ALGEMEEN BEKENDMAKING. No. 450. Woensdag 15 September 18(59. 9de Jaarg. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) II O IV T CO MP. te leuzen. ADVERTENTIEN. der gemeente Axel kaarlen en 12 der wet De BU KG EME ESTER maakt bekend dat de uitgewerkte plans met de grondteekeningenbedoeld bij art. ran 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) van den spoorweg van Neuzen uaar de B e 1 g i 8Che g r e n s in de rigting van St. N i c o- laas, voor zoover die stukken deze gemeente betreffen van af den 15 dezer maand tot dat de bierna te melden Commissie bare werkzaam- beden zal hebben volbragt', ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zullen liggen dat bet algemeen plan van btft werk raede ter inzage ligt ter Secretarie dezer gemeente dat de Commissie bedoeld bij art. 10 van voormelde wetbijgestaan zooals aldaar is voor- gescbreven tot het aanhooren der bezwaren van belangbehbenden tegen bet plan, zieh op Maa n- i) a g k n 4 October aanstaande des voormiddags ten 9 ure, ten Raadhuize dezer gemeente zal vervoegen wordende zij die be zwaren hebben, opgeroepen die alsdan in te lcveren. Axil,, den 14 September 1869. De Burgemeester voornoemd H. J. van E C K. bladen liem als een anti christ rede heeft men gezegd is geen verguizen. Die rede, zij is meer gewigt les de de veraut- Neuzf.n, 14 September. De Constitutionel zegt in een barer nummers, met de blanke waarheid voor den dag te komen, als ze meldt dat alles, wat de Senaat gedaan of gelaten voorgesteld of verworpem, gewild of niet gewild beel't, ten bewijze heef't gestrekt dat bet liberale element niet meer op den achter- grond te schuivenlaat staan te vernietigen is. Een kamer, die niet door de volkskenze geroe pen is, zal in Frankrijk geen populariteit meer hebben bet mistrouwen zal overal door komen gluren, en de oppositie zal zieh overal vertoonen. Men zal inzien, zegt bet blad, dat bet betei ge- weest ware, deu Senaat met het algemeene stem- recbt in verbindiug tebreugen, hetzij door keuze der medeleden, hetzij door zamenwerking of ver- deeling der attribution met de wetgevende lig cbamen. Djt wilde de president Bonjean, doch de Senaat heeft dit niet zoo gewild, en dat is zeer te bejarameren. De gedurige paniek aan de beurs, die met den gewaanden en wezenlijken ziekentoestand van den keizer in verband staat, acht de France niet bij magte te zijn te verklaren nit het feit van de ougcsteldlieid des keizers alleen. Het blad houdt bet er voor dat een zamen treffen van velerlei omstandigheden die schrik- acbtigheid veroorzaakt en dat zij grootemleels bui- ten de politiek omgaat. Men heeft gezegd, dat de keizer door de geneesheeren geraden zou zijn zieh naar Nizza of Algerie te begeven, en dat gedu rende zijne afwezigbeid eene regentsebap zon wor- den benoenid. De boulevards ruischen vau de ge- rucbteu en geruchten van geruchten over deze nlannen en als de keizer niet gaanw beter wordt, dan worden de Franschen allemaal ziek van nieuwsgierigheid en overprikkelingwordt er ge- zwegen dan vertoont er zieh paniek, wordt er ge- snroken, dan is er paniek, wordt er geschreveu officieel of officieus dan is er paniek en onder en bij dat alles zitten de binnen en buitenland- sebe speculanten in hunne vuistjes te lagchen. De laatste telegram dien wij zagen, melden dat de keizer donderdag de ministerraad had gepresi- deerd en dat Z. M. zoowel mogelijk was. Is dit waar dan hebben de speculanten voorloopig eventjes nist. De keizerin heeft een bezoek van pnns Napo leon en prinses Clotilde ontvangen. Dd is wer- interessant na de vermaarde redevoenng dan een rede, zij is een daad van boog politiek zij is meer dan een daadzij is een zij is een regerings-programnia kouiende vau een prins, die zoo nabij bet gekroonde hoofd staatzij is een verpligting om de dingen uit te voeren, die er zoo prachtig in genoemd zijn De decentralisatiebet openbaar ouderwijs betrekking tusschen kerk en staat woordelijkheid der ambtenaren de reorganisatie der gemeeute-volniagten bet zal alles aan de heart komen. Het wetgevend ligchaam is tbans met alle regten toegenist, om een vrij volk zijne meening vrijelyk te laten uitspreken en het zal zicb daarvan bedienenzoodra dit zijne verant woordelijkheid voor het land en de geschiedenis gebiedt. Frankrijk heeft zicb zelf terug gekre- gen en als beer van zijn eigen lot zal het met vasten tred het pad bewaudelen van vrijheid en regt. Oudanks de vele berigten die reeds sedert lang gewaagden van kabinetsverandering in Italiii wordt tbans gemeld, dat bet kabinet onverauderd voor de kamers zal verschijnen. De opening der kamers wordt gezegd den 15 October te zul len plaats hebben. De Koln Zeitung beweert echter op de berigten van haar correspondent uit Turijn, dat Ferraris zijn ontslag heeft ingc- diend en nog twee andere ministers zijn voor- beeld zullen volgen. Den 12 dezer zal Gen6ve door een uationaal feest het halve eeuwgetijde vieren van bare vereeniging met Zwitserland. Generaal Dufour, de held van het Helvetisch verbond tijdens den oorlog van den Sonderbond, staat aan bet hoofd van deze vaderlandslievende manifestatie. der commissiedeu hoog wel geb. burge- Benoemd tot opziener der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen Johannes vau Nispen Jzn. veerschipper te Vlissingen. Ter vereenvoudiging in de tbans zoo om- slagtige wijze van betaling der rijksbijdragen in de kosten van oprigting, inrigting en onderkoud der huizen van bewaring, zal voortaan, met goed- keuring van de algemeene rekenkamer, de ver- evening niet meer geschieden ten name van iedere gemeente van het kanton afzonderlijk en voor het aandeel, dat aan iedere gemeente is toe- gelegd, maar ten name van de gezamenlijke ge- meenten van bet kanton en tot het gezamenlijk bedrag, zoo als het overeenkomstig de wet zal zijn vastgesteld. Daaruit volgt dus dat voor ieder kanton slechts con betaliugstuk zal worden opgeniaakt, lietwelk door al de besturen der tot bet kanton behoorende geiueeuten voor voldaan moet worden geteekend, om vervolgens door den betaalmeester te wor den uitbetaald. De commissaris des konings in de provincie Zeeland heeft in het Provinciaal blad no. 96 ter kennis gebragt dat, volgens een van den minis ter van oorlog ontvangeu telegram al de miliciens kelijk van jlien den pnns. prins als De liberale ecu Messias bladen begroeten terwijl de andere van de infanterie der ligting van 1865, zicb den 16" dezer in de standplaats van bet bataillon waartoe zij behooren moeten bevinden. De beer J. G. Ormel, predikant bij de Nederduitsch hervormde gemeente te Zaamslag, is als zoodauig beroepeu te Loon op Zand. Hontenisse, 11 September. Tot wet- bonder dezer gemeente is herbenoemd de beer P. J. Lemsen. Tot eerste hulponderwijzer in de openbare latere school aan de Molenstraat is benoemd de beer J. W. Scblllinck, hulponderwijzer te Blok- ker (Noord Holland). De alhier bestaande plaatselijke commissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor November 1818 enz., beel't tot karen ver- tegenwoordiger bij de plegtige onthulling van bet monument in bet Willemspark benoemd, den voorzitter beer H. A. A. Baron Collot d'Escury, meester dezer gemeente. Tot wetbouders zijn benoemd de lieeren F. J. Wijffels, in de plaats van I. van Hijfte te IJzendijkeP. Reuier, in de plaats van J. L. Stern, te Sluis. Herbenoemd als zoodanig zijn de heeren E. C. F. vou Lesehen, te IJzendijke J. B. Taste lloofdplaatW. Verplanke, te BiervlietW. C. de Srnidt en I. van Houte, te Schoondijke. Hoofdplaat, 13 September. De heer Clinge Dooreubospredikant der hervormde gemeente, die weldra naar zijne nieuwe stand plaatsWilhelminadorpzal vertrekken, hield gisteren voor zijne gemeente alhier zijne afscheids- leerrede. "Vlissingen 14 September. Door de bevige wind welke gisteren heeft gewoed zijn beoosten deze stad en op de Caloot omhoog geraakt de Oostenrijksclie bark Ebe, vanSpanje naar Autwerpeu bestemd en de Noordsche brik, Wennergezagvoerder Jebevan Antwerpen bestemd naar Gothenburg, met petroleum en naphta. Aan boord van dit laatste schip heeft men de mastcn gekapt. De Noordsche brik Karel XV, in ballast, heeft twee ankers verloren. De tjalk „Op hoop van zegen", schipper C. de Haan, geladcn met steen voor de werken te Vlissingen, is ouder Rammekens gezonken Men meldt uit 's Gravenhage10 Septem ber. Gisteren middag is bet Engelsche reddings- toestel voor schipbreukelingen of bij zeegevechten, dat op de tentooustelling van het Roode Kruis is geexposeerd, in het water voor de teeken-aka demie beproefd. Z. M. de koning en een aantal nieuwsgierigen woouden de proeve bij, die bij uit- nemendheid aan de vervvachting heeft voldaan. Zonder het miuste gevaar en op zijn uiterste gemak, rookte de zwem mer een cigaar op 't water en de dame las hem daarbij, steeds drijvende, de couraut voor. Te Amersfoort is donderdag 9 dezer een zeer lief paartje in den eckt getreden de man is 72, de vrouw 65, dus een gecombineerd getal van 137 jaren. In de Nieuwe Utrechtsche Courant lezen wij bet volgend ingezonden stnk Sedert eenigen tijd komen er in onderschei dene dagbladen advertentien voor van zekere firma Rothschild en Comp. te Weenen. De toevallige en schijnbare overeeukomst van dezen naam met dien der bekende bankiers, is misschien wel bevorderlijk aan het doeldat Rothschild en Comp. trachten te bereiken. Dat doel is niets anders dan om liedendie zieh spoedig door groote cijfers (en groote woorden laten verblinden, voor f 7 iets te verkoopen, naauwelijks f2 waarde heeft. Het is daarom wel wenschelijk aan uwe lezers onder het oog te brengen dat men voor 7 niet koopt een aandeel in de Oostenrijkscke loterij-leening van 1864, hetwelk ongeveer f 120 kostmaar enkel en alleen 6ene kans in e6ne der volgende trekkingen welke kans ongeveer f2 waarde heeft; dat men niet te doen heeft met het Oostenrijksche gouvernement, maar met Rothschild en Comp., niet met Rothschild en Sohne en dat eindelijk de manoeuvres van ge- zegde firma geheel overeenkomen met die van de" bekende Cahn en Comp. te Mainztegen welke nog onlaugs door onze regering is ge- waarschu\Vd." Het gedenkteeken dat door de bijdragen van vereerders van van Lennep op zijn graf te Oosterbeek is opgerigt, is woensdag 11. onthuld. Het is eene blaauw marmeren zuil, 2[ el hoog, in pyramidalen vorm, dragende aan de voorzijde de buste van den ontslapene in wit marmer onder de beeldteiiis breidt eene wit marmeren zwaan liare vleugelen uit. tig van de hand van den bekwamen en genialen beeldhouwer Strackds te Arnhem. Het eenvoudig voetstuk draagt den naam, den geboorte- en sterfdag des schvijvers tusschen de symbolen der vrijmetselarijder kunst en der letteren. Men berekent dat het getal schapen, hefc- welk dezer dagen van Texel gekocht en verzonden is, op p. m. 10,000, welke gemiddeld f 10 per stuk boven den prijs van verledeu jaar opbragten, en alzoo eene ontvangst van een ton gouds meer voor den veefokker opleverdeu. Onlangs werd van Terschelling gemeld dat door de Engelsche assurantie-maatschappij Lloyds op het wrak der Lutine twee boeijen wa- ren geplaatst, waarop geschreven stond „Eigen- dom Lutine." Naar men nader verneemt, is het woord „Eigendom" van wege de bovengenoenule maatschappij van het oorspronkelijke opscbrift uitgewischt, alvorens de boeijen te leggeu. Aan de op den 12 dezer in den voormid- dag van Leeuvvarden komende treiu is de goe- deren-wagen van v. Gend Loos in brand ge stagen die zoo bevig toenamdat te Franeker gekomen, alles in laaije vlam stond en aan geen noemeuswaardige blusscbiug viel te denken. De bitte was zoo hevig dat bet bordje aan den weg, verboden toegangbij het passeren der trein in brand sloeg. Slechts weinig heeft men kunnen redden en dan nog geheel en al beschadigd. De schade is voor het oogeublik ouberekeubaar maar zal zeker zeer aanzienlijk en welligt duizendeu bedragen. Het gesmolten zilver heeft men op den weg ouder den wagon gevouden, zonder dat men nog kan nagaau waarvan dit afkoinstig is. Onder andere goederen is gevonden een zakje met 25 bijkans zwart gebrande rijksdaalders, be- nevens 3 half verbrande muntbilletten ieder vau 25 gulden. Een jagthoud is er bij omgekomen. Van de wagon is alleen het onderstel overgeble- veu. De oorzaak van den brand is nog onbekend. Volgens het jongste nummer van de Stem- men voor Waarheid en Vrede bedraagt het aantal kandidaten bij de Nederl. hervormde kerk slechts 56, en wordt daarentegen het aantal vacaturcn in die kerk op 150 begroot. Het maandschrift vreest dat, daar weiuigen in ons laud aan de drie bestaande academien zieh voor het predikambt voorbereidende schaarschte van kandidaten spoedig in volslagen gebrek zal overgaan. dat Het geheel is ai'koms- Men schrijft uit AssenedeVrijdag morgeu vonden bier verschillende burgers hunne vensters opengebrokeneene menigte goederen waren gestolen. Bij de weduwe De Paepe, voor 200 fr., meest kousen, spek en linten. Bij den heer Panis, veearts, voor 40 fr. aan likeuren euz. Bij Leopold Bouchout, eenige doeken. Men had ook suikerbollen bij Jantje Piujard willen stelen, maar de dieven schijnen de ruit er niet uit te hebben kunnen krijgen. Men deukt dat het dezelfde persouen zijn, weike de omstreken vau Selzaete, Sas van Gent, Ertvelde enz. onveilig maken. De Salut Public waarschuwt hare lezers dat de winter van 186970 een zeer strenge zal zijn, en we! volgens de waaruemingen van zekeren Rbnou, die o. a. eene analogic heeft gevonden tusschen de winters van 1868 en 1827, tusschen gepasseerden winter en dien van 1828 en dus zal, zegt Itanou, die van 1869—70, dien van 1829—30 evenaren, en dan mag men wel op zijne hoede zijn. Te Hij&res is het heiligdora van Notre Dame de la Garde geschonden. Eenige boosdoeners zijn de kapel binnen gedrougen en hebben al de Ijuweelen der H. Maagd, ter waarde van 20.000 francs geroofd. Na die heiligschennis hebben de dieven met duivelsche inzigteu het beeld braud- wonden toegebragt. Per drie mftauden binnen Neuzenf 1,— franco door het geheele Kijk. 1,25 geheel Belgie1,40 Enkele °.r,5 Men abonneert zieh bij alle Boekbandelaars, Poetdirecteuren cn Bricvenbuehouders. BIJ Van 1 tot 4 regela 0,40 Voor elke regel meer. 0,10 Advertenticn gelieve men aan de Uitgevers in te zendcn uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1869 | | pagina 1