ALGEMEEN No. 456. Woensdag 6 October 1869. 9de J tiara'. Dingsdag 26 October 1869. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II If T COUP, te Itnzen. ADVERTENTIEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS tier gemeente ZAAM8LAGprovincie Zee- land, brengeo bij deze ter algemeene kennis dat de gewone jaarlijksche Veemarkt alhier in dezen jare zal worden gehouden op D o n- I) e R I) a g DEN 21 0 c t o b e it 1869 aan- vangende des voormiddags te 9 ure en eindigende des naiuiddags te 3 ure: dat ieder eigenaar of aaubrenger van vee zal verpligt ziju dadelijk bij zijne aankomstzicli bij den niarktiueester aan te melden tot opgaal' van het aantalde soort en den ouderdom vau bet door hem ter markt gcbragte vee dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden toegelateu dat, onmiddelijk na het slniten der markt, de volgende premien znlleu worden uitgereikt lo. voor het grootste getal Paarden van eenen eigenaar ter markt gebragt5. 2". Idem Hoornveeals boven f 5. 3 Idem Schapeuals boven boven de tien stuks 55. 4>. Idem Varkensals bovenboven de zes stuksf 55. 5>. Voor bet schoonste Ruin- of Merrie Werk paard van 4 tot 7 jaren oudf 5. 6'. Voor als boven, van 1 tot beneden 4 jaar oudf 55,50. 7'. Voor de schoonste baatgevende of kalf- dragende Koef 5. 8 Voor de vetste Koe, Vaars, Os of Stier, f 5. Om naar de voormelde premien te kunnen mededingenzal bet vee uiterlijk des voormid dags te 11 ure ter markt moeten zijn aangebragt dat alle bazardspelen orgeldraaijers liedjes- zangers en dergelijkeu op dien dag zullen ge- weerd worden. Wijders wordt aan de kooplieden en anderen, de verzekering eener goede bescbermiug gegeven. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag, den 1 October 1869. De Burgemeester en Wethouders voornoemd L. van DIXIIOORNVoorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Neuzen, 5 October. Het zamentreffen der voornaamste staatsman- nen van den dag, geeft aanleiding tot vele ver moedensdie ecliter een vreedzaraen grondtoon schijnen te hebben. Van Beust, zegt het Vader- land zou een vrede-reis hebben willen maken van zijn pleizier reis. Pruissen verzoend met Oosten'rnk vrede tusschen den grooten heer en den kleinen vredesplannen over de levende en vredcsplannen over de gestorvene en nog te ster- ven souvereinen. De Echo du Parlement geeft een tal van uit treksels uit de verscbillende Frausche dagbladen en doet de nicest uiteenloopeude zienswijaeu be- merken die over den tegenwoordigen toestand in bet keizerrijk bestaan. Of de linker partij zich grondwettig zou vcreenigen den 26 October, wanneer de bjjeenroeping den 25 nict plaats beet't gebad is een druk gedebatteerd tbema. ^.cn kwestie van een datum, mag volgens som- mige bladen, geen kwestie vau staatsbelang zijn van zoo veel gewigt als deze. Wanneer de libe- rale partij in liaar geheel het besluit nam zich te constituceren, dan zou zij een daad verrigten na dewelke haar niet veel meer zou overblijven te doen. Zooals in de bandhaving der huiselijke vrede eu iu het bestuur eener schoolrepubliek, de huisvader en de opvoeder wijs doenniet meer gezag te gebruiken dan juist voldoeude is, om bun wil te zien eerbiedigen, evenzoo moet elk gezaghebbend ligchaam spaarzaam zijn met bet gebruik van zijn magt. De liberale partij zou door een ontijdige eu overijlde daad haar kruid verschieten vbbr dat bet schietenstijd zou wezen. Zij zou haar eigeu zaak meer bederven dan verbeteren. Als de keizer aftreden wil in Meidan is die tijd misschien voor den keizer te overwegend van gewigt, om er andere dingen weer wat om te verschuiven. Dat bet overigens voor een gouvernement een verpligting is te han- delen en de openbare meening niet iu allerlei onzekerheden te latenis Najioleon al sedert jaren vergeten die negatieve rol is de doorgaan- de stempel geweest van des keizers gouverne ment. Buitendieu is er op dit oogenblik genoeg voor de Parijzenaars om eeus over te praten bij voorbeeld de moord van Pantin met al de politiegrieven van het volk, en de verschrikke- lijke drukte, die er heerscht op bet moordveld zelve, waar dingsdag namiddag misschien 100,000 persouen verzameld waren de brief vau pater llyacinthede politieke reizen van von Beust en bet vertrek van Fleury naar bet Russische bof eu vooral bet aandeel, dat de regeringbierin sehijnt te hebben. Voorts de reis van de keize- rin zelve naar de Sultane die naar men zegt voor haar apartelijk een feest zal aauleggeu in den Haremeen Haremsfeest alzoo waarvan bet volk bij gebrek aan een programmazich een eigen programma, heeft gemaaktnog wordt er druk gesprokeu over eene verzoening van prins Napoleon en den heer Rouher, zoodat men in ruimte ge'iegenheid tot afleiding heeft om de hoofdkwestie eens te vergeten. Eindelijk is het gebouw, waarin de wetgevende vergadering zich verzamelt niet klaar en ziju de ministers van buis. Welligt zal het zich alles nog wel schik- ken. De keizerin gaat tot December op reis dit bewijst dat de keizer van plan is gezond te ziju. Ook meldt de Independance Beige dat de keizer de wenschen des lauds wederom te gemoet zal komen en dat de opening der kamer zoo dan al niet in October, dan toch in November zal plaats hebben. Een correspondent van de Daly News meldt dat de reis van den Engelschen minister van buiteulandsche zaken een zeer gewigtig doel heeft gebad. Lord Clarendon heeft de teedere opdragt gehad den keizer een plan mede te deelen van Oosteurijk, Pruissen, Rusland en Engeland, om op alle wijzcn de vrede te handhaven in Europa, en vooral de gevolgen eener omwente- ling voor te komen, wanneer de keizer eens inogt komen weg te raken. De keizer moet den Engelschen diplomaat zeer vriendelijk ontvangen hebben en betuigd dat niemand vuriger de be stendiging van de vrede verlangde dan bij. Van wege den minister van binueul. zaken zijn de gemeentebesturen uitgenoodigd, om voor 5 Oct. a. s. eene opgave in te zenden van bet aantal kiezers in huune gemeenten voor leden van de tweede kamer der staten generaal volgens de laatst afgesloten kiezerslijsten tevens van het aantal, dat er zal zijn, indien de aanslagen in de grond- en personeele belasting alleen als grondslagen in aanmerking worden genomen, en de aanslag in bet patent niet meer wordt medegerekend. De wetsontwerpen1. tot instelling van hooger beroep bij den raad van state op uitspra ken van gedeputeerde staten in zake van rijks- directe belastingeu en 2. houdeude nadere be palingen betreffende de indiening en behandcling van bezwaarscbriften tegen aanslagen voor de belastiugen op bet pcrsoneel of het regt van pa tent, zijn in hoofdbeginsel onveranderd en de liierna te noemen wetsontwerpen geheel onge- wijzigd weder aan de tweede kamer ingedieud, gelijk zij in de vorige zitting waren aangeboden als: 1. regeling van het hooger onderwijs2. bepalingen omtrent de openbare middelen vau vervoer3. regeling van de consulaire regts- magt4. intrekking van de artt. 88 en 340 wijziging en aauvulling van de artt. 76, 81, 82, 339, 341, 385, 388 en 398 iu het wetboek van burgerlijke regtsvordering. Bij het wetsontwerp tot wijziging der ar- menwet, heeft de regering zich ten doel gesteld de hoofdoorzaak van de klagten tegen den be- staanden toestand weg te neinen, n. 1. den traps- gewijzen overgang vau de armenzorg op de bur gerlijke gemeente en hare fondsen. Daartoeacht de regering het 't meest rationed dat de arme worde ondersteund in zijn werkelijk verblijf', de plaats waar hij zich beviudt op 't oogenblik dat de behoefte van ondersteuning ontstaat. In den regel zal wel de verblijfplaats zamenvallen met de werkelijke woonplaats en dus de gewenschte betrekking bestaan tusschen den arme en de ge meente, waar, bij volstrekte onvermijdeljjkheid, bet bestuur hem kan ondersteunen. Van dat stelsel gaat het uieuwe wetsontwerp uit. Het is dus niet de bedoeling de geheele wet van 1854 te herzien maar daaruit alleen weg te nemen de bepalingen omtrent het domi- cilie van onderstand eu het stelsel van verhaal. In overeenstemming met het beginsel, dat on derstand uit burgerlijke fondsen niet anders mag zijn dan politie zorg, zal het gevolg van die op hefting zijn, dat elke gemeente ook in deze de kosteu van hare eigene politie drage. Over het geheel zal dit stelsel van verblijfplaats de kosten van onderstand veel billijkermeent de regeringover de gemeente verdeelen dan nu het geval is. Uit den Haag meld men dat het wetsont werp betrekkelijk de calamiteuse polders in Zee- land bij den raad van state is ingediend. IN euzen, 4 October. In den avond van den 1 dezer omstreeks half negen ure, werd alhier een prachtig luchtverschijnsel waargenomen. Een heldergroen lichtende vuurbol, oogenschijnlijk zoo groot als de maandock eenigzins boekig van vorm, bewoog zich snellijk in Zuidoostelijke rig- ting, laag aan den gezigteinder. Door een breede zwarte wolk, waarachter bet verdween, om nog slechts voor een oogenblik weder te voorscbijn te komen, was naauwkeuriger beschouwig oitao- gelijk. Ook in verschillep.de andere plaatsen vau ous land is dat natuurversckijnsel opge- merkt. Neuzen5 October. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 37 zeesehepen, metende 7130 tonnen en 225 bin- nensehepen, m. 13564 t.: en afgevaren 37 zee sehepenm. 7211 t. en 234 binnenschepen, m. 15167 t. Totaal sedert 1 Jannarij 1869 zijn het kanaal opgevaren 258 zeesehepen m. 44678 t. en 2363 binnenschepenm. 130407 t.en afgevaren256 zeesehepenm. 48144 t. en 2322 binnenschepenm. 121815 t. In de 9 eerste maanden van 1868 zijn het kanaal op gevaren 308 zeesehepenm. 46534 t. en 1882 binnenschepenm. 122762 t.en afgevaren 285 zeesehepen, m. 49765 t. en 1789 binnen schepen m. 121166 t. Axel3 October. Meldde men in een der vorige nuromers van dit blad, dat de aard- bezien in meer dan een tuin, dit jaar een dub- bele vrucht beloofden tbaus kunnen wij me6- deelen, dat er reeds een viertal rijpe van deze tweede vrucht zjjn geplukt, terwijl er nog, in dien het weer eenige dagen zoo warm blijft een groot aantal rijp zullen worden. Heden werd omstreeks 10 uur in den a/vond alhier gevankelijk binnengebragt, een mansper- soon van omstreeks 40 jaar. Deze persoon had zonder verblijf of iniddel van bestaan, reeds eenige tijd te Zuiddorpe rond gedwaald en kwade vermoedens opgewekt, en sprak een Vlaamsche tongval, doch vroeg men hem wie hij was, van waar hij kwam of waarheen hij wilde, dan was zijn antwoord in het noemen van een meDigte zeeplaatsen zoowel uit Engeland Frankrijk Amerika als Belgie. 01' men bier met iemand te doen heeft welke aan verstandsverbijsteriug lijdof wel met een die uit Belgie is gekomen om welke redeneu dan ook, zal de tijd leeren. De vrouw van den arbeider A. Ilaak wo- nende alhier, beviel maandag morgen omstreeks half 7 ure zeer voorspoedig van een meisje, in een der openbare straten in deze gemeente. De spoedige hulp van eenige voorbijgangers mogt de toevloed van vele nieuwsgierige belet- ten, moeder en dockter bevinden zich, naar wij vernemen in vrij goeden staat. Hulst2 October. Bij de openbare ver- pachting en aanbesteding op maandag 27 Sep tember is toegewezen aan P. Fricot, de tolhef- fing te Kappellebrug voor /II80de opbrengst van het straatgeld aan J. Loonen, Gentscke poort voor 625aan H. JanssenJ, Dubbeiepoort voor f 625; aan F. Smit.Bagijnepoort voor f 195; aan J. N. van der Heijden bet waaggeld voor f 125; aan M. Ph. Sicardiehet ophalen der straatvuilnis, enz. voor f 235 aan J. F. Rodrigo, het onderhoud der stads-uunverkenenz. voor f 95. Zondag jl. omstreeks 2 ure s' namiddags is bij het naburige dorp Stekene (Belgie) in de graanstapels op de hofstede van Leonardus Per soon brand ontstaan. Vijf er van zijn nagenoeg geheel door het vuur verteerd. Daar de geringe wind van de gebouwen afgekeerd wasbleven huis en schuur gespaard. Men vermoedt dat de brand, dien men eerst des avonds 5'/j meester was, door eene in de buurt woneude krankzin- nige vrouw is veroorzaakt. De oogst sehijnt niet tegen brandsckade verzekerd te zijn geweest. Hulst4 October. Reeds lang- werd er gesproken over het oprigten eener gasfabriek te dezer stedethaus eehter is men druk bezig aan de werkzaamheden tot het daarstellen eener gasverlichting. De fabriek is reeds in aanbouw en met het leggen der hoofdbuizen maakt men snelle vorderingen, zoodat nog dezen winter de straten en huizen met petroleum-gas verlicht zullen kunnen worden. Hulst toont dus ook te wedijveren met andere steden en plaatsen daar het nu eene verlich- ting zal hebben, die men in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen te vergeefs zoektIs ook de onder- neming groottoch hopen wij dat zij met den besten uitslag bekroond wordt, opdat misschien ook nog andere plaatsen in den omtrek tot de overtuiging zouden komendat eene zoodanige verlichting werkelijk nuttig en tot vooruitgang noodzakelijk zijIn de omliggende dorpen in het zoogeuaamde land van Hulst is bet ganscli anders gesteld, daar ziet men zelfs nog geen ge wone straatlantaarns, die er dan toch zeker zeer noodzakelijk zijn. De dorpen Kloosterzande en Groenendijkdie in vele opzigten de overige plaatsen verre vooruit zijn zijn zelf nog van straatverlickting outbloot. Mogelijk zal de nieuwe verlichting in de stad Hnlst hen wel op de ge- dachte brengen, de werkelijk zoo onoutbeerlijke straatverlicbting daar te stellen, hetgeen wij ook ten zeerste durven gelooven. Nogmaals roepen wij onze hulde toe aan de oprigters der gasfa briek te Hulst Groede 9 2 October. Dezer dagen is aan het strand dezer gemeente aangespoeld een blik- ken busje of doos, inhouden,de eenige Engelscho papieren waaronder een brief van zekeren Ri chard Wood en de afrekening van den matroos- timmermjjn J. Johnson, wegens verdiende gage aan boord van bet schip Prids of the Gaujes, r Per irie maandeu binnen Neuzen1, fraoco door het goheele Rijk. 1,25 l geheel Belgie,1,40 Enkele 0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhaDdelaars, Poatdirccteurcn en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer,0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. n (j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1