl. met 19 stemmen gekozen tot lid vau den raad dier geineente tegelijk met de heeren J. Kools, die 29, J. Risseeuw, die 24, eu I. Luteijn Izn.die 21 stemmen bekwam. Daar 37 kiezers ter stembus waren gekomen be droeg de volstrekte meerderheid 19. Er waren dus vier personen, die de volstrekte meerderheid verkregen, doch slechts drie vacatures. Bij mis sive vau 14 September werd nogthans ook den heer van Peenen door het stembureaux van zijne benoemiug kennis gegeven, tengevolge waarvan hij zijne geloofsbrieven, ten bewijze dat bij die benoeming aan namaan den raad inzond. In de raadsvergadering van den 24 daaraanvolgende werden die geloofsbrieven gelijktijdig met die der overige gekozenen onderzocht en zijn daarop geen aanmerkingen gemaakt. De raad besloot echter tot niet-toelating van den heer vau Pee nen die van de vier de minste stemmen ver kregen had, omdat er slechts drie plaatsen vacant waren. Deze beschikkiug werd ter kennis van genoemden heer gebragt, die zich daarmede ech ter niet heeft kunnen vereenigen. Hij heeft zich bij adres tot gedeputeerde staten van Zeeland geweudwaarin hij te keunen heeft dat de ver- kiezing van 13 September heeft plaats gehad als een gevolg vau de door gedeputeerde staten gedaue vernietiging der stemming van 20 julij jl. wegens gepleegde met de wet strijdige han- deliugeuen de in September gehouden ver- kieziug alzoo niet beschouwd kan warden als eene herstemming, maar als eene vreije eu eerste stemming, bedoeld bij alinea 1 van art. 10 der gemeentewet. Adressant vermeent alzoo zoowel als de drie gekozenen regt op het lidmaatschap van den raad te hebben en acht zich door zijne niet toelating in zijne regten gekrenkt. Eerst bij eene herstemming, voor drie uit de vier ge kozenen zal zijns inziens kunnen blijken wie der thans gekozenen het meest 't vertrouweu der kiezers bezit. Hij verzoekt mitsdieu dat gede puteerde staten naar regt en billijkheid in dezen haudelen mogen en bevelen dat de benoeming der drie voornoemde leden worde ingetrokkeu en eene herstemming plaats hebbe. Men schrijft uit Amsterdam „Zoowel het paleis voor volksvlijt als het be- stuur der tentoonstelliug kan tevreden zijn met het finantiele resultaat der ondernemingdaar het aantal bezoekers de ranting ver overtroffen heeft. Het paleis voor volksvlijt dat behalve een huurprijs van f 40,000 nog twee derden der entr^egeldeu ontvangten dat oin en uabij de zeven honderd leden heeft aangewonnen, aileen om het gratis bezoek der tentoonstelling en feestenhet paleis voor volksvlijt vooral mag zich geluk weuschen met dien uitslag van deze zomercampague. Men meldt uit Hilligersberg 2 October. Het druk gebruik maken in onze geineente vau velocipedes, wielers of trapwagens, gaf de ge- meenteraad aanleiding om in zijn zitting van gisteren, ten einde ongelukken te voorkomeu daarop een verordening vast te stellen, waaruit volgt dat alsnu in den avond geen dergelijke machines zonder licht, op het grondgebied van deze gemeente meer zullen mogen rijden. Op de kermis te Ohlenmarkt had voor een paar dagen een voorval plaats, dat ernstige ge- volgen had kunnen hebben. Bij't uitgaan eener daar staande tent |n. 1. stortte de galerij, nog met een 20tal personen belast, naar beneden en kwam op de hoofden der uit het parterre komen- den teregt. Verscheideue personen werden daar- door min of meer gewond, zoodat men genees- kundige hulp moest inroepen. De gemeenteraad van Wjjhe heeft besloten, met 1 Jauuarij 1870 de verpligte handdieusteu bij de brandspuiten aldaar af te schaffen, eu te vervangen door een vast personeel spuitgasten dat van wege de gemeente voor zijne werkzaam- heden zal worden betaald. Uit eene mededeeliug van den Belgischen consul-generaal in Peru blijkt, dat de gnauo voorraad op de Chincas eilandeu over drie of vier maauden geheel zal zijn uitgeput, maar dat op verschillende andere punten van het Peruaansche gebied nog eene zoo groote hoeveelheid van die meestoof voorhanden is, dat nog minstens 6 jaren in de consumtie daarvan op 500,000 ton'sjaars geschat voorzien zal kunnen worden. Onder den bedoelden voorraad is niet begrepen eeue hoe- veelhoid van 100,000 tonnen, op de Loboseilan- nen voorhanden, die van eene mindere hoedanig- heid is. Bij het afzendeu der berigten lagen in de havens der Chincas-eilauden 54, en in die der Cuanape-eilanden 97 schepen in lading. In Frankrijk heeft zich eene vereeniging tegen het gebruik van tabak gevormd. Zij geeft om de 3 maanden een bulletin uit, waarin zeer belangrijke mededeelingen voorkomen en o. a. gewezeu wordt op de geestdoovende en traag- mskende werking van den tabak eu de schade- lijkbeid van het verpesten der lueht in eene kamer door het rookeudat aan de lucht haar voedend element ontneemt en met eene zeer na- deelige stof het verlorene aauvult. Een burgemeester in het zuideu van Frank rijk heeft door eeu geedig antwoord de uoodza- Per drie maanden binnen Neuzenf 1,— fraoco door het geheele Hijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert rich by alle Boekkandelaars, Postdirecteuren en Brierenbushoudars. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel meer0,10 Adrertentien gelieve men aaD de Uitgevers in te zenden niterlijk Dingadag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1