A L G E M E E N No. 451. Zaturdag 18 September 18(59. 9de Jaarg. BEKEOTDMAKme. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCIIIJNT elken "Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O IV T COM P. te louzen, ADVERTENTIEN. BUKGGIIEE9TEU t>i» WKTIIOU- DEItS van IEIJZES maken bekeuddat tijdcns dc aanstaaude Htcriiiis aldaar kau worden afgeweken van de artikclen 2 en 3 der Verordening op de Tapperijen in die ge meente van den 15 Maart 1869, onder voor- waarde eveuweldat op den laatsten Kermisdag, des Zaturdagsde Tapperijen uiterlijk des nachtsten 12 ure, inoeten worden ge. sloten en dat voorts ten alien tijde de be- velen van bet boofd der politic moeten worden nageleei'd. Neczf.n, den 16 September 1869. Burgemeestcr en Wetkouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. o Neuzen, 17 September. Over de jongste beursstorm en de ware oor- zaak daarvan wordt nog altijd vecl gesproken en gesehreveu. Men wil dat de ziekte van Na poleon slechts de aanleiding, maar in waarheid n.ets anders dan de tegenvvoordige speculatie geest, die velen ver boven de krachten hunner vermogens drijtt, in waarheid de eerste en eenige oorzaak mag worden genoemd. De zoodanigen zitten bij de minst belangnjke gebeurtenis in angst en vrees, dat ze daardoor zullen te gronde gaan. Intusschen is keizer Napoleon met zijne vrouw in Parijs geweest en beeft eenige urenindege makkelijke kussens van ziju hofrijtuig rondge- toerd. Iloe magtig ook, bij kon de sporen van v.ijn lijdendeu toestand niet verbergen. Toch is bet publiek gerust gestcld en het vertrouwen keert eenigermate terng; hoe weinig een zieke lijk menschelijk ligchaam anders ook vertrouwen op bestendigheid van leven kan aanbieden. De keizer werkt nu met kracht aan de fonda menten van bet nieuwe Fransche staatsgebouw. Een gansch herboren keizerrijk aan zijn zoon over te dragen, dat is het id6e waaraan Napo leon zijne, misscbien laatste krachten, toewijdt. Dat eebter na de beslissing van het joiigsfe senatus consult niet alien eendragtig in den schoot der keizerlijke regering zullen zamenko men, dat bleek alweer niet uit eene redevoering, door Jules Favre op een banket te Algiers ge- lioudenwaarin bij zegt: „niets te verwachten van het keizerrijkdat met de vrijheid onver- •eenigbaar is." „Geen eerlijk man," zegt bij „kan de hand reiken aan hen, die tot den aan- slag van 1851 hebben medegewerkt." Frankrijk sehijnt bestemd bet traditionele land van oppositie en beweging te zijn en vreemd is het, dat terwijl andere landen de vruchten plukken der door lieu sedert 1789 immer op nieuw geplantte vrijheids- lioom; het land zelve tot heden daarvan nog maar ibitter weinig heeft genoten. Ofschoon de binnenl. toestand van Spanjeon- itegenzeggelijk kalmer wordt, wordt dit land be- dreigd met het verlies zijner aauzienlijke kolonic Cuba, een eiland met circa een millioen inwo- mers en zijne rijke voortbrengselen van suiker tabak, katoen, cacao, was, mahoniehout, honig, huiden, goud, zilver en koper, waarvan Havana ,de belangrijke hoofd-, handel- en stapelplaats is, ,en waardoor de handel tusschen Europa en Mexico weerkeerig gedreven wordt. Het is dan ook geen wonder, dat dehandels- stand in Amerika krachtig aandringtom dit rijke eiland meer onder hare vleugels te krijgen en er nu nog voor Spanje overvloedige gelegeu heid zou zijn het op financieel voordeelige wijze af te zetten. In Pruissen wordt alles aan het lege- besteed. Daar zijn wapenschouwingen en parades aan de orde van den dagalsof daarin de grootste toe- Jiomst der menschlieid lag. Eerst de militaire en dan de burgerlijke staat, dat is de lens van von Bismarck. Alle aanvra- gcn om ondersteuning iu zake het onderwijs worden door den minister beantwoord met„Ik heb geen geld," terwijl daarentegen de minister van oorlog millioenen schats aan zijne blinkende uniformen en zijn zwaar oorlogskaliber wegwcrpt. De Pruissische regering leeft stellig in het denkbceld dat Oosteurijk nog eens revanche zal nemen over de geleden nederlaag in de velden van Sadowa en ook Denemarken en de Steen- wijk-IIolsteiners en de aangeketende Hambur gers c. s., nog eens hun geleden onregt zullen willen wreken. Het geweten moet maar begin- nen te tikken, dan weet elk wel hoe laat het is en als het zondenregister opdaagt, daar komen wel eens de plooijen van angst en vrees op het gelaat en verrijzeu spoken voor den ontroerden geest. Frankrijk is nog altijd de brug waardoor Rome en Italie tot elkander naderen. Wanneer zal die brug eens afgebroken knnnen worden. In Rome zegt men nooitmaar de tijd zegt misscbien als mijn oogenblik daar is, dan trotseer ik alle mensckelijke harstogter. en bewegingen. Bij beslnit van Z. M. is tot voorzitter van de eerste kamer der staten generaal, gedurende de zitting van 1869/70 benoemd, den beer rar. J. A. Pliilipso, lid dier kamer. Donderdag 16 September is de zitting der staten-generaal (18681869) door den minister van binnenlandsche zakenden heer Fock namens Z. M. den koning gesloten. Die zitting was, boven die van andere jaren, belangrijk, blijkens de herinnering aan hetgeen met mede- werking der kamers tot stand gebragt is. Men deuke aan de Rijnvaartacte, de tractaten omtrent de grensscheiding, den ijk, de wet op de begra- l'enissen, de snccessie, de stoomtoestelling, de at'schaffing van het dagblad-zegel en de octrooijen. Een en ander zal gewis op de volks ontwilike- ling en de uitbreiding der nijverheid eenen heilzamen invloed hebben. De nitvoering van groote vverken op rnimen schaal is mogelijk ge- maakt en de voortzetting der spoorwegeu bier en op Java is verzekerd, gelijk ook de verbin- ding der twee groote koopsteden, met het spoor- weguet. Het onderwijs op dc militaire akademie te Breda is, in overeanstemming met de eischen des tijds voldoende geregeld. Namens den koning werd dan ook aan de kamers dank gezegd voor hare medewerking en voor de .ijverige zorgen, in dit jaar aan de publieke zaak gewijd. In de Staats courant van dingsdag 14 Sep tember is opgenomen het programma voor de opening van de vergadering der staten generaal, op maaudag 20 September. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft op 13 dezer het volgende arrest in hooger beroep uitgesproken. Johan Lodewijk Onghena, oud 34 jaren, zaak- waarneraer, wonende te Clinge beklaagd dat bij op 21 April jl. te Clinge de houten heining, dienende tot al'slniting van de erve en den tuin van E. Blangerd, opzettelijk heeft afgebroken is bij vonnis der arrondissemcnts-regtbank te Goes dd. 7 Junij jl. schuldig verklaard aan het moedwillig en opzettelijk verbrekeu eener houten af heining, dienende tot afsluiting eener land erve of van tuingronden, en veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen en in eene geldboete van f 25, met snbsidiaire gevan genisstraf van 3 dagen cellulair, alsmede in de kosten der procedure. Op het ingesteld hooger beroep door den advocaat mr. J. H. de Laat de Ivanter, als ge- magtigde van den beklaagde, en den ofticier van justitie, heeft het hof, regtdoende bjj verstek, gemeld vonnis bevestigd, met veroordeeling in de kosten op het hooger beroep gevallen. Zaamslag, 17 September. DeheerJ. G. Ormel, predikant bij de Ned. hervormdo gerneente alhier, heeft voor het op hem uitgebragte beroep naar de gerneente Loon op Zand bedaukt. Axel16 September. Door den raad de zer gerneente is in zijne vergadering op heden gehonden besloten, bij den koniug in beroep te komen tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, waarbij de heeren S. A. de Srnidt en A. v. 0. Kruijsse niet als leden van den raad zijn toegelaten. Dit besluit is genomen op grond, dat de raad hoc naauwkeurig het onder- zoek der op den 20 Julij 11. ingeleverde stern- billet ten door gedeputeerde staten ook schijnen moge te hebben plants gehadniet tot de over- tuiging gekomen is, dat er 19 en niet 16 stem- men op den heer Jan Dees Az. zouden zijn uitgebragt. HenafstdijRr17 September. In den namiddag van jl. maan'dag is de bliksem ander- maal in den toren alhier geslagen en heeft van binnen ondersclreidene balkeu gespleten en ge- splinterd, terwijl van buiten het dak aan de zuid- zijde voor een groot deel is verwoest. Jl. dingsdag morgen is op den Plattendijk, onder deze gerneente, een huisje met annexe schuttr van een werkman totaal verbrand, twee geiten zijn daarbij omgekomen. Oorzaak on- bekend. Hulst, 15 September. Over eenige dagen, bad alhier in het pensionaat voor jonge jufvrou- wen, door eerw. geestelijke znsters bestunrd, onder voorzitterschap der eerw. geestelijkheid dezer stad, de plegtige jaarlijksche prijsuitdee- ling plants. Met belangstelling zagen we den dag te gemoet, die ons wederonr de gelegeulreid zou aanbieden de vorderingen der leerlingen, die in deze schoone inrigting onderwijs ontvan- gen, wat van nabij na te gaan. En hoe hebben wij het bij deze prijsuitdeeling bevonden Wij zijn niet in staat uit te drukken, hoe gepast en geschikt al dat gene werd uitgevoerd, wat men bij dergelijke gelegenheden gewoonlijk aantreft. Maar wat ons inzouderheid de aandaeht trok, waren de buitengewone vorderingen, die bij de leerlingen waren te bespeuren. Wij stonden inderdaad verbaasd, toen we de vorderingen van die leerlingen nagingen, welke we ook ten vorigen jare hier hadden aangetroffen. Wij waren wel vroeger overtuigd want reeds meermalen hebben we hierover in dit blad gesproken dat de jonge jnfvrouwen in deze inrigting een onderwijs ontvangendat niet kan verbeterd worden (bewijzen hiervan geven ook in den regel die jnfvrouwen, welke have opleiding hier geheel hebben genoten, en nadien zoo flink ont- wikkeld en beschaafd in de maatschappij ver- keeren)maar dat men in een tijdverloop van slechts een jaar zoo vele vorderingeu kan maken, dit kwam ons onverklaarbaar voor. De lieve, zoet vloeijende Fransche taal, de gewone spreek- taal der inrigting, beviel ons zoo, dat wij ons verbeelden, niets anders dan jengdige fVan^aises bier te ontmoetenwij moesten onwillekenrig tot ons zelveu zeggen o, hoe schoon wordt die taal hier toch onderwezen En wat de verdere vakken van onderrigt betreffen, zooals muziek, nuttige handwerken, aardrijkskunde, gewijde en ongewijde geschiedenis enz. enz. die kunn'en, we zijn er zeker vaniu geen pensionaat beter onderwezen worden. Trouwens dit kan ook wel niet anders, want waar zulke onderwijzeressen, eerw. geestelijke znsters, als bij deze inrigting aan het hoofd staan, onderwijzeressen, die bij eene buitengewoon wetenschappelijke ontwikke- ling, tact en ijver voor het onderwijs bezitten, daar moet het onderwijs de beste resultaten opleveren. Telkens als wij dit pensionaat bij eene of andere gelegenheid bezoekeu, dan gaan wij met eene ouverklaarbare tevredenheid huis- waarts, doordieu de jnfvrouwen, die het voor- regt hebben en het mag inderdaad een voor- regt genoemd worden in deze inrigting onder wijs te ontvangen, zoo zeer in de wetenschappen vooruit gaan. Geen wonder dan ook, dat de bloei dezer inrigting meer en meer toeneemt. -Ook hier (Hulst) ziju door de stormen van zondag en maandag onderscheidene boomcu met waai en wortel uitgevlogen, terwijl de verwoes- tingen aan takken en spillen van boomen op wagenvoeren wordt geschat. Op den weg van Cambran naar Hulst zijn op den dijk een 40tal boomen door de stormen neergevelti. Uit Aardenburg schrijft men ons dd. 16 September. Eerlaug zal ook het voormrllg 4e district van Zeeland met eenen spoorweg warden verrijkt. Door de Belgische compagnie des cherains de fer vicinaux is aan de Nederlandsche regering concessie gevraagd voor eene spoorweglijn, loo- pende van Maldeghem (Belgie)over Aarden burg, Sluis, Oostburg en Groede naar Breskens deze lijn zal zich aausluiten aan die van Brugge Gent tusschen Maldeghem en Aardenburg. De zelfde maatschappij heeft ook nog concessie ge vraagd voor eene tweede lijn, loopende van Ca- prijck (Belgie)met aansluiting aan de daar eindigende lijn Eecloo—Caprijk over Wafer- vliet (Belgie), IJzendijke, Schoondijke en Groede alvvaar de twee lijnen zich met elkander zouden moeten vereenigen en op 6en spoor doorloopen tot Breskens. In den vreemde worden de verdiensten onzer nijveren erkend. De heer Billerbeck, schrijnwerker te Middelburg, die te Amsterdam heeft ten toon gesteld een meubel, kunnende dienen tot verschillend gebruik voor den werk man (bed, kast, carabo en nackttafe!) wordt in een verslag dier tentoonstelling in de Echo de Bruxelles zeer geprezen om de werkelijke inge- nieuse uitvinding van dit meubelstuk, dat goed- koopheid aan gesehiktheid paart. Naar wij ver- nemen is dit stuk voor de verloting aangekocht en heeft de bewerker reeds besteiling daarop ontvangen. Men meld uit Bath 10 September. Heden middag omstreeks 3'/s uur had hier wedei'om een groot ongeiuk kunnen plaats hebben. Eenige visschers-knotsen in de nabijheid vau het alhier liggend vuurschip werden zoodanig door de hevige wind (een orkaan gelijk) overvallen, dat ereen omver sloeg en na eenige oogenblikken drijvens in de diepte vordween. De opvarenden zijn ge- lukkig gered door de juist voorbijvarende sleep- boot Union. Ook een brik naar Antwerpen opgesleept wordende, werd op strand geworpen, maar is later weder vlot geraakt In den Engel- schen polder zijn twee met boonstroo geladen wagens omver gewaaid. Gelukkig zijn geen menschenleveus te betreuren. II. M. de koningin die met HD. jongsten zoon, prins Alexander jl. zondag de voormiddagdienst in de groote kerk te 's Hage bijwoonde, werd plotse- ling in het midden der godsdienstoefening, waar bij Ds. Bryce de prerlikbeurt vervuldo, door oouc ongesteldheid aangegrepen, die H. M. noodzaakte spoedig het bedehuis te verlaten, om zich naar 't huis ten Bosch te doen brengen. Z. K. H. prins Alexander, zeer ontsteldvolgde H. M., wier ongesteldheid met vrengde zal men dit algemeen vernemen van weinig beteekenis is, zoodat Hr. Ms. gezondkeidstoestand weder geen ongerustkeid behoeft te verwekken. Uit 's Hage wordt gemeld dat de behande- ling der zaak van Jacob de Vletter voor den hoogen raad der Nederlanden, die op woensdag 15 dezer bepaald was, uitgesteld is tot woens dag 22 dezer. Jl. vrijdag morgen heeft te Alkmaar eeue vrouwdie van haar man gescheiden leeft zich met hare dochter naar het huis van haar echt- genoot begeven om eenig geld te verkrijgen. Zij vonden de deur gesloten, dock wisten door ge- weld de sluiting te verbreken. De man lag ziek te bed en gaf te kennen dat hij geen geld had. Dit schijnt de vrouw zoodanig in woede ontsto- ken te hebbendat zij met een ijzeren hamer hem belangrijke wonden aau het hoofd heeft toe- gebragt. De politie heeft de beide vrouwen in verzekerde bewaring gebragt. r. Per drie maanden binnen Neuzenf franco door het geheele Rijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhaDdelaara, Postdirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regela 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden uiterlijk Ding9dag en Vrijdag avond 6 ure. v

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1