V L G E M E E N No. 454. Woensdag 29 September 18(59. 9de Jaar»*. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Handelsberigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DEI OUT CO If P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Neuzen, 28 September. De pogingen tot de algemeene wereldrcdding worden overal op het aardrijk in bet groot en in bet klein voorbereid en uitgeoefend. Inalleoor- den en langs alle wegen worden ze beproefd in de vormen van concilies, meetings, vereine, clubs en congressen. De volksvereenigingen tot volks- voordragten in de grootere en kleinere steden van ons vaderland hebben bunne programma's en circnlaircs geopenbaard en rond gezonden voor bet naderende wintersaizoen. Docb boe belang- rijk ookzijn deze dingen maar bagatellen in verhoudiug tot de andere bijeenkomsten waarvan wij lezen. Hebben wij onze schuttersfeesten gehad Luik ook. De burgemeester sprak de opgekomene corp sen aan met den naam van breeders broeders- strijdersdie wel opgekomen wareu gewapend maar niet om vijanden op te zoeken, maar mede dingersridders waren ze met de idealen van vrede en broedersehapvoor wie de vestingen en muren inoesten wijken opdat zij elkander de band zouden kunnen reiken. Het programma was er wel naar militaire manoeuvres, roeiwed- strijd, concours van velocipedes (op 't Hollandsch bardrijderij met wielers) dramatische voordrach- tenconcerten en bals. De Engelschen hebben bij den roeiwedsstrijd een veertje verloren daar de Parijsche „Rowing club" den eersten prijs en de tweede door de Sport te Luik behaald is. Congressen en hebben feesten bovendien nog deze deugd, dat ze bij gebrek aan iets beters aanlei- ding en stof geven om een paar courant-kolom- men te vullen. De politiek en de politiekmakers zijn nog altijd niet t' hniser moet nog meer regen en storm komen naar het schijnthet is nog te mooi buiten. Overigens het inktgevecht tusschen von Beust en Bismarck, het reizen van de koningen en diplomaten gausch Europa door het zameutreffen der beroemdste staatsmannen van den dag bet vermelden dat een Oostenrijksch kanselier en een Engelsch Lord met een Beijer- schen prins hebben gedineerd is toch geen po litiek, zou men meeneuja dat Doctor Nelaton al naarmate hjj des morgens, des middags of des avonds zijn patient, den keizer heeft bevonden ook de politiek van Europa voorschrijft, zich minder of beter of gelijk te bevinden, bewjjst dat de patient van St. Cloud, niet de eenige is, die in een toestand van lijden en kwijnen zich be vindt. Wat de keizer betreft bij moet zich maar tegen wil en dank ziek bevinden de dagbladen willen het zoo. Al heeft bij zich nu overal ver- toond, al vermeldt men dat hij eet en drinkt en toert en goede bekomst heeft van dit alles ziek moet gij zijn, en ziek moet bij blijven dit predikt luide de abdicatie, die eerst onbepaald later over eenige weken, maar thans gansch pre cies aanstaande Mei zal moeten plaats hebben. De kroonprins zal intusschen de Rhijnstreken bezoeken, om de natuurlijke grens met hare ves tingen en versterkingen eens in oogenschouw te nemen. De Opinion Nation komt met een pro gramma van republikeinsche stellingen voor den dag, waariu ook de proclamatie van prins Louis Bonaparte voortkomt, in den jaie 1848 gehouden en die eindigt met de woorden „leve de repu- bliek"en de Liberty geeft een overzigt van de zitting der natiouale conventie van 1792, waariu het koningschap is afgescbaft. Men is overigens niet zonder spanning in Parijs. Het voornemen der Luiker party om, ingeval den 25 October de kamer niet bjjeengeroepen is, den 2G zich op eigen en wettig gezag te constitueeren heeft voed- sel gekregen in de plannen van den beer Thiers, die de leden der oppositie ten zijnent wil uoo- digen om maatregelen te beramen de regering tot eene spoedige bijeenroeping te noodzakeu. Pater Hyacinthe, de gevierde kanselredenaar heeft aan den generaal zijner orde een brief ge- §chjeven waarin de heerlijke stijl wedijvert met de verheven inhoud. Die brief kan niet zonder invloed blijven daarvoor is hij te gewigtig, te gewigtig voor de godsdieust zoowel als voor de staatkunde. Ook spreekt men in Parijs van een nieuwe organisatie der politie, er zouden politie-dienaren aangesteld worden voor den dag en voor den nacht. Ondanks de 4 5000 sergens de ville, die men in Parijs vindt, zegt de Koln. Zeitung zijn de nachtelijke aanvallen en geweldadige in- braken tienmaal menigvuldiger dan tijdens de regering van Louis Philippe en de republiek. Baden, zegt het gernchtwil zich vrijwillig doen opnemen onder de staten van den Noord- Duitschen bond. De vertegenwoordigers der Zuid Duitsche sta ten hebben een conferentie te Baden gehouden. Dit zainentreffen dier heeren op een en denzelf- den dag is wel bijster toevallig, maar, wij zul len er niets bijvoegen, want de Indep. Beige verklaart vooreerst dat alle dergeljjke geruchten van alien groud ontbloot zijn en dat de dagbla den, die ze verspreideu, daardoor bewijzen dat ze niet op de hoogte zijn van den tegenwoor- digen staat van zaken. We willen ons niet gaarne door de Independanee van die hoogte laten afgooijen. De telegrafist A. J. de Ridder te Roozen- daal is overgeplaatst naar Goes. Volgens bekendmaking van den minister van binnenlandsche zaken in de Staats-courant van vrijdag 24 September, zullen den 1 October a. s. onder anderen rijkstelegraafkantoren met beperkten dagdienst worden geopeud to Bruinisse en Sluis. De minister van finantien heeft op 24 dezer bij de indieuing der staatsbegrooting bij de tweede kamer, volgens gewoonte weder eene uitvoerige beschouwing geleverd omtrent den tegenwoordi- gen iinantieelen toestand. Bij de begrooting zijn de uitgaven geraamd op 96,228,916, waaronder 10 millioen voorspoor- wegen. De middelen zijn geraamd op 84,856,588 waaronder de vaste koloniale bijdragen ad om streeks 10 millioen. Aan eene leening is voor het tegenwoordige geen behoefte, maar mogelijk is eene uitgifte van schatkistbiljetten tot een bedrag van 11 millioen wenschelijk. De regering is van oordeel dat het patentregt diende te worden overgelaten aan de gemeenten, daarentegen zou het rijk '/s der aan degeineenten afgestane 4/s van de personeele belasting moeten terugnemen. Misschien zou men ook tot een be lasting op den tabak kunnen overgaan. Tot een uniformport voor brieven kon nog niet worden overgegaan. De bezuinigingen, waarop in de openingsrede is gedoeld en welke omstreeks vijf ton bedragen, betreffen de begrootingen voor binnenlandsche zaken, oorlog en marine. De Ind begrooting is uitgetrokken tot een bedrag van f 117,703,259 in ontvang en/1 106,032,092 in uitgaaf. Bij de Ind. begrooting voor 1869 waren de middelen geraamd op fi 19,034,024 en de uitga ven op f 103,415,666. Op de staatsbegrooting voor 1870 is voor de calainiteuse polders in Zeeland eene gelijke som als in de laatste jaren uitgetrokken. De regering hoopt ua het advies van de staatscom- missie, die het gevoelen omtrent deze zaak van het gewestelijk bestuur overweegtin deze zit ting eene wettelijke regeling daarvan voor te dragenterwijl breedvoerig is uiteengezet de redeuen die hebben geleid om het uitwaterings- kanaal in het voormalig 4de district van Zee- land voor rijksrekening te doen uitvoeren. Bij beschikking van den gouvernenr generaal in Nederl. Indie is goedgekeurd de plaatsing bij het garnizoen te Djokdjokarto van den ofiicier van gezoudheid 2de klasse J. F. P. Ermerins. Het reeds jaren lang aanhai'.gige plan tot het verbeteren door keibestrating of begrinding van den weg tusschen de voormalige 4e en 5e districten van Zeeland, loopende van IJzendijke naar Sas van Gent of eenig ander punt in laatst- gemeld district, schijnt thans in ernstige behau- deling genomeu te zijn, daar de inspecteur van den waterstaat Beijerinckvergezeld van den hoofdingenieur in Zeeland en de dieustdoende ingeuieurs te Neuzen en Breskens, naar wij ver- nemeu, onlangs ecu inspectie van dien weg ge houden. Waar in andere deelen des rijks en dezer proviucie door den staatsspoorweg verbin- dingen worden aangelegd, achten wij het billijk, dat deze wegde eenige verbinding tusschen gemelde districten, tevens post route, van rijks- -.\eg» worde verbeterd en niet door de ingeze- tenen zelven die„al reeds genoeg zich zelven hebben geholpen, en ook van het net der staats- spoorwegen geheel uitgesloten zijn. Sas van Gfent25 September. Bijna was een driejarig zoontje van E. Wouters in den regenbak op de kleine markt (die bijna ge lijk vloers is) verdrouken zoo de moeder van het kind buiten komende niet had opgeiuerkt dat het deksel van dezelve was omgekanteld ten einde ougelukkeu te voorkomen wilde zij dit verhelpen, maar ieder kan hare ontsteltenis begrijpen, toen zij haar kind in een zinkenden staat zagop haar geschreenw is C. Andries toegeschoten en mogt hij het geluk smaken het kind, hoewel in een bewusteloozeu toestand nog levend aan zijn moeder weder te geven. Ook kier zal de put gedempt worden als het kalf verdronkeu is. Men meldt. uit Leur 21 September. Dezer dagen had bier in den omtrek een zonderlinge dieistal plaatswelke op slot van rekening nog tot schade van den dief en ten voordeele van den bestolen uitviel. Een boer, die voor zijne kinderen eenige konijnen deed vetten, vond's mor gens zijn konijneuhok opengebroken en zijne ko nijnen waren verdwenen. Naast de koot stona met krijt op de planken der schuur geschreven „Boer! als gij voortaan jou konijnen niet vetter mest, willen wij ze niet meer halen." De boer daardoor nog meer verstoord, begon zijne ledige kooi wat naauwer te inspecteren en vond ecu versleten zakje met eenige rijksdaalders en ander geld, dat den dief of dieven in de kooi voorover bukkende, was ontvallen. Dit bragt den boer in een beteren luiin. Mogten alle bestoleuen zoo varenTot heden hebben de dieveu zich nog niet gepresenteerd om het verlorene terug te eischen. De inspecteur en de schoolopzieners van het lager onderwijs in Zuid Holland hebben met eenparige stemmeu besloten <$in prof. Harting, te Utrecht, hun hooge ingenot lenheid te betui- gen met het denkbeeld der oprigting van een school verbond. De N. Rott. Ct. waarschuwt voor het over dadig gebruik van Liebigs vleesch-extract. Niemand meene, zegt het blad, dat het ander voedsel kan vervangen, daar het volstrekt niet voedend werkt. „Iu sommige gevalleu, bij ge- brekkige spijsvertering, kan het vleesch-extract in kleine hoeveelheid bij ander voedsel gebruikt, vooral bij vleesch, melk, eijercn, brood enz. zeer heilzaam werken daarvan zijn verschillende voorbeeldeu bekeud, vooral bij jonge kinderen, wier geregelde spijsvertering zoo ligt verstoord wordt. Doch men zij bij het gebruik zeer om- zigtig. Men behoorde het Liebigs vleesch-extract als een geneesmiddel te beschouwen, hetwelk slechts op voorschrift van een geneesheer gebruikt behoort te worden. En men gebruike Let uooit zonder ander voedsel. Ilet vleesch-extract is geen voedselhet kan slechts in sommige ge-" vallen heilzaam werken op de verteriug van andere voeding stoffen." Uit Klarenbeek, bij Voorhs, wordt hit over- 1 ij len gemeld van de weduwe Davcnesk in den ouderdom van 79 jaren. Zij was eene echte vivaudibre van 't jaar 12. In- 1807 gehuwd, maakte zij den krijgstogt naar Rusland mede, waar al hare kinderen op een zoou nar door vermoeijeuis en ontbering stierven. Den slag bij Leipzig heeft zij mede bijgewoond, en bij die gelegenheid werd zij zoodauig gewond, dat zij voortaan geen gebruik van hare beenen had. Te Enschedb is een vereeniging opgerigt ter bestrijding van het schoolverzuim. Ieder lid betaalt 30 cts. Hiervoor wenscht men maand- staten van het verzuim openbaar te maken en nu en dan aan leerlingen die getrouw school- gaan, eenig genot te bereiden. Dat de koffij toch bier te lande ook een volksdrank is kan het volgende bewijzenop de veemarkt te Makkinga op 20 Sept. jl., heeft een neringdoende, die zich op dien dag belastte met het zetten en schenken van dit vocht, in den tijd van een uur of vier er niet minder dan 17 eminers (ieder emraer 15 liters) van verkocht en geen wonder, want voor zeven en een halve cent kon men naar genoegeu drinken. Geluk- kig heeft men van geen ongelukken gehoord. o De bevolking van Louden is reeds zoo zeer toegeuomen, dat de sterfte wordt berekeut op I per acht minuteu, en de geboorteu op 1 per vijf minuten. Twee hartstogtelijke billardspelers hebben in een koffijhuis te Grosswardien van donderdag 10 uur des voormiddags tot vrijdag uamiddag4 uur onafgebroken doorgespeeld en haddeu toen 494 partijen achter den rug. De Ouderkouing van Egypte heeft, naar men meldt, bevolen, dat de gouvernementsklerken in de verschillende departementen van algemeen bestuur, niet meer, zoo als tot nu toe het ge- val was, op zachte divans zullen zitten, maar op houten stoelen. Tevens is het hun verbodeu om tijdens de bureau uren te rooken en koffij te drinken. De oudervinding had geleerd dat de ambtenaren twee derdeu van den dag op hunne divans sliepen en het grootste gedeelte van het overige derde met rooken en koffijdrinkeu doorbragteu. Aaugaande den brand in den koninklijken schouwburg te Dresden, wordt gemeld, dat hij diugsdag ten 11 ure bij een repetitie is uitgebro- ken zonder dat men de ware oorzaak van zijn ontstaan kent. Het geheele gebouw is uitge- brand aan de belendende gebouwen, de beel- deugalerij en een katholijke kerk is weinig.schade berokkeud. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN von lO tot S3 September. IPrijzeii der- Etfecten. Amsterdam27 September. O Per drie maandeu binnen Neuzen1,—- franco door het goheele Rijk. 1,25 geheel Belgie.1.40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Posldirccteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regcls f 0,40 Voor elke regcl meer. 0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uilerlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 ure. OVERLIJDEIV. Ben 19 Sept. Abraham van der Welle oud 3 w., z. v. Abraham ec van Catharina Dees. Den 20- Hendrik Cornells Kolijn. ond 4 m., z. v. Frans en vail Jacoba Katharina Klaassen (overl.), Den 24. Cornelia Dieleman, oud 48 j., echtgenoot van Cornelia van Tatenbove. Den 26. Michiel Johannes du Pree, oud 3 m., z. v. Adriaan Pieter en Magduleua Johanna Leunis. GEBOORTEN. Den 20 Sept. Jacomina Maria, d. v. Cor nells Machielsen en van Jacomina Verlinde. Adriana Catharina en Elizabeth Suzanna, (tweelingen) dochters van Leendert van der Hooft en van Suzanna Jolijt. Den 25. Pieter, z. v. Jan Huijsseu en Adriana de Kraker. Nederland. nCertific. Werkelijke schuld2| pet. 53 «dito dito dito2 61,^ adito dito dito4 85 aAandeel Handelmaatschappy. 4J dito eiploitatie Ned. staatspoorw. 72' Bblgie. aCerlificaten bij Rotschild2j 4 Rusland. aObligatieD 1798/1316 6 n 94 aCertific. adm. Hamburg5 ti 70 adito Hope Co. 1855, 6u serie. 6 70

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1